เที่ยวเขาใหญ่-โคราช2วัน1คืน
เที่ยวเขาใหญ่-โคราช2วัน1คืน
เที่ยวเขาใหญ่-โคราช2วัน1คืน
เที่ยวเขาใหญ่-โคราช2วัน1คืน
เที่ยวเขาใหญ่-โคราช2วัน1คืน

เที่ยวเขาใหญ่-โคราช2วัน1คืน

โปรแกรม 2 วัน 1 คืนเขาใหญ่ – โคราชวันแรก09.00ออกเดินทางจากจุดนัดหมาย11.30พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารพื้นเมืองของชาวโคราช13.00 

  • ราคา 2,200.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
WONDERFLY TRAVEL CO.,LTD. ใบอนุญาตการท่องเที่ยวเลขที่ 12/01702

ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 12/01702 เลขที่จดทะเบียน 0105553024063 E-MAIL: WONDERFLY_TRAVEL@HOTMAIL.COM MSN:GUIMEI14@HOTMAIL.COM         PECH2626@HOTMAIL.COM WONDERFLY TRAVEL จัดตั้งขึ้นมาเพื่อตอบสนอง ความต้องการของคนทุกกลุ่มทุกวัย พร้อมประสบการณ์การท่องเที่ยวทุกรูปแบบ พร้อมต้องการส่งเสริมให้คนไทยทุกคน รักเมืองไทย  กินของไทย ใช้ของไทย เที่ยวเมืองไทย เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ และอัธยาศัยดีให้บริการข้อมูลทุกท่าน นอกจากนี้เราต้องการให้ลูกค้าทุกท่าน ได้รับบริการ ที่ประทับใจสูงสุด ในราคาที่เป็นธรรม  1.แผนกทัวร์หน้าร้าน     เป็นกลุ่มลูกค้ารายย่อยที่รักการเดินทางและความแปลกใหม่ในชีวิต อาจจะมาเพียง 1 หรือเป็นคู่ หรือมากับเพื่อนๆ  ท่านจะได้สนุกกับการเดินทางและพบปะกับเพื่อนใหม่ๆที่ร่วมทริปไปด้วยกัน  2.แผนกที่พักและแพ็คเกจทัวร์      บริษัทมีบริการโรงแรม และบางท่านต้องการท่องเที่ยวแบบแพ็คเกจเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ เรามีแพคเกจแบบต่างๆไว้ให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น (เที่ยววันเดียว /เที่ยว 2 วัน 1คืน / เที่ยว 3 วัน 2 คืน)  3.แผนกวีซ่า     สำหรับอำนวยความสะดวกและแบ่งเบาภาระให้กับท่านโดยทางบริษัทมีเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ท่านทุกขั้นตอน  4.แผนกทัวร์เป็นหมู่คณะ     เดินทางตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไปเรารับจัดทัวร์ให้เป็นหมู่คณะ ตามเส้นทางที่ลูกค้าหรือองค์กรของท่านต้องการ  5.แผนกกิจกรรม     บริษัทมีแผนกกิจกรรมเพื่อรองรับองค์กรของท่านในการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะหรือในการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ภายในองค์กร เรามีทีมงานที่จบด้านการทำกิจกรรมสันทนาการมาโดยตรงคอยดูแลและจัดเกมส์ต่างๆไว้ให้ท่านร่วมสนุกและช่วยละลายพฤติกรรมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานให้กับองค์กรของท่านมากขึ้น  6.แผนก Walk  Rally     บริษัทรับจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวพร้อมกับสร้างความสามัคคีในองค์กรผ่านการร่วมสนุกในฐานกิจรรมต่างๆ ทำให้ทุกท่านเพลิดเพลิน สนุกสนาน ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น       บริการของเรา       1. รับจัดทำวีซ่า     2. จัดทำโปรแกรมทัวร์(ในประเทศ และต่างประเทศ)     3. รับจัดงานสัมมนา จัดเลี้ยงต่างจังหวัด     4. กิจกรรมงานกีฬาสี(บริษัท) กิจกรรมสันทนาการ     5. จำหน่ายของประดับและตกแต่งบ้าน          ติดต่อเรา Tel:02-3286653  / 085-1628604 /086-3274358       ฝ่ายดูแลประสานงานลูกค้า คุณลลิตพรรณ  085-1628604             คุณวิทยา   086-3274358  คุณดา        086-9721582             ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้โอกาส                

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียดโปรแกรม 2 วัน 1 คืน  เขาใหญ่ – โคราช

วันแรก
09.00  ออกเดินทางจากจุดนัดหมาย
11.30  พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารพื้นเมืองของชาวโคราช
13.00  แวะชมตลาดน้ำกลางดง
15.00  ถึงที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30  รับประทานอาหารเย็นดินเนอร์ พร้อมทำกิจกรรมร่วมกัน
วันที่สอง
09.00  รับประทานอาหารเช้า
10.00  ออกจากที่พักแวะชมและชิมองุ่นนานาพันธ์จากสวน
12.00  แวะรับประทานอาหารกลางวัน
15.00  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
อัตราบริการประมาณ  - บาทต่อท่าน (ราคานี้เป็นราคาตั้งแต่ 0 ท่านขึ้นไป) ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับราคาของที่พัก  อาหาร  และจำนวนลูกค้าที่เดินทาง

อัตรานี้รวม
1.  รถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น
2.  ค่าที่พัก  1 คืน
3.  ค่าอาหาร  4 มื้อพร้อมเครื่องดื่ม
4.  ค่าอาหารซีฟู้ดดินเนอร์
5.  ค่าเรือไป-กลับ
6.  ค่าประกันอุบัติเหตุในหารเดินทางท่านละ  200,000 บาท
7.  ค่ามัคคุเทศก์  และเจ้าหน้าที่บริการ

 

บริษัท  วันเดอร์ไฟร์  ทราเวล  จำกัด  โทร. 02-328-6653 ,086-948-1628
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายพิเศษที่นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด  มินิบาร์  ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ
หมายเหตุ
-  กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ
- ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ  ราคาของที่พัก  อาหาร  และจำนวนลูกค้าที่เดินทาง

การจองทัวร์
โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคาร


 

เที่ยวเขาใหญ่-โคราช2วัน1คืน
เที่ยวเขาใหญ่-โคราช2วัน1คืน
2,200.00.-