การพัฒนาที่ยั่งยืน = Sustainable development /พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต).

การพัฒนาที่ยั่งยืน = Sustainable development /พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต).

อธิบายไว้ว่า “การพัฒนาที่ยั่งยืนมีลักษณะที่เป็นบูรณาการ คือทำให้เกิดเป็นองค์รวม หมายความว่า องค์ประกอบทั้งหลายที่เกี่ยวข้องจะต้องมาประสานกันครบองค์ และมีลักษณะอีกอย่างหนึ่ง คือ มีดุลยภาพ หรือพูด

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

สินค้าหมด
แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
dbook2.com

    ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะมาอุดหนุนครับ www.dbook2.com

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

อธิบายไว้ว่า “การพัฒนาที่ยั่งยืนมีลักษณะที่เป็นบูรณาการ คือทำให้เกิดเป็นองค์รวม หมายความว่า องค์ประกอบทั้งหลายที่เกี่ยวข้องจะต้องมาประสานกันครบองค์ และมีลักษณะอีกอย่างหนึ่ง คือ มีดุลยภาพ หรือพูดอีกนัยหนึ่ง คือ การทำให้กิจกรรมมนุษย์สอดคล้องกับเกณฑ์ของธรรมชาติ”

ถ้าจะแปลความให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นไปอีก เพื่อให้เข้าใจถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยก็คือ “การพัฒนาที่ยั่งยืน จะต้องเป็นการพัฒนาที่ก่อให้เกิดความสมดุลหรือมีปฏิสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกันในระหว่างมิติอันเป็นองค์ประกอบที่จะทำให้ชีวิตมนุษย์อยู่ดี มีสุขคือ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม จิตใจ รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งต่อคนในรุ่นปัจจุบันและคนรุ่นอนาคต”...

การพัฒนาที่ยั่งยืน = Sustainable development /พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต).
การพัฒนาที่ยั่งยืน = Sustainable development /พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต).
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า