รายละเอียดของร้านค้า ข่าวสารของร้านค้า รายการสินค้า วิธีการชําระเงิน ติดต่อเรา
ภาษาไทย | English
ใบทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์: 30854500004

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลไทยเอกซ์แล็บ จัดตั้งขึ้นเมื่อ เดือนสิงหาคม 2545 โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการทางด้านระบบบันทึกข้อมูลในงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการใช้เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงคุณภาพการผลิตสินค้าชนิดต่างๆ ได้แก่ การบันทึกอุณหภูมิสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็งและแปรรูป ,การบันทึกอุณหภูมิและความชื้นสำหรับอุตสาหกรรมนมและยา,การบันทึกข้อมูลเวลาสำหรับการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์,การบันทึกอุณหภูมิสำหรับอุตสาหกรรมหลอมโลหะ,การบันทึกอุณหภูมิสำหรับการทดสอบการทำงานของอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์,การบันทึกอุณหภูมิและความชื้นในการอบสีสำหรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์,การบันทึกอุณหภูมิในการขนส่งสินค้าสำหรับตู้คอนเทนเนอร์และรถขนส่ง เป็นต้น และเราได้นำความรู้และประสบการณ์ดังกล่าวมาใช้ในการออกแบบเครื่องมือวิทยาศาสตร์เช่น ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น สำหรับการเก็บตัวอย่างสินค้าหรือ ตัวอย่างที่ใช้ในการตรวจสอบเชื้อ ของห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา เพื่อทำให้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ออกแบบมีความถูกต้องตามหลักและมาตรฐานที่กำหนด รวมทั้งเรายังมีทีมงานที่สามารถออกแบบหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เช่น ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา,ห้องปฏิบัติการทางเคมี,ห้องคลีนรูม โดยเราสามารถทำงานแบบ Turnkey ตั้งแต่งานออกแบบโครงสร้างจนติดตั้งอุปกรณ์พร้อมใช้งานรวมทั้งเรายังมีการนำเสนอโปรแกรม Preventive Maintenance ให้กับลูกค้าในราคาประหยัดซึ่งโปรแกรมดังกล่าวจะทำให้ลูกค้าสามารถช่วยยืดอายุการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้เป็นเวลานาน และคุ้มค่ากับการใช้งาน

สินค้าและบริการ
1.ระบบบันทึกข้อมูลสำหรับงานอุตสาหกรรม (Data Recorders)
หมายถึงการบันทึกข้อมูลในส่วนของการผลิตและขนส่งสินค้า มีวัตถุประสงค์ คือ 1)สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าเกี่ยวกับความถูกต้องและความมีมาตรฐานของระบบ 2) สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไขหาข้อบกพร่องในการผลิตและขนส่งสินค้า โดยรูปแบบการบันทึกข้อมูลที่เรามีบริการให้กับลูกค้ามีลักษณะดังนี้
- เครื่องบันทึกข้อมูลแบบพกพา ใช้สำหรับการขนส่งสินค้าไปกับตู้คอนเทนเนอร์ หรือ รถขนส่งสินค้า โดยเป็นสินค้าที่อุณหภูมิเป็นปัจจัยในเรื่องของคุณภาพ เช่น พืชผักผลไม้,นม,ยา,อาหารแช่แข็ง เป็นต้น
- เครื่องบันทึกข้อมูลสำหรับการผลิต ใช้สำหรับการทดสอบและควบคุมคุณภาพของสินค้าระหว่างอยู่ในขั้นตอนการผลิต โดยเครื่องจะติดไปกับสินค้าด้วยในกระบวนการผลิต และสามารถนำข้อมูลระหว่างกระบวนการผลิต มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- ระบบบันทึกข้อมูล สำหรับ การผลิต มีลักษณะการทำงานเป็นระบบโดยจะต้องทำการติดตั้งเข้ากับส่วนต่างๆของการผลิตที่ต้องการทราบถึงข้อมูล และนำข้อมูลดังกล่าวเก็บเข้ายังคอมพิวเตอร์หรือหน่วยเก็บข้อมูลส่วนกลางซึ่งมีโปรแกรมสำหรับบันทึกเป็นฐานข้อมูลในการผลิตแต่ละวันได้ รวมทั้งมีส่วนของระบบแจ้งเตือนเมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่ได้อยู่ในช่วงที่ต้องการควบคุม (Alarm)
2.เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Scientific Equipments)
เรามีบริการจำหน่ายเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการทางด้านจุลชีววิทยา,เคมี และเครื่องมือวิเคราะห์สำหรับงานทางด้านการตรวจเชื้อและสารปนเปื้อน รวมทั้งเครื่องมือพื้นฐานทั่วไป เช่น Water Bath,Incubator,Autoclave, Centrifuge,Hot Air Oven,Air Laminar Flow,Shaker,Hot Plate Sterier,Stomacher,Chiller,Weight,Desicator,pH meter,Refractrometer,Chlorine Meter เป็นต้น สินค้ามีทั้ง ญี่ปุ่น,ยุโรป,อเมริกา,เกาหลี,ไต้หวัน
3.ออกแบบและสร้างห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Laboratory Room)
ออกแบบและสร้างห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการทางจุลชีวะ,ห้องปฏิบัติการเคมี,ห้องปฏิบัติการทางกายภาพ) ตามแบบที่ลูกค้าต้องการโดยการออกแบบจะอ้างอิงมาตรฐาน ISO 17025 มีแบบและวัสดุให้ลูกค้าได้เลือกหลายรูปแบบ
4.ออกแบบและสร้างอุปกรณ์ตามความต้องการ (Design Equipments)
เรามีทีมงานที่สามารถออกแบบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ตามความต้องการของลูกค้า เช่น ตู้ Oven,Incubator,Chiller,Freezer เครื่องกวน,ถังกวน,ระบบสายพานการผลิต,อุปกรณ์พวกสเตนเลส โดยวัสดุที่ใช้เป็นชนิด Food Grade
5.ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Maintenance)
แบ่งเป็น 2 ประเภท

การซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)
การบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ คือ กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อรักษาสภาพการใช้งานของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้ใช้การได้ดีและป้องกันหรือหลีกเลี่ยงโอกาสที่เครื่องมือนั้น จะเสียหายก่อนเวลาอันควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างที่ใช้งาน
ข้อดีของการซ่อมบำรุง
• ยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือวิทยาศาสตร์
• เพิ่มผลิตผล รายได้จากการีที่เครื่องใช้งานได้นานหรือพร้อมใช้งานเสมอ
• ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เช่น ไม่ต้องสิ้นเปลืองเงินเพื่อสำรองเครื่องมือประเภทเดียวกันไว้หลายๆเครื่อง
• มีความปลอดภัยสูง ลดความเสี่ยงต่อผู้ปฏิบัติงานลง เพราะโอกาสที่เครื่องเสียระหว่างใช้งานน้อยกว่าเครื่องมือ ที่ไม่ได้รับการซ่อมบำรุง
• เป็นการตรวจพบปัญหาแต่เนิ่นๆและป้องกันปัญหาในเชิงรุกจะมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าที่รอให้เครื่องเสียหรือใช้การไม่ได้แล้วต้องจัดซื้อใหม่
• สร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้งานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
• โรงงานที่มีการจัดซ่อมบำรุงเครื่องมือวิทยาศาสตร์จะมีประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนของธุรกิจดีกว่า ไม่ว่าจะเป็นรอบเวลาที่เครื่องจะใช้งานได้ ระยะเวลาที่ควบคุมได้ การบริหารอะไหล่สำรอง การลดจำนวนเครื่องสำรอง
• เพิ่มคุณค่าในเรื่องภาพพจน์ ความน่าเชื่อถือของบริษัทต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
•เพิ่มความมั่นใจให้ผู้ปฏิบัติงาน

การซ่อมเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (Corrective Maintenance)
คือ กิจกรรมที่ต้องดำเนินการเมื่อพบว่าเครื่องมือแพทย์เกิดเสีย ใช้งานไม่ได้ตามปกติไม่ว่าจะเป็นการ Alarmของเสียงหรือสัญญาณไฟ เครื่องไม่ทำงานหรือทำงานผิดปกติ ทั้งก่อน ระหว่าง หรือขณะใช้งาน ช่างผู้รับผิดชอบจะทำการตรวจเช็คหาอาการเสียของเครื่องเพื่อหาสาเหตุ หรือส่วนที่บกพร่อง ชำรุด แล้วจึงดำเนินการซ่อม หรือเปลี่ยนชิ้นส่วน อะไหล่เท่าที่จำเป็น เพื่อแก้ไขให้เครื่องนั้นๆกลับทำงานได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า
1.บริษัท ลัคกี้ ซูริมิ โปรดักส์ จำกัด
2.บริษัท ที.ซี. ยูเนียน อโกรเทค จำกัด
3.บริษัท โคลด์เวย์ รีฟริเจอเรชั่น จำกัด
4.ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
5.บริษัท ที ไทย แสน็ค ฟู้ดส์ จำกัด
6.บริษัทโปรเซส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
7.บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
8.โรงงานยา ลี้บ้วนซัว ดีสเปนซารี่
9.บริษัท ชัยนาวี ห้องเย็น จำกัด
10.บริษัท มี้ด จอห์นสัน (ประเทศไทย) จำกัด
11.บริษัท เนสท์เล่ ( ไทย ) จำกัด
12.บริษัท สยามเทอร์โมคิง จำกัด
13.บริษัท สินชัยห้องเย็น จำกัด
14.บริษัท ทาเคดา ( ประทศไทย ) จำกัด
15.บริษัท กู๊ดลัค โปรดักท์ จำกัด
16.บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด
17.บริษัทเอ.พี. โฟร์เซ่น ฟูดส์ จำกัด
18.Johnson & Johnson (Thailand) Ltd.
19.บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด
20.บริษัท อินเทลเลคท์ จำกัด
21.บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร(มหาชัย) จำกัด ( มหาชน )
22.ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์แอนด์เอ็น เซอร์วิสเซส
23.บริษัท เซียนหนิง ซีฟู้ด จำกัด
24.บริษัท สมายล์ ฮาร์ท ฟู้ดส์ จำกัด
25.บริษัทเวิร์ค คูล วิศวกรรม จำกัด
26.บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด ( มหาชน )
27.บริษัท เอส.เอ็ม.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
28.บริษัท ยูไนเต็ดแดรี่ฟูดส์ จำกัด
29.บริษัท ซายน์ลูชั่น จำกัด
30.บริษัทห้องเย็นเอเซี่ยน ซีฟู้ด จำกัด ( มหาชน )
31.ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยพอลลูเทค
32.บริษัท เมย์โอฟู้ดส์ จำกัด
33.บริษัท คิบุน ( ไทยแลนด์ ) จำกัด
34.ห้างหุ้นส่วนจำกัดอธิเกียรติขนส่ง
35.บริษัท แกรมเปี้ยนฟู้ดส์สยาม จำกัด
36.มหาวิทยาลัยรังสิต
37.บริษัทปิติมหาชัยห้องเย็นจำกัด
38.บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด ( มหาชน )
39.บริษัทห้องเย็นชัยวรุตม์จำกัด
40.บริษัท เจ.เอ็ม.อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
41.ห้างหุ้นส่วนจำกัดพลังใจ
42.บริษัทไทยแลนด์ฟิชเชอรี่ โคลด์สตอเรจ จำกัด ( มหาชน )
43.บริษัท อ.วัฒนชัยโฟรเซิน โปรดักส์ จำกัด
44.บริษัท องกรณ์ห้องเย็น จำกัด
45.บริษัท ณรงค์ซีฟูด จำกัด
46.บริษัทยูไนเต็ดเคียวเอะฟู้ดส์ จำกัด
47.บริษัทเศรษฐชลจำกัด
48.บริษัท เอ็มพีเอ็ม เอ็ดดูเคชั่นแนล ซิสเต็ม จำกัด
49.บริษัท คลาสสิคไฟน์ฟู้ดส์แองกลิส (ประเทศไทย) จำกัด
50.บริษัท พีแอนด์เอส สตีลเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด
51.KPMG Phoomchai Holdings Ltd.
52.บริษัท เอฟคอน เทค จำกัด
53.บริษัท ไทยเมจิฟาร์มาซิวติคัล จำกัด
54.บริษัท ที.ซี.เค.ฟู้ดแอนด์ฟรุ๊ต จำกัด
55.บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด จำกัด
56.บริษัทอันดามัน ซีฟู้ดจำกัด
57.บริษัทเอเซีย แปซิฟิค ( ประเทศไทย ) จำกัด
58.บริษัท พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์ จำกัด
59.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
60.บริษัทซัมมิทฟู้ดส์จำกัด
61.บริษัท เจี่ยฮงเยลโลพลาส จำกัด
62.บริษัท เอ อี ดี อินเตอร์ซัพพลาย จำกัด
63.บริษัท ไนซ์ คอนโทรล จำกัด
64.ZHANG'S NYC CORP.
65.บริษัทซันมารีน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
66.บริษัท มี้ด จอห์นสัน (ประเทศไทย) จำกัด
67.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ่มเอี๊ยะคุ้ง
68.ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคดีเทรดดิ้งแอนด์มาร์เก็ตติ้ง
69.บริษัท เอฟคอน เทค จำกัด
70.บริษัท บริสตอล-ไมเยอร์ส สควิบบ์ ไทย จำกัด
71.Great & Success Int'l Trading Inc.
72.บริษัท เอสซีเอ็ม บิสซิเนส จำกัด
73.บริษัท เอช บี. โฮลดิ้ง จำกัด
74.บริษัท จีเอฟพีที จำกัด ( มหาชน )
75.บริษัท เค วาย พี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
76.บริษัท แอดวานซ์ ซายน์เซอร์วิส จำกัด
77.Deeko Inter Trade Co.,Ltd.
78.Peters Surgical International Co.,Ltd.
79.บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด ( มหาชน )
80.บริษัท บิลเทค แอร์ซัพพลาย จำกัด
81.บริษัทธนเสริมอุตสาหกรรมฝาขวดจำกัด
82.บริษัท ก้วงไถ่สเปเชียลเปเปอร์ จำกัด
83.บริษัท เอเซียโกลเด้น ไรซ์ จำกัด
84.บริษัท พี.ที.ฟู้ดสตัฟส์ จำกัด
85.บริษัท แพรกซ์แอร์ ( ประเทศไทย ) จำกัด
86.บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
87.บริษัท อ๊อคต้าฟู้ดส์ จำกัด
88.ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
89.บริษัท คอมพาส กรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด
90.ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
91.บริษัท เอ.แอล.ที. อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
92.ห้างหุ้นส่วนจำกัดเหรียญทองการพิมพ์
93.บริษัท ไทย เบสท์ แพ็คเกอร์ส จำกัด
94.บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด
95.บริษัท ชวโชติ จำกัด
96.บริษัท ออโตเมชั่น เซอร์วิส จำกัด
97.ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
98.PEPSI-COLA (THAI) TRADING CO.,LTD.
99.ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 100.บริษัท อ.มัลลิการ์ คัลลิเนรี จำกัด
101.บริษัท คาลโซนิค คันเซ ( ประเทศไทย ) จำกัด
102.บริษัท ฟูรูกาวา ไฟเทล ( ประเทศไทย ) จำกัด
103.ภาควิชาเทคนิคเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
104.โรงพยาบาลกรุงเทพ
105.บริษัท ไทยโพลี่เมดิค จำกัด
106.บริษัท ไบโอจีโนเมด จำกัด
107.บริษัท ณรงค์ ซีฟูด จำกัด
108.บริษัท แอร์พอร์ต ฟาซิลิตี้ จำกัด
109.ห้างหุ้นส่วนจำกัดเกรทโอเรียนเต็ล เทรดดิ้ง
110.บริษัท ไม้อัดไทย จำกัด
111.บริษัท ไทยฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
112.บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล ( ประเทศไทย ) จำกัด
113.บริษัท โภคภัณฑ์อะควอเท็ค จำกัด
114.บริษัท ซีเอสอี เทคโนโลยี จำกัด
115.บริษัท ไบโอเพ็กซ์ จำกัด
116.ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
117.ENKAI THAI COMPANY LIMITED.
118.บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด ( มหาชน )
119.บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
120.GP Technology Co.,Ltd.
121.บริษัท ยูนิไทย จำกัด
122.มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
123.มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
124.บริษัท โรจนะ ดิสทิลเลอรี่ จำกัด

สินค้าและบริการน่าสนใจ

1.เครื่องบันทึกอุณหภูมิแบบติดตามไปกับสินค้าระหว่างผลิต  http://www.thaiexlabs.com/product.php?cat=71018&lang=th

2.เครื่องบันทึกข้อมูลอเนกประสงค์ สามารถ save ข้อมูลลง Thumb Drive ได้ http://www.thaiexlabs.com/product.detail.php?lang=th&id=829614

3.ตู้แช่ -40 C Made In Thailand                                                        http://www.thaiexlabs.com/product.detail.php?lang=th&id=785525

4.เครื่องล้าง Ultrasonic                                                               http://www.thaiexlabs.com/product.detail.php?lang=th&id=782479

 

สนใจสินค้าและบริการ

ติดต่อ คุณอารี

                        โทร. 089-535-5029                         Fax. 02-138-4675

E-mail Sales : sales@thaiexlabs.com , aree@thaiexlabs.com

เครื่องบันทึกอุณหภูมิความแม่นยำสูง
รหัสสินค้า: 000097
ราคา 25,000.00 บาท
รายละเอียด: 1.Size 2.8 x 2.1 x 0.7" (71x53x18mm);60g (2.2 oz)
2.Operating Range -40 to 85°C (-40 to 185°F) and 0 to 100% RH
3.Interfaces RS-232 serial port; half-duplex; 19,200 baud. USB interface available through USB-to-serial adapter.
4.Mounting Magnetic strips; velcro optional
5.PC Software Compatible with the following software packages: Veriteq Spectrum, Veriteq sGo (for Palm OS), Veriteq viewLinc (for on-going monitoring & alarming), Spectrum Excel Add-in, and Spectrum API (for custom applications).
6.Clock Accuracy: +/- 1 min./month at 0 to 50°C
7.Electromagnetic Interference Meets FCC Part 15 for digital devices; meets CE requirements for radiated emissions, electrostatic discharge, & radiated susceptibility.
8.Power Source Internal lithium battery with life of 10 years at 1 minute sampling rate.
Temperature Accuracy
Sensor Measuring Range Precision3 One year Accuracy Sensor Stability
Internal -40 to 80&deg;C 0.05&deg;C at 25&deg;C 0.15&deg;C1 over 20 to 30&deg;C < 0.1&deg;C over 10 years at 75&deg;C
Remote2 -50 to 150&deg;C 0.05&deg;C at 25&deg;C +/- 0.25&deg;C at 25&deg;C < 0.1&deg;C over 10 years at 75&deg;C
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.thaiexlabs.com
Tell a Friend
กล้องจุลทรรศน์ 2 ตา Motic
รหัสสินค้า: 000022
ราคา 45,000.00 บาท
รายละเอียด: กล้องจุลทรรศน์ 2 ตา Motic รุ่น B1 - 220 Plan ASC ใช้ระบบเลนส์ Plan ASC ซึ่งเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาใหม่ เป็นการปรับแก้ทั้งในส่วนของเลนส์วัตถุ (objective) และเลนส์ตา (eyepiece) อย่างอิสระไม่เกี่ยวข้องกัน โดยการลดการคลาดเคลื่อนของแสงที่บริเวณภาพ คลื่นแสงสีส้มที่เกิดขึ้นรอบๆบริเวณภาพจากการมองที่เลนส์ตาจะถูกปรับแก้จนมองไม่เห็นหรือเกือบมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเลย ซึ่งจะทำให้ภาพที่ได้มีความคมชัด มีลักษณะเหมือนจริงมากที่สุด คุณลักษณะเฉพาะ 1. หัวกล้อง ชนิดกระบอกตาคู่ เอนได้ 45 องศา หัวกล้องหมุนได้รอบตัว 360 องศา และมีปุ่มล๊อคตรึงให้อยู่กับที่ สามารถปรับระยะห่างระหว่างตาได้ตั้งแต่ 54-76 มิลลิเมตร ปรับ Diopter ได้ที่กระบอกตาทั้ง 2 ข้าง 2. เลนส์ตา ชนิดเห็นภาพกว้าง (WF) มีกำลังขยาย W10x/18 1 คู่ พร้อม Pointer ในตัวและกำลังขยาย W 15x/12 1 คู่ 3. เลนส์วัตถุ มีกำลังขยาย 4 ขนาด คือ 4x ,10x ,40x (Spring ) และ 100x (Spring Oil) อย่างละ 1 หัว เลนส์วัตถุทั้ง 4 ขนาดเป็นชนิด Plan Achromatic Super Contrast Objective Lens และที่กระบอกเลนส์วัตถุระบุอักษร PL ASC ไว้อย่างชัดเจน 4. แท่นวางสไลด์ แบบสี่เหลี่ยมระบบ 2 ชั้นติด ตั้งอย่างแข็งแรงกับตัวกล้อง ทำด้วยโลหะขนาด 135x140 มิลลิเมตร พร้อมระบบปรับเลื่อนสไลด์ (Mechanical Stage) โดยเลื่อนทั้งแท่นวางสไลด์และมีช่องว่างสำหรับ Condenser lens ที่กว้าง ทำให้การเลื่อนสไลด์ไปในทิศทางซ้าย-ขวา-บน-ล่าง ได้สะดวก สามารถปรับเลื่อน สไลด์ได้ตามต้องการ 5. ระบบโฟกัส มีปุ่มปรับภาพหยาบและละเอียดชนิดแกนร่วมกัน (Coaxial) ปุ่มปรับภาพหยาบสามารถปรับให้หมุนได้ง่ายหรือมีความฝืดมากขึ้นตามต้องการ 6. เลนส์รวมแสง ชนิด Abbe Condenser NA. 1.25 สามารถปรับเลื่อนขึ้นลงได้ มี Iris Diaphragm พร้อมแป้นใส่กระจกกรองแสง และมีแผ่นกรองแสงสีน้ำเงิน (Blue) เหลือง (Yellow) และเขียว (Green) และกระจกฝ้า อย่างละ 1 แผ่น 7. ระบบให้แสงสว่าง ใช้หลอดฮาโลเจน (Halogen) 6 V 20 W แบบ Built-In อยู่ภายในฐานกล้องใช้ไฟฟ้า 220 V-240 V 50-60 Hz มีสวิตช์เปิด-ปิด และระบบหรี่ไฟ (Dimmer) มีฟิวส์ป้องกันไฟลัดวงจร 8. อุปกรณ์ประกอบ - ถุงคลุมกล้อง 1 ใบ - หลอดไฟอะไหล่ 2 หลอด - ฟิวส์อะไหล่ 1 หลอด - สารดูดความชื้น - น้ำมันที่ใช้กับเลนส์วัตถุที่เป็นหัวน้ำมันอย่างน้อย 1 ขวด มีค่าดัชนีหักเหของแสงเท่ากับ 1.5 - คู่มือการใช้งานภาษาไทย - กล่องบรรจุกล้องพร้อมหูหิ้วและกุญแจล๊อกเพื่อการเคลื่อนย้ายได้สะดวก ทำด้วยอลูมิเนียมอย่างดี มีความแข็งแรงทนทาน พร้อมมีสายรัดและซองใส่อะไหล่ต่างๆภายในกล่องอย่างดี - ที่รองตา 1 คู่ - มีสติกเกอร์รับประกัน 9. มีระบบล๊อค ป้องกันไม่ให้สไลด์กระแทกกับเลนส์วัตถุ เป็นชนิด Built - In จึงมีความสวยงาม ใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ไม่เกิดปัญหาสไลด์กระแทกกับเลนส์วัตถุจนแตก 10. มีระบบป้องกันเชื้อราชนิดเม็ด (Tablet) อยู่ที่หัวกล้อง สามารถเปลี่ยนได้ 11. บริเวณฐานกล้องมีแผ่นกันความร้อน เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน สามารถวางมือหรือจับบริเวณฐานกล้องได้ 12. รับประกันคุณภาพ 2 ปี จากบริษัทผู้ผลิต 13. ระบบไฟได้รับมาตรฐานความปลอดภัยจาก UL, CE , VDE และ CSA 14. โรงงานผู้ผลิตได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.thaiexlabs.com
Tell a Friend
เครื่องบันทึกอุณหภูมิใน line ผลิตอาหารชนิดไปกับผลิตภัณฑ์
รหัสสินค้า: 000024
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด:   เครื่องบันทึกอุณหภูมิ Datapaq
  สำหรับ line ผลิตอาหาร ชนิดไปกัพร้อมกับ product
  เป็น datalogger แบบ extreme สามารถเข้าสายพานการผลิตได้พร้อมผลิตภัณฑ์
เช่น Freezer , Cooker , Fryer เป็นต้น และสามารถลงสายพานที่ใช้กับการทอดได้
มีทั้งรุ่นที่เป็น 6 และ 8 Input ช่วงการบันทึกน้อยที่สุด 0.5 วินาที ทำให้ได้ข้อมูลมากกว่าและวิเคราะห์ข้อผิดพลาดของ line ผลิตง่ายขึ้น และเป็น Datalogger ที่สามารถบันทึกแยก file กันได้มากถึง 8 ครั้งโดยไม่ต้องกลับมา load ข้อมูลก่อน
  โปรแกรมสามารถวิเคราะห์ค่าทางสถิติได้ครบถ้วน และยังหาค่า F0 ได้ การแสดงผลแบบกราฟได้ทั้ง 2 และ 3 มิติ และแบบ Thermal Image ซึ่งสามารถทำให้การทำงานง่ายขึ้น มีข้อมูลที่แม่นยำ

    สะดวก แม่นยำ ได้มาตรฐาน
ลูกค้า reference
1. CPRAM
2. สหฟาร์ม
3. Sun Valley
4. GFPT
เป้นต้น
 

 
Tell a Friend
Grain Moisture Meter
รหัสสินค้า: 000114
รายละเอียด: FEATURES
1. Moisture Content measurement for Grains.
2. Easy to use, compact and quick reading.
3. Microprocessor control.
4. Automatic temperature compensation.
5. Battery replacement sign appears.
6. 'CE' mark obtained.

1.Applications : Grains
2. Display : Digital L.C.D
3.Temp. Compensation : Automatic
4.Power Source : Battery 1.5V X 4EA
5.Accuracy : &plusmn;0.5%
6.Dimensions : 164(L) X 94(W) X 40(H) mm
7.Weight : Approx. 1.2Kg

Measuring Grains & Ranges
Brown Rice : 9.8% ~ 26%
Paddy   : 8.5% ~ 30%
Rice    : 9.8% ~ 26%
Barley   : 8.3% ~ 30%
Naked Barley : 8.5% ~ 25%
Wheat    : 9% ~ 30%

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.thaiexlabs.com
Tell a Friend
The Food Safety Kit
รหัสสินค้า: 000032
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด: Waterproof Digital Probe Thermometer, Model 11025: The professional use digital thermometer is one of the most important food safety tools. Totally waterproof, built tough and engineered for accuracy, it is designed for commercial use.


Alcohol Swabs: (50015) The 70%/Isopropyl Alcohol Swab cleans the thermometer probe to help prevent cross contamination, especially important for prepared, ready to eat foods. Each swab is individually foil wrapped.


ThermoLabels: (50111) The self-adhesive ThermoLabel is applied to a ceramic plate before loading into a hi-temp dishwasher. When the actual plate temperature reaches the proper sanitization of 160&deg;F (71&deg;C) during the final rinse cycle, the label irreversibly turns from white to black. Attach the used label to the Record Keeping Log as evidence of this CCP.


Tempilstik: (50016) The Tempilstik quickly checks the manifold (hot water line) temperature of a hi-temp commercial dishwasher. It is like a chalk stick, and a mark drawn on the manifold will melt when the temperature exceeds 182&deg;F (83&deg;C). Accurate to 1%, it checks that a hi-temp dishwasher can reach the proper sanitization temperature.


Quat Test Paper: (50013) Quaternary Ammonium can be used to wash and hand-sanitize food utensils. A color change of the test paper (0 to 400 ppm) compared against a color chart shows if the quat level is sufficient for sanitization.


pH Strips: (50012) Acidity hinders bacterial growth and by controlling the level of acidity, or pH, food borne illnesses can be prevented. The stiff plastic sticks (0 to 6 pH) allow easy pH measuring of liquid, semi-solid and solid foods.
Tell a Friend
AC/DC Digital Clamp Meters
รหัสสินค้า: 000036
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด: - AC A 400A/2000A (0~1000A)
&plusmn;1.5%rdg&plusmn;2dgt [50/60Hz]
&plusmn;3%rdg&plusmn;4dgt [40~500Hz]
&plusmn;5%rdg&plusmn;4dgt [500Hz~1kHz]
2000A (1001~2000A)
&plusmn;3%rdg&plusmn;2dgt [50/60Hz]

- AC V 400/750V
&plusmn;1.5%rdg&plusmn;2dgt [50/60Hz]
&plusmn;1.5%rdg&plusmn;4dgt [40Hz~1kHz]
- DC A 400/2000A &plusmn;1.5%rdg&plusmn;2dgt
- DC V 400/1000V &plusmn;1%rdg&plusmn;2dgt
- &#937; 400/4000&#937;|&plusmn;1.5%rdg&plusmn;2dgt
- Continuity buzzer buzzer sounds below 50&plusmn;35&#937;
- Output Voltage 400/2000A DC400mV/200mV
- Conductor Size &Oslash;55mm max.
- Safety Standard IEC61010-1 CAT.III 600V CAT.II 1000V
- IEC61010-2-031
- IEC61010-2-032
- Frequency Response 40Hz~1kHz
- Withstand Voltage 5550V AC for 1 minute
- Power Source R6P(AA)(1.5V) &times;2
- Dimensions 250(L) &times; 105(W) &times; 49(D)mm
- Weight 530g approx.
- Accessories 7107(Test Leads)
- 8201(Output Plug)
- 9094(Carrying Case)
- R6P(AA) &times; 2
- Instruction Manual
- Optional 8004/8008(Multi-Tran)(AC only)
- 7014 (Output Cord)
Tell a Friend
Hot Air Oven
รหัสสินค้า: 000015
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด: Hot Air Oven ตู้อบฆ่าเชื้อ, ตู้อบแห้ง ควบคุมอุณหภูมิ ได้ถึง 220 และ 300 องศา
แสดงอุณหภูมิเป็นตัวเลข Digital Display ทำจากวัสดุ Stainless Steel ทั้งภานนอก
และภายใน
ขนาดตั้งแต่ 14, 32, 39, 53, 108, 256, 416 และ 749 ลิตร
Tell a Friend
อ่างน้ำควบคุมความเย็น (Cooling Bath)
รหัสสินค้า: 000198
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด: ขนาด5000 BTU
1.ตัวอ่างภายนอกทำจากโลหะไร้สนิม (Stainless Steel 304-316 ) ความหนา 1.0 มม.
2.ขนาดอ่างภายใน : กว้าง x ยาว x ลึก (30 x 30 x 28) ซม. (ความจุ 22 ลิตร)
3.ขนาดโครงภายนอกมิติ : กว้าง x ยาวxสูง (52 x 36 x 90) ซม.
4.บุฉนวนชั้นในและนอกด้วย โฟม (หนา 2 นิ้ว)
5.มีฝาปิดทำจากโลหะไร้สนิม
6.มิสวิทซ์ ปิด-เปิด พร้อม ไฟแสดงสถานะการทำงานของเครื่อง
7.มีสวิทซ์ ปิด-เปิด ปั๊ม และวาล์วสำหรับจ่ายน้ำเข้า 1 ชุด และทางน้ำออก 1 ชุด (เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 1/2 นิ้ว)
8.ปั๊มมีอัตราการไหลประมาณ 20 ลิตร/นาที
9.สามารถทำความเย็นได้ในช่วง
0 TO +25 oC สำหรับน้ำ
-10 oC สำหรับ แอลกอฮอลล์
11.TempControl มีความละเอียดที่ 1 oC (เป็นแบบ Digital Display )
12.ใช้เครื่องทำความเย็นขนาด 1/2 แรงม้า
13.ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ท 15 แอมป์
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.thaiexlabs.com
Tell a Friend
ตู้เพาะเชื้อ
รหัสสินค้า: 000016
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด: Incubator ตู้เพาะเชื้อ ควบคุมอุณหภูมิ ได้ถึง 70 องศา แสดงอุณหภูมิเป็นตัวเลข
Digital Display ความละเอียด ทศนิยมหนึ่งตำแหน่งทำจากวัสดุ Stainless Steel
ทั้งภานนอกและภายใน
ขนาดตั้งแต่ 14, 32, 39, 53, 108, 256, 416 และ 749 ลิตร
Tell a Friend
อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ
รหัสสินค้า: 000017
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด: Warter Bath อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ ควบคุมอุณหภูมิได้ถึง 100 องศา
แสดงอุณหภูมิเป็นตัวเลขDigital Display ความละเอียด ทศนิยมหนึ่ง
ตำแหน่งทำจากวัสดุ Stainless Steel ทั้งภานนอกและภายใน
ขนาดตั้งแต่ 7, 10, 14, 22, 29 และ 45 ลิตร
มีฝาครอบแบบSlope และ Flate
Tell a Friend
หัววัดอุณหภูมิและความชื้นแบบดิจิตอล รุ่น PHB-10000
รหัสสินค้า: 000005
ราคา 3,500.00 บาท
รายละเอียด: - วัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -40C ถึง +123 C
- ความละเอียด 0.1 C
- วัดความชื้นได้ตั้งแต่ 0 ถึง 100 %RH
- ความแม่นยำ 1C
- ส่งข้อมูลเป็นสัญญาณดิจิตอลแบบ 14 bits
- ภายในมี Calibration memory สำหรับควบคุมการทำงานของหัววัด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.thaiexlab.com
Tell a Friend
RS-485 to RS-232 Converter รุ่น RSC-10000
รหัสสินค้า: 000006
ราคา 5,000.00 บาท
รายละเอียด: - Connector : RS-232 25 PIN FEMALE
- Connector : RS-422/RS485 4 TERMINAL/RJ11
- DATA Rate : 1MB/Second
- Maximum Lenght Cable : 4000 FT.
- Size Box : 10cm*5.5cm*2.5cm
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.thaiexlab.com
Tell a Friend
Temperature Data logger Model : KT-100
รหัสสินค้า: 000235
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด: Temperature datalogger Model : KT100
1. Measure up to 2 parameters
2. With or without external input
3. Internal sensing element
4. Up to 12,000 points measurement point
5. With or without 1-line display
6. 2 configurable setpoint alarms
7. Magnetic mounting

Applications : Cold chain transport, indoor control
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.thaiexlabs.com
Tell a Friend
เครื่องเขย่าสาร ยี่ห้อ Jeiotech รุ่น SK-300
รหัสสินค้า: 000184
ราคา 88,000.00 บาท
รายละเอียด: Shaker ยี่ห้อ Jeiotech รุ่น SK-300
Specification
1. ความถี่ 10 ถึง 300 rpm +/-1
2. ช่วงอุณหภูมิใช้งาน 5 ถึง 40 C ความชื้น 50-80%RH
3. การสั่นแบบ Orbital ( Forward,Backward ) , Reciprocating เป็น Option
4. แอมปลิจูดการสั่น 20 , 30 , 40 mm ( 30 mm เป็น Standard )
5. ระบบ control เป็น Digital opto-electric feedback
6. ตั้งเวลาได้ถึง 999 ชั่วโมง 59 นาที ตั้งเวลาหยุดได้ถึง 99 นาที
น้อยสุด 1 นาที
7. วัสดุทำจากโลหะเคลือบสี
8. ขนาด Platform 350X350 mm
  ขนาดภายนอก 410X490X160 mm
16. ใช้ไฟฟ้า 230VAC , 50/60 Hz
17. น้ำหนักประมาณ 24 กิโลกรัม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.thaiexlabs.com
Tell a Friend
FUNDAMENTALS OF ELECTRICITY
รหัสสินค้า: 000021
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด: A11 - BASIC ELECTRICITY
A12 - ELECTRICAL INSTRUMENTS, SUPPLIES, ACCESSORIES
B11 - BASIC ELECTRONICS
B12 - ELECTRONIC INSTRUMENTS, SUPPLIES, ACCESSORIES
Tell a Friend
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ไทยเอกซ์แล็บ (กรุณาแจ้งเบอร์โทรกลับด้วย บริษัทจะติดต่อเฉพาะผู้ที่แจ้งเท่านั้น)
361/1 ซ.สุขุมวิท 49 (กลาง) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 กรุงเทพมหานคร ไทย
โทรศัพท์: 089-5355029 แฟกซ์: 02-1384675
เว็บไซต์: http://www.thaiexlabs.com
ดูแผนที่ร้านผ่าน Google Earth
อีเมล์ติดต่อกับร้านค้า
หัวเรื่อง : *
ชื่อของคุณ : *
อีเมล์ของคุณ : *
รายละเอียด : *
 
Page Views Shop: