สาขาที่ท่านเคยไปใช้บริการ
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ สาขาที่ท่านเคยไปใช้บริการ
ขอนแก่นไทยแลนด์
195คน
39 %
ACER SHOP
46คน
9.2 %
HP SHOP
28คน
5.6 %
TOSHIBA SHOP
37คน
7.4 %
สาขาตึกคอม
194คน
38.8 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 500 คน