รายละเอียดของร้านค้า ข่าวสารของร้านค้า รายการสินค้า วิธีการชําระเงิน ติดต่อเรา
ภาษาไทย

 จำหน่ายสื่อการเรียนการสอนทุกชนิด อุปกรณ์วิทยศาสตร์ ทุกช่วงชั้น ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551  8 กลุ่มสาระวิชา 

รับติดตั้ง ซ่อมแซม ห้องปฎิบัติการทางภาษา(Sound Lab) โปรเจคเตอร์ กระดานอินเตอร์แอคทีฟ รับออกแบบห้องประชุม ห้องแล็บ ห้องเรียนรู้แบบบูรณาการณ์ ห้องเรียนอัจฉริยะ ศูนย์รวมซอฟต์แวร์โรงเรียนสำหรับ บริหารจัดการภายในสถานศึกษา ออกแบบระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 3D


 จำหน่ายโปงลาง ,พิณ,แคน,โหวด,เครื่องคนตรีพื้นบ้าอีสาน

ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน/ เครื่องดนตรีวงโปงลาง

จากประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจด้านเครื่องดนตรีอีสานมายาวนาน จึง สามารถผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองการใช้งานของกลุ่มลูกค้า ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง จนถึงขนาดใหญ่ ตลอดจนหน่วยงานราชการทั่วประเทศ และประชาชนทั่วไป ท่านมั่นใจได้ว่า จะได้เครื่องดนตรี ที่มีคุณภาพ คุ้มราคา และความพร้อมในการบริการหลังการขายจากทีมงานที่มีประสบการณ์ ในการบริการเรายินดีให้คำปรึกษา เพื่อให้ท่านได้สินค้าตรงตามที่ท่านต้องการ และถูกต้องตามระเบียบของการจัดซื้อทุกประการ
กรุณาสอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 089-2697184


ห้องภาษา , sound lab ,ซ่อมห้องภาษา , จำหน่ายห้องภาษา

  เราคือผู้นำด้านการ ผลิต จำหน่าย ติดตั้ง ซ่อม ห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) ตามสถานศึกษา ทั้งโรงเรียนรัฐบาล และ โรงเรียนเอกชน ทั่วประเทศ ทุกประเภท ให้บริการอะไหล่ครบวงจร และยินดีให้คำปรึกษา สำหรับ ผุ้สนใจ ศูนย์รวมซอฟแวร์โรงเรียน จำหน่ายเครื่องดนตรีอีสาน พิณ แคน โหวด โปงลาง

โรงเรียน วิทยาลัย และสถานศึกษา ภาครัฐ และเอกชน ทุกระดับ บริษัท /ห้างร้าน สนใจ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

Line ID : bonchai.sopak
Email : Bonchai2005@hotmail.com  
โทรศัพท์: 089-2697184,084-4935870
  ห้องภาษา , sound lab ,ซ่อมห้องภาษา , จำหน่ายห้องภาษา

โปงลาง
รหัสสินค้า: 000001
ราคาปกติ 4,500.00 บาท  
ราคาลด 3,500.00 บาท

ประหยัด 1,000.00 บาท
รายละเอียด:
รายละเอียด:

เครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน โปงลาง รายละเอียดต่างๆของ โปงลาง

1.โปงลาง  จำนวน 14 ลูก

2.โปงลางลูกใหญ่สุดยาวประมาณ 60 ซม . เส้นผ่าศูนย์ประมาณ 6 ซม.

3.ไม้ตีโปงลางทำด้วยไม้เน้อแข็ง ขาตั้งโปงลางทำด้วยไม้เนื้อเข็งหรือเหล็ก เคลือบเงา

4.เสียงของโปงลางจะดัง กังวาน

Tell a Friend
ระบบสารสนเทศสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง
รหัสสินค้า: 000008
ราคาปกติ 9,500.00 บาท  
ราคาลด 7,500.00 บาท

ประหยัด 2,000.00 บาท
รายละเอียด:

ระบบสารสนเทศสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง  

 เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปประสิทธิภาพสูง
ที่ถูกออกแบบและพัฒนามาเพื่อสร้างระบบสารสนเทศในโรงเรียน
โดยสามารถเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ประเมินผลของงานทั้ง 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายแผนงานงบประมาณ ฝ่ายบุคลากร ฝ่ายบริหารทั่วไป และสามารถหลอมรวมเป็นสารสนเทศ
ของโรงเรียน ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนสามารถใช้นำเสนอเพื่อรองรับ
การประเมินคุณภาพฯ และตอบสนองยุทธศาสตร์ของ สพฐ.ได้
ด้วยข้อมูลที่ครอบคลุมอย่างรอบด้าน ทั้งในปัจจุบันและ
ย้อนหลังถึง 5 ปี ข้อมูลสภาพแวดล้อมและแนวโน้มต่าง ๆ
ผลงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ ของนักเรียน ครูและโรงเรียน
ข้อมูล กรรมการสถานศึกษาและผู้มีอุปการะคุณ ข้อมูลอาคารสถานที่ พัสดุครุภัณฑ์ แผนงาน งบประมาณ ข้อมูลประวัตินักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการอ่าน-เขียน พิมพ์แบบ ปพ.1 ปพ.2 และ
ปพ.7 ได้ ข้อมูลน้ำหนักส่วนสูงและภาวะทางโภชนาการ ทุนการศึกษา 
ข้อมูลประวัติครูและบุคลากร ทางการศึกษาสาขาวิชาที่จบ ตำแหน่งเงินเดือนวิทยะฐานะ
ผลงานทางวิชาการ ความดีความชอบ ฯลฯ

ความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูลของ ระบบสารสนเทศ

 


  วิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลในภาพรวมทั้งโรงเรียน
 

ได้
 
  
  ดูข้อมูลรายละเอียดเฉพาะในแต่ละด้าน แต่ละบุคคล แต่ละรายการที่ต้องการ

 

ได้
 
  
  ดูข้อมูลปีปัจจุบัน

 

ได้
 

  ดูข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 

ได้
 
  
  ถ่ายโอนข้อมูลประวัตินักเรียน ผลการเรียน น้ำหนัก ส่วนสูงจากข้อมูลไฟล์ Excel

 

ได้
  
  การจำหน่ายชื่อนักเรียนที่จบ การเลื่อนชั้น การจัดห้องเรียนใหม่

 

ได้
  
  สรุปรายงานเป็นระบบสารสนเทศ

 

ได้

  พิมพ์ข้อมูลออกทางเครื่องพิมพ์ ทั้งในรูปทะเบียนและพิมพ์รูปภาพ
 

ได้
  
   การสำรองข้อมูลและการ Restore ข้อมูลกลับมาใช้

 

ได้

 

ข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่ ระบบสารสนเทศขนาดเล็ก มีการจัดการอยู่ในระบบ

 


  1. ข้อมูลประวัติโรงเรียน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
  2. ข้อมูลจำนวนนักเรียน ครู งบประมาณ อาคารเรียน สิ่งปลูกสร้าง สนามกีฬา ส้วม โรงอาหาร ห้องสมุด     พัสดุ ฯลฯ ย้อนหลัง 5 ปี
  3. ผลงานดีเด่นของนักเรียน ครูและโรงเรียนในแต่ละปี
  4. รายชื่อนักเรียนในแต่ละห้องเรียน ข้อมูลประวัติของนักเรียนแต่ละคนพร้อมข้อมูลภาพถ่าย
  5. ข้อมูลประวัติการมาเรียนของนักเรียนในแต่ละวัน และสรุปรายเดือน
  6. ผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนแต่ละคน แต่ละปีการศึกษาแต่ละภาคเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
      ของนักเรียนในภาพรวมแยกตามระดับชั้น
  7. น้ำหนัก ส่วนสูงของนักเรียนแต่ละคน และผลวิเคราะห์ภาวะทางโภชนาการของนักเรียนในภาพรวมทั้ง
      โรงเรียนแยกหญิง-ชาย
  8. ข้อมูลทุนการศึกษา จำนวนทุนการศึกษา คุณลักษณะของนักเรียนที่จะรับทุนในแต่ละปีการศึกษา
  9. ข้อมูลอาคารสถานที่ สิ่งปลูกสร้าง สนาม รั้ว ฯลฯ พร้อมภาพประกอบ
      ข้อมูลครุภัณฑ์แต่ละชนิดของโรงเรียน
  10. ข้อมูลประวัติครูแต่ละคนพร้อมภาพ ประวัติการศึกษาอบรม ประวัติการทำงาน เครื่องราช
        อิสริยาภรณ์ ผลงานทางวิชาการ ฯลฯ
  11. ข้อมูลการมาทำงาน ลา ไปราชการในแต่ละวัน และสรุปรายเดือน
  12. ข้อมูลประวัติความดี ความชอบ ย้อนหลัง 5 ปี ของบุคลากรแต่ละคน
  13. ข้อมูลรายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้มีอุปการะคุณต่อโรงเรียน พร้อมที่อยู่และภาพถ่าย
  14. ข้อมูลกิจกรรมของโรงเรียนในแต่ละปีการศึกษา และการมีส่วนร่วมของชุมชนในแต่ละกิจกรรม
  15. ข้อมูลแผนงาน โครงการ กิจกรรมในแต่ละปีงบประมาณ
  16. ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
  17. ข้อมูลผลการปฏิบัติงานตามแผน หรือโครงการ
  18. ข้อมูลสรุปความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผน โครงการ หรือกิจกรรมแต่ละรายการ
Tell a Friend
วีดิทัศน์สารคดีเพื่อการศึกษา เทิดทูนพระมหากษัตริย์ไทย ชุด โครงการพระราชดำริ
รหัสสินค้า: 000005
ราคาปกติ 400.00 บาท  
ราคาลด 350.00 บาท

ประหยัด 50.00 บาท
รายละเอียด:

 วีดิทัศน์สารคดีเพื่อการศึกษา เทิดทูนพระมหากษัตริย์ไทย ชุด โครงการพระราชดำริ

นับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ด้วยความห่วงใยในทุกข์สุขของประชาชนชาวไทยพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยือนเหล่าบรรดาประชาราชของพระองค์ตามพื้่นที่ต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของไทย โดยเฉพาะพื้นที่ชนบท ทุรกันดาร และห่างไกล เืื่พื่อทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุข โดยทรงพระราชทานแนวทางกาดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จากโครงการแรกที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2495 จนถึงปัจจุบัน  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้เกิดขึ้นมากกว่า 3,000 โครงการ

 

ลำดับ

รายการ ราคา
1 โครงการเขื่อนกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี 350
2 โครงการเขื่อนคลองท่าด่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จังหวัดนครนายก 350
3 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำนครนายก จังหวัดเพชรบุรี 350
4 โครงการชลประทานมูโนะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จังหวัดนราธิวาส 350
5 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยนกเค้า จังหวัดสกลนคร 350
6 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเดียก จังหวัดสกลนคร 350
7 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ จังหวัดสกลนคร 350
8 โครงการขุดลอกหนองเบ็น จังหวัดขอนแก่น 350
9 โครงการเขื่อนน้ำเชิน จังหวัดขอนแก่น 350
10 โครงการลุ่มน้ำลำนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ 350
11 โครงการเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ตอนที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 350
12 โครงการเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ตอนที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ 350
13 โครงการเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ตอนที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 350
14 โครงการเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ตอนที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ 350
15 โครงการศูนย์การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่ 350
16 โครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ตอนที่ 1  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 350
17 โครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ตอนที่ 2  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 350
18 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าไผ่ จังหวัดลำพูน 350
19 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 350
20 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก   อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลพบุรี 350
21 โครงการพัฒนาเขื่อนท่าด่าน   อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครนายก 350
22 โครการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา 350
23 โครงการหลวง 350
24 ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ 350
25 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 350
26 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน 350
27 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน 350
28 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย 350
29 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน 350
30 โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน   จ.สกลนคร 350
31 โครงการเขื่อนลำปลายมาศ  จ.นครราชสีมา 350
32 โครงการลุ่มน้ำลำนางรอง ตอนที่ 2    จังหวัดบุรีรัมย์ 350
33 โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ จ.ลำปาง 350
34 โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ไพร จ.ลำปาง 350
35 โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ทาน จ.ลำปาง 350
36 โครงการฝายห้วยน้ำพร้า จ.อุตรดิตถ์ 350
37 โครงการอ่างเก็บน้ำนั่งรัตนัย 1 จ.เพชรบูรณ์ 350
38 พระบารมีแผ่ไพศาล  ดุจสายธานน้ำพระทัย 350
  รวมเงิน

13,300

Tell a Friend
โปรแกรมพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน
รหัสสินค้า: 000010
ราคาปกติ 25,000.00 บาท  
ราคาลด 15,000.00 บาท

ประหยัด 10,000.00 บาท
รายละเอียด:

 

         ระบบบริหารงานพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน ได้พัฒนาให้ทำงานด้วย เทคโนโลยี Web Application  หมดปัญหาเรื่องการติดตั้ง ซึ่งเป็น โปรแกรมพัสดุสำเร็จรูปช่วยบริหาร จัดการพัสดุของโรงเรียนได้ครบวงจรทุกเรื่องและทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น การวางแผนการจัดซื้อ การจัดทำเอกสารจัดซื้อ จัดจ้าง การลงบัญชีวัสดุ การลงทะเบียนคุมวัสดุที่มีอายุการ ใช้งานนาน การลงทะเบียนครุภัณฑ์ การลงทะเบียนคุมทรัพย์สิน  ใช้งานร่วมกับ ระบบบาร์โค้ด ใช้งานง่าย เพียงป้อนข้อมูลตาม แบบฟอร์มที่กำหนดไว้ นอกนั้นโปรแกรมจัดการให้เองโดยอัตโนมัติ

ความสามารถของโปรแกรม

- ทำรายการจัดซื้อ/จัดจ้าง / ทำรายการขอซื้อ/จ้าง แต่งตั้งกรรมการต่างๆ

- ออกใบเสนอราคา

- ออกใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง

- ออกใบส่งของ ออกเลขรับ(ร.)

- ออกใบส่งมอบ ใช้กรณีผู้รับจ้างไม่มีใบส่งของ / ใบแจ้งหนี้/งานจ้างซ่อมแซม

- ออกใบตรวจรับ พัสดุ/การจ้าง

- ออกใบเบิก

- ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

- ออกใบเบิกเงินอุดหนุน

- ออกใบเบิกงบเหลือจ่าย

- ออกใบใบสำคัญรับเงิน

- ออกใบพิมพ์ เอกสารข้อมูลผู้ขาย

- ออกรายงานสรุปทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา ย้อนหลังตามวันที่ ตามปีงบประมาณ

- ออกรายงานบัญชีวัสดุ

- ออกบาร์โค๊ดเลขพัสดุได้

- สามารถสำรองข้อมุลได้

- สามารถกำหนดผู้ใช้งานโปรแกรมได้

- กำหนดบุคลากรเริ่มต้นตามปีงบประมาณ ลดการกรอกข้อมูลจะถูกเรียกมาอัตโนมัติเมื่อมีการสร้าง รายการ ซื้อ/จ้าง

 

 

โรงเรียน วิทยาลัย และสถานศึกษา ภาครัฐ และเอกชน ทุกระดับ บริษัท /ห้างร้าน สนใจ 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
Line ID : bonchai.sopak
Email : Bonchai2005@hotmail.com   
โทรศัพท์: 089-2697184,084-4935870
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
โปรแกรมประกันคุณภาพ SchoolQA
รหัสสินค้า: 000011
ราคาปกติ 9,000.00 บาท  
ราคาลด 4,500.00 บาท

ประหยัด 4,500.00 บาท
รายละเอียด:

รายละเอียด: โปรแกรมประกันคุณภาพ ระบบสารสนเทศ     สำหรับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

โปรแกรมประกันคุณภาพ SchoolQA (School Quality Assesment)


   เป็นเครื่องมือช่วยสำหรับการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนมี ความตระหนัก
และความพยายาม ที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มี
คุณภาพที่ดียิ่งขึ้น เพื่อรองรับในการประเมินจากหน่วยงานต้น
สังกัด และจาก สมศ.รอบ 3
  โปรแกรมใช้งานง่ายเพียงป้อนข้อมูลพื้นฐาน โปรแกรม
จะประมวลผลเองโดยอัตโนมัติและสามารถแยกป้อนข้อมูลใน
แต่ละรายมาตรฐานได้ทั้ง 18 มาตรฐาน 84 ตัวบ่งชี้ พร้อมทั้ง
ยังเปรียบเทียบกับมาตรฐานของ สมศ.ทั้ง 4 มาตรฐาน 12 ตัวบ่งชี้หลัก 24 ตัวบ่งชี้ย่อยไว้อย่างชัดเจน
โปรแกรมจะแสดงผลทั้งในรูปของข้อมูล กราฟ และ Visual Control ทำให้ช่วยลดเอกสาร และยังสามารถ
ติดตามงานได้สะดวก เพราะระบบสามารถติดตั้งได้หลายเครื่อง (Network) เพื่อช่วยกันป้อนข้อมูล

 

SchoolQA Network Version

ด้านผู้เรียนLearner
-สำหรับป้อนข้อมูลเกี่ยวกับด้านนักเรียน
 มาตรฐานที่ 1-8 ทั้ง 33 ตัวบ่งชี้
-รายงานคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐาน
 แยกเป็นรายบุคคล
-ประมวลผลออกเป็นระบบสารสนเทศ


ด้านการเรียนการสอนTeaching and Learning
-สำหรับป้อนข้อมูลเกี่ยวกับด้านการจัดการเรียนการสอน
 ของครู มาตรฐานที่ 9-10 ทั้ง 14 ตัวบ่งชี้
-ประมวลผลออกเป็นระบบสารสนเทศ


ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา
Education Administration
-สำหรับป้อนข้อมูลเกี่ยวกับด้านผู้บริหารและสถานศึกษา
 มาตรฐานที่ 11-16 ทั้ง 33 ตัวบ่งชี้
-ประมวลผลออกเป็นระบบสารสนเทศ

 

ด้านพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้
Development of Learning
-สำหรับป้อนข้อมูลเกี่ยวกับด้านชุมชน
 มาตรฐานที่ 17-18 ทั้ง 4 ตัวบ่งชี้

-ประมวลผลออกเป็นระบบสารสนเทศ

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณบุญชัย
โทร : 089-2697184

Tell a Friend
ซีดีรอมมัลติมีเดีย ชุด เปิดโลกวิทยาศาสตร์กับเมก้าเคลฟเวอร์
รหัสสินค้า: 000006
ราคาปกติ 400.00 บาท  
ราคาลด 350.00 บาท

ประหยัด 50.00 บาท
รายละเอียด:

เปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ กับการทดลองทางวิทยาศาสตร์แสนสนุก ที่จะพาคุณไปพบกับความรู้รอบตัวต่างๆ มากมาย เกี่ยวกับกระบวนการต่างๆ ทางธรรมชาติพร้อมทั้งมีการอธิบายปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด เป็นขั้นตอน ตั้งแต่การตั้งสมมติฐาน ทำการทดลองและสรุปผลการทดลอง ที่พร้อมเติมเต็มความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ แบบเต็มๆ ได้จากทุกขั้นตอนในวิดีโอการทดลองพร้อมกับความรู้เสริมการทดลอง และแบบทดสอบลับสมอง เืพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ประกอบด้วย
- สนุกไปกับ 220 การทดลองวิทยาศาสตร์ที่คุณอาจยังไม่เคยรู้มาก่อน
- เสริมทักษะด้วย 100 เกร็ดวิทยาศาสตร์น่ารู้
- อธิบายการทดลองอย่างละเอียด พร้อมข้อมูลเสริมการทดลอง
- ข้อสอบทบทวนความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาแต่ละการทดลอง
- เป็น Enhanced CD (VCD+CD-Rom) 2 ระบบในแผ่นเดียว เปิดดูได้จากเครื่องเล่น VCD และเครื่องคอมพิวเตอร์

 

ลำดับ รายการ ราคา
1 ทดลองอย่างไรให้ได้ผล 400
2 วิทยาศาสตร์แสนสนุก 400
3 เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 400
4 ไขปริศนาวิทยาศาสตร์น่ารู้ 400
5 กฏและนิยามวิทยาศาสตร์ 400
6 ปฏิกิริยาน่ารู้ 400
7 วิทยาการล้ำสมัย 400
8 ความลับวิทยาศาสตร์ที่คุณยังไม่รู้ 400
9 ความลับวิทยาศาสตร์รอบตัว 400
10 เร้นลับและเหลือเชื่อ 400
11 มหัศจรรย์ธรรมชาติ 400
12 วิทยาศาสตร์ลับสมอง การทดลองเสริมความรู้ 400
13 ความรู้รอบตัวกับสิ่งอัศจรรย์ 400
14 พลังงานสิ่งแวดล้อม 400
15 กลไกของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 400
16 จริงหรือไม่ ? 400
17 วิทยาศาสตร์เสริมความรู้ 400
18 เสริมความรู้เรื่องทฤษฏี 400
19 เปิดโลกสิ่งมีชีวิต 400
20 การทดลองท้าทายความสามารถ 400
21 วิทยาศาสตร์อัจฉริยะ 400
22 เจาะลึกเรื่องแปลก 400
23 ตื่นตากับปรากฏการณ์ธรรมชาติ 400
24 มิติใหม่แห่งโลกเทคโนโลยี 400
25 ความรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน 400
26 เปิดความลับธรรมชาติ 400
27 ธรรมชาติก้าวหน้า 400
28 แปลกแต่จริงกับสิ่งรอบตัว 400
29 รวมทีเด็ด เคล็ดวิทยาศาสตร์ 400
30 คุณรู้หรือไม่ 400
31 เรื่องแปลก แต่จริง 400
32 ธรรมชาติลี้ลับ 400
33 เคล็ด(ไม่)ลับการทดลองวิทยาศาสตร์                                 400
34 รวมเด็ด เกร็ดการทดลอง 400
35 ก้าวตามโลกวิทยาศาสตร์  400
36 การทดลองกับสิ่งรอบตัว 400
37 รอบรู้พลังงานธรรมชาติ 400
38 วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า  400
39 ปรากฏการณ์เหลือเชื่อเหนือธรรมชาติ 400
40 นักวิทยาศาสตร์คนใหม่ 400
41 มหัศจรรย์สัตว์โลกน่ารัก 400
42 108 1009 เทคโนโลยีลับสมอง 400
43 เรื่องจริงในธรรมชาติ 400
44 เสริมสร้างวิทยาการ 400
45 ตะลุยโจทย์เมก้า 400
  รวมเงิน 18,000
Tell a Friend
ชุดสำหรับกระจายสัญญาณ Wireless หรือ Wi-Fi สำหรับรองรับ การใช้งาน Tablet แท็ปเล็ต ป.1 ในโรงเรียน
รหัสสินค้า: 000015
สอบถามราคาได้ที่ 089-2697184 บุญชัย
รายละเอียด:

Hotspot WIFI

 

ชุดสำหรับกระจายสัญญาณ Wireless หรือ Wi-Fi

    ในสถานที่ต่างๆ มาพัฒนาระบบเชื่อมต่อสัญญาณ Wireless หรือ Wi-Fi ภายในโรงเรียน กันเพื่อเตรียมรองรับ การใช้งาน Tablet แท็ปเล็ต ในกระบวนการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั้วประเทศ

 

 

 

  

ติดต่อดูรายละเอี่ยดเพิ่มเติมได้ที่

Tel. 089-2697184 , 084-4935870 บุญชัย โสภาค

 

Tell a Friend
หนังสือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประชาคมอาเซียน
รหัสสินค้า: 000021
โทร 089-2697184
รายละเอียด:

 


ชุดที่ 1 หนังสือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 12 เล่ม
         พิมพ์ 4 สี เนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของประเทศสมาชิก อาทิ สภาพทางภูมิประเทศ  สภาพทางภูมิอากาศ  รูปแบบการเมืองการปกครอง  กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญ  วัฒนธรรมประเพณีและศาสนา  สถานะและบทบาทของแต่ละประเทศบนเวทีอาเซียน  ตั้งแต่การเข้าร่วมเป็นสมาชิก  ความสัมพันธ์ระหว่างกันในหมู่ประเทศอาเซียน

          

ชุดที่ 2 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 12 แผ่น
           
รูปแบบ CD-ROM ประกอบด้วย เนื้อหาครอบคลุมรายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับอาเซียนและประเทศสมาชิกทั้งหมด ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน

          

ชุดที่ 3 วีดิทัศน์ ก้าวทันอาเซียน 11 แผ่น
            สื่อการเรียนการสอนวีดิทัศน์โดยอาจารย์ผู้มีความรู้ด้านอาเซียน  เนื้อหาครบสมบูรณ์  สามารถพิมพ์เนื้อหาโดยสรุป เพื่อการทบทวน และยังมีแบบฝึกหัดพร้อมพิมพ์ เพื่อให้ผู้เรียนได้วัดความรู้ ประเมินความสามารถของตนเองในเรื่องอาเซียนและประเทศสมาชิก

 

          
ลำดับ ประเภท รายการ ราคา
  1          หนังสือ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน    450
   2         หนังสือ หนึ่งในประชาคมอาเซียน ชุด ประเทศไทย    450
   3          หนังสือ หนึ่งในประชาคมอาเซียน ชุด ประเทศฟิลิปปิสน์    450
   4          หนังสือ หนึ่งในประชาคมอาเซียน ชุด ประเทศอินโดนีเซีย    450
   5          หนังสือ หนึ่งในประชาคมอาเซียน ชุด ประเทศพม่า    450
   6          หนังสือ หนึ่งในประชาคมอาเซียน ชุด ประเทศเวียดนาม    450
   7          หนังสือ หนึ่งในประชาคมอาเซียน ชุด ประเทศลาว    450
   8          หนังสือ หนึ่งในประชาคมอาเซียน ชุด ประเทศสิงคโปร์    450
   9          หนังสือ หนึ่งในประชาคมอาเซียน ชุด ประเทศมาเลเซีย    450
  10          หนังสือ หนึ่งในประชาคมอาเซียน ชุด ประเทศกัมพูชา    450
  11          หนังสือ หนึ่งในประชาคมอาเซียน ชุด ประเทศบรูไน    450
  12          หนังสือ 500 เรื่องน่ารู้เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน    450
  13 CD-ROM E-BOOK หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน    400
  14 CD-ROM E-BOOK หนังสืออิเล็กทรอนิกส์หนึ่งในประชาคมอาเซียน ชุด ประเทศไทย    400
  15 CD-ROM E-BOOK หนังสืออิเล็กทรอนิกส์หนึ่งในประชาคมอาเซียน ชุด ประเทศฟิลิปปิสน์    400
  16 CD-ROM E-BOOK หนังสืออิเล็กทรอนิกส์หนึ่งในประชาคมอาเซียน ชุด ประเทศอินโดนีเซีย    400
  17 CD-ROM E-BOOK หนังสืออิเล็กทรอนิกส์หนึ่งในประชาคมอาเซียน ชุด ประเทศพม่า    400
  18 CD-ROM E-BOOK หนังสืออิเล็กทรอนิกส์หนึ่งในประชาคมอาเซียน ชุด ประเทศเวียดนาม    400
  19 CD-ROM E-BOOK หนังสืออิเล็กทรอนิกส์หนึ่งในประชาคมอาเซียน ชุด ประเทศลาว    400
  20 CD-ROM E-BOOK หนังสืออิเล็กทรอนิกส์หนึ่งในประชาคมอาเซียน ชุด ประเทศสิงคโปร์    400
  21 CD-ROM E-BOOK หนังสืออิเล็กทรอนิกส์หนึ่งในประชาคมอาเซียน ชุด ประเทศมาเลเซีย    400
  22 CD-ROM E-BOOK หนังสืออิเล็กทรอนิกส์หนึ่งในประชาคมอาเซียน ชุด ประเทศกัมพูชา    400
  23 CD-ROM E-BOOK หนังสืออิเล็กทรอนิกส์หนึ่งในประชาคมอาเซียน ชุด ประเทศบรูไน    400
  24 CD-ROM E-BOOK หนังสืออิเล็กทรอนิกส์500 เรื่องน่ารู้เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน    400
  25           วีดิทัศน์ วีดิทัศน์ ก้าวทันอาเซียน ชุด เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน    400
  26           วีดิทัศน์ วีดิทัศน์ ก้าวทันอาเซียน ชุด ประเทศไทย    400
  27           วีดิทัศน์ วีดิทัศน์ ก้าวทันอาเซียน ชุด  ประเทศฟิลิปปิสน์    400
  28           วีดิทัศน์ วีดิทัศน์ ก้าวทันอาเซียน ชุด ประเทศอินโดนีเซีย    400
  29           วีดิทัศน์ วีดิทัศน์ ก้าวทันอาเซียน ชุด ประเทศพม่า    400
  30           วีดิทัศน์ วีดิทัศน์ ก้าวทันอาเซียน ชุด ประเทศเวียดนาม    400
  31           วีดิทัศน์ วีดิทัศน์ ก้าวทันอาเซียน ชุด ประเทศลาว    400
  32           วีดิทัศน์ วีดิทัศน์ ก้าวทันอาเซียน ชุด ประเทศสิงคโปร์    400
  33           วีดิทัศน์ วีดิทัศน์ ก้าวทันอาเซียน ชุด ประเทศมาเลเซีย    400
  34           วีดิทัศน์ วีดิทัศน์ ก้าวทันอาเซียน ชุด ประเทศกัมพูชา    400
  35           วีดิทัศน์ วีดิทัศน์ ก้าวทันอาเซียน ชุด ประเทศบรูไน    400
  36           หนังสือ รวมชุดหนังสือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน   5,400
  37 CD-ROM E-BOOK รวมชุด CD-ROM E-BOOK เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน   4,800
  38           วีดิทัศน์ รวมชุดวีดิทัศน์ก้าวทันอาเซียน   4,400
  39           รวมสื่อ ชุดหนังสือ + ชุด CD-ROM E-BOOK + ชุดวีดิทัศน์  14,600

 สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณบุญชัย
โทร : 089-2697184

 


 

Tell a Friend
โปรแกรมห้องสมุดขนาดเล็ก
รหัสสินค้า: 000013
เริ่มต้นที่ 15,000-19,000 (รวมค่าติดตั้งและอบรมการใช้งาน)
รายละเอียด:

 

 

 

      โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับห้องสมุดขนาดเล็ก ที่มี เครื่องคอมพิวเตอร์เพียง 1เครื่อง (สามารถใช้ ระบบ Network ได้) คุณสมบัติ Web Aplication ครบถ้วนตามมาตรฐาน


ห้องสมุดโรงเรียน ประกอบด้วย ระบบลงรายการ ระบบยืมคืน ระบบงานสถิติ ระบบรายงาน รองรับการทำงาน เครื่องยิงบาร์โค๊ด

ติดต่อดูรายละเอี่ยดเพิ่มเติมได้ที่
Tel. 089-2697184 , 084-4935870 บุญชัย โสภาค

 

Tell a Friend
พิณเบส
รหัสสินค้า: 000003
ราคาปกติ 8,500.00 บาท  
ราคาลด 4,500.00 บาท

ประหยัด 4,000.00 บาท
รายละเอียด:

ผลิตโดยช่างผู้ชำนาญการ ได้มาตรฐาน ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

  • ผลิตจากไม้ประดู่อย่างดี หน้ากว้าง 10 นิ้ว หนา 1 นิ้วครึ่ง ยาว 47 นิ้ว .
  • อุปกรณ์ประกอบด้วย คอนแทรก, สายพิณเบส 4 สาย, เฟสขนาดจัมโบ้, ลูกบิดอย่างดี.
  • หัวพิณเป็นหัวพญานาค ผลิตจากไม้โมคป่าหรือไม้มันปลา.
Tell a Friend
แคนลิ้นทองเดี่ยว
รหัสสินค้า: 000018
ราคาปกติ 800.00 บาท  
ราคาลด 350.00 บาท

ประหยัด 450.00 บาท
รายละเอียด:

       แคน เป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานที่เก่าแก่ชนิดหนึ่งของโลกที่ให้เสียงที่ไพเราะ  นิยมนำมาเป่าในวงโปงลาง และกับวงดนตรี 

Tell a Friend
โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ
รหัสสินค้า: 000009
ราคาพิเศษ โทร .089-2697184
รายละเอียด:

โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ 
  

โปรแกรมห้องสมุด  ง่ายต่อการใช้งาน
หมดกังวลเรื่องการดูแลรักษา
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
Online 24 ชั่วโมง
ตรวจสอบรอบยืมของตนเอง
ครบวงจรเรื่องห้องสมุด
Import Export ข้อมูลสมาชิก

 รองรับ Barcode ,RFID,แถบแม่เหล็ก

  

มีหลาย Package ให้เลือก
Lite ห้องสมุด ออนไลน์
Standrad ห้องสมุด ออนไลน์
 Pro ห้องสมุด ออนไลน์
                               

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
Line ID : bonchai.sopak
Email : Bonchai2005@hotmail.com   
โทรศัพท์: 089-269-7184,084-493-5870
 
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการต่างๆ
รหัสสินค้า: 000007
ติดต่อเสนอราคา โทร.089-2697184
รายละเอียด:

 

    เราเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการต่างๆ

ผลิตภัณฑ์ต่างๆของเรา ถูกออกแบบด้วยทีมงานที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญ พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆและการบริการให้ดียิ่งๆขึ้นไป
การให้บริการอย่างรวดเร็วมีคุณภาพ ทั้งด้าน HARDWARE SOFTWARE
เรามีทีมงานที่คอยช่วยเหลือและให้บริการติดตั้ง โยกย้าย ซ่อมบำรุง ครุภัณ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ศูนย์บริการ Service Center ที่พร้อม เต็มใจให้คำปรึกษา แนะนำ และคอยช่วยเหลือเกี่ยวกับ งานระบบ งานซ่อมบำรุง อย่างครบวงจร
นอกจากผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้ว สิ่งที่เราให้ความสำคัญ นั่นก็คือบริการหลังการขายลูกค้าของเราจะได้รับการบริการอย่างดีที่สุด

 

 ท่านจึงมั่นใจได้ว่า เรา มิได้เพียงจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ท่าน แต่เรายังพร้อมที่จะรับใช้และบริการท่านตลอดไป

 

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณบุญชัย
โทร : 089-2697184

Tell a Friend
ออดโรงเรียนอัตโนมัติ รุ่น A3 usb
รหัสสินค้า: 000048
ราคาปกติ 25,000.00 บาท  
ราคาลด 18,000.00 บาท

ประหยัด 7,000.00 บาท
รายละเอียด:

ออดโรงเรียนอัตโนมัติ  รุ่น A3 usb

 

ออดโรงเรียนอัตโนมัติ  รุ่น A3 usb เป็นออดแบบ4แชนแนล แชนแนล
ละ 32 โปรแกรม สามารถสั่งเปิด/ปิดแอมป์ เปิดเพลงมาร์ชโรงเรียนจากusb และสามารถบันทึกเสียงลงไปแล้วสั่งให้เปิดตามเวลาที่เราต้องการได้ เช่นบอกเวลาเป็นคำพูด หรือทำกิจกรรมต่างๆ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
โปรแกรมเพื่อการอ่านและเขียนภาษาไทย เวอร์ชั่น Stand Alone for PC
รหัสสินค้า: 000014
ราคาพิเศษ โทร .089-2697184
รายละเอียด:

 

 

           ซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนและวิเคราะห์การอ่านและการเขียนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา และระ...ดับมัธยมศึกษา ประกอบไปด้วย คำ ประโยค วรรณคดี วรรณกรรม พจนานุกรมเสียง แบบคัดลายมือ นิทาน เพลงคาราโอเกะ เกม คลังข้อสอบ แบบประเมินผลวิเคราะห์และคำนวณให้คะแนนการเขียนบนจอภาพระบบสัมผัส หรือแท็ปเลต โปรแกรมมีทั้งภาพ เสียง และมัลติมีเดีย ฯลฯ

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณบุญชัย โทร : 089-2697184

 

 

 

Tell a Friend

วิธีการชำระเงิน

1.ชำระผ่านธนาคาร ส่งสินค้าทางไปรษณีย์ แบบ EMS

2.ชำระเงินสดด้วยตนเองวันนัดรับสินค้า
3.ชำระผ่านไปรษณีย์ ส่งแบบพัสดุเก็บเงินปลายทาง พกง.


 

อีสานไทยแลนด์ดอทคอม
บ้านท่าเรือ ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า จ. นครพนม ไทย
โทรศัพท์: 084-4935870
เว็บไซต์: http://isanthailand.tarad.com
ดูแผนที่ร้านผ่าน Google Earth
อีเมล์ติดต่อกับร้านค้า
หัวเรื่อง : *
ชื่อของคุณ : *
อีเมล์ของคุณ : *
รายละเอียด : *
 
Page Views Shop: