หนังสือรพี 56 เนติบัณฑิต + คำพิพากษาศาลฎีกา ปี 2554-2555

หนังสือรพี 56 เนติบัณฑิต + คำพิพากษาศาลฎีกา ปี 2554-2555

จัดทำปีละ 1 ครั้งใน 1 ชุด

  • ราคา 120.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายออนไลน์ ชีทราม sheetram

จำหน่ายหนังสือกฎหมาย คู่มือสอบ คู่มือเตรียมสอบงานราชการ ตำรากฎหมายทุกชนิด สารบัญคำพิพากษาฎีกา รวมคำบรรยายเนติบัณฑิตย คู่มือสอบ ธงคำตอบ นิติศาสตร์ ทนายความ เนติบัณฑิตย์ อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา ชีทราม ชีทสรุป ข้อสอบ ม.รามคำแหง ครูผู้ช่วย ข้อสอบ ติว ราชการ ทหาร ตำรวจ หนังสือกฏหมาย ปลัดอำเภอ เนติบัณฑิต งานราชการ สอบราชการ sheetram

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

จัดทำปีละ 1 ครั้ง

ใน 1 ชุด ประกอบด้วย

  1. รพี'56
  2. คำพิพากษาศาลฎีกา ปี 2554-2555

หนังสือรพี 56 และ รวมกฎหมายพิเศษ

จัดทำโดย
คณะกรรมการเนติบัณฑิต สมัยที่ 65
สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ที่ปรึกษา

ศ.(พิเศษ) ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์
อาจารย์ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์
ม.ร.ว.ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัฒน์
 
รรณาธิการ :

นายวริศ อมรชัชวาลกุล
นายวัชรินทร์ ทองเจียม
นายพิชญ์ กลิ่นมาลี
นายภานุวัฒน์ ลับบัวงาม
นายปภัสร์ วงศ์รัตนศิริกุล
นายธีรวัฒน์ หาญใจไทย
 
สารบัญ
 
พระประวัติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์.
รักนิรันดร์ วรรณวีรพงษ์
การระงับข้อพิพาททางเลือกหรือทางหลัก.
ศาสตราจารย์พิชัยศักดิ์ หรยางกูร
การเสียภาษีเงินได้ของสามีและภริยาตามกฎหมายใหม่
ศาสตราจารย์ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นฎีกา
อาจารย์ประสงค์ มหาลี้ตระกูล
คู่ความมรณะ
อาจารย์ชัยยุทธ ศรีจำนง
ประกาศกระแสร์พระบรมราชโองการ เรื่อง ขยายการหวงห้ามและจัดซื้อที่ดินสำหรับสร้างการทดน้ำ ไขน้ำ ในบริเวณเชียงรากน้อยและบางเหี้ย พุทธศักราช 2467.
ยุทธ ลิมป์ศิระ , ภัทระ ลิมป์ศิระ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด.
อาจารย์ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์
มาตรการทางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ โชคเหมาะ
แบบและหลักฐานแห่งสัญญา.
รองศาสตราจารย์ณัฐพงศ์ โปษกะบุตร
ข้าราษฎร.
อาจารย์สถิต ไพเราะ
ความผิดฐาน “กระทำชำเรา” ต้องมีการ “สอดใส่” หรือ “ล่วงล้ำ” ตามฎีกาที่ 1390/2555 หรือไม่.
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์
ผู้ต้องหาไม่มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้เพิกถอนหมายจับ
ธีรนิติ์ เทพสุเมธานนท์
หลักความชอบในการพิจารณาคดีขององค์กรตุลาการของศาลระดับสหพันธรัฐในระดับกฎหมายรัฐธรรมนูญประเทศสหรัฐอเมริกา.
ดร.พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย
กฎหมายการจัดการความขัดแย้งของไทยในอดีต.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ มูลศิลป์
ถอดรหัสรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 ตุลาการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ.
ศาสตราจารย์พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล
แนวคิดและพัฒนาการของการลงคะแนนเสียงถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งโดยประชาชน (Recall Election).
รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา
กระบวนการยุติธรรมตามใบสั่ง.
ศาสตราจารย์วีระพงษ์ บุญโญภาส
ความสำคัญและทิศทางการจัดเก็บภาษีอากรของประเทศไทย.
รัฐศักดิ์ พิศุทธางกูร
เนติ์...งง.
ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
คำแนะนำสำหรับการศึกษาชั้นเนติบัณฑิต.
สรรเสริญ เอี่ยมสุทธิวัฒน์

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

หนังสือรพี 56 เนติบัณฑิต + คำพิพากษาศาลฎีกา ปี 2554-2555
หนังสือรพี 56 เนติบัณฑิต + คำพิพากษาศาลฎีกา ปี 2554-2555
120.00.-