รายละเอียดของร้านค้า ข่าวสารของร้านค้า รายการสินค้า วิธีการชําระเงิน ติดต่อเรา
ภาษาไทย

หนังสือเรียน

สินค้าสหกรณ์

ขนม


แบบฝึกพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ การจับคู่
รหัสสินค้า: 000281
ราคา 55.00 บาท
รายละเอียด:

 

ชื่อเรื่อง แบบฝึกพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ การจับคู่
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธัญสุตา จิรกิตตยากร, อ.ธนวดี ธีรภัทรสกุล
จำนวนหน้า 32 หน้า
ลักษณะหนังสือ 8 X 11 นิ้ว พิมพ์ขาว-ดำ
เนื้อหา

 

เป็นแบบฝึกกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุม ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ระดับอนุบาล 2 มีโจทย์ปัญหาที่ฝึกกระบวนสังเกตหาความสัมพันธ์ของวัตถุหรือรูปภาพในเรื่องของ
ขนาด จำนวน สี หรือลักษณะอื่นๆ

02-0005

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.saowalak.com
Tell a Friend
การโฆษณาข้ามวัฒนธรรม
รหัสสินค้า: 000431
ราคา 250.00 บาท
รายละเอียด:

ความคล้ายคลึงและความแตกต่างกันทางวัฒนธรรม มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมการอุปโภคและบริโภค และการโฆษณาซึ่งเปรียบเหมือนผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่ต้องเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปตามยุคสมัยการสร้างสรรค์โฆษณาจึงต้องใช้ความสำคัญ
กับวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก การโฆษณาข้ามวัฒนธรรมเล่มนี้อาจช่วยให้ผู้ที่ศึกษาศาสตร์ด้านการโฆษณา มีมุมมองโฆษณาแตกต่างไปจากเดิม มีความรู้ ความเข้าใจและมองเห็นความหมายทางวัฒนธรรมที่โฆษณาต้องการสื่อถึง เมื่อเปิดรับสารโฆษณาในชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้น

 

การโฆษณาข้ามวัฒนธรรม ***หนังสือใหม่
พ.ศ. 2554, ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 172 หน้า, ราคา 250 บาท

ข้อมูลบรรณานุกรม
1. โฆษณา - - การศึกษาวัฒนธรรมต่างสังคม. 2. พฤติกรรมผู้บริโภค - - การศึกษาวัฒนธรรมต่างสังคม.
HF5821

ISBN 978-616-7398-38-9 บาร์โค้ด 9786167398389
ผู้แต่ง : วงหทัย ตันชีวะวงศ์, ผศ.
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การศึกษา : วารสารศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปริญญาโท Journalism University of Colorado, Boulder, Colorado.
 

 

 

 

 

 

Source:http://www.thammasatpress.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.saowalak.com
Tell a Friend
การโฆษณาเบื้องต้น
รหัสสินค้า: 000432
ราคา 290.00 บาท
รายละเอียด:

การโฆษณาเป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีบทบาทอย่างมากในสังคม เราจะเห็นการโฆษณาสินค้าและบริการ รวมทั้งการรณรงค์เพื่อสังคมผ่านทางสื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร สื่อกลางแจ้ง สื่อเคลื่อนที่ ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความเปลี่ยนแปลงทางความคิด ความรู้และความรู้สึกที่มีต่อสินค้าและบริการ ทำให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความต้องการในสินค้าและบริการนั้น จนเกิดพฤติกรรมขึ้น
หนังสือนี้ได้รวบรวมหลักการนี้เป็นสาระสำคัญของการโฆษณา ตั้งแต่ประวัติการโฆษณา บทบาทการโฆษณา ความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณากับการตลาด ตลอดจนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการโฆษณาทุกขั้นตอน เช่น การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การสร้างสรรค์โฆษณา สื่อโฆษณาและการวิจัย พร้อมมีตัวอย่างงานโฆษณาเพื่ออธิบายประกอบเนื้อหาในแต่ละบทเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์จากหนังสือนี้ในการเรียนวิชาการโฆษณาเบื้อง ของคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการศึกษาค้นคว้าด้านการโฆษณา

 

การโฆษณาเบื้องต้น
พ.ศ. 2551, ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 232 หน้า, ราคา 290 บาท

ข้อมูลบรรณานุกรม
1. โฆษณา. 2. โฆษณา- -การวางแผน. 3. การวางแผนสื่อโฆษณา.
HF5812

ISBN 978-974-9900-42-0 บาร์โค้ด 9789749900420
ผู้แต่ง : กัลยากร วรกุลลัฎฐานีย์, ผศ.
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การศึกษา : ว.ท. (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; M.A. (Marketing Communication) Emersom College, USA.

ผู้แต่ง :
พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช, รศ.
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การศึกษา : ว.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; M.A. (Communication), University of Kentucky, U.S.A.
 

 

 

 

Source:http://www.thammasatpress.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.saowalak.com
Tell a Friend
แบบฝึกพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ การจัดประเภท
รหัสสินค้า: 000282
ราคา 55.00 บาท
รายละเอียด:

 

แบบฝึกพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ การจัดประเภท
ชื่อเรื่อง แบบฝึกพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ การจัดประเภท
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธัญสุตา จิรกิตตยากร, อ.ธนวดี ธีรภัทรสกุล
จำนวนหน้า 32 หน้า
ลักษณะหนังสือ 8 X 11 นิ้ว พิมพ์ขาว-ดำ
เนื้อหา
 
เป็นแบบฝึกกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุม ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ระดับอนุบาล 2 มีโจทย์ปัญหาที่ฝึกให้เด็กใช้การสังเกต และบอกคุณสมบัติของสิ่งของหรือวัตถุ
ในเรื่องความเหมือนและความแตกต่าง และจัดสามารถไว้ในกลุ่มเดียวกัน

O2-0004

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.saowalak.com
Tell a Friend
ยุทธวิธีการวางแผนสื่อโฆษณา
รหัสสินค้า: 000433
ราคา 270.00 บาท
รายละเอียด:

 

สื่อโฆษณาเป็นช่องทางการสื่อสารเพื่อนำเสนอขายสินค้าและบริการซึ่งมีหลากหลาย ซึ่งแต่ละสื่อมีคุณสมบัติแตกต่างกัน
- สื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่นิยมมากที่สุดเพราะสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้สูง
- ผู้บริโภคที่เปิดรับวิทยุส่วนใหญ่เป็นกลุ่มประจำที่นิยมชื่นชอบในรายการหรือผู้จัดรายการเป็นพิเศษ
- สือเคเบิลทีวีได้สร้างความแตกต่างโดยนำเสนอรายการที่ไม่สามารถหาชมได้จากสถานีโทรทัศน์ประเภทไม่ต้องจ่ายเงิน
- สื่อหนังสือพิมพ์นำเสนอข่าวสารและเนื้อหาในเชิงวิเคราะห์ สามารถครอบคลุมทั่วประเทศ และสามารถเจาะในแต่ละพื้นที่ได้
- สื่อกลางแจ้งเป็นสื่อที่อยู่นอกบ้านสามารถพบเห็นได้บทท้องถนน ทำให้เข้าถึงผู้บริโภคเฉพาพื้นที่ได้ดี และจำนวนผู้ที่เห็นสื่อมีหลากหลายกลุ่ม...และสื่ออื่นอีกมาก
ดังนั้นการวางแผนนำเอาสื่อเหล่านี้มาใช้ ต้องมียุทธวิธ
ตำราเล่มนี้สอนให้เข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนสื่อโฆษณาทังหมด โดยเริ่มปูพื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะ คุณสมบัติ และการซื้อสื่อโฆษณา วิธีการคำนวณพร้อมทั้งตัวอย่าง และยุทธวิธีการวางแผนเพื่อสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้โฆษณาบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่ผู้วางแผนสื่อโฆษณาต้องการ
 

 

ยุทธวิธีการวางแผนสื่อโฆษณา
พ.ศ. 2551, ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 200 หน้า, ราคา 270 บาท

ข้อมูลบรรณานุกรม
1. การวางแผนสื่อโฆษณา. 2. โฆษณา.
HF5826.5

ISBN 978-974-9900-29-1 บาร์โค้ด 9789749900291
ผู้แต่ง : พรจิต สมบัติพานิช, รศ. ดร.
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การศึกษา : ปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; ปริญญาโท University of North Texas, USA.; ปริญญาเอก คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

 

 

Source:http://www.thammasatpress.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.saowalak.com
Tell a Friend
แบบฝึกพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ การเรียงลำดับ
รหัสสินค้า: 000283
ราคา 55.00 บาท
รายละเอียด:

 

แบบฝึกพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ การเรียงลำดับ
ชื่อเรื่อง แบบฝึกพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ การเรียงลำดับ
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธัญสุตา จิรกิตตยากร, อ.ธนวดี ธีรภัทรสกุล
จำนวนหน้า 32 หน้า
ลักษณะหนังสือ 8 X 11 นิ้ว พิมพ์ขาว-ดำ
เนื้อหา
 
เป็นแบบฝึกกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุม ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย ระดับอนุบาล 2 มีโจทย์ปัญหาที่ฝึกให้เด็กมีความเข้าใจในการจัดวางสิ่งของให้เข้าที่
ตามลำดับและกระบวนการจัดสิ่งของหรือวัตถุให้เข้าที่ตามคำสั่งหรือตามกฎ โดยใช้ความ
สัมพันธ์ของคุณสมบัติบางอย่าง
02-0003
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.saowalak.com
Tell a Friend
หลักการเขียนบทโทรทัศน์
รหัสสินค้า: 000435
ราคา 100.00 บาท
รายละเอียด:

 

 

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่ควรรู้สำหรับผู้ปรารถนาจะเป็นนักเขียนบทโทรทัศน์ เริ่มตั้งแต่รู้ความหมายและคุณสมบัติ และต้องรู้จักสื่อที่ตนจะเขียนบท ดังที่ Mcluhen กล่าวว่า "The medium is the message." สื่อคือสาร ถ้ารู้จักสื่อโทรทัศน์ดีก็จะเขียนได้อย่างถูกหลัก หนังสือเล่มนี้ยังได้อธิบายถึงเทคนิคเบื้องต้น เช่น ลักษณะของภาพ การเคลื่อนกล้อง การลำดับภาพและการตัดต่อ รวมไปถึงการเขียนบท การวางรูปแบบ ข้อมูล ขั้นตอนในการเขียนบทในรูปแบบของรายการโทรทัศน์ รายการที่มิใช่ละครและรายการละคร ตลอดจนวิธีเขียนบทรายการประเภทต่างๆ พร้อมมีตัวอย่างประกอบด้วย
*จัดจำหน่ายโดยศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์, ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง
*สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต

 

หลักการเขียนบทโทรทัศน์ **หนังสือปกใหม่
ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4, พ.ศ. 2553, ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 104 หน้า, ราคา 100 บาท

ข้อมูลบรรณานุกรม
1. การเขียนบทโทรทัศน์.
PN1992.7

ISBN 978-616-7398-05-1 บาร์โค้ด 9786167398051
ผู้แต่ง : อรนุช เลิศจรรยารักษ์, รศ.
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การศึกษา : ว.บ. (เกียรตินิยม), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; M.A. in Communication (Radio-Television-Film), Temple University, U.S.A.
 

 

 

 

 

Source:http://www.thammasatpress.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.saowalak.com
Tell a Friend
แบบฝึกพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ การเปรียบเทียบ
รหัสสินค้า: 000284
ราคา 55.00 บาท
รายละเอียด:

 

ชื่อเรื่อง แบบฝึกพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ การเปรียบเทียบ
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธัญสุตา จิรกิตตยากร, อ.ธนวดี ธีรภัทรสกุล
จำนวนหน้า 32 หน้า
ลักษณะหนังสือ 8 X 11 นิ้ว พิมพ์ขาว-ดำ
เนื้อหา
 
เป็นแบบฝึกกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุม ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ระดับอนุบาล 2 มีโจทย์ปัญหาที่ฝึกกระบวนเปรียบเทียบโดยการสร้างและบอกความสัมพันธ์ของ
สิ่งสองสิ่งหรือมากกว่านั้น

 

 

02-0002

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.saowalak.com
Tell a Friend
ทฤษฎีการขยายตัวของเศรษฐกิจชุมชนเมือง
รหัสสินค้า: 000023
ราคา 325.00 บาท
รายละเอียด:

 

 

หนังสือเล่มนี้ได้นำเอาแนวคิดและความก้าวหน้าใหม่ๆ ของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เชิงพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนารุดหน้าตลอดทศวรรษที่ผ่านมา มาขยายต่อยอดเป็นแบบจำลองสำหรับวิเคราะห์หาสาเหตุ และแนวทางการจัดการปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของเมือง และชนบทในประเทศไทยอย่างเป็นระบบ ตลอดจนถึงการนำเสนอนัยเชิงนโยบายของการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับศักยภาพที่แท้จริงในระยะยาวของแต่ละพื้นที่
 

 

 

 

  พ.ศ. 2548, ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 272 หน้า, ราคา 325 บาท

   ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. เศรษฐศาสตร์เมือง- -แบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์.
           2. ไทย- -ภาวะเศรษฐกิจ- -แบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์.
           3. สถานที่ตั้งอุตสาหกรรม- -ไทย- -แบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์.
           HT321

   ISBN 974-571-946-3      บาร์โค้ด 9789745719460
         ผู้แต่ง : อารยะ ปรีชาเมตตา, รศ. ดร.
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
         การศึกษา : ปริญญาเอก University of Pennsylvania, U.S.A.
Source: http://www.thammasatpress.com/b_economics.shtml

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.saowalak.com
Tell a Friend
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง
รหัสสินค้า: 000024
ราคา 280.00 บาท
รายละเอียด:

หนังสือเล่มนี้เหมาะที่จะเป็นตำราประกอบการเรียนการสอนวิชาประวัติแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์หรือวิชาประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ (History of Economic Thought) วิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองทั่วไป (Political Economy) และวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองมาร์กเซียน (Marxian Political Economy) ทั้งในระดับบัณฑิตศึกษาและมหาบัณฑิตศึกษา เนื้อหาประกอบด้วยทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองสามส่วนสำคัญคือ เศรษฐศาสตร์การเมืองคลาสสิก เศรษฐศาสตร์การเมืองมาร์กเซียน และเศรษฐศาสตร์การเมืองคาเล็กซกี ผู้อ่านควรมีพื้นความรู้ในวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นระดับบัณฑิตศึกษา และมีความเข้าใจเทคนิคพีชคณิตเบื้องต้น

 

พ.ศ. 2546, ขนาด 16 หน้ายกพิเศษ, จำนวน 352 หน้า, ราคา 280 บาท

   ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. เศรษฐศาสตร์- -แง่การเมือง.
           HB74.ก6

   ISBN 974-571-876-9      บาร์โค้ด 9789745718760
         ผู้แต่ง : พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์, ผศ. ดร.
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
         การศึกษา : ศ.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; M.Ph., Ph.D., Cambridge University, U.K.
Source: http://www.thammasatpress.com/b_economics.shtml
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.saowalak.com
Tell a Friend
แบบฝึกพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ แบบและลวดลาย
รหัสสินค้า: 000285
ราคา 55.00 บาท
รายละเอียด:

 

แบบฝึกพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ แบบและลวดลาย
ชื่อเรื่อง แบบฝึกพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ แบบและลวดลาย
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธัญสุตา จิรกิตตยากร, อ.ธนวดี ธีรภัทรสกุล
จำนวนหน้า 32 หน้า
ลักษณะหนังสือ 8 X 11 นิ้ว พิมพ์ขาว-ดำ
เนื้อหา

 
เป็นแบบฝึกกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุม ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย ระดับอนุบาล 2 มีโจทย์ปัญหาที่ฝึกให้เด็กได้ค้นพบกฎของการจัดรูปแบบและลวดลาย
โดยจัดตามกฎของรูปแบบนั้นๆด้วยตนเอง เป็นการช่วยพัฒนาการจำแนกด้วย สายตาและทำ
ตามรูปแบบได้

O2-0001

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.saowalak.com
Tell a Friend
หนังสือเสริมประสบการณ์ ตัวเรา อนุบาลปีที่ 2
รหัสสินค้า: 000276
ราคา 60.00 บาท
รายละเอียด:

 

ชื่อเรื่อง หนังสือเสริมประสบการณ์ ตัวเรา อนุบาลปีที่ 2
ผู้แต่ง อ.ธนวดี ธีรภัทรสกุล และ ผศ.ดร.ธัญสุตา จิรกิตตยากร
จำนวนหน้า 32 หน้า
ลักษณะหนังสือ 8 X 11 นิ้ว พิมพ์ 4 สี
เนื้อหา
 
เป็นแบบฝึกเสริมประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ระดับอนุบาล 2 ที่นักเรียนจะได้
เรียนรู้จักร่างกาย อวัยวะของตนเองและรู้จักวิธีดูแลรักษาร่างกายอย่างถูกสุขลักษณะ โดยนักเรียน
จะได้บูรณาการความรู้และฝึกทักษะได้บูรณาการความรู้และฝึกทักษะทั้ง การเขียน การอ่าน และศิลปะ
 
 
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.saowalak.com
Tell a Friend
หนังสือเสริมประสบการณ์เรียนรู้ คณิตศาสตร์ระดับปฐมวัย จำนวนนับ พร้อมสติกเกอร์4 สี
รหัสสินค้า: 000298
ราคา 75.00 บาท
รายละเอียด:

 

 

ชื่อเรื่อง หนังสือเสริมประสบการณ์เรียนรู้ คณิตศาสตร์ระดับปฐมวัย จำนวนนับ พร้อมสติกเกอร์4 สี
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธัญสุตา จิรกิตตยากร
จำนวนหน้า 29 หน้า
ลักษณะหนังสือ 8 X 11 นิ้ว ปก 4 สี อาบมัน เนื้อในพิมพ์ 2 สี
เนื้อหา
 
เป็นแบบฝึกกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ระดับอนุบาล1- 3 มีโจทย์ปัญหาที่ จำนวนนับ ซึ่งเป็นการนับกระบวนการคิด เช่น คณิตศาสตร์
การสังเกตหาความสัมพันธ์ของวัตถุ หรือรูปภาพในเรื่องของขนาด จำนวน สี หรือลักษณะอื่น ๆ
การบอกจำนวนของสิ่งของ การนับจำนวน ซึ่งเด็ก ๆ จะได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับการทำกิจกรรมในเล่ม
โดยมีสติกเกอร์สีสันสวยงาม เป็นสื่อการเรียนรู้

 

 

4-8

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: www.saowalak.com
Tell a Friend
เศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ: ทฤษฎีและนโยบาย
รหัสสินค้า: 000307
ราคา 350.00 บาท
รายละเอียด:

 

 

 

 

หนังสือนี้เป็นตำราเพื่อใช้ประกอบการศึกษาวิชา เศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ สำหรับนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ ขั้นปีที่ 3 และ 4 จึงมีความลุ่มลึกของทฤษฎีและการวิเคราะห์มากกว่าหนังสือเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศที่มีอยู่หลายเล่มในตลาดตำราขณะนี้ โดยเนื้อหาในเล่มแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่ง เป็นการทำความเข้าใจกับแนวคิดทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ ตั้งแต่ยุคพาณิชย์นิยมจนมาถึงยุคปัจจุบัน ส่วนที่สอง เป็นการให้แนวทางในการวิเคราะห์ผลของนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

 

 

 

เศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ: ทฤษฎีและนโยบาย
พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม, พ.ศ. 2551, ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 298 หน้า, ราคา 350 บาท

ข้อมูลบรรณานุกรม
1. การค้าระหว่างประเทศ.
HF1379

ISBN 978-974-9900-50-5 บาร์โค้ด 9789749900505

 

ผู้แต่ง : เยาวเรศ ทับพันธุ์, รศ. ดร.
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การศึกษา : ศ.บ. (เกียรตินิยม); ศ.ม. (ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์; ดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัย มินนิโซตา

 

 

Source: http://www.thammasatpress.com/b_economics.shtml

 

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: www.saowalak.com
Tell a Friend
หนังสือเสริมประสบการณ์เรียนรู้ คณิตศาสตร์ระดับปฐมวัย รูปทรงเรขาคณิต
รหัสสินค้า: 000299
ราคา 75.00 บาท
รายละเอียด:

 

 

ชื่อเรื่อง หนังสือเสริมประสบการณ์เรียนรู้ คณิตศาสตร์ระดับปฐมวัย รูปทรงเรขาคณิต
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธัญสุตา จิรกิตตยากร
จำนวนหน้า 29 หน้า
ลักษณะหนังสือ 8 X 11 นิ้ว พิมพ์ 2 สี พร้อมสติกเกอร์ 4 สี
เนื้อหา
 
เป็นแบบฝึกกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ระดับอนุบาล 1- 3 มีโจทย์ปัญหาที่ ฝึกการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์ของ
รูปทรงและตำแหน่งที่วาง โดยมีสติกเกอร์สีสันสวยงามเป็นสื่อในการเรียนรู้

 

 

4-7

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: www.saowalak.com
Tell a Friend
Book and Co-op
ตู้ปณ.127 ปณ.ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ไทย
โทรศัพท์: 086-0694414
เว็บไซต์: http://www.saowalak.com
ดูแผนที่ร้านผ่าน Google Earth
อีเมล์ติดต่อกับร้านค้า
หัวเรื่อง : *
ชื่อของคุณ : *
อีเมล์ของคุณ : *
รายละเอียด : *
 
Page Views Shop: