คำอธิบาย ฎีการายมาตรา และข้อสังเกต กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 และ ภาค 2

คำอธิบาย ฎีการายมาตรา และข้อสังเกต กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 และ ภาค 2

ผู้แต่ง : สมชัย ฑีฆาอุตมากร ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ : มีนาคม 2556

 • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
 • facebook
 • twitter
 • google
หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายออนไลน์ ชีทราม sheetram

จำหน่ายหนังสือกฎหมาย คู่มือสอบ คู่มือเตรียมสอบงานราชการ ตำรากฎหมายทุกชนิด สารบัญคำพิพากษาฎีกา รวมคำบรรยายเนติบัณฑิตย คู่มือสอบ ธงคำตอบ นิติศาสตร์ ทนายความ เนติบัณฑิตย์ อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา ชีทราม ชีทสรุป ข้อสอบ ม.รามคำแหง ครูผู้ช่วย ข้อสอบ ติว ราชการ ทหาร ตำรวจ หนังสือกฏหมาย ปลัดอำเภอ เนติบัณฑิต งานราชการ สอบราชการ sheetram

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

 

ผู้แต่ง : สมชัย ฑีฆาอุตมากร
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ : มีนาคม 2556
จำนวนหน้า: 749 หน้า
ISBN: 978616
ขนาด : 18.5x26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน

พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2477

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ภาค 1 ข้อความเบื้องต้น

ลักษณะ 1 หลักทั่วไป                                                            มาตรา 1-15

 • นิยาม                                                                      มาตรา 1
 • วิเคราะห์ศัพท์                                                            มาตรา 2
 • อำนาจของผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหาย                            มาตรา 3
 • การฟ้องคดีของผู้เสียหายเป็นหญิงมีสามี                              มาตรา 4
 • ผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหาย                                         มาตรา 5
 • ผู้แทนเฉพาะคดี                                                          มาตรา 6
 • คดีที่นิติบุคคลเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลย                                 มาตรา 7
 • สิทธิของจำเลยในคดีอาญานับแต่เวลาที่ยื่นฟ้อง                       มาตรา 8
 • การทำบันทึก                                                             มาตรา 9
 • การทำถ้อยคำสำนวน                                                    มาตรา 10
 • การแก้ไขและลงชื่อในบันทึกและถ้อยคำสำนวน                       มาตรา 11
 • การเขียนและแก้ไขเอกสาร                                              มาตรา 12
 • นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์                                    มาตรา 12 ทวิ
 • การใช้ภาษาและล่าม                                                     มาตรา 13
 • ยกเลิก                                                                     มาตรา 13 ทวิ
 • ผู้ต้องหาหรือจำเลยวิกลจริต                                             มาตรา 14
 • การนำ ป.วิ.พ. มาใช้แก่วิธีพิจารณาความอาญา                       มาตรา 15

ลักษณะ 2 อำนาจพนักงานสอบสวนและศาล

หมวด 1 หลักทั่วไป                                                                     มาตรา 16

 • อำนาจของผู้เกี่ยวข้องในคดีอาญา                                      มาตรา 16

หมวด 2อำนาจสืบสวนและสอบสวน                                       มาตรา 17-21

 • อำนาจสืบสวนคดีอาญา                                                  มาตรา 17
 • อำนาจสอบสวน                                                           มาตรา 18
 • อำนาจสอบสวนความผิดที่เกิดในหลายท้องที่                         มาตรา 19
 • พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบกรณีความผิดนอกราชอาณาจักร     มาตรา 20
 • กรณีไม่แน่ว่าพนักงานสอบสวนคนใดเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ มาตรา 21

หมวด 3อำนาจศาล                                                          มาตรา 22-27

 • ศาลที่มีอำนาจชำระคดีอาญา                                            มาตรา 22
 • การขอโอนคดี                                                             มาตรา 23
 • ศาลที่อำนาจชำระคดีเกี่ยวพันกัน                                       มาตรา 24
 • การรวมพิจารณาและแยกฟ้อง                                          มาตรา 25
 • อำนาจโอนคดีของประธานศาลฎีกา                                    มาตรา 26
 • การตั้งข้อรังเกียจผู้พิพากษา                                            มาตรา 27

ลักษณะ 3 การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา

หมวด 1การฟ้องคดีอาญา                                                       มาตรา 28-39

 • ผู้มีอำนาจฟ้องคดีอาญา                                                  มาตรา 28
 • ผู้เสียหายยื่นฟ้องแล้วตายลง                                            มาตรา 29
 • ผู้เสียขอเข้าร่วมเป็นโจทก์                                               มาตรา 30
 • พนักงานอัยกาขอเข้าร่วมเป็นโจทก์                                    มาตรา 31
 • อำนาจของพนักงานอัยการในคดีที่เป็นโจทก์ร่วมกับผู้เสียหาย      มาตรา 32
 • การรวมพิจารณาคดีที่พนักงานอัยการและผู้เสียหายยื่นฟ้อง         มาตรา 33
 • คำสั่งไม่ฟ้องคดี                                                           มาตรา 34
 • การถอนฟ้องคดีอาญา                                                    มาตรา 35
 • ผลการถอนฟ้องคดีอาญา                                                มาตรา 36
 • คดีเลิกกัน                                                                 มาตรา 37
 • อำนาจเปรียบเทียบ                                                      มาตรา 38
 • สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับ                                            มาตรา 39

หมวด 2 การฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา                    มาตรา 40-51

 • การยื่นฟ้องและการพิจารณา                                            มาตรา 40
 • การแยกคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา                                มาตรา 41
 • การสืบพยานเพิ่มเติมในคดีส่วนอาญา                                  มาตรา 42
 • คดีที่พนักงานอัยการเรียกร้องทางแพ่งได้                              มาตรา 43
 • คำขอเรียกทรัพย์สินหรือราคาตามมาตรา 43                          มาตรา 44
 • ผู้เสียหายเรียกค่าสินไหมทดแทนเข้าไปในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ มาตรา 44/1
 • วิธีพิจารณาคำร้องตามมาตรา 44/1                                    มาตรา 44/2
 • สิทธิของผู้เสียหายที่จะฟ้องเรียกร้องทางแพ่ง                         มาตรา 45
 • ข้อเท็จจริงในคดีส่วนอาญาผูกพันคดีส่วนแพ่ง                         มาตรา 46
 • คำพิพากษาส่วนแพ่ง                                                     มาตรา 47
 • คำพิพากษาที่ให้คืนทรัพย์สินแก่เจ้าของ                               มาตรา 48
 • อำนาจของศาลที่ให้คืนของกลางแก่เจ้าของ                           มาตรา 49
 • เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาส่วนแพ่ง                                        มาตรา 50
 • อายุความคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา                               มาตรา 51

ลักษณะ 4 หมายเรียกและหมายอาญา

หมวด 1หมายเรียก                                                                   มาตรา 52-56

 • เหตุที่ออกหมายเรียก                                                    มาตรา 52
 • ข้อความในหมายเรียก                                                   มาตรา 53
 • กำหนดเวลาและสถานที่ให้มาตามหมายเรียก                         มาตรา 54
 • บุคคลผู้รับหมายเรียกแทนผู้ต้องหาได้                                 มาตรา 55
 • การส่งหมายเรียกพยานโจทก์ในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์    มาตรา 55/1
 • การสลักหลังหมายเรียก                                                 มาตรา 56

หมวด 2หมายอาญา                                                        

ส่วนที่ 1หลักทั่วไป                                                           มาตรา 57-65

 • การจับ ขัง จำคุก หรือค้น และปล่อย                                   มาตรา 57
 • ศาลที่มีอำนาจออกคำสั่งหรือหมายอาญา                              มาตรา 58
 • การออกคำสั่งหรือหมายอาญา                                          มาตรา 59
 • เหตุที่จะออกคำสั่งหรือหมายอาญา                                     มาตรา 59/1
 • ข้อความในหมายอาญา                                                  มาตรา 60
 • ผู้มีอำนาจจัดการตามหมายอาญา                                       มาตรา 61
 • การจัดการตามหมายอาญา                                             มาตรา 62
 • การบันทึกเมื่อได้จัดการตามหมายอาญา                              มาตรา 63
 • การส่งบุคคลหรือสิ่งของที่จัดการได้                                    มาตรา 64
 • การจับกุมผู้ที่ถูกจับเมื่อหลบหนี                                        มาตรา 65

ส่วนที่ 2หมายจับ                                                            มาตรา 66-68

 • เหตุที่จะออกหมายจับ                                                   มาตรา 66
 • หมายจับผู้ที่ไม่รู้จักชื่อ                                                   มาตรา 67
 • ผลบังคับของหมายจับ                                                   มาตรา 68

ส่วนที่ 3หมายค้น                                                            มาตรา 69-70

 • เหตุที่จะออกหมายค้น                                                   มาตรา 69
 • หมายค้นเพื่อจับกุม                                                      มาตรา 70

ส่วนที่ 4หมายขัง หมายจำคุก หมายปล่อย                               มาตรา 71-76

 • การออกหมายขัง                                                         มาตรา 71
 • เหตุที่จะออกหมายปล่อย                                                มาตรา 72
 • หมายปล่อยเมื่อจำเลยต้องควบคุมหรือขังมาพอแก่โทษ              มาตรา 73
 • การออกหมายจำคุก                                                      มาตรา 74
 • การออกหมายปล่อย                                                     มาตรา 75
 • การจัดการตามหมายขัง จำคุกหรือปล่อย                             มาตรา 76

ลักษณะ 5 จับ ขัง จำคุก ค้น ปล่อยชั่วคราว

หมวด 1จับ ขัง จำคุก                                                       มาตรา 77-90

 • การจัดการตามหมายจับ                                                 มาตรา 77
 • จับโดยไม่มีหมาย                                                         มาตรา 78
 • ราษฎรจับผู้อื่น                                                            มาตรา 79
 • ความผิดซึ่งหน้า                                                          มาตรา 80
 • จับในที่รโหฐาน                                                           มาตรา 81
 • จับในที่ซึ่งต้องห้าม                                                       มาตรา 81/1
 • เจ้าพนักงานขอความช่วยเหลือในการจัดตามหมายการจับ          มาตรา 82
 • การเอาตัวผู้ถูกจับไปยังที่ทำการ                                       มาตรา 83
 • พนักงานสอบสวน                                                        มาตรา 84
 • การควบคุมหรือปล่อยผู้ถูกจับ                                          มาตรา 84/1
 • การค้นตัวผู้ถูกจับและยึดสิ่งของ                                        มาตรา 85
 • การขอรับสิ่งของที่ยึดไปดูแล                                            มาตรา 85/1
 • วิธีควบคุม                                                                 มาตรา 86
 • การฝากขังผู้ต้องหา                                                      มาตรา 87
 • การไต่สวนและสอบถามผู้ต้องหานอกศาล                    มาตรา 87/1
 • การขังหรือปล่อยชั่วคราวจำเลย                                        มาตรา 88
 • เขตของศาลที่จัดการตามหมายขังหรือหมายจำคุก                   มาตรา 89
 • การย้ายที่ควบคุมผู้ต้องหาหรือจำเลย                                  มาตรา 89/1
 • การย้ายสถานที่จำคุก                                                    มาตรา 89/2
 • การถูกคุมขังโดยมิชอบด้วยกฎหมาย                                  มาตรา 90

หมวด 2ค้น                                                                   มาตรา 91-105

 • ค้นในที่ซึ่งต้องห้าม                                                       มาตรา 91
 • ค้นในที่รโหฐาน                                                           มาตรา 92
 • ค้นในที่สาธารณะ                                                         มาตรา 93
 • อำนาจจัดการตามหมายค้น                                             มาตรา 94
 • วิธีค้น                                                                      มาตรา 95
 • เวลาค้น                                                                    มาตรา 96
 • หัวหน้าผู้ปฏิบัติตามหมายค้น                                           มาตรา 97
 • การค้นในที่รโหฐาน                                                      มาตรา 98
 • วิธีการค้น                                                                 มาตรา 99
 • เมื่อมีผู้ขัดขวางในการค้น                                                มาตรา 100
 • การจัดเก็บสิ่งของที่ยึดได้จากการค้น                                   มาตรา 101
 • การค้นในที่รโหฐาน                                                      มาตรา 102
 • บันทึกการค้นและบัญชีสิ่งของที่ค้นได้                                  มาตรา 103
 • การส่งบันทึกการค้นและบัญชีสิ่งของ                                   มาตรา 104
 • การตรวจสอบเอกสารจากเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์โทรเลข                มาตรา 105

หมวด 3ปล่อยชั่วคราว                                                      มาตรา 106-119 ทวิ

 • การขอปล่อยชั่วคราว                                                    มาตรา 106
 • การพิจารณาคำร้องให้ปล่อยชั่วคราว                                   มาตรา 107
 • การวินิจฉัยคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว                                 มาตรา 108
 • เหตุที่ไม่ให้ปล่อยชั่วคราว                                               มาตรา 108/1
 • การคัดค้านการปล่อยชั่วคราว                                          มาตรา 108/2
 • การสอบถามคำคัดค้านปล่อยชั่วคราว                                  มาตรา 109
 • การปล่อยชั่วคราวในคดีที่มีโทษจำคุกเกินห้าปี                       มาตรา 110
 • การปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกัน                                      มาตรา 111
 • การปล่อยชั่วคราวโดยมีประกัน                                         มาตรา 112
 • การปล่อยชั่วคราวชั้นพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ        มาตรา 113
 • การขอโอนหลักประกัน                                                  มาตรา 113/1
 • การจัดหาหลักประกัน                                                    มาตรา 114
 • การเปลี่ยนสัญญาประกันหรือหลักประกัน                                       มาตรา 115
 • การถอนสัญญาประกันหรือหลักประกัน                                มาตรา 116
 • ผู้ต้องหาหรือจำเลยหนีหรือจะหลบหนีประกัน                         มาตรา 117
 • การคืนหลักประกัน                                                       มาตรา 118
 • การบังคับเมื่อผิดสัญญาประกันต่อศาล                                 มาตรา 119
 • การอุทธรณ์คำสั่งศาลที่ไม่อนุญาตปล่อยชั่วคราว                      มาตรา 119 ทวิ

ภาค 2 สอบสวน

ลักษณะ 1 หลักทั่วไป                                                             มาตรา 120-129

 • การสอบสวนเป็นเงื่อนไขการฟ้องคดี                                   มาตรา 120
 • อำนาจสอบสวนคดีอาญา                                       มาตรา 121
 • อำนาจของพนักงานสอบสวนไม่ทำการสอบสวน                       มาตรา 122
 • ข้อความในคำร้องทุกข์                                                   มาตรา 123
 • เจ้าพนักงานผู้รับคำร้องทุกข์                                            มาตรา 124
 • การจดบันทึกคำร้องทุกข์ในคดีผู้เสียหายอายุไม่เกิน 18 ปี          มาตรา 124/1
 • การจัดการให้มีการร้องทุกข์                                             มาตรา 125
 • การแก้หรือถอนคำร้องทุกข์                                             มาตรา 126
 • คำกล่าวโทษ                                                              มาตรา 127
 • การทำแทนพนักงานสอบสวน                                           มาตรา 128
 • การสอบสวนเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพ                              มาตรา 129

ลักษณะ  2 การสอบสวน

หมวด 1 การสอบสวนสามัญ                                                 มาตรา 130-147

 • การเริ่มสอบสวน                                                          มาตรา 130
 • การรวบรวมหลักฐานของพนักงานสอบสวน                           มาตรา 131
 • การตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์                                       มาตรา 131/1
 • อำนาจของพนักงานสอบสวน                                            มาตรา 132
 • การเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำ                                            มาตรา 133
 • การถามปากคำผู้เสียหายหรือพยานซึ่งเป็นเด็ก                       มาตรา 133 ทวิ
 • การจัดการให้ผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กชี้ตัวบุคคล              มาตรา 133 ตรี
 • ผู้ต้องหาปรากฏหน้าต่อพนักงานสอบสวน                    มาตรา 134
 • หน้าที่ของพนักงานสอบสวนจัดหาทนายความ                        มาตรา 134/1
 • การสอบสวนผู้ต้องหาอายุไม่เกิน 18 ปีการมีทนายความเข้าฟัง     มาตรา 134/2
 • การสอบปากคำผู้ต้องหา                                                 มาตรา 134/3
 • การถามคำให้การผู้ต้องหา                                              มาตรา 134/4
 • ข้อห้ามในการสอบคำถามคำให้การของผู้ต้องหา                     มาตรา 135
 • ยกเลิก                                                                     มาตรา 136
 • การสั่งให้บุคคลออกไปจากบ้านเรือน                                   มาตรา 137
 • การสอบสวนถึงความประพฤติเป็นอาจิณของผู้ต้องหา               มาตรา 138
 • การจดบันทึกสำนวนการสอบสวน                                      มาตรา 139
 • หน้าที่ของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบเมื่อไม่รู้ตัวผู้กระทำความผิด มาตรา 140
 • ความเห็นของพนักงานสอบสวนในกรณีที่รู้ตัวผู้กระทำผิดที่หลบหนี มาตรา 141
 • ความเห็นของพนักงานสอบสวนในกรณีที่รู้ตัวผู้กระทำผิดที่ไม่หลบหนี มาตรา 142
 • การดำเนินคดีของพนักงานอัยการ                                               มาตรา 143
 • อำนาจพนักงานอัยการสั่งให้เปรียบเทียบ                                       มาตรา 144
 • คำสั่งไม่ฟ้องแย้งกับความเห็นของพนักงานสอบสวน                           มาตรา 145
 • การแจ้งคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง                                                     มาตรา 146
 • ผลของคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง                                                      มาตรา 147

หมวด 2การชันสูตรพลิกศพ                                                มาตรา 148-156

 • เหตุที่ต้องชันสูตรพลิกศพ                                                         มาตรา 148
 • หน้าที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการตาบผิดธรรมชาติ                            มาตรา 149
 • การชันสูตรพลิกศพ                                                                มาตรา 150
 • ความผิดเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพ                                            มาตรา 150 ทวิ
 • การชันสูตรพลิกศพโดยให้ผ่าศพแยกธาตุ                                       มาตรา 151
 • บันทึกการชันสูตรพลิกศพของแพทย์                                            มาตรา 152
 • การขุดศพเพื่อตรวจ                                                               มาตรา 153
 • การทำเห็นผู้ชันสูตรพลิกศพ                                                      มาตรา 154
 • บทบัญญัติว่าด้วยการสอบสวนที่นำมาใช้แก่การชันสูตรพลิกศพ              มาตรา 155
 • การทำชันสูตรพลิกศพเมื่อมีพนักงานอัยการเข้าร่วมทำสำนวนสอบสวน      มาตรา 155/1
 • การส่งสำนวนชันสูตรพลิกศพไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด                        มาตรา 156

- บัญชีแนบท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

- กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย-วิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2477

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

คำอธิบาย ฎีการายมาตรา และข้อสังเกต กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 และ ภาค 2
คำอธิบาย ฎีการายมาตรา และข้อสังเกต กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 และ ภาค 2
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า