โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,เกาะขาม,ชลบุรี,อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม,เกาะกูด,สัตหีบ,ชมปะการังเกาะขาม

โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,เกาะขาม,ชลบุรี,อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม,เกาะกูด,สัตหีบ,ชมปะการังเกาะขาม

โปรแกรมทัวร์ จังหวัดชลบุรี - สัตหีบ - ชมปะการังเกาะขาม - ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล - เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร์ - หาดนางรำ - อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม-หาดเตยงาม - ยอดเขาแหลมปู่เจ้า (2 วัน 1 คืน)วันแ

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
.

** ข้อมูลโรงแรมและที่พัก **   http://www.agoda.co.th     http://www.teepucks.com     http://www.tee-pak.com     http://www.hotelsthailand.com     http://www.atthailandhotel.com     http://th.tripadvisor.com     http://www.thailandvoyage.com/window-tour/index.html     http://www.allresortthailand.com     http://www.hotsia.com

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

โปรแกรมทัวร์ จังหวัดชลบุรี - สัตหีบ - ชมปะการังเกาะขาม - ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล - เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร์ - หาดนางรำ - อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม-หาดเตยงาม - ยอดเขาแหลมปู่เจ้า (2 วัน 1 คืน)

วันแรก กรุงเทพฯ - ชลบุรี - สัตหีบ - หาดนางรำ
07.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ ออกเดินทางโดยรถบัส/ตู้ปรับอากาศมุ่งหน้าสู่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
11.00 น. เดินทางถึง อ.สัตหีบ นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก
12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร (1)
13.00 น. นำท่านเข้าชม ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลของกองทัพเรือ แหล่งอนุบาลพันธุ์เต่า
ทะเลก่อนนำไปปล่อยในธรรมชาติ มีทั้งเต่ากระและเต่าตนุ จำนวนมากมายรอคอย
การมาเยี่ยมเยือนจากท่าน
14.00 น. เดินทางไปยังท่าเรือจุกเสม็ด ชม เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร์ เรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์
ลำแรก และลำเดียวที่มีอยู่ในปัจจุบันของไทย รวมทั้งในภูมิภาคอาเซียนนี้ด้วย และ
จากนั้นพาท่านไปเล่นน้ำที่ หาดนางรำ สนุกกับกิจกรรม และเครื่องเล่นทางน้ำมาก
มาย เช่น เรือแคนู Banana Boat บริการนวดฝ่าเท้า หรือขี่ม้าชมหาดได้ตามอัธยาศัย
(กรณีที่เรือหลวงจักรีนฤเบศร์ออกปฏิบัติภารกิจ ไม่ได้จอดอยู่ที่ท่า ก็จะใช้เวลาทั้งหมดในช่วงนี้ที่หาดนางรำ)
17.00 น. เดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30 น. บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร (2) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง เกาะขาม - พิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน - กรุงเทพฯ
07.00 น. บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหาร (3) จากนั้นเช็คเอ้าท์จากที่พัก
08.00 น. ออกเดินทางไปยัง ท่าเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ บ้านช่องแสมสาร
09.00 น. ขึ้นเรือที่ท่าเรือแสมสารเพื่อเดินทางไปยัง อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม
09.30 น. เพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลาย ที่มีให้ท่านได้สนุกอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการนั่ง
เรือท้องกระจก เพื่อชมปะการังรอบๆ เกาะ เช่น ปะการังเขากวาง, ปะการังสมอง,
ปะการังอ่อน และปะการังโต๊ะ ส่วนสัตว์ทะเลอื่นๆ ที่น่าสนใจก็มีดอกไม้ทะเล, เม่น
ทะเล, ปลาดาว และปลาสวยงามจำพวกปลากะรัง, ปลาสลิดหิน, ปลานกแก้ว,
ปลาผีเสื้อ ฯลฯ เดินเล่นบนชายหาด หรือเดินป่าเพื่อชมธรรมชาติและทิวทัศน์
12.00 น. บริการอาหารกลางวันบนเกาะ (ข้าวกล่อง) (4)
13.00 น. อำลาเกาะขาม นั่งเรือกลับเข้าสู่ฝั่ง เลือกซื้อของฝากจากสัตหีบ มีอาหารทะเลแห้ง
ประเภทปลาหมึก ปลาเค็ม กะปิ น้ำปลา ฯลฯ และยังมีของที่ระลึกน่ารักๆ ผลิตจาก
เปลือกหอยมากมาย
14.00 น. นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน สักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ ยอดเขาแหลมปู่เจ้า ชมทิวทัศน์อ่าวสัตหีบ
ในรัศมีเกือบ 360 องศาจากยอดเขา มีแบบจำลองเรือรบชนิดต่างๆ ที่มีประจำการอยู่
ในปัจจุบันของกองทัพเรือไทยให้ศึกษา
และชมบรรยากาศของ หาดเตยงาม จากเบื้องสูง
15.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ
18.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ...

อัตราค่าบริการ: ติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์

(โปรแกรมนี้รับเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป)

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถบัส/ตู้ปรับอากาศนำเที่ยว
2. ค่าที่พัก 1 คืน ที่ อ.สัตหีบ
3. ค่าอาหารรวม 4 มื้อ
4. ค่าเรือท้องกระจกนำเที่ยวเกาะขาม
5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่านละ 200,000 บาท
7. ค่ามัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริการ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายพิเศษที่นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มทั้งหมด ที่สั่งเพิ่ม,ค่าโทรศัพท์,
ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ
หมายเหตุ
กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน
แปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ

การจองทัวร์
โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นางณัชชา ยอดมงคล เลขที่ 480-0-04901-6 ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยรังสิต-นครนายก คลอง 6

ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ ระบุโปรแกรมทัวร์ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง

--------------------------------------------------------

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150


โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac) 

เว็บไซต์: http://www.agilenttour.com

Email Address: Agilenttour@gmail.com

-------------------------------------------------------

สินค้าที่ใกล้เคียงในร้านนี้

ดูสินค้าทั้งหมด

โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,เกาะขาม,ชลบุรี,อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม,เกาะกูด,สัตหีบ,ชมปะการังเกาะขาม
โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,เกาะขาม,ชลบุรี,อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม,เกาะกูด,สัตหีบ,ชมปะการังเกาะขาม
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า