สาขาที่ท่านเคยไปใช้บริการ
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ สาขาที่ท่านเคยไปใช้บริการ
ขอนแก่นไทยแลนด์
197คน
39.17 %
ACER SHOP
46คน
9.15 %
HP SHOP
28คน
5.57 %
TOSHIBA SHOP
37คน
7.36 %
สาขาตึกคอม
195คน
38.77 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 503 คน