เห็ดหูหนู

เห็ดหูหนู

ไม่ผ่านการแช่น้ำ

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
สวนเห็ด

        ประวัติกิจการ         องครักษ์เพาะเห็ด ก่อตั้งเมื่อ เดือนมิถุนายน  ปี 2541   โดยได้เริ่มผลิต ก้อนเชื้อเห็ดในขั้นต้นเพื่อเปิดดอกขายเองเพียงอย่างเดียว โดยเริ่มต้นวันละ   200  ก้อน ปลายปี 2541  เริ่มทำการผลิตก้อนและหัวเชื้อ จำหน่าย   โดยใช้ชื่อที่ลูกค้าตั้งให้ ว่าเห็ด องครักษ์  เป็นชื่อฟาร์มตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา  และใช้สถานที่ 90/2  หมู่ 1  ต. องครักษ์  อ. บางปลาม้า จ. สุพรรณบุรี   เป็นสถานประกอบกิจการ         ในด้านการพัฒนา  วิจัย จัดทำ และควบคุมคุณภาพเชื้อ ดำเนินการโดยอาศัยวิชาความรู้ จากการเคยดำรงตำแหน่งรองประธาน ชมรมเห็ด  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 สมัย ตั้งแต่ปี  2529-2531 และปัจจุบัน ยังเป็นสมาชิกสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย                 ปัจจุบัน 2552 วิสัยทัศน์  (Vision)         ผู้นำในการสร้างสรรค์ธุรกิจเห็ดคุณภาพ พันธกิจ    (Mission)       นำนวัตกรรมมาสร้างพัฒนาการที่มีคุณค่าแก่คู่ค้า                                   และสังคม เป้าหมาย (Goals)           สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจเห็ดครบวงจร   องครักษ์เพาะเห็ดได้ดำเนินการขยายกิจการ โดยมีกำลังการผลิตก้อน จำนวน 50,000 ก้อน ต่อเดือน โรงบ่มก้อน 4 โรง ความจุ 60,000 ก้อน โรงเรือนเปิดดอกจำนวน 9 โรง รองรับการเปิดดอกได้ที่ 225,000 ก้อน  ได้รับการรับรองมาตราฐาน GAP ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2547 และต่อใบอนุญาติถึงวันที่ 3 กันยายน 2552 ระหัสรับรองแหล่งผลิตพืช กษ 03-02-3808-1443-422   เลขประจำตัวเกษตรกร Cht-06024 เลขประจำแปลง Sup-Mus-00001 กำลังดำเนินการยื่นคำขอรับรองเกษตรอินทรีย์ จากกรมวิชาการเกษตร ในส่วนของสมาชิกกลุ่มเครือข่ายเกษตร ทางร้านได้ดำเนินการส่งเสริมและ เป็นวิทยากรให้คำแนะนำและเปิดการอบรมเพื่อการพัฒนาเกษตรกรทั่วประเทศ ให้มีความสามารถดำเนินการผลิตเห็ดคุณภาพสูงเพื่อรองรับการส่งออก และตลาดคุณภาพในประเทศ          ในส่วนการประสานงานกับทางจังหวัดสุพรรณบุรีทางร้านกำลังเร่ง ดำเนินการคัดสรรเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรที่มีความรับผิดชอบสูงและตั้งใจ จริงที่จะพัฒนา รวมทั้งอยู่ในพื้นที่หรือเงื่อนไขที่ทางร้านจะสามารถดูแล ช่วยพัฒนาทางวิชาการ และมีศักยภาพเพียงพอในการผลิตให้ถึงจุดคุ้มทุน B.E.P.ในการดำเนินการต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขนส่งผลผลิต เพื่อที่จะได้ เป็นการนำร่องทำการอบรมถ่ายทอดวิชาการ และวางแผนการผลิตให้ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ในแผนงานรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร กลุ่มนี้ในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดทั่วไปเพื่อป้อนตลาดคุณภาพและตลาด ส่งออกในอนาคต ส่วนการดำเนินการวิจัยพัฒนาของทางร้านได้ ดำเนินการจดทะเบียน อนุสิทธิบัตร 1.สูตรอาหารเพาะเห็ด    อนุสิทธิบัตรเลขที่ 3745 2.กระบวนการควบคุมสภาวะแวดล้อมในโรงเรือนเพาะเห็ดสกุลนางฟ้า   อนุสิทธิบัตรเลขที่  3283 และได้นำมาใช้กับเห็ดสกุลนางฟ้า เพื่อให้มีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว  รสชาดที่ดีกว่าผลผลิตทั่วไปในท้องตลาดและสามารถเก็บรักษาได้นานวันกว่า  

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

ไม่ผ่านการแช่น้ำ
เห็ดหูหนู
เห็ดหูหนู
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า