PBX DIGITAL Panasonic KX-TD-500 BX
PBX DIGITAL Panasonic KX-TD-500 BX

PBX DIGITAL Panasonic KX-TD-500 BX

ตู้สาขาโทรศัพท์ PBX Panasonic KX-TD500BX Super Hybrid Systemระบบโทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพสูง จะต้องเป็นระบบที่ยืดหยุ่นได้และพร้อมที่จะรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นในอนาคต แต่ละพอร์ตที่ถูกขยายโด

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
www.professpabx.com โปรเฟสชั่นแนล พี.เอ.บี.เอ็กซ์. จำหน่าย ติดตั้ง ซ่อม ติดต่อ: คุณจิรศักดิ์ 084-9205065

ทางร้านได้เปลี่ยนแปลงเว็บใหม่ www.professpabx.com

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

ตู้สาขาโทรศัพท์

PBX Panasonic KX-TD500BX Super Hybrid System

ระบบโทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพสูง จะต้องเป็นระบบที่ยืดหยุ่นได้และพร้อมที่จะ
รองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นในอนาคต แต่ละพอร์ตที่ถูกขยายโดยระบบดิจิ-
ตอล ซูเปอร์ไฮบริด สามารถใช้ได้กับโทรศัพท์ทั้งที่เป็น แอนะล็อกคีย์ ดิจิตอล
คีย์ และโทรศัพท์ธรรมดา รวมทั้งสามารถต่อเชื่อมเข้ากับอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ
อาทิ โทรสาร โทรศัพท์ไร้สาย เครื่องตอบรับอัตโนมัติ โดยไม่ต้องเพิ่มแผงวง-
จรหรือเดินสายเพิ่มเติม และถ้าท่านมีเครื่องโทรศัพท์แบบคีย์ ในตระกูล
KX-T Series ท่านสามารถนำเครื่องดังกล่าวมาใช้กับระบบตู้ KX-TD500BX
ได้โดยไม่ต้องแก้ไขการต่อสายใดๆ
PBX Networking

ท่านสามารถเชื่อมต่อระบบ KX-TD500BX เข้ากันหลายๆ ระบบเพื่อสร้าง
เครือข่าย PBX ขึ้นมาเครือข่ายหนึ่ง ด้วยระบบเครือข่ายนี้ ทำให้ท่านสามารถ
สร้าง \" ระบบการจัดการเกี่ยวกับโทรศัพท์ \"  หรือ \" Call Management
System \" โดยอาศัยแผงวงจร E&M, T1/E1 ประโยชน์คือ การติดต่อสื่อสาร
ระหว่างสำหนักงานใหญ่ของท่าน กับสำนักงานสาขาจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิ
ภาพ และประหยัดค่าใช้จ่าย
ปุ่ม JOG-DIAL

ช่วยในการปรับความคมชัดของจอแสดงผลปรับความดังของเสียงจากลำโพง
และเสียงกริ่งโทรศัพท์ ยิ่งไปกว่านั้น ยังช่วยให้ท่านสามารถค้นหาชื่อพร้อม
หมายเลขโทรศัพท์ที่ได้มีการบันทึกไว้ ทำการเลือกและโทรออกไปได้อย่าง
ง่ายดาย สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
Alphanumenic Display

จอแสดงผลบนเครื่องโทรศัพท์ สามารถแสดงผลที่เป็นประโยชน์ แก่ท่านได้
อาทิ แสดงสถานภาพของหมายเลขภายในระยะเวลาที่ใช้โทรศัพท์ ชื่อพร้อม
หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่โทรเข้ามานอกจากนี้  ท่านยังสามารถทำการโปร-
แกรมฟังก์ชั่น \" Absent Message \" เพื่อแจ้งให้ผู้โทรศัพท์ชนิดที่มีจอแสดง
ผลเช่นเดียวกับท่านทราบได้ว่าขณะนี้ท่านไม่อยู่หรือไม่พร้อมที่จะรับสาย
Menu Guide to System Feature

รายการแสดงคุณสมบัติ การใช้งานของระบบโทรศัพท์ดิจิตอลคีย์แบบมีจอ
แสดงผลขนาด 6 บรรทัด บรรทัดละ 24 ตัวอักษร พร้อมปุ่มฟังก์ชั่นที่มีไฟ
กะพริบรุ่น KX-T7436X จะช่วยเพิ่มความสะดวกแก่ท่านอย่างมากในการ
เข้าสู่ระบบการใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ท่านสามารถเลือกหมายเลขโทรศัพท์ที่
บันทึกไว้ จากรายชื่อที่ปรากฎบนจอแสดงผล และทำการโทรออกได้ทันที
( คุณสมบัติ Speed Dial ) โดยกดปุ่มฟังก์ชั่นเท่านั้น
ความยืดหยุ่น ( Flexible )

ด้วยการออกแบบตู้เป็นแบบโมดูล่าร์ของ KX-TD500BX ทำให้สามารถวาง
ระบบให้ตรงกับความต้องการขององค์กรของท่านได้
การขยายระบบ ( Expandable )

ด้วยสถาปัตยกรรมแบบ Slot ท่านสามารถทำการขยายหรือเพิ่มขีดความ
สามารถของระบบได้โดยการใส่แผงขยายในช่อง  Slot ที่ว่างได้ภายในตู้
สาขาของท่าน
Ease of Maintenance

การตรวจสภาพการใช้งานของระบบตู้สาขา สามารถกระทำได้จากเครื่องคอม-
พิวเตอร์ที่ศูนย์บริการของพานาโซนิค จากเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการ ทั้งนี้ทาง
เจ้าหน้าที่สามารถทำการตรวจสอบการทำงาน   และการโปรแกรมของตู้สา
KX-TD500BX ได้ด้วยการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับตู้ชุดพื้นฐาน ซึ่งจะพิมพ์
รายงานความผิดพลาดบนจอ LCD ของเครื่องโทรศัพท์แบบคีย์ ดังนั้นท่านจึง
สามารถลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการให้บริการของเจ้าหน้าที่บริการได้
Voice Mail Integration

ระบบโทรศัพท์ตู้สาขาสามารถใช้งานร่วมกับระบบบริการข้อมูลอัตโนมัติ (VPS)
ได้ โดย VPS จะทำการบันทึกข้อความสำคัญๆ ในกรณีที่ท่านไม่สามารถรับสาย
เรียกเข้าได้ VPS สามารถใช้งานเป็น โอเปอเรเตอร์ ( Auto Attendant ) โดย
จะทำการรับสายและโอนสายนอกให้   ช่วยลดการทำงานของโอเปอเรเตอร์
นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆ อีก การกระจายข้อความเป็นกลุ่ม การโอนข้อ
ความ การแจ้งเตือนข้อความสู่ภายนอก การส่งข้อความ เมื่อทำการเชื่อมต่อ
แบบ Digitally Integrated จะสามารถใช้งานฟังก์ชั่น Live Call Screening ซึ่งจะ
ช่วยให้ท่านได้ยินเสียงของผู้ที่เรียกสายเข้ามาในระหว่างทำการบันทึกข้อความ
KX-TD500BฺX ได้ทำการออกแบบให้ตรงกับความต้องการของตลาดธุรกิจด้าน
โรงแรม โดยจะมี PMS Interface ( Property Management System ) ซึ่งจะรอง
รับการ Check-In / Check-out ของแขกที่พัก การป้อนชื่อแขก สถานะของห้อง
พัก ตั้งเวลาปลุกแขกได้ ไฟแจ้งเตือนการรับฝากข้อความ โปรแกรมห้ามรบ
กวน และฟังก์ชั่นการทำงานอื่นๆ
PBX DIGITAL Panasonic KX-TD-500 BX
PBX DIGITAL Panasonic KX-TD-500 BX
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า