CD-ROM - Dynamic English Level 1 (11-15)

CD-ROM - Dynamic English Level 1 (11-15)

รายละเอียด : ระดับ 1 พัฒนาจากคำศัพท์กว่า 500 คำ ใช้เวลาเรียนประมาณ 40-80ชั่วโมงขึ้นกับพื้นฐานความรู้ของผู้เรียนซึ่งแตกต่างกันไปผู้เรียนจะสามารถเล่าเรื่องของตัวเองการงานที่ทำ และพูดถึงบุคลิกลั

  • ราคา 950.00.- 1,250.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
English Click Multimedia

English Click ได้เปิดดำเนินการสอนสนทนาภาษาอังกฤษให้กับคนไทยมานานกว่า 40 ปี  English Click ได้ทำการศึกษาวิจัยถึงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระบบการศึกษาภาคบังคับของประเทศไทยเพื่อให้เข้าใจถึงรากฐานปัญหาของคนไทยในยุคปัจจุบันซึ่งถึงแม้จะเรียนภาษาอังกฤษในโรงเรียนเป็นเวลามากกว่า 10 ปี แต่ยังคงขาดทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเฉพาะการพูด ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่ง ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันและในการทำงาน  English Click มีเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นที่ต้องการมีบทบาทสำคัญและเป็นกลไกที่มีประสิทธิ ภาพ   ในการเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยคนไทย ในการพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ บนพื้นฐานของความเชื่อที่ว่า ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสามารถพัฒนาได้ โดยไม่จำเป็นต้องไปศึกษาต่อหรือใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศ  English Click จึงนำเทคนิคการสอนสมัยใหม่ที่เน้นความเข้าใจและความมั่นใจในการใช้ภาษาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารอย่างได้ผล โดยตลอด ระยะเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนได้มีโอกาสช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับบุคคลในสายวิชาชีพต่างๆเป็นจำนวนมาก English Click ได้นำนวัตกรรมใหม่ในรูปแบบมัลติมีเดีย-English Click Multimedia ให้คุณได้ฝึกฝนทักษะต่างๆด้วยตัวคุณเอง โปรแกรมได้ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง โปรแกรมนี้จะช่วยให้นักเรียนได้เสริมสร้างและฝึกฝนทักษะการฟัง การพูด การออกเสียง ไวยากรณ์อังกฤษ การอ่าน และเพิ่มเติมคำศัพท์ ทำให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้คล่องแคล่วและสมบูรณ์แบบขึ้น  

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

รายละเอียด :
ระดับ 1 พัฒนาจากคำศัพท์กว่า 500 คำ ใช้เวลาเรียนประมาณ 40-80 ชั่วโมง ขึ้นกับพื้นฐานความรู้ของผู้เรียนซึ่งแตกต่างกันไป ผู้เรียนจะสามารถเล่าเรื่องของตัวเอง การงานที่ทำ และพูดถึงบุคลิกลักษณะของคนรอบข้างได้ สามารถสื่อสารเรื่องจำนวนและเวลาฤดูกาลและสภาพอากาศพูดถึงสิ่งที่ชอบและไม่ชอบงานอดิเรกที่ทำ อาหารที่ชอบรับประทาน และเป้าหมายทั่ว ๆ ไปในชีวิตได้ ภาษาส่วนใหญ่เน้นปัจจุบันกาล

เนื้อหารายละเอียด บทที่ 11-15

11. Family Schedules 1
12. Family Schedules 2
13. Seasons in Thailand
14. Seasons
15. Review 3
CD-ROM - Dynamic English Level 1 (11-15)
CD-ROM - Dynamic English Level 1 (11-15)
950.00.- 1,250.00.-