ภาษาไทย | English

CD MP3
รหัสสินค้า: 000003
รายละเอียด: รายการ "แสงเทียน เสียงธรรม"
ห้องบันทึกเสียง เจ.พี.ดิจิตอลซาวด์
1148/30 ถ.นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 081-919-7268

ท่านที่ต้องการ CD MP3 บริจาคร่วมเผยแผ่ธรรม แผ่นละ 100 บาท ทุกเรื่อง
โดยติดต่อได้ที่ เพ็ญศรี อินทรทัต โทร. 081-919-7268


รายชื่อ CD ธรรมะ ( MP3 )

1. กฎแห่งกรรม (2)                   หลวงพ่อจรัญ
2. กิรดังได้สดับมา (2)                 พระธรรมกิตติวงศ์
3. ชีวิตงาม                        ม.ล.จิตติ นพวงค์
4. โพชฌงค์                       อ.อูบัณฑิตา
5. 38 มงคลชีวิต                     พระธรรมโกศาจารย์
6. หลวงปู่หล้า
7. จิตตภาวนา (2)                    พระเทพวิสุทธิญาณ
8. หลวงปู่ดู่
9. คำพ่อ – คำแม่                    พระธรรมกิตติวงศ์
10. อุปลมณี (2)                      หลวงพ่อชา
11. เทศนาวาไรตี้                     พระชัยวัฒน์ธรรมวทฒโน
12. หลวงปู่สิม
13. (1) 6 เตรียม_ยุวพุทธ (2) ทำบุญครบวงจร
14. ปกิณกะธรรม                     หลวงปู่มั่น
15. พระในบ้าน                     พระธรรมกิตติวงศ์
16. ตำนานพระฤๅษี                   กรเทพ
17. ธรรมะนอกธรรมมาสน์               หลวงตาใหญ่
18. ตามรอยพ่อ                      พญ.อัจฉรา
19. อักขาตาโรตถาคตา (2)               รวมพระวิปัสสนาจารย์
20. มาดสดใสใจเกินร้อย                 ดร.สนอง วรอุไร
21. ปาฐกถาเรื่องจิต                   พ.อ.ปิ่น มุทุกันต์
22. แผ่เมตตาให้ศัตรูปิยะโสภณ
23. อานาปานสติ : วิถีแห่งความสุข           พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก
24. ทำบุญครบวงจร                   พระมหามนูญ
25. แง่คิดในการทำบุญ                 พระ ป.ญาณโสภณ
26. กะทู้ธรรม                       พระสนั่น
27. เพียงใจได้สัมผัส                   ธรรมสภา
28. (1) คนบาป_พระเกษมธรรมทัศน์ (2) นับหนึ่ง_สุรวัฒน์ เสรีวัฒนา
29. อ่านใจตนเอง                     ก.เขาสวนกวาง
30. อุบายทำให้สงบ                    ดร.สนอง วรอุไร
31. เลี้ยงลูกให้เป็นคนดี                 พญ.อมรา
32. รู้แจ้งในชาตินี้ (2)                  อ.อูบัณฑิตา
33. อริยธรรม                       หลวงพ่อจรัญ
34. กฎแห่งกรรม                     รุ่งโรจน์ ใจอารีย์
35. ก่อนอาทิตย์อัสดง                   พระไพศาล
36. มรรคาแห่งชีวิต                   พระไพศาล
37. วิธีสร้างบุญบารมี                   สมเด็จพระญาณฯ
38. มหาสติปัฏฐานสูตร                  ดร.พิชิต วิมลพร
39. ตีสนิทกับความตาย                 อ.มานพ
40. เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน             ดังตฤณ
41. 99 ธรรมวาทะ - ข้อคิด                พระพิจิตรธรรมพาที
42. พระพุทธเจ้าสอนอะไร               รศ.ชูศักดิ์ ทิพย์เกสร
43. น้ำไหลนิ่ง                       หลวงพ่อชา
44. การอบรมศีล และการเจริญภาวนาเบื้องต้น   อ.อูบัณฑิตา
45. ทางออก                         โครงการพบกันครึ่งทาง
46. สารความสุข                      พระธรรมรักษา
47. ธรรมะสำหรับคนมีเวลาน้อย             บรรเจิด สังข์สวน
48. ทางสายเอก                       ดร.สนอง วรอุไร
49. การใช้ชีวิตที่คุ้มค่า                   ดร.สนอง วรอุไร
50. บวช                           พระธรรมรักษา
51. ชีวิตเสรี                         พระยุทธนา
52. ธรรมโอวาท                       9 หลวงปู่อริยสงฆ์
53. ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว                 ส.รัตนรัตติ
54. มักกะลีผล บทที่ 1 – 32               อ.สุทัสสา อ่อนค้อม
55. มักกะลีผล บทที่ 33 – 64 (3)           อ.สุทัสสา อ่อนค้อม
56. มักกะลีผล บทที่ 65 – 96              อ.สุทัสสา อ่อนค้อม
57. ช้อปปิ้งบุญ                       ขวัญ เพียงฤทัย
58. เข็มทิศชีวิต                       ฐิตินาถ
59. กงจักรหรือดอกบัว                   พระอริโย
60. ธรรมะในการดับทุกข์                 หลวงพ่อเกษม
61. หยุดคิดให้จิตเงียบ                   อ.รัญจวน
62. ธรรมปฏิบัติ                       หลวงปู่บุดดา ถาวโร_ครูบาหลวงปู่ชัยยะ
63. พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู             พ.อ.พิเศษ ทองคำ
64. สิ่งที่ดีที่สุด                       พระยุทธนา
65. ธัมมจักกัปปวัตนสูตร                 พระคันธสาราภิวงศ์
66. เพชรในร้อยถ้อยคำโอวาท             พระธรรมปริยัติเวที
67. เจ็ดเดือนบรรลุธรรม (2)               ดังตฤณ
68. วิธีอยู่เหนือดวง                     ดร.สนอง วรอุไร
69. กายหายไข้ ใจหายทุกข์               พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ปยุต
70. 45 พรรษาของพระพุทธเจ้า (3)           สมเด็จฯ
71. ปุจฉาที่ส่งมา วิสัชนาให้แจ้งใจ           พระธรรมกิตติวงศ์
72. เรียงร้อย ถ้อยธรรม                 ตุ๊หมาย
73. ใต้ร่มเงาพระพุทธศาสนา               อ.อริโยภิกขุ
74. ผิดก่อน – ผิดมาก                   พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก
75. ทุกข์เพราะคิดผิด                   พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก
76. รู้ด้วยจิต                         พระนวลจันทร์
77. เพียงแค่รู้                       พระนวลจันทร์
78. ชุดพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่าน _หมวดพระวินัยปิฎก
79. ชุดพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่าน _หมวดพระสุตตันตปิฎก
80. ชุดพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่าน _หมวดพระอภิธรรมปิฎก
81. นารีผล (3)                       อ.สุทัสสา อ่อนค้อม
82. ประวัติหลวงปู่มั่น (2)                 อ.มหาบัว
83. ลีลาวาทีธรรม                     พระพิจิตรธรรมพาที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน)
84. สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม           อ.สุทัสสา อ่อนค้อม
85. วัฏจักรชีวิต                       อ.สุทัสสา อ่อนค้อม
86. ๑๐๐ คำซึ้ง ร้อยซึ่งคำสอน              หลวงพ่อปัญญานันทะ / พระมหากิตติศักดิ์ (ศ. สียวน)
87. โพธิปักขิยธรรม                    พระคันธสาราภิวงศ์
88. เอตทัคคะ                       พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์
89. ความหลงในสงสาร (2)                 อ.สุทัสสา อ่อนค้อม
90. ไฟไหนเล่าร้อนเท่าไฟนรก             อ.สุทัสสา อ่อนค้อม
91. นิทานชาดก (6)                     อ.บรรจบ บรรณรุจิ
92. วิปัสสนานัย                       มหาสีสยาดอ
93. แนวทางเจริญวิปัสสนา               อ.ภัททันตโสภณมหาเถระ
94. คู่มือเตรียมตัวเข้าปฏิบัติธรรม           ยุวพุทธิกสมาคม
95. อัปมัญญาภาวนา_คำพ่อคำแม่_คำวัด_สุภาษิต
96. นิทานธรรมบันเทิง                   พระพิจิตร
97. ชีวประวัติหลวงปู่ฝั้น
98. ความเห็นของหลวงปู่ ป.4
99. หลวงปู่เทสก์
100. ธรรมสารทีปนี                     พระธรรมกิตติวงศ์
101. ความรู้เรื่องศีล 5                   อ.สรรค์ชัย พรหมฤๅษี
102. การแผ่เมตตา 10 ทิศ                 อ.สรรค์ชัย พรหมฤๅษี
103. ประทีปส่องชีวิต                    อ.อริโย
104. หลวงตา (2)                       แพรเยื่อไม้
105. ใหม่แกะกล่อง                     อ.ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง
106. พระเจ้า 30 ชาติ                   ส.รัตนรัตติ
107. นิทานสนุกปลุกใจ                   พระพิจิตร ธรรมพาที
108. คู่มือเจริญสติปัฏฐาน                 พระมหาทองมั่น
109. ภาษาคน ภาษาธรรม                 พุทธทาสภิกขุ
110. พุทธประวัติ                       อ.พร้อมพรรณ ศิริพัฒน์
111. ลีลาวดี (3)                       ธรรมโฆษ
112. โอกาสทรงค่าแห่งชีวิต                 อ.แลดี สยาดอ
113. วันวิสาขบูชา                      สุปรีดา ชาญสรรค์
    ธรรมะยุคของแพง                   พระธรรมกิตติวงศ์
    บุญคุณต้องทดแทน แค้นต้องชำระ         อ.พร้อมพรรณ
114. วิปัสสนานัย เล่ม 2 (2)                พระคันธสาราภิวงศ์
115. สวดมนต์มงคลสูตรใหม่
116. บอกชีวิตด้วยนิทานธรรม               พระศรีวรเวที
117. วันอาสาฬหบูชา                     สุปรีดา ชาญสรรค์
118. รักลูกให้ถูกทาง                     ท่านปัญญา นันทภิกขุ
119. ประวัติชีวิต - หลักธรรม                หลวงปู่โต พรหมฺรังสี
120. สวดมนต์อัปมัญญา
121. กลไกแห่งกรรม                     อ.บรรเจิด สังข์สวน
122. พุทธประวัติ                       ห้างธรรมสภา
123. มงคลสูตร
124. หลวงปู่ฝากไว้                     หลวงปู่ดุลย์ อตุโล
125. นิทานธรรมะเพื่อชีวิต เล่ม 1             ภิกขุ โพธิ์แสนยานุภาพ
126. ภาษิตนิทัศน์                      พระธรรมกิตติวงศ์
127. รวมคำสอนพระสุปฏิปันโน เล่ม 7 (2)       รวบรวมโดย คุณพัชรบูลย์ สุตันติวรคุณ
128. นักโทษประหาร                     แสงจันทร์งาม
129. นิทานธรรมะพระบ้านนอก               ภิกขุ โพธิ์แสนยานุภาพ
130. 60 ชั่วโมงกับเทศนาธรรม               พระกัมมัฏฐานาจริยะ พระปัณฑิตาภิวงศ์
131. แก่นแท้พระพุทธศาสนา               พระอริโยภิกขุ
132. พุทธโฆษณ์ ๑ - ๒                   พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล
133. นิทานธรรมะในพระไตรปิฎก             น.อ.ประยงค์
134. พุทธวัจน์ 1 - 2                     พระอาจารย์คึกฤทธ์
135. พระเจ้า 10 ชาติ                     ธรรมสภา
136. ไขข้อข้องใจ (2)                     พระธรรมกิตติวงศ์
137. ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น เล่มที่ 7       (หลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าซุง) พล.ต.ท.นพ.สมศักดิ์ สืบสงวน
138. อภัยทาน                         สมเด็จพระญาณ และ พระอาจารย์ ฯลฯ
139. คำโบราณ                        พระธรรมเสนานี
140. อารมณ์ขันและความศักดิ์สิทธิ์ของสมเด็จโต     วีณา สรรค์เสถียร
141. การฝึกสมถวิปัสสนา                   ปิยวรรณ อินปฐม
142. ชีวประวัติ กนฺตสิริ ภิกฺขุ                ปิยวรรณ อินปฐม
143. อกสมภาร                        พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
144. ความจริงในสิ่งลวง                   นวองคุลี
145. 1. พระธรรมคติ (สมเด็จญาณ) 2. ธรรมะกับการทำงาน (พระราชธรรมวาที) 3. ด้วยธรรม (ดร.กมลชัย)
146. จิตบริสุทธ์ไม่ขัดกัน                   พระอาจารย์สุจินต์ สุจิณฺโณ
Tell a Friend
SANGTIEN SEANGDHARMA
รหัสสินค้า: 000004
เผยแผ่ธรรม ตามกำลังศรัทธา
รายละเอียด: รายการแสงเทียนเสียงธรรมที่ได้รับเชิญไปออกอากาศฟรี

1. FM 102.25 คลื่นพุทธมณฑล ทุกวัน เวลา 9.00-9.30 น.
2. FM 88.75 วัดดวงแข จ.กรุงเทพฯ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 19.30 - 21.00 น.
3. FM 92.75 วัดธรรมมงคล จ.กรุงเทพฯ วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 12.00 - 13.00 น.
4. FM 102.25 จ.กรุงเทพฯ ทุกวัน เวลา 9.00-9.30 น. 24.00-24.30 น.
5. FM 94.1 จ.สุราษฎร์ธานี ทุกวัน เวลา 9.00น - 10.00 น.
6. FM 96.50 อ.นาด้วง จ.เลย ทุกวัน เวลา 17.00น - 18.00 น.
7. FM 104.25 คลื่นพระพุทธศาสนา จ.ตราด ทุกวัน เวลา 14.00 - 15.00 น.
8. FM 93.40 MHz วัดสมานราษฎร์ จ.ชลบุรี ทุกวัน เวลา 7.00 - 8.00 น.
9. FM 93.40 MHz วัดสมานราษฎร์ จ.ชลบุรี วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 19.10 - 20.00 น.
(เสียงธรรมจากพระไตรปิฎก)
10. FM 100.35 MHz วัดสามชุก จ.สุพรรณบุรี วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 5.00 - 5.30 น.
11. FM 100.35 MHz วัดสามชุก จ.สุพรรณบุรี วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 19.30 - 20.00 น.
12. FM 100.35 MHz วัดสามชุก จ.สุพรรณบุรี วันจันทร์-ศุกร์   เวลา 13.00 - 14.00 น.
13. FM 99.05 MHz ทรงเมตตาเรดิโอ จ.ชลบุรี วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 15.30-16.30 น., 18.00-19.00 น.
14. FM 107.9 MHz พุทธสถานอโศก จ.นครปฐม เวลา 12.00 - 13.00 น.
15. FM 94.75 MHz วัดนายโรง จ.กรุงเทพฯ เวลา 6.00 - 7.00 น. ทุกวัน
16. FM 94.75 MHz วัดนายโรง จ.กรุงเทพฯ เปิดตู้พระไตรปิฎก เวลา 15.30 – 16.30 น. เสาร์-อาทิตย์
17. FM 94.00 MHz อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ เวลา 5 น. – 6 น .ทุกวัน 18 น .-19 น.วันอังคารถึงวันอาทิตย์
18. FM 105.25 MHz เสียงธรรมจาก ศิริธรรมถ้ำชี อ.เมือง จ.เพชรบุรี เวลา 05.30 น- 06.00 น ทุกวัน
19. FM 105.25 MHz เสียงธรรมจาก ศิริธรรมถ้ำชี อ.เมือง จ.เพชรบุรี เวลา 13.00 น- 14.00 น ทุกวัน
(เสียงธรรมจากพระไตรปิฎก)
20. FM 105.25 MHz เสียงธรรมจาก ศิริธรรมถ้ำชี อ.เมือง จ.เพชรบุรี เวลา 19.00 น- 20.00 น ทุกวัน
(เสียงธรรมจากพระไตรปิฎก)
21. FM 89.25 MHz วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี เวลา 16.30-17.30 น จันทร์-ศุกร์ (พระไตรปิฎก)
22. FM 107 MHz สถาบันแม่ชีไทย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เวลา 12.00-14.00 น ทุกวัน
23. FM 103.5 MHz วัดมาบจันทร์ อ.เมือง จ.ระยอง เวลา 19.30 – 20.00 น ทุกวัน
24. FM 104.25 MHz อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 08.00-10.00 น ทุกวัน
25. FM 97.75 MHz วัดสุวรรณประสิทธิ์ คลื่นพุทธศาสนา บึงกุ่ม ก.ท. เวลา 13.00 - 14.00 น. จ.-ส.
26. FM 101.20 MHz วัดบึงลัฎฐิวัน จ.อยุธยา เวลา 17.00-18.00 น. ทุกวัน
27. FM 101.75 MHz ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น เวลา 09.00-10.00 น. จันทร์-ศุกร์
28. FM 97.35 MHz คลื่นพุทธศาสนา วัดไผ่น้อย อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เวลา 16.00-17.00 น. และ 19.30-20.00 น. จ.-ศ.
29. FM 102.75 MHz วัดพิชโสภาราม จ.อุบลฯ เวลา 12.00น-13.00น เสาร์-อาทิตย์ และ 17.00-18.00 น จ – ศ

30. FM 92.75 MHz อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ เวลา 10.00-12.00 น. จ-ศ
31. FM 101.30 MHz อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เวลา 06.00-08.00 น ทุกวัน
32. FM 94.25 MHz อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ออกอากาศวันละหลายชั่วโมง
33. FM 90.75 MHz อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เวลา 21.00-22.00น ศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์
34. FM 102.75 MHz อ.เขมราช จ.อุบลฯ เวลา 17.00-18.00 น. จันทร์ - ศุกร์ , 12.00-13.00 เสาร์-อาทิตย์
35. FM 99.25 MHz อ.บ้านนา จ.นครนายก เวลา 13.30-14.00 น. ทุกวัน
36. FM 96.20 MHz อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว เวลา 16.00-17.00 น. ทุกวัน
37. FM 107.50 MHz อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เวลา 05.00-07.30 น. ทุกวัน
38. FM 97.25 MHz อ.คำตากล้า จ.สกนนคร เวลา 12.00-14.00 น. ทุกวัน
39. FM 100.75 MHz อ.เมือง จ.เพชรบุรี เวลา 15.00-16.00 น. จ-ศ
40. FM 96.25 MHz บ้านบึง จ.ชลบุรี เวลา 08.00-10.00น จ-ศ, 18.00-20.00 น จ-ศ
41. FM 100.25 MHz วิทยุชุมชนคนบันเทิง อ.ท่าเรือ จ.อยุธยา เวลา 06.00-07.00 น. ทุกวัน
42. FM 93.50 MHz สัตหีบสดชื่นเรดิโอ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เวลา 6.00-7.00 น. ทุกวัน
43. FM 91.75 MHz อ.รัตนาราม จ.สุรินทร์ เวลา 11.00-12.00 น. , 21.30 - 22.00 น.
44. FM 90.25 MHz วัดบัวขวัญ จ.นนทบุรี เวลา 7.00-8.00น ทุกวัน
45. FM 89.25 MHz วัดป่าศรีถาวร จ.แพร่ เวลา 07:30 – 08:00 น ,12:30 – 13:00 น ทุกวัน
46. FM 107.70 MHz วัดนาคปรก จ.กรุงเทพฯ เวลา 23.00-24.00 น.เสาร์-อาทิตย์ 19.30-20.00 จ-ศ
47. FM 96.75 MHz วัดวังตะกู จ.นครปฐม เวลา 06.00-12.00 น ทุกวัน
48. FM 101.0 MHz สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาประจำ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เวลา 8.00-9.00 น จ-ศ
49. FM 92.25 MHz สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาประจำ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เวลา 8.00-9.00 น จ-ศ
50. FM 106.75 MHz วัดไผ่หูช้าง จ. นครปฐม ทุกวัน เวลา 18.00-21.00 น
51. คลื่นพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ FM 87.5 MHz วัดดอยเทพนิมิตร จ.เชียงราย เวลา 15.00-16.00
 เสียงธรรมจากพระไตรปิฎก และ 18.00-19.00น ทุกวัน
52. FM 104.25 MHz อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี เวลา 20.30-21.00 น. ทุกวัน
53. FM 104.25 MHz จ.ระยอง เวลา 20.00-20.30 น. ทุกวัน
54. FM 107.50 MHz จ.จันทบุรี เวลา 20.00-20.30 น. ทุกวัน
55. FM 107.50 MHz จ.ชลบุรี  เวลา 20.00-20.30 น. ทุกวัน
56. FM 99.75 MHz อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เวลา 20.30-21.00 น. ทุกวัน
57. FM 91.0 MHz อ. นางรอง จ. บุรีรัมย์ ทุกวัน เวลา 05.00 – 06.00 น.
58. FM 94.0 MHz อ. นางรอง จ. บุรีรัมย์ ทุกวัน เวลา 18.00 – 19.00 น.
59. FM 94.0 MHz อ. นางรอง จ. บุรีรัมย์ ทุกวัน เวลา 06.00 – 07.00 น.
60. FM 97.25 MHz อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เวลา 11.00-12.00 น. จ-ศ


61. FM 102.25 MHz วัดเก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 9.00-12.00 น และ 15.00-17.00 น ทุกวัน
62. FM 98.0 MHz ที่พักสงฆ์อภัยสมุทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 16.30 – 17.00 น และ 22.30-23.00ทุกวัน
63. FM 98.25 MHz วิทยุชุมชนอ้อกระทิง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 19.30 – 20.00 น. จ – ศ
64. FM 107.35 MHz วัดลาดปลาดุกบางบัวทอง จ.นนทบุรี 9.00-12.00 น และ 20.00-22.00 น ทุกวัน
65. FM 90.25 MHz วัดเนื่องจำนงค์ ต.หนองซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เวลา 22.00-23.00 น. ทุกวัน
66. FM 91.25 MHz สถานีวิทยุพุทธศาสนา วัดเขาวัง อ.เมือง จ.ราชบุรี เวลา 10.00-12.00 น ทุกวัน
67. FM 105.75 MHz อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เวลา 13.00 – 14.00 น. ทุกวัน
68. FM 89.75 MHZ ชุมชนคนแดนธรรม อ.เนินมะปรางค์ จ.พิษณุโลก เวลา 05.00-06.00 น ทุกวัน
69. FM 92.75 MHZ คลื่นธรรมโฆษณ์ วัดป่าบ้านผือ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 16.30-17.30 และ 21.00-21.30 ทุกวัน
70. FM 98.40 MHZ คลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใส วัดป่าไทรงาม จ.กำแพงเพชร เวลา 10.00-12.00 ทุกวัน
71. FM 89.00 MHZ แมกซ์เรดิโอ อ.เมือง จ.พิจิตร เวลา 04.30-05.00 น และ 19.30-20.00 น ทุกวัน
72. FM 101.0 MHZ ชุมชนคนชาววัง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 10.00-11.00 จ-ศ

( รายการทั้งหมดนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงวันเวลาที่ออกอากาศได้ )


ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเผยแผ่พระพุทธศาสนากับรายการแสงเทียนเสียงธรรมที่ไม่มีโฆษณาภาค A.M. ทั้งสามคลื่น คือ
1. ยานเกราะ AM 540 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 22:00 – 22:30 น. รายการ “เสียงธรรมจากพระไตรปิฎก”
2. ยานเกราะ AM 1305 ทุกวัน เวลา 20:30 – 21:00 น.
3. ร.ด. AM 747 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08:30 – 09:00 น.(ม.ค.52)
          โปรดแสดงความจำนงได้ที่ เพ็ญศรี อินทรทัต โทร.081-919-7268 หรือโดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ชื่อ “แสงเทียน เสียงธรรม” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางกระบือ เลขที่ 018-2-31874-3 หรือทางธนาณัติสั่งจ่ายในนาม “เพ็ญศรี อินทรทัต” ไปรษณีย์ปลายทาง “ดุสิต 10300” จ่าหน้าถึง เพ็ญศรี อินทรทัต เลขที่ 1148/45 พิชัยคอนโดมีเนียม ถ.นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  โทร.081-919-7268 และท่านที่ต้องการร่วมเผยแผ่ธรรมรายการเสียงธรรมจากพระไตรปิฎก โปรดโอนเข้าบัญชีในนาม “โครงการเสียงธรรมจากพระไตรปิฎก” ธ.กรุงไทย สาขาอินทร์บุรี เลขที่ 117-0-05975-9 พระอริโยภิกขุ โทร.089-673-4970 และ เพ็ญศรี อินทรทัต ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางกระบือ เลขที่ 018-2-48402-3
          ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านที่ได้ร่วมเผยแผ่ธรรมมาโดยตลอด
Tell a Friend
ห้องบันทีกเสียง เจ.พี.ดิจิตอลซาวด์
1148/30 พิชัยคอนโดมีเนียม ถ.นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ไทย
โทรศัพท์: 02-243-1269 มือถือ: 081-9197268

แผนที่บน Google Earth
ดูแผนที่ร้านผ่าน Google Map
Latitude (รุ้ง): 0  Longtitude (แวง): 0

อีเมล์ติดต่อกับร้านค้า
หัวเรื่อง : *
ชื่อของคุณ : *
อีเมล์ของคุณ : *
เบอร์โทรศัพท์ :
รายละเอียด : *
*กรุณากรอกตัวอักษรและตัวเลขให้ถูกต้อง
 


Page Views Shop: