พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติม 2557 ตามประกาศ คสช.)

พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติม 2557 ตามประกาศ คสช.)

พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติม 2557 ตามประกาศ คสช.)

  • ราคา 90.00.- 100.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายออนไลน์ ชีทราม sheetram

จำหน่ายหนังสือกฎหมาย คู่มือสอบ คู่มือเตรียมสอบงานราชการ ตำรากฎหมายทุกชนิด สารบัญคำพิพากษาฎีกา รวมคำบรรยายเนติบัณฑิตย คู่มือสอบ ธงคำตอบ นิติศาสตร์ ทนายความ เนติบัณฑิตย์ อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา ชีทราม ชีทสรุป ข้อสอบ ม.รามคำแหง ครูผู้ช่วย ข้อสอบ ติว ราชการ ทหาร ตำรวจ หนังสือกฏหมาย ปลัดอำเภอ เนติบัณฑิต งานราชการ สอบราชการ sheetram

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

ผู้แต่ง: The Justice Group
ปีที่พิมพ์: มกราคม 2558
จำนวนหน้า: 228 หน้า

 

ประกอบด้วย

พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติม 2557 ตามประกาศ คสช.)
กฎ ก.ตร. ที่เกี่ยวข้อง (แก้ไขเพิ่มเติม 2556)
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
 
สารบัญ
 
พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ  พ.ศ.  2547 
 ลักษณะ  1 บททั่วไป   มาตรา   6-9
 ลักษณะ  2 การจัดระเบียบราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ   มาตรา   10-15
 ลักษณะ  3 คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ   มาตรา   16-23
 ลักษณะ  4 ยศตำรวจและชั้นข้าราชการตำรวจ    มาตรา   24-29
 ลักษณะ  5 คณะกรรมการข้าราการตำรวจ   มาตรา   30-43
 ลักษณะ  6 ระเบียบข้าราการตำรวจ 
  หมวด  1 ตำแหน่งและการกำหนดตำแหน่ง   มาตรา  44-47
  หมวด  2 การบรรจุ  การแต่งตั้งและการเลื่อนขั้นเงินเดือน   มาตรา   48-66
  หมวด  3 เงินเดือน  เงินประจำตำแหน่งและเงินเดือนเพิ่ม  มาตรา  67-71
  หมวด  4 การรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทน   มาตรา  72-76
  หมวด  5 วินัยและการรักษาวินัย   มาตรา  77-83
  หมวด  6 การดำเนินการทางวินัย   มาตรา  84-96
  หมวด  7 การออกจากราชการ  มาตรา  97-104
  หมวด  8 การอุทธรณ์   มาตรา  105
  หมวด  9 การร้องทุกข์   มาตรา  106
  หมวด  10 เครื่องแบบตำรวจ   มาตรา  107-111
 ลักษณะ  7 กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา  มาตรา  112-117
 บทเฉพาะกาล    มาตรา  118-128
กฎ  ก.ตร.  ที่เกี่ยวข้อง
• กฎ  ก.ตร.  ว่าด้วยหหลักเกณฑ์  วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ของข้าราชการตำรวจ  พ.ศ.  2547
• กฎ  ก.ตร.  ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง  พ.ศ.  2556
• กฎ  ก.ตร.  ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ   พ.ศ.  2551
 (แก้ไขเพิ่มเติม  พ.ศ.  2553)
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  2546
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ  พ.ศ.  2544
พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2554 
 พร้อมด้วยบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งข้าราชการตำรวจ


 

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติม 2557 ตามประกาศ คสช.)
พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติม 2557 ตามประกาศ คสช.)
90.00.- 100.00.-