สาขาที่ท่านเคยไปใช้บริการ
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ สาขาที่ท่านเคยไปใช้บริการ
ขอนแก่นไทยแลนด์
195คน
38.92 %
ACER SHOP
46คน
9.18 %
HP SHOP
28คน
5.59 %
TOSHIBA SHOP
37คน
7.39 %
สาขาตึกคอม
195คน
38.92 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 501 คน