CD-ROM - Dynamic English Level 2 (11-15)

CD-ROM - Dynamic English Level 2 (11-15)

รายละเอียด: พัฒนาจากคำศัพท์กว่า 900 คำ ใช้เวลาเรียนประมาณ 50-100 ชั่วโมง ผู้เรียนจะสามารถฟัง และพูดในเรื่องที่เป็นเหตุผลต่อเนื่องกันมากขึ้นฟังเข้าใจและพูดได้ในเรื่องของทิศทางและ สถานที่ต่าง ๆ เ

  • ราคา 950.00.- 1,250.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
English Click Multimedia

English Click ได้เปิดดำเนินการสอนสนทนาภาษาอังกฤษให้กับคนไทยมานานกว่า 40 ปี  English Click ได้ทำการศึกษาวิจัยถึงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระบบการศึกษาภาคบังคับของประเทศไทยเพื่อให้เข้าใจถึงรากฐานปัญหาของคนไทยในยุคปัจจุบันซึ่งถึงแม้จะเรียนภาษาอังกฤษในโรงเรียนเป็นเวลามากกว่า 10 ปี แต่ยังคงขาดทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเฉพาะการพูด ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่ง ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันและในการทำงาน  English Click มีเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นที่ต้องการมีบทบาทสำคัญและเป็นกลไกที่มีประสิทธิ ภาพ   ในการเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยคนไทย ในการพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ บนพื้นฐานของความเชื่อที่ว่า ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสามารถพัฒนาได้ โดยไม่จำเป็นต้องไปศึกษาต่อหรือใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศ  English Click จึงนำเทคนิคการสอนสมัยใหม่ที่เน้นความเข้าใจและความมั่นใจในการใช้ภาษาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารอย่างได้ผล โดยตลอด ระยะเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนได้มีโอกาสช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับบุคคลในสายวิชาชีพต่างๆเป็นจำนวนมาก English Click ได้นำนวัตกรรมใหม่ในรูปแบบมัลติมีเดีย-English Click Multimedia ให้คุณได้ฝึกฝนทักษะต่างๆด้วยตัวคุณเอง โปรแกรมได้ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง โปรแกรมนี้จะช่วยให้นักเรียนได้เสริมสร้างและฝึกฝนทักษะการฟัง การพูด การออกเสียง ไวยากรณ์อังกฤษ การอ่าน และเพิ่มเติมคำศัพท์ ทำให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้คล่องแคล่วและสมบูรณ์แบบขึ้น  

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

รายละเอียด :
พัฒนาจากคำศัพท์กว่า 900 คำ ใช้เวลาเรียนประมาณ 50-100 ชั่วโมง ผู้เรียนจะสามารถฟัง
และพูดในเรื่องที่เป็นเหตุผลต่อเนื่องกันมากขึ้น ฟังเข้าใจและพูดได้ในเรื่องของทิศทางและ
สถานที่ต่าง ๆ เพิ่มขึ้น แสดงความเห็นว่าชอบหรือไม่ชอบโดยมีรายละเอียดมากขึ้น พูดถึง
เรื่องราวในอดีตและแผนการที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ถูกต้อง เข้าใจเรื่องของเวลา ที่
สัมพันธ์ต่อเนื่องกัน และความสัมพันธ์ของตำแหน่งต่าง ๆ ได้

เนื้อหารายละเอียด บทที่ 11-15
11. Diane’s Family
12. Water and Air
13. Our Planet, Earth
14. Pollution
15. Things to Eat and Drink

CD-ROM - Dynamic English Level 2 (11-15)
CD-ROM - Dynamic English Level 2 (11-15)
950.00.- 1,250.00.-