โคลัมโบ อนุราธปุระ ดับบุลล่า แคนดี้ พระเขี้ยวแก้ว พระศรีมหาโพธิ์  6 วัน

โคลัมโบ อนุราธปุระ ดับบุลล่า แคนดี้ พระเขี้ยวแก้ว พระศรีมหาโพธิ์ 6 วัน

ประเทศศรีลังกา ( 6 วัน ) โดยสายการบินคาเธ่ย์ สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง ทรงบรรยายไว้ว่า “ผิวพรรณจะดำเป็นก้นหม้อทุกคน แต่นิสัยใจคอ การประพฤติปฏิบัติ ชีวิตความเป็นอยู่ ความเคร่งครัดในพระพุทธศาสนา ช่างละม้าย

  • ราคา 25,900.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
ฟลาย ไรท์ ทัวร์

ดำเนินงานโดยผู้ชำนาญเส้นทางโดยเฉพาะ อาทิเช่น อินเดีย เนปาล ศรีลังกา พม่า อินโดจีน แถบยุโรป จีน หรือประเทศในแถบเอเซียต่างๆ บริการด้วยใจ และเอาใจใส่กับคุณภาพ อีกทั้งผู้เดินทางยังสามารถสร้างสรรค์รายการเดินทางที่ตนเองชื่นชอบได้อีกด้วย สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-5389366/ 089 4898805/ 089 2259239

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

ประเทศศรีลังกา ( 6 วัน )
โดยสายการบินคาเธ่ย์
สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง ทรงบรรยายไว้ว่า “ผิวพรรณจะดำเป็นก้นหม้อทุกคน แต่นิสัยใจคอ การประพฤติปฏิบัติ ชีวิตความเป็นอยู่ ความเคร่งครัดในพระพุทธศาสนา ช่างละม้ายคล้ายคลึงชาวสุโขทัย (ในศิลาจารึก) เมื่อ 700 ปี นอกจากประเทศไทยเราแล้ว เห็นจะมีแต่ประเทศศรีลังกานี่เอง ที่ยังคงรักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้อย่างสุดชีวิต”
ขอนำท่านสู่ดินแดนพระพุทธศาสนา นมัสการพระเขี้ยวแก้ว ที่นครแคนดี้ และ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่เมืองอนุราธปุระที่อัญเชิญมาจากพุทธคยา พร้อมชมถ้ำดัมบุลล่า

เดินทาง วันอาทิตย์ที่ 14 -19 กุมภาพันธ์ 2553
วันแรก กรุงเทพฯ – โคลัมโบ  
19.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก ประตู 6 ROW M สายการบินคาเธ่ย์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับให้การบริการ และอำนวยความสะดวก
22.05 น. ออกเดินทางสู่…โคลัมโบ โดยเที่ยวบินที่ CX703
(ใช้เวลาอยู่บนเครื่อง 3.20 ชั่วโมง)
23.55 น. (เวลาท้องถิ่น ช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชม.) เดินทางถึง ท่าอากาศยานโคลัมโบ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
จากนั้น นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม บลูวอเตอร์ (BLUE WATER HOTEL) หรือเทียบเท่า

วันที่สอง โคลัมโบ – วัดกัลยาณีมหาวิหาร – โบลถ์กลางน้ำ- ดัมบุลลา
06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
07.00 น. นำชม วัดกัลยาณีมหาวิหาร สถานที่ที่พระพุทธองค์เคยเสด็จมา เป็นปูชนียสถานที่สำคัญของพุทธศาสนา อยู่ริมแม่น้ำเกลานี นำชม โคลัมโบ นครหลวงของศรีลังกา ตั้งอยู่ริมทะเลทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ เป็นศูนย์กลางความเจริญในด้านต่างๆ ทั้งด้านการปกครองและการค้าระหว่างประเทศ
นำชม วัดคงคาราม โบสถ์กลางน้ำ เป็นมหาวิหารเก่าแก่และงดงาม แบ่งออกเป็นเขตอุทกเสมา (สีมากลางน้ำ ) เขตการศึกษา และเขตพุทธาวาส ในบริเวณแห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์อันเป็นที่รวบรวมสิ่งของมีค่าที่เก่าแก่ และยังปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ ไว้เป็นที่เคารพสักการะบูชาของชาวศรีลังกาอีกด้วย
* ชม ศาลาอิสระภาพ สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ของวันมหาปิติที่ศรีลังกาได้รับเอกราชจากประเทศอังกฤษ ชมและนมัสการ พระพุทธรูปจำลองของพระอวุกนะ เป็นพระพุทธรูปยืนปางประทานพร
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ ,,,เมืองอนุราธปุระ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)
17.00 น. นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม MIRIDIYA HOTEL) หรือเทียบเท่า

วันที่สาม อนุราธปุระ – นมัสการศรีมหาโพธิ์ โปโลนารุวะ -สิกิริยา  
06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำชม เมืองอนุราธปุระ ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์มหาเจดีย์ของโลก เพราะมีพระเจดีย์องค์ใหญ่ๆ มากมาย นำท่านสู่ ศรีมหาโพธิ์มหาวิหาร เพื่อนมัสการ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย และเป็นหน่อที่มาจากต้นแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประทับและทรงตรัสรู้ นำชม โลหะปราสาท ซึ่งในอดีตมีความสูงถึง 9 ขึ้น และมีห้อง 1,000 ห้อง ซึ่งใช้เป็นที่อยู่ของพระสงฆ์ นำชมและนมัสการ สุวรรณาลิกเจดีย์ นับว่าเป็นเจดีย์ที่สมบูรณ์ที่สุด อายุประมาณ 2,000 ปี นำท่าน นมัสการถูปารามปฐมเจดีย์ เป็นเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดของศรีลังกา สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระรากขวัญเบื้องขวา (กระดูกไหปลาร้า) ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดียในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช นำชมสถูปอภัยคีรี และเชตวนารามเจดีย์
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ...เมืองโปโลนนารุวะ ( ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) อดีตเมืองหลวงแห่งที่ 2 เป็นเมืองโบราณตั้งอยู่ริมทะเลสาบ เคยเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของพุทธศาสนา อีกทั้งยังเป็นคลังสมบัติทางโบราณคดีอันทรงคุณต่าด้วยสถาปัตยกรรมโบราณจำนวนมหาศาลที่ยังคงตั้งตระหง่านในสภาพเช่นเดิมมาเป็นพันๆ ปี นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์ ท่านจะได้ชมสิ่งก่อสร้างภายในเมืองเก่าซึ่งได้จำลองขนาดให้เล็กลง และจำลองรูปแบบให้สมบูรณ์เหมือนในอดีต ชม เขื่อนปรากรมพาหุสมุทร ชม พระบรมราชานุสาวรีย์ พระเจ้าปรากรมพาหุมหาราช ซึ่งสกัดจากหินแกรนิต
จากนั้น นำท่านเข้าสู่ เขตพระราชฐาน ชม พระราชวังที่ประทับ “ปราสาทพันห้อง” ในอดีตมีความสูง 7 ชั้น และชม สถานที่ประชุมมุขมนตรีสภา และนำท่านสู่เขตของศาสนสถานโบราณ ชม วิหารพระศิวะ ถูปารามวิหาร ภายในประดิษฐานพระพุทธปฏิมาทั้งนั่งและยืน ข้างละ 4 องค์ ชม วิหารวัฏฏทาเค ภายในมีพระพุทธรูปประทับนั่งหันพระพักตร์ ไปยังทิศทั้ง 4 และความงามของหินมูนสโตน (หินพระจันทร์เสี้ยว) ชม สัตตมหาปราสาท (พระเจดีย์เก้าชั้น) เป็นศิลปะแบบพม่า คัมภีร์แห่งภูผา ด้านข้างสลักลวดลายเป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ และด้านบนจารึกอักษรสิงหลโบราณไว้ ชมติวัง   กวิหาร และ วัดพระเขี้ยวแก้ว
นำท่านสู่ กัลวิหาร (วิหารหิน) นมัสการพระพุทธรูปที่สกัดจากเนินเขาหินออกมาเป็น พระพุทธรูปปางสมาธิ ประทับอยู่ในศาลาหิน พระพุทธปางรำพึง พระพุทธรูปปางตรัสรู้ พระพุทธรูปบางไสยาสน์
17.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ... เมืองสิกิริยา (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
19.00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม SIGIRIYA VILLAGE หรือเทียบเท่า // รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม

วันที่สี่ ภูเขาสิกิริยา – ดัมบุลลา - นครแคนดี้  
06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
07.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ...ภูเขาสิคิริยา ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงนานถึง 18 ปี
เดินเท้าขึ้นสู่ ลานสิงหบาท ระหว่างทางที่เดินขึ้นนั้นจะมีทางแยกเป็นบันไดวนให้ท่านขึ้นไปชม ภาพจิตรกรรมฝาผนัง (ภาพเฟรสโก้) เป็นภาพเก่าที่สุดอายุกว่า 1,500 ปี มีถึง 17 ภาพ แต่ขณะนี้เหลือสมบูรณ์เพียง 6 หรือ 7 ภาพเท่านั้นลานสิงหบาท สร้างไว้เป็นลานที่พักของบรรดาข้าหลวงรับใช้ใกล้ชิดของพระเจ้า กัสสับปะและพระมเหสี จากตรงนี้จะมีทางบันไดอีก ประมาณ 100 ขั้นเพื่อสู่ที่ประทับปราสาทด้านบน
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม
นำคณะเดินทางสู่…เมืองดัมบุลลา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30ชั่วโมง)
นำท่านเที่ยวชม ถ้ำดัมบุลลา ซึ่งมีถ้ำขนาดต่างๆ อยู่บนแท่นศิลาขนาดใหญ่ วัดโกลเด้นร็อค (วัดถ้ำดัมบุลลา) เป็นวิหารศิลาอันเลื่องชื่อทางพุทธศาสนาที่น่าประทับใจมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีอายุนานถึงสองพันปี มีภาพเขียนเฟรสโก้ อายุนับย้อนไป 200-1,500 ปี บนผนังและเพดานถ้ำ และมีพระพุทธรูปปางต่างที่ๆ สวยงามมากมาย
จากนั้น นำท่านออกเดินทางสู่ .... นำท่านเดินทางสู่ นครแคนดี้ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองหลวงสุดท้ายก่อนตกอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศอังกฤษ ตั้งอยู่ในที่ราบสูงระหว่างหุบเขา
19.00 น. เดินทางถึง นครแคนดี้ ตั้งอยู่ระหว่างหุบเขา มีบ้าน พักสไตล์โคโลเนียลตามไหล่เขา เข้าที่พัก โรงแรม BLUE WATER HOTEL หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารค่ำ ที่โรงแรม // พักค้างคืน

วันที่ห้า นมัสการพระเขี้ยวแก้ว นครแคนดี้ –โคลัมโบ
06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนั้น นำท่านสู่ ...วัดเขี้ยวแก้ว เพื่อนมัสการองค์พระทันตธาตุ นำท่านสู่ หอมณเฑียรพระธาตุ ที่ประดิษฐาน พระเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุพระเขี้ยวแก้ว ซึ่งมีสถูปซ้อนกันถึง 7 ชั้น เป็นทองคำทุกองค์ประดับด้วยเพชรนิลจินดา และบนคอพระเจดีย์มีสร้อยสังวาลที่พระราชาและพระราชินีนำมาถวาย นำท่านชมวิวของนครแคนดี้จากที่สูง (BIRD EYE VIEW) และ ชม วัดมัลวัตตะ หรือวัดบุปผาราม และ วัดอัสคิริยา ผ่านชมมหาวิทยาลัยแคนดี้ และ สวนพฤกษศาสตร์ที่นักพฤษศาสตร์ยกย่องว่าดีที่สุดแห่งหนึ่ง เดิมเคยเป็นพระราชอุทยานมาก่อน
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่...โคลัมโบ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
16.00 น. เดินทางถึงเมือง โคลัมโบ
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
21.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

วันที่หก โคลัมโบ – กรุงเทพฯ
01.45 น. ออกเดินทางกลับสู่...กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CX700
06.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
******************************************

สินค้าที่ใกล้เคียงในร้านนี้

ดูสินค้าทั้งหมด

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

โคลัมโบ อนุราธปุระ ดับบุลล่า แคนดี้ พระเขี้ยวแก้ว พระศรีมหาโพธิ์  6 วัน
โคลัมโบ อนุราธปุระ ดับบุลล่า แคนดี้ พระเขี้ยวแก้ว พระศรีมหาโพธิ์ 6 วัน
25,900.00.-