รายละเอียดของร้านค้า ข่าวสารของร้านค้า รายการสินค้า วิธีการชําระเงิน ติดต่อเรา
ภาษาไทย

สถาบันพระบรมราชชนก เป็นหน่วยงานหนึ่งของ กระทรวงสาธารณสุข ที่มีภาระกิจในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางสุขภาพ โดยมีสถาบันการศึกษาด้านการพยาบาลและสาธารณสุขอยู่ในสังกัดจำนวน 40 แห่ง สามารถผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขมากกว่าร้อยละ 75 ของบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศ

โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก เกิดจากความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรด้านสุขภาพทุกระดับ ด้วยการสนับสนุนให้มีการจัดพิมพ์ตำราและเอกสารวิชาการที่คำนึงถึงคุณภาพของเนื้อหาวิชา  ภาพประกอบ และ รูปเล่มที่เหมาะสม  เรียบเรียงโดยคณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ทั้งทางทฤษฎีและทางปฎิบัติ เพื่อให้ตำราและเอกสารวิชาการที่ผลิตนั้นเป็นประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้ของนักศึกษาพยาบาลและสาธารณสุข เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป โดยมีการดำเนินงานต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 หนังสือของโครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนกได้รับความนิยมแพร่หลาย  ได้มีผู้นำไปใช้เป็นตำราเรียนในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่มีคณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์หลายแห่ง   หนังสือบางเรื่องมีการพิมพ์ถึง 9 ครั้ง ทางโครงการสวัสดิการวิชาการ สบช.ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและผลิตตำราวิชาการที่ดีออกมาเพื่อสนองการเรียนรู้และพัฒนาที่ไม่มีวันหยุดนิ่งของบุคลากรทางสุขภาพต่อไป

 

ในนามโครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนกหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตำราวิชาการของโครงการฯ จะเอื้ออำนวยประโยชน์อย่างเต็มที่แก่การศึกษาและพัฒนาวิชาชีพของบุคลากรทางสุขภาพโดยส่วนรวม และประชาชนทั่วไปสามารถนำไปใช้ดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว

 

          

การพยาบาลเด็ก เล่ม 1-3 (จนกว่าสินค้าจะหมด)
รหัสสินค้า: 000115
ราคาปกติ 580.00 บาท  
ราคาลด 406.00 บาท

ประหยัด 174.00 บาท
รายละเอียด:

การพยาบาลเด็ก

Tell a Friend
การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1
รหัสสินค้า: 000008
ราคาปกติ 180.00 บาท  
ราคาลด 162.00 บาท

ประหยัด 18.00 บาท
รายละเอียด:

มีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการพยาบาลมารดา ทารก และครอบครัว การวางแผนครอบครัว การตั้งครรภ์ การพยาบาลระยะตั้งครรภ์

Tell a Friend
สาระทบทวนกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล
รหัสสินค้า: 000090
ราคา 70.00 บาท
รายละเอียด:

กฎหมายทั่วไป, กฎหมายวิชาชีพการพยาบาล, กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาล, จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล, การพัฒนาจริยธรรมในวิชาชีพ, หลักจริยธรรมในวิชาชีพ สิทธิพยาบาล พฤติกรรมเชิงจริยธรรม ปัญหาจริยธรรมในวิชาการพยาบาล สถานการณ์ประกอบการวิเคราะห์ปัญหาจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาล

Tell a Friend
คุณภาพบริการด้านสาธารณสุขสำหรับพยาบาล
รหัสสินค้า: 000033
ราคาปกติ 150.00 บาท  
ราคาลด 135.00 บาท

ประหยัด 15.00 บาท
รายละเอียด:

คุณภาพและบริการ สาธารณสุขกับคุณภาพชีวิต การบริหารเชิงคุณภาพ โรงพยาบาล (รับรอง) คุณภาพ คุณภาพบริการการพยาบาล คุณภาพการพยาบาล

Tell a Friend
การวางแผนและบันทึกทางการพยาบาล เล่ม 1
รหัสสินค้า: 000001
ราคา 600.00 บาท
รายละเอียด:

 

   

เรียบเรียงตำราทางการพยาบาลเรื่อง Nursing Care Plans & Documentation เป็นกิจกรรมสำคัญของพยาบาลทุกคน เพื่อให้การปฏิบัติการพยาบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บังเกิดผลดีต่อผู้รับบริการ และเป็นการสื่อสารกับบุคลากรอื่นๆ ในทีมสุขภาพ คณะผู้แปลเล็งเห็นว่าหนังสือนี้มีเนื้อหาทำให้การปฏิบัติการพยาบาลมีคุณประโยชน์ รวมถึงกระบวนการนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติมีแนวทางที่ชัดเจน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
โรคและสมุนไพร
รหัสสินค้า: 000016
ราคาปกติ 230.00 บาท  
ราคาลด 184.00 บาท

ประหยัด 46.00 บาท
รายละเอียด:

มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การใช้พืชผักเกือบทุกชนิดมีสรรพคุณเป็นยาประกอบกับความผันแปรของสภาพสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่ส่งผลให้เกิดโรคต่างๆ ดังนั้นจึงควรดูแลเอาใจใส่สุขภาพ โดยการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง มีการป้องกันโรค และดูแลรักษาเบื้องต้นเมื่อเกิดโรค

Tell a Friend
คู่มือวิจัยและพัฒนา
รหัสสินค้า: 000024
ราคาปกติ 150.00 บาท  
ราคาลด 135.00 บาท

ประหยัด 15.00 บาท
รายละเอียด:

เนื้อหาเป็นการประมวลแนวทางในการศึกษาวิจัยและพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จรวมอยู่ในเล่มเดียว เพื่อให้ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนามีความสะดวกในการเรียนรู้และฝึกปฎิบัติได้ด้วยตนเอง โดยแบ่งเป็นสามส่วนดังนี้ ส่วนที่ 1 เริ่มต้นอย่างไร ส่วนที่ 2 ปฎิบัติการ และส่วนที่ 3 การเขียนรายงานการวิจัยและเผยแพร่

Tell a Friend
กฎหมายสาธารณสุข
รหัสสินค้า: 000065
ราคาปกติ 200.00 บาท  
ราคาลด 160.00 บาท

ประหยัด 40.00 บาท
รายละเอียด:
   

เป็นความรู้และแนวทางในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแลผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข โดยมีเนื้อหาเกียวกับ ความเป็นมา กฎหมายเบื้องต้น, กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุขและสุขภาพมาเรียบเรียงไว้ เพื่อให้ผู้ศึกษาได้เกิดความรู้และความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ต้องปฎิบัติตามพื้นที่ต่างๆ

Tell a Friend
สาระทบทวนการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์
รหัสสินค้า: 000091
ราคา 70.00 บาท
รายละเอียด:

แนวคิด หลักการพยาบาลสุขภาพจิตและการเจ็บป่วยทางจิต, พยาบาลจิตเวชและงานสุขภาพจิตชุมชน, การสร้างสัมพันธภาพระหว่างพยาบาลและผู้ป่วยในการบำบัดทางจิต, การประจุกต์ใช้กระบนการพยาบาลในการพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช, การรักษาพยาบาลทางจิตเวช

Tell a Friend
นวัตกรรมสาธารณสุขไทย
รหัสสินค้า: 000034
ราคาปกติ 200.00 บาท  
ราคาลด 160.00 บาท

ประหยัด 40.00 บาท
รายละเอียด:

หนังสือนวัตกรรมสาธารณสุข เนื่องจากพิจารณาเห็นว่านวัตกรรมต่าง ๆ มีความสำคัญต่อความเข้าใจสภาพปัญหาสาธารณสุขของชุมชนทั่วประเทศ โดยที่ประสบการณ์การพัฒนางานสาธารณสุขที่ดำเนินการสืบเนื่องจากอดีตถึงปัจจุบัน ล้วนเกิดจากความพยายามแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นตามปัจจัยแวดล้อมที่แตกต่างกันในแต่ละสถานการณ์ ซึ่งส่งผลให้เกิดแนวคิดและวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันด้วย เนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย นวัตกรรมสาธารณสุขไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-8

Tell a Friend
การวิจัยทางการพยาบาล
รหัสสินค้า: 000025
ราคาปกติ 300.00 บาท  
ราคาลด 270.00 บาท

ประหยัด 30.00 บาท
รายละเอียด:

เนื้อหาสาระครบถ้วนทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มรู้จักคำว่า วิจัย วิธีทำวิจัยประเภทต่างๆ เทคนิควิธีการที่จำเป็น รวมถึงการจัดทำรูปเล่มสมบูรณ์และการเผยแพร่ เหมะสำหรับนักศึกษาทุกระดับและผู้สนใจทั่วไป

Tell a Friend
การคิดอย่างเป็นระบบ : การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
รหัสสินค้า: 000017
ราคาปกติ 200.00 บาท  
ราคาลด 100.00 บาท

ประหยัด 100.00 บาท
รายละเอียด:

หนังสือการคิดอย่างเป็นระบบ : การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ผู้เขียนหวังว่า หนังสือฉบับนี้จะมีประโยชน์สำหรับอาจารย์ผู้สอน ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิดอย่างเป็นระบบได้ โดยมีเนื้อหาทั้งหมด 5 บทสำคัญๆประกอบด้วย แนวคิดและหลักการของการคิด การพัฒนากระบวนความคิดอย่างเป็นระบบ, การจัดการเรียนรู้การคิดอย่างเป็นระบบ, การฝึกทดลองการคิดอย่างเป็นระบบในชีวิตประจำวัน, รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบและบทที่ 6 เป็นบทส่งท้าย

Tell a Friend
การวางแผนและบันทึกทางการพยาบาล เล่ม 2
รหัสสินค้า: 000002
ราคา 600.00 บาท
รายละเอียด:
   

 

ความผิดปกติจากภูมิคุ้มกันบกพร่องและการติดเชื้อ ความผิดปกติเกี่ยวกับการเกิดเนื้องอก สภาวะทางคลินิก วิธีการทางด้านศัลยกรรม การวินิจฉัยและวิธีการรักษา

 

 

 
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
การดูแลด้านจิตวิญญาณในผู้ป่วยระยะสุดท้าย
รหัสสินค้า: 000004
ราคาปกติ 230.00 บาท  
ราคาลด 207.00 บาท

ประหยัด 23.00 บาท
รายละเอียด:

เนื้อหา : การดูแลผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติหรือเจ็บป่วยทางร่างกายหรือจิตใจโดยทั่วไปอาจแตกต่างจากการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย เนื่องด้วยความหวังในชีวิตและสุขภาพของผู้ป่วยและญาติอยู่ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง แม้การดูแลนั้นจะใช้ศาตร์พื้นฐานเหมือนกัน แต่ศิลปะปก่งการดูแลและความเข้าใจที่จะปฏิบัติต่อผู้ป่วยที่กำลังก้าวสู่จุดหมายปลายทางแห่งชีวิตย่อมผิดแผกจากการดูแลทั่วไป มีกระบวนการแลจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกัลการดูแลซึ่งเน้นการประคับประคองด้านจิตใจ ความเชื่อ และความหวังของผู้ป่วยและญาติ การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย จึงเป็นเรื่องที่บุคลากรด้านสุขภาพควรศึกษา ทำความเข้าใจเพื้อสามาถช่วยเหลือผู้ป่วยในความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี

Tell a Friend
สาระทบทวนการพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น
รหัสสินค้า: 000092
ราคา 110.00 บาท
รายละเอียด:

วิวัฒนาการสาธารณสุขในประเทศปละต่างประเทศ, ปัญหาสาธารณสุขและแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ, บทบาทหน้าที่ของพยาบาลอนามัยชุมชน, ระบาดวิทยากับการเฝ้าระวัง, การสาธารณสุขมูลฐาน, กระบวนการพยาบาลในการดำเนินงานอนามัยชุมชน, อนามัยครอบครัว, อนามัยโรงเรียน, พยาบาลกับงานอาชีวอนามัย, อนามัยส่ิ่งแวดล้อม, การบรรเท่าสาธารณภัย, การสร้างเสริมสุขภาพ, หลักการรักษาเบื้องต้น, การรักษาพยาบาลเบื้องต้นด้านอายุรกรรม, การรักษาเบื้องต้นด้านศัลยกรรม, การรักษาเบื้องต้นด้านปัจจุบันพยาบาล, การใช้ยาในการรักษาเบื้องต้น

Tell a Friend

 

วิธีการชําระเงินผ่านทางธนาคาร
ธนาคารชื่อบัญชีประเภทบัญชีสาขาเลขที่บัญชี
ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงไทย
สวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนกออมทรัพย์ย่อยกระทรวงสาธารณสุข142-1-05313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารไทยพาณิชย์
สวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนกออมทรัพย์ย่อยกระทรวงสาธารณสุข340-2-02834-3
โครงการสวัสดิการวิชาการ
ชั้น 7 อาคาร4 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี ไทย
โทรศัพท์: 02-5901973 แฟกซ์: 02-5918626
เว็บไซต์: http://www.pi-book.com
ดูแผนที่ร้านผ่าน Google Earth
อีเมล์ติดต่อกับร้านค้า
หัวเรื่อง : *
ชื่อของคุณ : *
อีเมล์ของคุณ : *
รายละเอียด : *
 
Page Views Shop: