รายละเอียดของร้านค้า ข่าวสารของร้านค้า รายการสินค้า วิธีการชําระเงิน ติดต่อเรา
ภาษาไทย | English

  จากข้อมูลตัวเลขรายได้ประชาชาติของประเทศไทยปรากฏอย่างชัดเจนและต่อเนื่องว่า รายได้ของภาคเกษตรกรรมมีสัดส่วนน้อยกว่ารายได้ของภาคนอกเกษตรกรรม และประชากรส่วนใหญ่ยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยู่ในชนบท โดยอาศัยเงินทุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส. ) โดยผ่านสาขาของ ธ.ก.ส. ตามจังหวัดต่างๆ สหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกรต่างๆ ธ.ก.ส. ซึ่งเป็นธนาคารรัฐบาลได้ให้สินเชื่อเพื่อสนับสนุนเกษตรกรในการประกอบอาชีพ เกษตรกรรมมาตั้งแต่ปี 2509

          ต่อ มาในปี 2523 ธ.ก.ส. ได้ให้บริการสินเชื่อในรูปของวัสดุอุปกรณ์และบริการทางการเกษตรร่วมกับผู้ ผลิตหรือผู้นำเข้า ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จัดหาวัสดุอุปกรณ์และบริการทางการเกษตรที่ใช้ในการผลิตตามความต้องการของ เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่ยุติธรรม จนกระทั่งปี 2532 ทาง ธ.ก.ส. ได้ร่วมมือกับศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำการศึกษาวิจัยการดำเนินงานดังกล่าวของ ธ.ก.ส. พบว่า เกษตรกรร้อยละ 95 ต้องการใช้วัสดุอุปกรณ์การเกษตรภายใต้ระบบการให้สินเชื่อของ ธ.ก.ส. ต่อไป เพราะเกรงว่า หาก ธ.ก.ส. ไม่ให้การสนับสนุนสินเชื่อดังกล่าว ทางเกษตรกรจะถูกเอารัดเอาเปรียบ เรื่องราคาและคุณภาพของปัจจัยการผลิตเหมือนในอดีตที่ผ่านมา แต่ในขณะเดียวกันทาง ธ.ก.ส. กลับพิจารณาเห็นว่า ควรเป็นหน้าที่ของสถาบันเกษตรกรที่จะดำเนินการด้วยตนเอง เพราะเป็นผลประโยชน์ของเกษตรกรโดยตรง

          ดัง นั้น ธ.ก.ส. จึงร่วมกับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดตั้งสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ( สกต. ) ขึ้นในระดับจังหวัด จำนวน 64 สหกรณ์ โดยเริ่มดำเนินการที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นแห่งแรก และจนถึงปัจจุบัน มี สกต. ดำเนินงานให้บริการแก่เกษตรกรครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ โดยขอบข่ายหน้าที่ของ สกต. คือ ดำเนินการทั้งธุรกิจซื้อ ธุรกิจขาย และบริการต่างๆ ให้แก่เกษตรกรสมาชิก กล่าวคือ สกต. จะเป็นตัวแทนสมาชิกจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเกษตร หรือ สินค้าอุปโภคบริโภค และสิ่งจำเป็นอื่นๆ ให้แก่สมาชิก ตลอดจนรวบรวมผลิตผลการเกษตรเพื่อจำหน่าย รวมถึงจัดหาบริการทางการเกษตรอื่นๆ เช่น การขนส่ง การขุดบ่อน้ำ เป็นต้น โครงสร้างของ สกต. นั้น แม้จะเป็นสหกรณ์ในระดับจังหวัด แต่ได้ขยายสาขาออกไปในระดับอำเภอและหน่วยบริการสมาชิกในระดับหมู่บ้านหรือ ตำบลด้วย ส่วนในระดับประเทศนั้น ธ.ก.ส. ได้ร่วมกับ สกต. ทั่วประเทศ จัดตั้ง บริษัท ไทยธุรกิจเกษตร จำกัด หรือ TABCO ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานงานของ สกต. ทั่วประเทศ เพื่อสร้างอำนาจต่อรอง ในการรวมกันซื้อ รวมกันขาย รวมทั้งการให้บริการเพื่อประโยชน์ของเกษตรกร

          "TABCO" เริ่มขึ้นจากแนวความคิดของบรรดา สกต. ทั้ง 64 สหกรณ์ ที่มีความเห็นตรงกันว่า ถ้าหากมีองค์กรกลางของตนเอง ที่สามารถทำการแทนสมาชิกในรูปของบริษัทจำกัด โดยรวบรวมความต้องการของ สกต. ทั่วประเทศ ก็จะเป็นการสร้างอำนาจการต่อรองที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

          บริษัท ไทยธุรกิจเกษตร จำกัด หรือ TABCO จึงได้รับการจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2535 มีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท โดยมี สกต. เป็นผู้ถือหุ้น 90% และได้เชิญ ธ.ก.ส. เข้าถือหุ้นด้วย 10% ต่อมาได้มีการเพิ่มทุนเพื่อให้ สกต. ที่ตั้งขึ้นมาใหม่เข้าถือหุ้นอีก 20 ล้านบาท โดย TABCO ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสนับสนุนกิจการของ สกต. ทั้งด้านธุรกิจซื้อ-ขายและบริการ

น้ำพริกกุ้งกรอบ ขนาด 40 กรัม (บรรจุ 6 กระปุก)
รหัสสินค้า: 000093
ราคา 150.00 บาท
รายละเอียด:
  "ป้าแว่น” หรือนางบังอร วันน้อย ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรน้ำพริกป้าแว่นวัย 62 ปี เดิมเป็นเกษตรกรทำนา เลี้ยงไก่ เลี้ยงหมูเหมือนชาวบ้านทั่วไป แต่ไม่ประสบผลสำเร็จมากนัก จึงผันตัวเองมาประกอบอาชีพตำน้ำพริกขายเมื่อปี 2540 และด้วยรสชาติที่อร่อยถูกใจนักขิม น้ำพริกของป้าแว่น จึงเป็นสินค้ามีหน้ามีตาของจังหวัดชลบุรี

  แม้ป้าแว่นจะเป็นชาวบ้านระดับรากหญ้า การศึกษาไม่สูงมาก แต่ด้วยความที่เป็นคนมุ่งมั่น ใฝ่รู้ พยายามที่จะพัฒนาตัวเองไม่หยุด ปี 2545 ป้าแว่นได้ตั้งกลุ่มอาชีพน้ำพริกปรุงรสขึ้น มีสมาชิกประมาณ 36 คน ส่งน้ำพริกเข้าประกวดสินค้าโอทอป โดยพัฒนาสินค้าให้ได้ทั้งรสชาติอร่อย และไม่ละเลยเรื่องมาตรฐานการผลิต และบรรจุภัณฑ์สวยงาม ซึ่งมักเป็นปัญหาของผู้ผลิตระดับชุมชนทั่วไป แต่ป้าแว่นตระหนักเรื่องนี้ด้วยตัวเอง ทำให้ได้รับรางวัลโอทอป 5 ดาวเป็นคนแรกในจังหวัดชลบุรี จากกรมพัฒนาชุมชน ในปี 2546-2547 และได้ติดต่อมา 2 ครั้ง รวมแล้วเป็นสินค้าโอทอป 5 ดาว 3 สมัยซ้อน
 
  ป้าแว่น อธิบายถึงเคล็ดลับความอร่อยของน้ำพริก คือ ใช้วัตถุดิบสดใหม่ ไม่มีสารเคมี ทุกอย่างต้องเป็นของแท้ นำมาจากจังหวัดชลบุรี รสชาติกลมกล่อม เผ็ดกำลังดี ส่วนผสมแต่ละชนิดต้องลงตัว ไม่มากหรือน้อยเกินไป การตำต้องมีสมาธิแน่วแน่ และที่สำคัญจะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่จะปรุงแต่งผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาเสมอๆ
 
  ป้าแว่น ทิ้งท้ายถึงความหวังในอนาคต แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ

  1. ด้านการตลาด อยากจะเพิ่มจุดขายให้กระจายไปในห้างสรรพสินค้าต่างๆ มากขึ้น รวมถึงอยากให้สินค้าก้าวไปสู่ตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดจีน

  2. ด้านของชุมชน อยากให้น้ำพริกป้าแว่นมีส่วนช่วยให้บ้านเกิดในจังหวัดชลบุรี พัฒนาเป็นชุมชนเข้มแข็ง ทั้งด้านเป็นแหล่งสร้างอาชีพและเป็นแหล่งศึกษาดูงาน เพื่อการพัฒนาอาชีพต่อไป
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
ขนมงารสทิพย์รวมรส ขนาด 180 กรัม
รหัสสินค้า: 000058
ราคา 1,320.00 บาท
รายละเอียด:

ขนมงารสทิพย์รวมรส12ชิ้น

ชาวไทใหญ่ในชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนใช้งาเป็นอาหารเพื่อสุขภาพตั้งแต่โบราณ จวบจนปัจจุบันก็ยังใช้กันอย่างแพร่หลาย
โดยนำงามาประกอบอาหารคาวหวาน นานาชนิด โดยเฉพาะในจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นแหล่ง เพาะปลูกงา
แบบดั้งเดิมที่ปราศจากสารเคมี ผลผลิตงาของจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงเป็นที่นิยมของผู้บริโภคมาช้านาน
ขนมบ้านไต ไท ไท แบรนด์ ได้เล็งเห็นคุณค่าของผลิตภัณฑ์จากงา ซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญอย่างหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
จึงได้ศึกษาเรียนรู้การทำงาอบผสมน้ำผึ้ง น้ำตาล อ้อยและขิง โดยการปรับปรุงและประยุกต์สูตรดั้งเดิมให้มีรสชาติดีขึ้น และตั้งชื่อผลิตภัณฑ์นี้ว่า
“งารสทิพย์” เพื่อเป็นทางเลือกของผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพอย่างยั่งยืนต่อไป

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
โปรตีนในเมล็ดงา ไม่น้อยกว่า 20% เป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูง เพราะมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายอยู่ครบทุกชนิด โดยเฉพาะเมธิโอนิน ซึ่งมีอยู่น้อยในโปรตีนถั่วเหลือง แต่กลับมีมากในงา จึงถือว่าเป็นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ขนมบ้านไต ไท ไท แบรนด์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
ลูกเดือยงาดำ ชิ้นใหญ่ ขนาด 90 กรัม
รหัสสินค้า: 000067
ราคา 960.00 บาท
รายละเอียด:

ชาวไทใหญ่ในชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนใช้งาเป็นอาหารเพื่อสุขภาพตั้งแต่โบราณ จวบจนปัจจุบันก็ยังใช้กันอย่างแพร่หลาย
โดยนำงามาประกอบอาหารคาวหวาน นานาชนิด โดยเฉพาะในจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นแหล่ง เพาะปลูกงา
แบบดั้งเดิมที่ปราศจากสารเคมี ผลผลิตงาของจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงเป็นที่นิยมของผู้บริโภคมาช้านาน
ขนมบ้านไต ไท ไท แบรนด์ ได้เล็งเห็นคุณค่าของผลิตภัณฑ์จากงา ซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญอย่างหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
จึงได้ศึกษาเรียนรู้การทำงาอบผสมน้ำผึ้ง น้ำตาล อ้อยและขิง โดยการปรับปรุงและประยุกต์สูตรดั้งเดิมให้มีรสชาติดีขึ้น และตั้งชื่อผลิตภัณฑ์นี้ว่า
“งารสทิพย์” เพื่อเป็นทางเลือกของผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพอย่างยั่งยืนต่อไป

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
โปรตีนในเมล็ดงา ไม่น้อยกว่า 20% เป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูง เพราะมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายอยู่ครบทุกชนิด โดยเฉพาะเมธิโอนิน ซึ่งมีอยู่น้อยในโปรตีนถั่วเหลือง แต่กลับมีมากในงา จึงถือว่าเป็นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ขนมบ้านไต ไท ไท แบรนด์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
ถั่วเหลืองคั่วกรอบ ขนาด 110 กรัม (ถุงซิปทรงตั้ง)
รหัสสินค้า: 000070
ราคา 1,080.00 บาท
รายละเอียด:

ถั่วเหลืองคั่วกรอบ ขนาด 110 กรัม (บรรจุถุงซิป 24 ถุง)

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
กาแฟ 3 in 1 ตราแร่นอง Ranong Coffee
รหัสสินค้า: 000001
ราคา 110.00 บาท
รายละเอียด:

กาแฟ 3 in 1   ตราแร่นอง Ranong Coffee

     เมล็ดกาแฟแท้ที่มาจากเมืองที่อุดม สมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุ  แหล่งน้ำแร่อันดับหนึ่ง คุณภาพดีที่สุดติด 1 ใน 3  ของโลก และจากความใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตตั้งแต่วัตถุดิบที่คัดพิเศษถึงขั้นตอน การผลิตตั้งแต่วัตถุดิบที่คัดพิเศษถึงขึ้นตอนการผลิตที่ได้มาตรฐานทำให้กาแฟ ปรุงสำเร็จแร่นอง  เป็นสูตรกาแฟไทยสำหรับคอกาแฟไทย ความอร่อยแบบง่ายๆกับชีวิตประจำวันที่เร่งรีบของคุณเปิดรับเช้าวันใหม่ที่สดใสกับกาแฟถ้วยโปรดถ้วยใหม่ของคุณ

 

     นับตั้งแต่สมัยโบราณ คนเรารู้จัก "กาแฟ" มาเป็นระยะเวลากว่าพันปีแล้วจวบจนปัจจุบันกาแฟนับเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมยิ่งและนิยมแพร่หลายไปทั่วโลก แต่จะมีอีกกี่คนที่ทราบว่านอกจากรสละมุนลึกล้ำแล้ว หากรับประทานในปริมาณที่เหมาะสม "คาเฟอีน" ในกาแฟมีประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจในหลายด้านด้วยกัน
     คาเฟอีนกระตุ้นให้สมองตื่นตัว ซึ่งจะเร่งความเร็วของการประมวลผลข้อมูลในสมองและย่นระยะเวลาในการตอบสนอง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของงานที่ต้องการสมาธิ การใช้เหตุผลและความจำ คาเฟอีนในปริมาณที่พอเหมาะช่วยลดความหงุดหงิด อารมณ์ซึมเศร้าและความเครียดได้ ทำให้ผู้ดื่มรู้สึกพึงพอใจและมีความสุข
     ด้านโภชนาการ การดื่มกาแฟช่วยให้ร่างกายได้รับของเหลวเข้าไปในปริมาณที่เพียงพอต่อวัน อีกทั้งเนื้อกาแฟยังมี แร่ธาตุไนแทซเซียมและไนอาซีน ซึ่งเป็นวิตามินบีชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์ นอกจากนี้ยังมีรายงานวิจัยว่าคาเฟอีนช่วยกระตุ้นการใช้พลังงานของร่างกาย ทำให้ไขมันสลายตัวเพิ่มขึ้น จึงอาจดื่มกาแฟเป็นเครื่องดื่มในการลดน้ำหนักและเนื่องจากคาเฟอีนและสารอื่นที่มีอยู่ในกาแฟช่วยกระตุ้นการหลั่งกรดและน้ำย่อย กาแฟจึงช่วยในการย่อยอาหาร เป็นเหตุให้คนจำนวนมากดื่มกาแฟหลังอาหารแต่ละมื้อ
     จากการวิจัยทางการแพทย์สหรัฐฯ โดยดร.จี เวปสเตอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทและคณะจากศูนย์การแพทย์นครฮอนโนลูลู สหรัฐฯพบว่าผู้ชายที่ไม่ดื่มกาแฟมีโอกาสที่จะป่วยเป็นโรคพาคิสันมากกว่าพวกที่ดื่มกาแฟมากกว่าวันละ 5 ถ้วย ถึง 5 เท่า ผลกระทบของคาเฟอีนต่อเส้นเลือดมีประโยชน์ต่อวงการแพทย์ เพราะคาเฟอีนช่วยไปขยายหลอดเลือดแดงที่หล่อเลี้ยงหัวใจ ทำให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจได้มากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้เส้นเลือดแดงบริเวณที่ศีรษะหดตัว ซึ่งช่วยลดอาการปวดหัวจากไมเกรนได้ จากการศึกษาของนายแพทย์ วินเซนต์ ทูบิโอโลแห่งศูนย์การแพทย์ยูซีแอลเออ-ฮาร์เบอร์ ได้ตั้งทฤษฎีใหม่ว่า การรับคาเฟอีนจำนวน 400 มิลลิกรัมต่อวันอาจช่วยลดอาการแพ้เกสรดอกไม้ได้

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
เห็ดปรุงรสในน้ำซอสสูตรเค็ม ซอสเห็ดหอมญี่ปุน ขนาด 250 กรัม
รหัสสินค้า: 000071
ราคา 720.00 บาท
รายละเอียด:

เห็ดโคนญี่ปุ่นในน้ำซอสปรุงรส ตราทรัพย์สุวรรณ
ผลิตจากเห็ดโคนญี่ปุ่นที่มีคุณภาพดีที่ผ่านการคัดสรรเป็นพิเศษจากชุมชนในอำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
ซึ่งเป็นแหล่งผลิตที่อุดมไปด้วยน้ำแร่ จากธรรมชาติที่เกิดจากการทับถมของลาวาภูเขาไฟพนมรุ้งไหลทับอ่างเก็บน้ำขนาด
ใหญ่เมื่อหลายล้านปีมาแล้ว อีกทั้งในปัจจุบันชุมชนยังมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่อยู่ล้อมรอบหลายแห่ง ทำให้เกิด
น้ำผุดขึ้นมาผ่านการกลั่นกรองของชั้นหินธรรมชาติที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่สะอาดและบริสุทธิ์ปราศจากสารเคมี
โดยชุมชนได้ใช้น้ำแร่ธรรมชาตินี้มาใช้ในการผลิตดอกเห็ด จึงทำให้หมวกดอกเห็ดโคนญี่ปุ่นมีความเหนียวนุ่ม แต่บริเวณ
ขาของเห็ดโคนญี่ปุ่น จะมีความกรุบกรอบอร่อย และมีคุณประโยชน์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ ขนาด 1 กก.จำนวน 2 ถุง ตรา A-rice
รหัสสินค้า: 000032
ราคา 240.00 บาท
รายละเอียด:

ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ "ข้าวกล้องอินทรีย์ของคนรักสุขภาพ"

      ข้าวไรซ์เบอร์รี่ (Riceberry) เป็นข้าวเกษตรอินทรีย์สายพันธุ์ใหม่ที่เกิดจากฝีมือทีมนักวิจัยของประเทศไทย โดยเป็นพันธุ์ข้าวที่ได้รับการปรับปรุงสายพันธุ์ด้วยการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างข้าวเจ้าหอมนิลซึ่งเป็นพ่อพันธุ์และข้าวขาวดอกมะลิ 105 ซึ่งเป็นแม่พันธุ์
 


คุณสมบัติและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์
       ข้าวไรซ์เบอร์รี เป็นข้าวสายพันธุ์ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง จึงมีสรรพคุณในการช่วยบำรุงร่างกาย และทำให้เกิดการสร้างคอลลาเจน ลดการอักเสบที่ผิวหนัง ช่วยลดริ้วรอยและชะลอความแก่ ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคร้ายแรงต่าง ๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง และโรคสมองเสื่อมได้

      ข้าวไรซ์เบอร์รียังเป็นอาหารสุขภาพที่ดีต่อทุกเพศทุกวัย สามารถรับประทานเพื่อบำรุงสุขภาพและทดแทนข้าวขาวหรือข้าวกล้องปกติได้ โดยหากผู้สูงวัยรับประทานก็จะช่วยทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และช่วยบำรุงสายตาและระบบประสาทต่าง ๆ

      ส่วนสตรีมีครรภ์หากรับประทานข้าวชนิดนี้ก็จะช่วยทำให้เด็กในครรภ์มีสุขภาพแข็งแรง ช่วยป้องกันไม่ให้เด็กเป็นโรคปากแหว่งเพดานโหว่ ช่วยควบคุมน้ำหนักไม่ให้เกิดครรภ์เป็นพิษ และที่สำคัญยังมีธาตุเหล็กสูงเหมาะกับสตรีที่กำลังมีครรภ์ซึ่งต้องการแร่ธาตุชนิดนี้มากกว่าคนปกติค่ะ

          นอกจากนี้ข้าวไรซ์เบอร์รียังมีสรรพคุณช่วยควบคุมน้ำตาลและควบคุมน้ำหนักได้ เหมาะกับผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคอ้วนอย่างยิ่ง สำหรับผู้ที่เป็นโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก หากรับประทานข้าวชนิดนี้เป็นประจำก็จะทำให้ได้ธาตุเหล็กซึ่งเป็นแร่ธาตุที่สำคัญต่อระบบเลือด และช่วยบำรุงโลหิตและร่างกายให้แข็งแรง

          ข้าวไรซ์เบอร์รียังมีคุณประโยชน์อีกมากมาย เพราะนอกจากแร่ธาตุต่าง ๆ ที่สำคัญต่อร่างกายแล้ว ข้าวชนิดนี้ยังมีไฟเบอร์สูง ซึ่งช่วยลดระดับไขมันและคอเลสเตอรอล ช่วยทำให้ระบบขับถ่ายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อีกด้วยค่ะ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
ข้าวเกรียบปลาทอดกรอบขาไก่ รสดั่งเดิม (บรรจุ 12 ถุง)
รหัสสินค้า: 000074
ราคา 420.00 บาท
รายละเอียด:

เป็นขนมขบเคี้ยวที่ขึ้นชื่อของ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และนิยมบริโภคโดยทั่วไป พื้นที่่ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
เป็นพื้นที่ติดชายทะเลและประชาชนประกอบอาช่ีพประมงพื้นบ้านเป็นส่วนใหญ่ จึงได้มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากอาหารทะเลโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผลิต ผลิตภัณฑ์เด่นคือข้าวเกรียบปลา ซีรีนเป็นหนึ่งในผู้ผลิต
ข้าวเกรียบปลาในอำเภอยะหริ่ง ข้าวเกรียบปลา ตราซีรีน เป็นข้าวเกรียบปลากที่มีอัตลักษณ์ผสมผสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพและปรุงอย่างพิถีพิถัน จนได้ข้าวเกรียบปลาทอดกรอบ "ตราซีรีน"
ที่มีคุณค่าจากปลาทะเลสดๆ อุดมด้วยโปรตีน แคลเซียม และไอโอดีน รสชาติอร่อย กรอบมัน ถูกปลา ถูกใจ จนใครๆ ต้องลอง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
mango tea feel the original tea with mango taste - I YAH Brand (8 pcs. per box)
รหัสสินค้า: 000134
ราคา 924.00 บาท
รายละเอียด:

This product is part of campain TARAD Oversea Sale.

 


mango tea feel the original tea with mango taste - I YAH Brand (8 pcs. per box)

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
ยาสีฟันผง สมุนไพรไทย (บรรจุ 6 กล่อง)
รหัสสินค้า: 000077
ราคา 540.00 บาท
รายละเอียด:

ยาสีฟันผง “อีคริบต้า” เป็นผลิตภัณฑ์ของ “หมอบุญเหลือ เครือไชย” ที่เกิดจากการพบตำหรับยาโบราณของไทย และได้นำมาผสมผสานกับสมุนไพร
ไทยหลายชนิดกับแคลเซี่ยมคาร์บอเนทสังเคราะห์ เพื่อสุขภาพของฟัน เหงือก ช่องปาก ขจัดคราบบุหรี่ คราบหินปูน และทำให้ปากสะอาดปราศจากกลิ่นปากที่น่ารังเกียจอย่างเด็ดขาด
โดยเริ่มผลิตครั้งแรก ตั้งแต่ปี พ.ส. 2538 เป็นต้นมา และ ได้รับการคัดสรรสุดยอด “หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” ระดับ 5 ดาว ปี พ.ศ. 2549

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
Impress Marine Serum Skin Regeneration Treatment Serum (บรรจุ 1 กล่อง 15 ml.)
รหัสสินค้า: 000078
ราคา 2,395.00 บาท
รายละเอียด:

ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ที่ช่วยดูแลผิวให้ กระจ่างใส กระชับรูขุมขน ไร้ สิว ฝ้า ริ้วรอย ผิวจะค่อยๆ ผ่อง ขาว ใสขึ้นเรื่อยๆ ริ้วรอยลดลง เห็นผลชัดเจน
เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยสารสกัดจากท้องทะเล ที่มีความปลอดภัยสูง มี อย. และรับรองคุณภาพจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์
โดยสารสกัดเราคัดสรรนำเข้าจากประเทศอิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลี และประเทศอื่นๆ มาให้ทุกท่าน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
น้ำพริกปลาร้า ขนาด 40 กรัม (บรรจุ 6 กระปุก)
รหัสสินค้า: 000094
ราคา 150.00 บาท
รายละเอียด:
  "ป้าแว่น” หรือนางบังอร วันน้อย ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรน้ำพริกป้าแว่นวัย 62 ปี เดิมเป็นเกษตรกรทำนา เลี้ยงไก่ เลี้ยงหมูเหมือนชาวบ้านทั่วไป แต่ไม่ประสบผลสำเร็จมากนัก จึงผันตัวเองมาประกอบอาชีพตำน้ำพริกขายเมื่อปี 2540 และด้วยรสชาติที่อร่อยถูกใจนักขิม น้ำพริกของป้าแว่น จึงเป็นสินค้ามีหน้ามีตาของจังหวัดชลบุรี

  แม้ป้าแว่นจะเป็นชาวบ้านระดับรากหญ้า การศึกษาไม่สูงมาก แต่ด้วยความที่เป็นคนมุ่งมั่น ใฝ่รู้ พยายามที่จะพัฒนาตัวเองไม่หยุด ปี 2545 ป้าแว่นได้ตั้งกลุ่มอาชีพน้ำพริกปรุงรสขึ้น มีสมาชิกประมาณ 36 คน ส่งน้ำพริกเข้าประกวดสินค้าโอทอป โดยพัฒนาสินค้าให้ได้ทั้งรสชาติอร่อย และไม่ละเลยเรื่องมาตรฐานการผลิต และบรรจุภัณฑ์สวยงาม ซึ่งมักเป็นปัญหาของผู้ผลิตระดับชุมชนทั่วไป แต่ป้าแว่นตระหนักเรื่องนี้ด้วยตัวเอง ทำให้ได้รับรางวัลโอทอป 5 ดาวเป็นคนแรกในจังหวัดชลบุรี จากกรมพัฒนาชุมชน ในปี 2546-2547 และได้ติดต่อมา 2 ครั้ง รวมแล้วเป็นสินค้าโอทอป 5 ดาว 3 สมัยซ้อน
 
  ป้าแว่น อธิบายถึงเคล็ดลับความอร่อยของน้ำพริก คือ ใช้วัตถุดิบสดใหม่ ไม่มีสารเคมี ทุกอย่างต้องเป็นของแท้ นำมาจากจังหวัดชลบุรี รสชาติกลมกล่อม เผ็ดกำลังดี ส่วนผสมแต่ละชนิดต้องลงตัว ไม่มากหรือน้อยเกินไป การตำต้องมีสมาธิแน่วแน่ และที่สำคัญจะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่จะปรุงแต่งผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาเสมอๆ
 
  ป้าแว่น ทิ้งท้ายถึงความหวังในอนาคต แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ

  1. ด้านการตลาด อยากจะเพิ่มจุดขายให้กระจายไปในห้างสรรพสินค้าต่างๆ มากขึ้น รวมถึงอยากให้สินค้าก้าวไปสู่ตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดจีน

  2. ด้านของชุมชน อยากให้น้ำพริกป้าแว่นมีส่วนช่วยให้บ้านเกิดในจังหวัดชลบุรี พัฒนาเป็นชุมชนเข้มแข็ง ทั้งด้านเป็นแหล่งสร้างอาชีพและเป็นแหล่งศึกษาดูงาน เพื่อการพัฒนาอาชีพต่อไป
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
งาดำรสน้ำผึ้ง ชิ้นใหญ่ ขนาด 90 กรัม
รหัสสินค้า: 000059
ราคา 960.00 บาท
รายละเอียด:

ชาวไทใหญ่ในชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนใช้งาเป็นอาหารเพื่อสุขภาพตั้งแต่โบราณ จวบจนปัจจุบันก็ยังใช้กันอย่างแพร่หลาย
โดยนำงามาประกอบอาหารคาวหวาน นานาชนิด โดยเฉพาะในจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นแหล่ง เพาะปลูกงา
แบบดั้งเดิมที่ปราศจากสารเคมี ผลผลิตงาของจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงเป็นที่นิยมของผู้บริโภคมาช้านาน
ขนมบ้านไต ไท ไท แบรนด์ ได้เล็งเห็นคุณค่าของผลิตภัณฑ์จากงา ซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญอย่างหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
จึงได้ศึกษาเรียนรู้การทำงาอบผสมน้ำผึ้ง น้ำตาล อ้อยและขิง โดยการปรับปรุงและประยุกต์สูตรดั้งเดิมให้มีรสชาติดีขึ้น และตั้งชื่อผลิตภัณฑ์นี้ว่า
“งารสทิพย์” เพื่อเป็นทางเลือกของผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพอย่างยั่งยืนต่อไป

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
โปรตีนในเมล็ดงา ไม่น้อยกว่า 20% เป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูง เพราะมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายอยู่ครบทุกชนิด โดยเฉพาะเมธิโอนิน ซึ่งมีอยู่น้อยในโปรตีนถั่วเหลือง แต่กลับมีมากในงา จึงถือว่าเป็นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ขนมบ้านไต ไท ไท แบรนด์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
น้ำเห็ดถังเช่า ขนาด 180 มิลลิลิตร
รหัสสินค้า: 000118
ราคา 720.00 บาท
รายละเอียด:

เครื่องดื่มน้ำเห็ดถังเช่า ขนาด 180 มิลลิลิตร

สั่งซื้อขั้นต่ำ 12 ขวด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
ลูกเดือยงาขาว ชิ้นใหญ่ ขนาด 90 กรัม
รหัสสินค้า: 000068
ราคา 960.00 บาท
รายละเอียด:

ชาวไทใหญ่ในชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนใช้งาเป็นอาหารเพื่อสุขภาพตั้งแต่โบราณ จวบจนปัจจุบันก็ยังใช้กันอย่างแพร่หลาย
โดยนำงามาประกอบอาหารคาวหวาน นานาชนิด โดยเฉพาะในจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นแหล่ง เพาะปลูกงา
แบบดั้งเดิมที่ปราศจากสารเคมี ผลผลิตงาของจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงเป็นที่นิยมของผู้บริโภคมาช้านาน
ขนมบ้านไต ไท ไท แบรนด์ ได้เล็งเห็นคุณค่าของผลิตภัณฑ์จากงา ซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญอย่างหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
จึงได้ศึกษาเรียนรู้การทำงาอบผสมน้ำผึ้ง น้ำตาล อ้อยและขิง โดยการปรับปรุงและประยุกต์สูตรดั้งเดิมให้มีรสชาติดีขึ้น และตั้งชื่อผลิตภัณฑ์นี้ว่า
“งารสทิพย์” เพื่อเป็นทางเลือกของผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพอย่างยั่งยืนต่อไป

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
โปรตีนในเมล็ดงา ไม่น้อยกว่า 20% เป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูง เพราะมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายอยู่ครบทุกชนิด โดยเฉพาะเมธิโอนิน ซึ่งมีอยู่น้อยในโปรตีนถั่วเหลือง แต่กลับมีมากในงา จึงถือว่าเป็นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ขนมบ้านไต ไท ไท แบรนด์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
บริษัท ไทยธุรกิจเกษตร จำกัด
21/115 ซอยงามวงศ์วาน 47 ถนนงามวงศ์ซาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 กรุงเทพมหานคร ไทย
โทรศัพท์: 02-954-5777 ต่อ 103 แฟกซ์: 02-9545788-90 มือถือ: 02-954-5777
เว็บไซต์: http://fromfarm.me
ดูแผนที่ร้านผ่าน Google Earth
อีเมล์ติดต่อกับร้านค้า
หัวเรื่อง : *
ชื่อของคุณ : *
อีเมล์ของคุณ : *
รายละเอียด : *
 
Page Views Shop: