ตำราว่าความ ซักถาม ถามค้าน ถามติง

ตำราว่าความ ซักถาม ถามค้าน ถามติง

ผู้แต่ง: สุพร อิศรเสนาปีที่พิมพ์: มกราคม 2554จำนวนหน้า: 409 หน้าISBN: 9789744473981 สารบัญ ตอนที่1 วิชาว่าด้วยการซักถามอาร

  • ราคา 306.00.- 340.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายออนไลน์ ชีทราม sheetram

จำหน่ายหนังสือกฎหมาย คู่มือสอบ คู่มือเตรียมสอบงานราชการ ตำรากฎหมายทุกชนิด สารบัญคำพิพากษาฎีกา รวมคำบรรยายเนติบัณฑิตย คู่มือสอบ ธงคำตอบ นิติศาสตร์ ทนายความ เนติบัณฑิตย์ อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา ชีทราม ชีทสรุป ข้อสอบ ม.รามคำแหง ครูผู้ช่วย ข้อสอบ ติว ราชการ ทหาร ตำรวจ หนังสือกฏหมาย ปลัดอำเภอ เนติบัณฑิต งานราชการ สอบราชการ sheetram

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

ผู้แต่ง: สุพร อิศรเสนา
ปีที่พิมพ์: มกราคม 2554
จำนวนหน้า: 409 หน้า
ISBN: 9789744473981
 
สารบัญ
 
ตอนที่  1 วิชาว่าด้วย  การซักถาม
อารัมภบท
บทที่  1 หลักในการจะซักถามให้ได้ดี 
 หลักวิธีการตั้งคำถามซักความ
 จะถามพยานอย่างไรดี
 หลักในการซักถาม
 สาเหตุแห่งข้อพิพาท
 ตัวอย่างการตั้งข้อซักถาม
 การซักถาม
 การรับฟังพยานเอกสาร
 ประเภทของบุคคลที่จะมาเป็นพยาน
บทที่  2 ข้อเท็จจริง
 การสร้างข้อเท็จจริง
 ความหมายของคำว่า  “ข้อเท็จจริง”
 การค้นคว้าหาข้อเท็จจริง
 อย่างไรเป็นข้อเท็จจริง
 สิ่งที่จะบอกให้รู้ข้อเท็จจริง
 การได้มาซึ่งข้อเท็จจริง
บทที่  3 หลักในการซักถาม
 การซักถามพยานบุคคลชั้นระดับเจ้านาย
บทที่  4 จุดมุ่งหมายในการถาม
 หลักการพิจารณาในการซักถาม
บทที่  5 ศิลปการตั้งข้อซักถามพยาน
 การตั้งข้อซักถามพยานเรื่องความจำ
 การตั้งข้อซักถามพยานเรื่องลายมือชื่อ
 การตั้งข้อซักถามพยานเรื่องภาพติดตา
 การตั้งข้อซักถามพยานในเรื่องความละม้ายคล้ายคลึง
 การซักถามพนักงานสืบสวนและสอบสวน
 หลักในการซักถามค้านพนักงานสอบสวน
บทที่  6 ศิลปการตั้งข้อซักถามค้าน
 การตั้งข้อซักถามค้าน
 จุดมุ่งหมายในการตั้งข้อซักถามค้าน
 การยึดถือหลักเกณฑ์การซักค้าน
 การตั้งคำถามเป็นข้อซักค้าน
 ความสงสัย
 คนสูงอายุเป็นพยานในคดี
 ความรู้สึกของบุคคล
 มารยาทในการซักค้าน
 ผลจากการซักค้าน
 การตั้งข้อถามซักค้านผู้ชำนาญ
 การซักถามค้านเรื่องการร่วมกระทำความผิด
บทที่  7 การถามติง
 ความหมายของการถามติง
 หลักการถามติงและเหตุผลของการถามติง
 สิ่งซึ่งไม่ควรจะถามติง
 ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี
 พยานปรปักษ์
 แบบตัวอย่างการถามติง
 ตัวอย่างการซักถามพยานในเรื่องขอตั้งผู้จัดการมรดก
 ตัวอย่างการซักถามพยานในคดีผิดสัญญากู้ยืมเงิน
 ตัวอย่างการซักถามพยานในคดีฟ้องขับไล่
 ตัวอย่างการซักถามพยานในคดีจ้างทำของให้ชำระหนี้ค่าโฆษณา
 ตัวอย่างการซักถามพยานในเรื่องผิดสัญญานายหน้า
 ตัวอย่างการซักถามพยานในคดี  พ.ร.บ. เช็คและตั๋วเงิน
บทที่  8 แบบตัวอย่างการตั้งคำถามนำ
- กรณีเรื่องความผิดข่มขืนกระทำชำเรา
- กรณีเรื่องความผิดตั๋วเงิน (เช็ค)
- ใบสำคัญรับและใบสำคัญจ่าย
- กรณีเรื่องฟ้องอย่า
- กรณีเรื่องความผิดเกี่ยวกับบัตรเครดิต
- การอ้างภาพถ่าย  รูปถ่าย  แผนที่  เป็นข้อถามค้าน
- กรณีเรื่องร้องขัดทรัพย์
- กรณีเกี่ยวกับอายุความ
บทที่  9 การถามลองเชิงพยาน
 1. เรื่องขับรถ
 2. เรื่องข่มขืน
 3. เรื่อง  พ.ร.บ. เช็ค
 4. การรู้ข้อเท็จจริงจากหน้าข่าวหนังสือพิมพ์
 5. การใช้ปฏิญาณของทนายในการถามค้านลองเชิง
บทที่  10 การแปลงสภาพ
 ในเรื่องบุคคล
 ในเรื่องเอกสาร
 หลักการซักถามค้านเอกสารที่อ้างเป็นพยาน
 พยานวัตถุ
ตอนที่  2 วิชาว่าด้วย  การสืบสวนและสอบสวน
บทที่  1 การสืบสวนและการสอบสวน
บทที่  2 ใครบ้างเป็นพนักงานสอบสวนได้และใครบ้างเป็นพนักงานสืบสวนได้
 ใครบ้างเป็นพนักงานสอบสวนที่มีอำนาจทำการสอบสวนได้
 ใครบ้างเป็นพนักงานสอบสวนคดีอาญาได้
 ใครบ้างเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในการสอบสวน
บทที่  3 อำนาจพนักงานสอบสวน
 หน้าที่ของพนักงานสอบสวน
 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับพนักงานสอบสวน
 ผู้มีอำนาจสอบสวนพิเศษ
ตอนที่  3 วิชาว่าด้วยการรวบรวมพยานหลักฐาน
บทที่  1 ความหมายของการรวบรวมพยานหลักฐาน
 พยานเอกสาร
 ความหมายของคำว่าเอกสาร
 ความหมายของคำว่าเอกสารราชการ
 ความหมายของคำว่าเอกสารสิทธิ
 การรับฟังพยานเอกสาร
 พยานวัตถุ
 ความหมายของคำว่า  พยานวัตถุ
 การรับฟังพยานวัตถุ
 การเตรียมคดีของทนายความ
 พยานหลักฐานที่รับฟังไม่ได้
 พยานหลักฐานที่รับฟังได้   แต่ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของกฎหมาย
 การรับฟังพยานบอกเล่า
 การรับฟังพยานหลักฐาน
 พยานหลักฐานซึ่งรับฟังไม่ได้
  ก) เหตุจูงใจให้จำเลยรับสารภาพ
  ข) ห้ามโจทก์อ้างจำเลยเป็นพยานในคดีอาญา
บทที่  2 วิธีการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวน
 1) โดยมีบุคคลมาแจ้งความให้ทราบ
  ก)  การร้องทุกข์
  ข)  การกล่าวโทษ
 2) กรณีที่มิได้มีการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ
 วิธีการรวบรวมพยานบุคคล
 นิติวิทยาศาสตร์
 การวิเคราะห์ศัพท์และความหมายของคำ
 มิติใหม่ของการสืบสวนและสอบสวนโดยการนำเอานิติวิทยาศาสตร์
บทที่  3 สรรพเอกสารในสำนวนพนักงานสอบสวน
 ตัวอย่างการบันทึกการชี้ตัว
 ตัวอย่างการบันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุ
 บัญชีของกลางคดีอาญา
 ตัวอย่างการรายงานการตรวจศพ
 การซักถามค้านนายแพทย์
 แบบตัวอย่างการซักถามค้าน
 ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยระเบียบการดำเนินคดีอาญา   พ.ศ.  2523
  (แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2525)
 คำสั่งกระทรวงมหาดไทย  ที่  735/2523  เรื่อง  มอบหมายการให้ความเห็นชอบ
  ในการจับกุมหรือออกหมายจับบุคคล
 ระเบียบกรมตำรวจ  ว่าด้วยการปล่อยชั่วคราว  (ฉบับที่  5)  พ.ศ. 2526
 หนังสือเสนอสัญญาประกัน
 หนังสือแจ้งอายัดพันธบัตรรัฐบาล
 หนังสือรับแจ้งอายัดพันธบัตรรัฐบาล
 หนังสือแจ้งอายัดสิทธิตามใบรับเงินฝากประจำ
 หนังสือรับแจ้งอายัดสิทธิตามใบรับเงินฝากประจำ
 หนังสือแจ้งอายัดสลากออมสิน
 หนังสือรับแจ้งอายัดสลากออมสิน
 หนังสือแจ้งอายัดสิทธิตามสมุดเงินฝากออมสินประเภทประจำ
 หนังสือรับแจ้งอายัดสิทธิตามสมุดเงินฝากออมสินประเภทประจำ
 หนังสือแจ้งอายัดตั๋วแลกเงิน
 หนังสือรับแจ้งอายัดตั๋วแลกเงิน
 หนังสือแจ้งอายัดตั๋วสัญญาใช้เงิน
 หนังสือรับแจ้งอายัดตั๋วสัญญาใช้เงิน
 ตัวอย่างบันทึกข้อความ  เรื่อง  กำชับและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ
  ในการปล่อยชั่วคราว
บทที่  4 พยานเกี่ยวข้องกับคดี
 บันทึกผลการตรวจพิสูจน์สภาพและเครื่องอุปกรณ์รถยนต์ที่เกิดเหตุ
 บันทึกการตกลงค่าเสียหาย
 รายงานพิสูจน์ของกลาง
 ตัวอย่างคำเบิกความ  การตรวจสภาพเครื่องชั่ง  ตวง  วัด
 ตัวอย่างคำเบิกความ  การตรวจเขม่าดินปืน
 ตัวอย่างคำเบิกความ  การตรวจสถานที่เกิดเหตุ
 ตัวอย่างคำเบิกความพยานในที่เกิดเหตุ
ตอนที่  4 ตำราว่าความ
บทนำ
บทที่  1 พนักงานสอบสวนเป็นพยานบอกเล่าจริงหรือไม่
บทที่  2 คำเบิกความของพนักงานสอบสวน
 อำนาจของพนักงานสอบสวนในการรวบรวมพยานหลักฐาน
 ตัวอย่างการซักถามค้านพยานโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้จับกุม
 ตัวอย่างการซักถามค้านเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์อาวุธปืน
 ตัวอย่างการซักถามค้านนายทะเบียนอาวุธปืน
 ตัวอย่างการซักถามค้านพนักงานสอบสวน
 ตัวอย่างใบรับคำร้องขอจดทะเบียนอาวุธปืนเถื่อน
บทที่  3 แนวทางที่จะทราบคำให้การของพยานบุคคลที่พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำไว้
 ตัวอย่างคำเบิกความพยานผู้จับกุม
 ตัวอย่างคำเบิกความการทำบันทึกการจับกุม
 ตัวอย่างคำเบิกความการตรวจค้นและการจับกุม    การทำบันทึกจับกุม
 ตัวอย่างบันทึกคำให้การของผู้ต้องหาชั้นสอบสวน
 ตัวอย่างการตรวจพิสูจน์อาวุธปืน  ของผู้ชำนาญการ
 ตัวอย่างรายงานพิจารณา
 ตัวอย่างคำเบิกความพยานผู้เสียหายและการถามค้านพยาน
 ตัวอย่างคำเบิกความพนักงานสอบสวนผู้เสียหายไปทำแผนที่เกิดเหตุ
บทที่  4 การซักถามค้านพนักงานสอบสวน
 การซักถามค้านพนักงานสอบสวนโดยไม่มีจุดมุ่งหมาย
 จุดมุ่งหมายการซักถามค้านพนักงานสอบสวน
 ตัวอย่างการถามค้านพนักงานสอบสวนเรื่องสายลับ
 จุดมุ่งหมายในการถามในสาระสำคัญ
 หลักในการซักถามค้านพนักงานสอบสวน
 การซักถามพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับการตั้งรูปคดี
 กรณีพนักงานสอบสวนได้จัดให้มีการสเก็ตภาพ
บทที่  5 เบื้องหลังข้อเท็จจริงที่จะถามพนักงานสอบสวนและพยานตำรวจผู้จับกุม
 บัตรสนเท่ห์
 ตัวอย่างการซักถามเรื่องของกลาง
 ตัวอย่างการซักถามเรื่องผลจากการพิสูจน์
 เรื่องของเส้นผมและขน
 สีของผมและขน
 คำให้การในชั้นพนักงานสอบสวน
 การวางคำถามค้านพนักงานสอบสวน
บทที่  6 การถามลองเชิงพยาน
 การตั้งคำซักค้าน    เรื่องขับรถ
   เรื่องข่มขืน
   เรื่อง  พ.ร.บ. เช็ค
 การถามลองเชิงพนักงานสอบสวนให้ถามลองเชิงโยงปากอื่น  
  ให้โยงกับพนักงานสอบสวน
บทที่  7 การซักถามพยานอื่นเกี่ยวโยงกับพนักงานสอบสวน
 การซักถามค้านพยานเกี่ยวโยงกับพนักงานสอบสวน
 การซักถามค้านพยานผู้จับกุมเกี่ยวโยงกับพนักงานสอบสวน
 การซักถามค้านพยานผู้ชำนาญเกี่ยวโยงกับพนักงานสอบสวน
บทที่  8 การกระทำความผิดในทะเลและบนอากาศ
 กฎหมายทะเล
 ปัญหาในเรื่องการกระทำความผิดในอากาศ
 อำนาจในอากาศ
 ปัญหาการรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับความผิดในทะเลหลวงและอากาศ
 แบบตัวอย่างการถามค้านพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับการกระทำความผิดในอากาศ
 ตัวอย่างการถามค้านในคดีระเบิดเครื่องบิน
 การซักถามค้านพนักงานสอบสวนใน คดีฆ่าคนตายในทะเล
    คดียาเสพติด
    คดีลักทรัพย์
 การสรุปสำนวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน
บทที่  9 การกระทำความผิดนอกราชอาณาจักร
 การใช้กฎหมายอาญา
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย  พ.ศ. 25481
 พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน  พ.ศ.  2551
 พระราชบัญญัติการปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ
  ในการดำเนินการตามคำพิพากษาคดีอาญา  พ.ศ. 2527
บทที่  10 การทำแผนที่เกิดเหตุ
 แบบตัวอย่างการซักถามค้านเกี่ยวกับแผนที่เกิดเหตุ
บทที่  11 การดำเนินคดียาเสพติดให้โทษ
 

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

ตำราว่าความ ซักถาม ถามค้าน ถามติง
ตำราว่าความ ซักถาม ถามค้าน ถามติง
306.00.- 340.00.-