โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร,วัดแก้วพิจิตร,ปราจีนบุรี,นครนายก,วังน้ำเขียว

โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร,วัดแก้วพิจิตร,ปราจีนบุรี,นครนายก,วังน้ำเขียว

โปรแกรมทัวร์ นครนายก-ปราจีนบุรี-วังน้ำเขียว-เขาใหญ่-มวกเหล็ก (3 วัน 2 คืน)วันแรก 08.30 น. พร้อมกัน ณ.จุดนัดหมาย ….เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับคอยต้อนรับพร้อมอ

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
.

** ข้อมูลโรงแรมและที่พัก **   http://www.agoda.co.th     http://www.teepucks.com     http://www.tee-pak.com     http://www.hotelsthailand.com     http://www.atthailandhotel.com     http://th.tripadvisor.com     http://www.thailandvoyage.com/window-tour/index.html     http://www.allresortthailand.com     http://www.hotsia.com

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

โปรแกรมทัวร์ นครนายก-ปราจีนบุรี-วังน้ำเขียว-เขาใหญ่-มวกเหล็ก (3 วัน 2 คืน)


วันแรก
 
08.30 น. พร้อมกัน ณ.จุดนัดหมาย ….เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับคอยต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกเรื่องกระเป๋า และสัมภาระต่างๆ ด้วยความอบอุ่นเป็นกันเอง
 
09.00 น. นำทุกท่านเดินทางสู่ วังน้ำเขียว โดยรถ โค้ชปรับอากาศ โดยใช้เส้นทางอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรี พร้อม รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1) ระหว่างเดินทาง
 
11.00 น. นำทุกท่านแวะ ล่องแก่งที่เขื่อนขุนด่านปราการชลนครนายก โดยใช้เวลาในการล่องแก่งประมาณ 1.30 ชั่วโมง และแวะให้ลูกค้าเล่นน้ำได้ที่แก่งสามชั้น
 
12.30 น. จบกิจกรรมล่องแก่งนำทุกท่านเปลี่ยนเสื้อผ้า
 
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านไก่ย่างสองสาว
 
14.00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่อำเภอเมืองปราจีนบุรีและนำท่านแวะ ชมตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นตึกสองชั้นแบบยุโรป สมัยเรอเนสซองส์ ภายในตึกจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผน ไทยอภัยภูเบศรโดยจะเป็นศูนย์การรวบรวมอนุรักษ์ตำราไทย สมุนไพรไทย การแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านของจังหวัดปราจีนบุรี
 
15.30 น. จากนั้นชมนำชม วัดแก้วพิจิตรได้สร้างพระอุโบสถเพิ่มเติม จึงมีลักษณะทางสถาปัตยกรรม และลวดลายประดับอาคารประสมประสาน ระหว่างศิลปะไทย จีน ยุโรป และเขมร สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด ได้แก่ พระ อุโบสถมีภาพวาดบนแผ่นผ้าเกี่ยวกับ เรื่องราวในพระพุทธศาสนา เช่น ทศชาติชาดก มารผจญ
 
16.00 น. นำทุกท่านเดินทางไปยังอำเภอวังน้ำเขียว
 
17.30 น. เดินทางถึงที่พักที่ กระท่อมหินนันทภัครีสอร์ท หรือระดับเดียวกัน กรณีห้องพักไม่ว่าง
 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3)
 
19.00 น. นำทุกท่านออกเดินทางไป ส่องสัตว์ (Night Safari) ที่เขาแผงม้า
 
20.30 น. เดินทางกลับที่พักและราตรีสวัสดิ์

 
วันที่สอง
 
05.00 น. นำท่านออกเดินทางไปยัง อุทยานแห่งชาติทับลาน เพื่อนำท่านชมและเก็บภาพความงามของพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าและทะเลหมอกที่ ผาเก็บตะวัน อันงดงาม
 
07.00 น. เดินทางกลับรีสอร์ทที่พัก
 
08.00 น รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่รีสอร์ท
 
09.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท
 
09.30 น. นำท่าน Check Out ออกจากห้องพัก
 
10.00 น. นำทุกท่าน เที่ยวชมท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ สวนผักลุงไกร, ไร่องุ่นสุชาดา และฟาร์มดอกหน้าวัว ที่วังน้ำเขียว
 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5)
 
13.00 น. นำท่านไปยัง ร้านกาแฟ “A Cup Of Love “ อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย
 
14.00 น. นำท่านออกเดินทางไปเขาใหญ่ปากช่อง
 
15.00 น. ถึงเขาใหญ่ปากช่องนำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ หมู่บ้านอิตาลีPalio ปาลิโอ เขาใหญ่ ให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ถ่ายรูปกันมุมสวยๆมากมาย กับร้านค้าสไตล์อิตาลี
 
16.00 น. นำทุกท่านเดินทางไปอำเภอมวกเหล็กสระบุรีเพื่อนำท่านเข้าที่พักที่ “สวนสวยรีสอร์ท”
 
17.00 น. พักผ่อนภายในรีสอร์ทตามอัธยาศัย
 
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6)
 
19.00 น. นำทุกท่าน สนุกสนานกับดนตรีคาราโอเกะ และกิจกรรมเสริมจากทีมงาน เอจิเลนต์ ทัวร์
 
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์

 
วันที่สาม
 
08.00 น รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ที่รีสอร์ท
 
09.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท
 
09.30 น. นำท่าน Check Out ออกจากห้องพัก
 
10.00 น. นำท่านเข้าชม น้ำตกเจ็ดสาวน้อย เป็นน้ำตก 7 ชั้น มีแก่งสูงกว่า 4 เมตร เป็นแอ่งกว้างและมีแก่งต่าง ๆ ใต้น้ำตกลงไปอีกหลายแห่ง ซึ่งเป็นบริเวณเล่นน้ำได้กว้างขวาง
 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8)
 
13.00 น. หลังอาหารนำท่านออกเดินทางไป นมัสการวัดพระพุทธฉาย ซึ่งพระพุทธฉาย คือเงาเลือนลางที่เป็นรอยประทับอยู่บนหน้าผามีลักษณะคล้ายพระพุทธรูปยืน หน้าผาแห่งนี้อยู่ในบริเวณวัดพระพุทธฉาย ครั้นพระพุทธเจ้าเสด็จกลับ พรานได้ทูลขอให้ประทานสิ่งอันเป็นอนุสรณ์ พระพุทธองค์จึงทรงกระทำพุทธปาฏิหาริย์ ให้พระฉายาลักษณ์ของพระองค์ติดอยู่กับเขาที่เงื้อมผาเขาพระพุทธฉายบรรพต
 
 15.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ พร้อม แวะซื้อของฝาก
 
18.00 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ
 
---------------------------------------------------------------
 
อัตราค่าบริการ: ท่านละ X,XXX บาท
 (ราคาดังกล่าวการันตีที่ลูกทัวร์ 10 ท่านขึ้นไป)
 
ราคานี้รวม;
1. ค่าที่พัก 2 คืน
2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ และรถส่องสัตว์
3. ค่าอาหาร 8 มื้อ
4. ค่ากิจกรรมล่องแก่ง
5. ค่าดนตรีคาราโอเกะและ Soft Drink
6. ค่าประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท
7. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
8. ค่าไกด์นำเที่ยวและทีมงานบริการ
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายพิเศษที่นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มทั้งหมด ที่สั่งเพิ่ม, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ
--------------------------------------------------------
 
การจองทัวร์
 
โอนเงินมัดจำ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้
 
บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์  เลขที่บัญชี 4162562571
 
ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี
 
ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน
 
--------------------------------------------------------
 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150


โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)  

เว็บไซต์: http://www.agilenttour.com

Email Address: Agilenttour@gmail.com
 
---------------------------------------------------------
โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร,วัดแก้วพิจิตร,ปราจีนบุรี,นครนายก,วังน้ำเขียว
โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร,วัดแก้วพิจิตร,ปราจีนบุรี,นครนายก,วังน้ำเขียว
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า