คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 ว่าด้วย มรดก กีรติ กาญจนรินทร์

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 ว่าด้วย มรดก กีรติ กาญจนรินทร์

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 ว่าด้วย มรดก กีรติ กาญจนรินทร์

  • ราคา 225.00.- 250.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายออนไลน์ ชีทราม sheetram

จำหน่ายหนังสือกฎหมาย คู่มือสอบ คู่มือเตรียมสอบงานราชการ ตำรากฎหมายทุกชนิด สารบัญคำพิพากษาฎีกา รวมคำบรรยายเนติบัณฑิตย คู่มือสอบ ธงคำตอบ นิติศาสตร์ ทนายความ เนติบัณฑิตย์ อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา ชีทราม ชีทสรุป ข้อสอบ ม.รามคำแหง ครูผู้ช่วย ข้อสอบ ติว ราชการ ทหาร ตำรวจ หนังสือกฏหมาย ปลัดอำเภอ เนติบัณฑิต งานราชการ สอบราชการ sheetram

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 ว่าด้วย มรดก กีรติ กาญจนรินทร์
ผู้แต่ง : กีรติ กาญจนรินทร์
ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 3 : พฤษภาคม 2560
จำนวนหน้า: 460 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน

สารบัญ

บทที่ 1 ความตายก่อให้เกิดมรดก
บทที่  2 กองมรดก
  ทรัพย์สิน  สิทธิ  หน้าที่และความรับผิดของผู้ตาย
  ดอกผลของมรดกเป็นมรดกหรือไม่
  มรดกที่เปลี่ยนสภาพไปเป็นทรัพย์สินอื่น
  แนวคำพิพากษาฎีกาที่ถือว่าเป็นมรดก
  แนวคำพิพากษาฎีกาที่ถือว่าไม่เป็นมรดก
  สิทธิหน้าที่และความรับผิดที่เป็นการเฉพาะตัวไม่เป็นมรดก
  เฉพาะตัวโดยสภาพ
  เฉพาะตัวโดยกฎหมาย
บทที่ 3 การตกทอดของทรัพย์มรดก
  มรดกตกทอดแก่ใคร
  ความหมายของทายาท
  ทายาทตาม  ป.พ.พ.
  มรดกตกทอดแก่ทายาททันที
  มรดกตกทอดทันทีแต่ไม่เด็ดขาด
บทที่ 4 ความสามารถและเวลาในการเป็นทายาท
  หมวด  1 ทารกในครรภ์มารดาเป็นทายาท
  หมวด  2 มูลนิธิที่ก่อตั้งขึ้นตามพินัยกรรมเป็นทายาท
  หมวด  3 ทายาทโดยธรรม
   ลำดับทายาทโดยธรรม
   ทายาทโดยธรรมประเภทญาติ
   ทายาทโดยธรรมประเภทคู่สมรส
   ผู้สืบสันดาน
   บุตรที่มีสิทธิรับมรดกอันจะถือว่าเป็นทายาท
   บุตรชอบด้วยกฎหมาย
   การเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดา
   บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรอง
   บุตรบุญธรรม
   บิดามารดา
   พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
   พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน
   ปู่  ย่า  ตา  ยาย
   ลุง  ป้า  น้า  อา
   ข้อสังเกตการตีความมาตรา  1629
   คู่สมรส
  หมวด  4 การรับมรดกแทนที่
บทที่ 5 สิทธิและส่วนแบ่งมรดกของทายาทโดยธรรม
  สิทธิและส่วนแบ่งมรดกของทายาทโดยธรรมประเภทญาติ
  สิทธิและส่วนแบ่งมรดกของทายาทโดยธรรมประเภทคู่สมรส
  สิทธิและส่วนแบ่งทรัพย์สินระหว่างผู้ตายกับคู่สมรส
  สิทธิของคู่สมรสตามสัญญาประกันชีวิต
  สิทธิของคู่สมรสที่ได้รับเงินปี
บทที่ 6 การเสียสิทธิในการรับมรดก
  การเสียสิทธิในการรับมรดกตามกฎหมายอื่น
  การเสียสิทธิในการรับมรดกตาม  ป.พ.พ
  ผู้รับบุตรบุญธรรมเรียกทรัพย์สินคืนจากกองมรดกของบุตรบุญธรรม
  หมวด  1 ส่วนที่  1 การถูกจำกัดมิให้ได้มรดกเพราะยักย้ายปิดบังทรัพย์มรดก
   ส่วนที่  2 การถูกจำกัดมิให้รับมรดกฐานเป็นผู้ไม่สมควร
   ส่วนที่  3 ผลของการถูกจำกัดมิให้รับมรดก
  หมวด  2 ส่วนที่  1 การตัดมิให้รับมรดก
   ส่วนที่  2 ผลของการถูกตัดมิให้รับมรดก
   ส่วนที่  3 การถอนการตัดมิให้รับมรดก
  หมวด  3 ส่วนที่  1 การสละมรดก
   ส่วนที่  2 หลักเกณฑ์การสละมรดก
   ส่วนที่  3 ผลของการสละมรดก
บทที่ 7 สิทธิของทายาทซึ่งเป็นพระภิกษุ
บทที่ 8 ทรัพย์สินที่พระภิกษุได้มาระหว่างสมณเพศ
บทที่ 9 เจ้าหนี้กองมรดกใช้สิทธิเรียกร้องให้ชำระหนี้
บทที่ 10 พินัยกรรม
  หมวด  1 ความหมายของพินัยกรรม
  หมวด  2 ลักษณะสำคัญของพินัยกรรม
บทที่ 11 หลักเกณฑ์ทั่วไปของพินัยกรรม
  ความสามารถของผู้ทำพินัยกรรม
  ผู้เยาว์
  บุคคลผู้อยู่ในความปกครอง
  คนไร้ความสามารถ
  บุคคลวิกลจริต
  บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ
  เวลาที่ถือว่าผู้ทำพินัยกรรมมีความสามารถ
  หมวด  1 ประเภทของผู้รับพินัยกรรม
  หมวด  2 ความสามารถของผู้รับพินัยกรรม
  หมวด  3 คุณสมบัติของผู้รับพินัยกรรม
   บุคคลต้องห้ามมิให้เป็นผู้รับพินัยกรรม
   1.  ผู้ปกครอง 
   2.  ผู้เขียนพินัยกรรม
   3.  พยานในพินัยกรรม
บทที่ 12 แบบพินัยกรรม
  หมวด  1 พินัยกรรมแบบธรรมดา
   การขูด  ลบ  ตกเติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลงพินัยกรรมแบบธรรมดา
  หมวด  2 พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ
   การขูด  ลบ  ตกเติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลงพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ
  หมวด  3 พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง
   ส่วนที่  1 การทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง
   การขูด  ลบ  ตกเติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลงพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง
   ส่วนที่  2 การทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองนอกที่ทำการ
  หมวด  4 พินัยกรรมแบบเอกสารลับ
   การขูด  ลบ  ตกเติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลงพินัยกรรมแบบเอกสารลับ
  หมวด  5 พินัยกรรมแบบทำด้วยวาจา
  หมวด  6 พินัยกรรมแบบทำตามกฎหมายต่างประเทศ
  หมวด  7 พินัยกรรมในภาวะการรบหรือการสงคราม
บทที่ 13 ผลและการตีความแห่งพินัยกรรม
  หมวด  1 การเกิดผลบังคับเรียกร้องแห่งพินัยกรรม
   ส่วนที่  1 พินัยกรรมที่มีเงื่อนไข
   ส่วนที่  2 พินัยกรรมที่มีเงื่อนเวลา
    ความตายเป็นเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลา
   ส่วนที่  3 พินัยกรรมก่อตั้งมูลนิธิ
   ส่วนที่  4 ผลบังคับแห่งพินัยกรรม
    ทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งพินัยกรรมสูญหาย  ทำลาย  บุบสลาย
    พินัยกรรมปลดหนี้หรือโอนสิทธิเรียกร้อง
    พินัยกรรมยกทรัพย์สินให้แก่เจ้าหนี้
  หมวด  2 การตีความพินัยกรรม
   พินัยกรรมตีความให้เกิดผลหลายทาง
   พินัยกรรมกำหนดคุณสมบัติผู้รับพินัยกรรม
บทที่ 14 พินัยกรรมตั้งผู้ปกครองทรัพย์
บทที่ 15 การเพิกถอนพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม
  หมวด  1 การเพิกถอนพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรมก่อนผู้ทำพินัยกรรมตาย
  1.   ผู้ทำพินัยกรรมทำพินัยกรรมฉบับหลังเพิกถอนพินัยกรรมฉบับก่อน
  2.   ผู้ทำพินัยกรรมทำลายหรือขีดฆ่าพินัยกรรม
  3.   ผู้ทำพินัยกรรมโอนหรือทำลายทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งพินัยกรรม
  หมวด  2 การเพิกถอนพินัยกรรมหลังผู้ทำพินัยกรรมตาย
   ส่วนที่  1 การเพิกถอนพินัยกรรมที่ทำขึ้นเพราะถูกข่มขู่
   ส่วนที่  2 การเพิกถอนพินัยกรรมที่ทำขึ้นเพราะสำคัญผิดหรือกลฉ้อฉล
  หมวด  3 อายุความฟ้องร้องขอให้เพิกถอนพินัยกรรม
บทที่ 16 การตกไปแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม
  หมวด  1 เหตุตกไปแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม
  หมวด  2 การไร้ผลของพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม
  หมวด  3 ความเสียเปล่าแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม
บทที่ 17 วิธีจัดการและปันทรัพย์มรดก
  หมวด  1 ประเภทของผู้จัดการมรดก
   ส่วนที่  1 ผู้จัดการมรดกโดยทายาทแต่งตั้ง
   ส่วนที่  2 ผู้จัดการมรดกโดยพินัยกรรม
   ส่วนที่  3 ผู้จัดการมรดกโดยคำสั่งศาล
    บุคลคลที่มีอำนาจร้องขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดก
    เหตุที่จะยื่นคำร้องขอให้ตั้งผู้จัดการมรดก
    อำนาจศาลในการตั้งผู้จัดการมรดก
    คุณสมบัติของผู้จัดการมรดก
   ส่วนที่  4 การเริ่มต้นอำนาจหน้าที่ของผู้จัดการมรดก
  หมวด  2 สิทธิและอำนาจหน้าที่ของผู้จัดการมรดก
   ส่วนที่  1 สิทธิและหน้าที่ทั่วไปของผู้จัดการมรดก
   ส่วนที่  2 อำนาจหน้าที่ของผู้จัดการมรดก
    บุคคลที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการทำศพ
   ส่วนที่  3 ความรับผิดของผู้จัดการมรดก
   ส่วนที่  4 สิทธิของผู้จัดการมรดก
   ส่วนที่  5 ความสิ้นสุดจากการเป็นผู้จัดการมรดก
   ส่วนที่  6 อายุความคดีเกี่ยวกับการจัดการมรดก
บทที่ 18 การรวบรวมทรัพย์มรดกและการชำระหนี้กองมรดก
  หมวด  1 การรวบรวมทรัพย์มรดก
  หมวด  2 การชำระหนี้กองมรดก
   ส่วนที่  1 ลำดับหนี้ที่ต้องชำระ
   ส่วนที่  2 ลำดับทรัพย์มรดกที่จะต้องนำมาชำระหนี้
บทที่ 19 การแบ่งปันทรัพย์มรดก
   บทบัญญัติเรื่องกรรมสิทธิ์รวมที่นำมาใช้บังคับ
   บทบัญญัติเรื่องกรรมสิทธิ์รวมที่นำมาใช้บังคับไม่ได้
   สิทธิในมรดกของทายาทก่อนแบ่งมรดก
   วิธีแบ่งมรดก
   ทายาทถูกรอนสิทธิในส่วนแบ่งมรดก
บทที่ 20 มรดกที่ไม่มีผู้รับ
บทที่ 21 อายุความมรดก
  หมวด  1 ความหมายของคดีมรดก
  หมวด  2 ประเภทของอายุความมรดก
   อายุความฟ้อง คดีมรดกของทายาทโดยธรรม
   อายุความฟ้องเรียกร้องตามข้อกำหนดพินัยกรรมโดยผู้รับพินัยกรรม
   อายุความสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้อันมีต่อเจ้ามรดก
   กรณีไม่อยู่ในบังคับอายุความของมาตรา  1754
   บุคคลที่มีสิทธิยกอายุความของมาตรา  1754

 

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 ว่าด้วย มรดก กีรติ กาญจนรินทร์
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 ว่าด้วย มรดก กีรติ กาญจนรินทร์
225.00.- 250.00.-