ข้าวเกรียบฟักทอง

ข้าวเกรียบฟักทอง

สุดฮิต ข้าวเกรียบฟักทอง จากฟักทองคุณภาพเยี่ยม ปรุงรสได้อย่างลงตัว ลองแล้วจะติดใจ

  • ราคา 20.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
อาหารแปรรูปอร่อย คุณภาพดี จากมูลนิธิโครงการหลวง

     ตามรอยพระยุคลบาท โครงการหลวงกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร      “โครงการหลวงได้เริ่มขึ้นเป็นกิจการเล็กๆ  ซึ่งไม่เป็นโครงการ  แต่เป็นการไปเที่ยวมากกว่า  คือไปเที่ยวหมู่บ้านต่างๆ  ก็ได้เห็นว่าควรที่จะช่วยประชาชนในด้านอาชีพ  จึงได้นำสิ่งของไปให้เขา  เพื่อที่จะพัฒนาการอาชีพของชาวบ้าน  ต่อมาก็ได้เพิ่มขึ้น  มีผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานราชการได้เข้ามาช่วย  และมีคนส่วนหนึ่งช่วย  เพื่อที่จะให้การส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น  ต่อมามีการร่วมมือจากทางองค์กรต่างประเทศ  ตลอดจนรัฐบาลต่างประเทศด้วย  จึงขึ้นมาเป็นโครงการเรียกว่า  “โครงการหลวง”ก็เป็นโครงการที่ประกอบด้วยผู้ที่เป็นอาสาสมัคร และเป็นข้าราชการในกระทรวง  ทบวง  กรมต่างๆ  ของไทย  และเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มาจากต่างประเทศ ในที่สุดเป็นโครงการที่มากมายใหญ่โต  ขยายออกไปจากการช่วยประชาชนในหมู่บ้านในวงจำกัด  จนกระทั่งเป็นการช่วยเหลือเท่ากับเป็นภาคทีเดียว  จึงต้องมีการบริหารที่ดีขึ้น  และก็มีคนได้ช่วยบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อที่จะให้โครงการนี้ดำเนินไปตามวัตถุประสงค์  คือ  ความกินดีอยู่ดีของประชาชน  ต่อมาจึงได้เปลี่ยนแปลงเป็นเป็น  “มูลนิธิโครงการหลวง”เพื่อที่จะให้กิจการนี้ดำเนินต่อไปได้อย่างสม่ำเสมอในการที่จะได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการต่างๆ อย่างดี โดยเอื้อเฟื้อบุคลากรและงบประมาณที่จะช่วยให้ทำได้ตามจุดประสงค์...”   พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๓๗  ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน   โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ มีหน้าที่แปรรูปอาหารจากผลิตผลทางการเกษตรต่างๆ จากโครงการหลวง  ทั้งนี้เพื่อเป็นการรองรับผลิตผลสดที่อาจจะมีมากในบางช่วงฤดูกาลซึ่งเกษตรกรไม่สามารถจำหน่ายได้หมด  อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานต้นแบบของการแปรรูปอาหาร  โดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เป็นผู้กำกับดูแลการดำเนินงาน ในระยะแรกสถานที่ที่ใช้ดำเนินกิจกรรมแปรรูปอาหารต่างๆ  คือโรงงานต้นแบบ (Pilot Plant)  ของภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมีหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  เป็นผู้ประสานงานโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป  ควบคุมการดำเนินการแปรรูปผลิตภัณฑ์โครงการหลวง  ทั้งการทดลองผลิตรวมถึงการผลิตเพื่อจำหน่ายจริง  ต่อมา  พ.ศ. ๒๕๔๑  มูลนิธิโครงการหลวง  ได้อนุมัติให้จัดตั้ง  “โครงการอาหารสุขภาพ  มูลนิธิโครงการหลวง”  โดยมี รองศาสตราจารย์  ดร.ไพโรจน์  วิริยจารี  เป็นผู้ประสานงานโครงการ  และคณาจารย์จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เป็นที่ปรึกษาโครงการ  ดำเนินกิจกรรมแปรรูปอาหารโดยเน้นผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ  โครงการอาหารสุขภาพได้นำผลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ  เข้าสู่การผลิตเชิงอุตสาหกรรมต้นแบบ  โดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ได้รับการพัฒนาผ่านโครงการวิจัยต่างๆ  มีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยมากขึ้น  ทำให้สามารถผลิตสินค้าอาหารที่หลากหลาย  และรักษาคุณภาพการผลิตได้ดีขึ้น  มีการบริหารจัดการโครงการในลักษณะพึ่งพาตนเอง  ซึ่งในระยะแรก  ผลิตภัณฑ์ของโครงการอาหารสุขภาพ  ประกอบไปด้วย  ผักผลไม้กรอบ  ผ่านระบบการทอดภายใต้สภาวะสุญญากาศ   เครื่องดื่มสมุนไพรชนิดแห้ง  เลมอนบาล์ม  เลมอนทาย์ม  คาโมมาย  เจียวกู้หลาน  และมินต์  รวมถึงเครื่องเทศสมุนไพรต่างๆ  น้ำสมุนไพรเลมอนทาย์มพร้อมดื่ม  น้ำนมข้าวโพดกระป๋อง น้ำผักผลไม้รวม    มูสลี่บาร์  มิกซ์มูสลี่  และ  ธัญพืชสารอาหารสูง  อาทิ จมูกข้าวสาลี  รำข้าวสาลี  งาดำป่น เป็นต้น    ในระยะต่อมา  เมื่อมีการผลิตสินค้าที่หลากหลายมากขึ้น  และสินค้าได้รับการตอบรับจากผู้บริโภค  ทำให้ต้องพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการให้สอดคล้องกับภารกิจที่มากขึ้น  จึงได้รวมโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป  และโครงการอาหารสุขภาพ  เข้าเป็นหน่วยงานเดียวกัน     จัดตั้งเป็น “โรงงานแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์  มูลนิธิโครงการหลวง”  เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖  และได้ย้ายสถานที่ผลิตจากโรงงานต้นแบบในบริเวณคณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ไปอยู่ที่อาคารแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์  ในบริเวณศูนย์ผลิตผลโครงการหลวง  ตำบลแม่เหียะ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ นับเนื่องถึงปัจจุบัน  โรงงานแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์  ยังคงดำเนินงานด้านการแปรรูป พร้อมๆกับงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  โดยมีความพยายามที่จะดำเนินงานอย่างเป็นระบบ  เพื่อให้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้  มีการพัฒนาบุคลากรภายใน  และถ่ายทอดการพัฒนาแก่กลุ่มธุรกิจอาหารขนาดเล็กที่มีความสนใจต้องการศึกษาการจัดการผลิตอาหารเชิงอุตสาหกรรมในเบื้องต้น นอกจากนี้  โรงงานแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์  ยังมีส่วนร่วมในการประสานงานด้านการวิจัยอาหารของหน่วยงานราชการต่างๆ  อาทิ  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะต่างๆ  ในสถาบันอุดมศึกษา ในด้านของการผลิตอาหารจำหน่าย  ทางโรงงานมีการควบคุมการผลิตด้วยระบบคุณภาพที่เป็นมาตรฐาน  ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ GMP (CODEX)  และได้รับเกียรติบัตรโครงการสถานที่ผลิตอาหารมาตรฐาน GMP  จากกระทรวงสาธารณสุข  รวมถึงได้รับการรับรองความปลอดภัยอาหาร HACCP  และมุ่งมั่นสู่ระบบประกันคุณภาพในระดับที่สูงขึ้น  เพื่อเป็นการรับประกันความปลอดภัยต่อผู้บริโภคสินค้าอาหารแปรรูปโครงการหลวง ทั้งนี้กิจกรรมของโรงงาน  นับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของบทพิสูจน์ดำรัสขององค์ประธานมูลนิธิฯ      ที่ต้องการเฉลิมพระเกียรติให้ทราบกันว่า  การช่วยชาวเราด้วยการช่วยชาวเขานั้น เกิดขึ้นได้อย่างไร ********************                http://image.free.in.th/show.php?id=b18f9ba1a90b5bf57f4285b6dcdb298a

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

yesสุดฮิต ข้าวเกรียบฟักทอง จากฟักทองคุณภาพเยี่ยม ปรุงรสได้อย่างลงตัว ลองแล้วจะติดใจ

ข้าวเกรียบฟักทอง
ข้าวเกรียบฟักทอง
20.00.-