หลักกฎหมายค้ำประกัน จำนอง จำนำ แก้ไขตามกฎหมายใหม่แล้ว ดร.สุดา วิศรุตพิชญ์

หลักกฎหมายค้ำประกัน จำนอง จำนำ แก้ไขตามกฎหมายใหม่แล้ว ดร.สุดา วิศรุตพิชญ์

ผู้แต่ง: ดร.สุดา วิศรุตพิชญ์<br><br><br><br><br>
ปีที่พิมพ์: 10 : มกราคม 2556

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายออนไลน์ ชีทราม sheetram

จำหน่ายหนังสือกฎหมาย คู่มือสอบ คู่มือเตรียมสอบงานราชการ ตำรากฎหมายทุกชนิด สารบัญคำพิพากษาฎีกา รวมคำบรรยายเนติบัณฑิตย คู่มือสอบ ธงคำตอบ นิติศาสตร์ ทนายความ เนติบัณฑิตย์ อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา ชีทราม ชีทสรุป ข้อสอบ ม.รามคำแหง ครูผู้ช่วย ข้อสอบ ติว ราชการ ทหาร ตำรวจ หนังสือกฏหมาย ปลัดอำเภอ เนติบัณฑิต งานราชการ สอบราชการ sheetram

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

ผู้แต่ง: ดร.สุดา วิศรุตพิชญ์
ปีที่พิมพ์: 11 : มกราคม 2558
จำนวนหน้า: 255 หน้า
ขนาด : 15.5x23.5
รูปแบบ : ปกอ่อน

 

คำนำ
 
เนื้อหาสาระและหลักการของกฎหมายว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง มีการปรับปรุงแก้ไข ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับที่ 20 พ.ศ.2557... ส่วนเนื้อหาอื่น ๆ ยังคงเดิม
 
สารบัญ
 
ส่วนที่ 1 ค้ำประกัน
บทที่ 1 บททั่วไป
1.1 ความหมายของสัญญาค้ำประกัน
1.2 หนี้ที่ค้ำประกันต้องเป็นหนี้อันสมบูรณ์
1.3 ผู้รับเรือนกับผู้ค้ำประกันหลายคน
1.4 ขอบเขตความรับผิดของผู้ค้ำประกัน
1.5 ผู้ค้ำประกันไม่ชำระหนี้ทั้งหมด หนี้เหลือเท่าใดลูกหนี้ยังต้องรับผิด
บทที่ 2 ผลก่อนชำระหนี้
2.1 หนี้ตามสัญญาค้ำประกันถึงกำหนดชำระเมื่อลูกหนี้ผิดนัด
2.2 สิทธิเกี่ยงของผู้ค้ำประกัน
2.2.1 ผู้ค้ำประกันมีสิทธิเกี่ยงขอให้เจ้าหนี้ไปบังคับชำระเอาลูกหนี้ก่อน
2.2.2 ผู้ค้ำประกันพิสูจน์ว่าลูกหนี้มีทางชำระหนี้ได้และ
การบังคับลูกหนี้ไม่เป็นการยาก
2.2.3 ผู้ค้ำประกันขอให้เจ้าหนี้เอาชำระหนี้จากทรัพย์ของลูกหนี้ 
ซึ่งเจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นประกันก่อน
2.3 กรณีผู้ค้ำประกันตกลงรับผิดร่วมกับลูกหนี้
2.4 อายุความสะดุดหยุดลงเป็นโทษแก่ผู้ค้ำประกัน
2.5 สิทธิยกข้อต่อสู้เจ้าหนี้ของผู้ค้ำประกัน
 
บทที่ 3 ผลภายหลังชำระหนี้
3.1 ผู้ค้ำประกันมีสิทธิไล่เบี้ยและรับช่วงสิทธิ
3.1.1 สิทธิไล่เบี้ยเอาจากลูกหนี้
3.1.2 สิทธิรับช่วงสิทธิของเจ้าหนี้บรรดามีเหนือลูกหนี้
3.2 กรณีที่ผู้ค้ำประกันสิ้นสิทธิไล่เบี้ย
3.2.1 ผู้ค้ำประกันละเลยไม่ยกข้อต่อสู้ของลูกหนี้ขึ้นต่อสู้เจ้าหนี้
3.2.2 ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ไปโดยไม่แจ้งลูกหนี้
และลูกหนี้ไม่รู้จึงชำระหนี้ซ้ำ
3.2.3 ผู้ค้ำประกันสละข้อต่อสู้ของลูกหนี้
3.3 ผู้ค้ำประกันหลุดพ้นจากความรับผิดเพราะเข้ารับช่วงสิทธิไม่ได้
บทที่ 4 ความระงับสิ้นไปแห่งการค้ำประกัน
4.1 เมื่อหนี้ของลูกหนี้ระงับ
4.2 เมื่อผู้ค้ำประกันบอกเลิกการค้ำประกัน
4.3 เมื่อเจ้าหนี้ผ่อนเวลาให้ลูกหนี้
4.4 เมื่อเจ้าหนี้ไม่ยอมรับชำระหนี้จากผู้ค้ำประกัน
4.5 สัญญาค้ำประกันระงับเพราะเหตุประการอื่น
ส่วนที่ 2 จำนอง
บทที่ 1 บททั่วไป
1.1 ความหมายของสัญญาจำนอง
1.2 ทรัพย์ที่จำนองได้
1.3 ผู้จำนองต้องเป็นเจ้าของทรัพย์ที่จำนอง
1.4 ข้อความในสัญญาจำนองและแบบของสัญญา
1.5 หนี้รายเดียวมีจำนองประกันหลายสิ่ง
1.6 ทรัพย์สิ่งเดียวจำนองประกันหนี้หลายราย
1.7 ผู้จำนองชำระหนี้ล้างจำนองเป็นงวด ๆ ได้
บทที่ 2 สิทธิจำนองครอบคลุมเพียงใด
2.1 ทรัพย์ที่จำนองเป็นประกันหนี้ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 715
2.2 จำนองครอบทรัพย์ที่จำนองเพียงใด
2.2.1 กรณีมีทรัพย์หลายสิ่งจำนองประกัน จำนองจะครอบทรัพย์ทุกสิ่งนั้น
2.2.2 กรณีมีทรัพย์จำนองมีสิ่งเดียวแต่อาจแบ่งออกได้เป็นหลายส่วน
จำนองครอบทรัพย์ทุกส่วน
2.2.3 จำนองครอบไปถึงทรัพย์ที่ติดอยู่กับทรัพย์จำนอง
บทที่ 3 สิทธิหน้าที่ของผู้จำนองและผู้รับจำนอง
3.1 ผู้จำนองต้องไม่ทำให้เสื่อมสิทธิของผู้รับจำนอง
3.2 จำนองต้องไม่ทำให้ทรัพย์ที่จำนองสูญหายหรือบุบสลาย
3.3 กรณีการจำนองประกันหนี้ที่บุคคลอื่นต้องชำระ
3.3.1 สิทธิของผู้จำนองที่จะได้รับเงินใช้คืนจากลูกหนี้
3.3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้จำนองหลายคนที่จำนองประกันหนี้
ที่บุคคลอื่นต้องชำระด้วยตนเอง
3.3.3 กรณีผู้รับจำนองปลดหนี้ให้ผู้จำนองคนหนึ่ง
ผู้จำนองลำดับหลังหลุดพ้นเท่าที่เสียหาย
3.3.4 ผู้จำนองคนเดียวจำนองประกันหนี้ที่บุคคลอื่นต้องชำระ
มีสิทธิอ้างเหตุหลุดพ้นได้เช่นเดียวกับผู้ค้ำประกัน
บทที่ 4 การบังคับจำนอง
4.1 วิธีการบังคับจำนอง
4.2 การบังคับจำนองเอาแก่ทรัพย์ที่มีจำนองซ้อน
4.3 ผลของการบังคับจำนอง ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดในส่วนที่ขาด
4.4 การบังคับจำนองกรณีทรัพย์หลายสิ่งจำนองประกันหนี้รายเดียว
ไม่ได้ระบุลำดับไว้
บทที่ 5 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับโอนทรัพย์ซึ่งจำนอง
5.1 ผู้รับโอนทรัพย์ที่จำนองที่มีสิทธิไถ่ถอนจำนองได้
5.1.1 ผู้มีสิทธิไถ่ถอนจำนอง
5.1.2 กำหนดเวลาไถ่ถอนจำนอง
5.1.3 วิธีการไถ่ถอนจำนอง
5.2 ถ้าการบังคับจำนอง ถอนจำนองเป็นเหตุให้ทรัพย์สินซึ่งจำนอง
หลุดมือไปจากผู้ได้ทรัพย์นั้นไว้ก่อน
5.3 กรณีผู้รับโอนทำให้ทรัพย์จำนองเสื่อมราคาหรือเพิ่มราคา
บทที่ 6 ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาจำนอง
6.1 เหตุที่ทำให้จำนองระงับ
6.2 การเปลี่ยนแปลงหรือระงับจำนองต้องจดทะเบียนต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่
ส่วนที่ 3 จำนำ
บทที่ 1 บททั่วไป
1.1 ความหมายของสัญญาจำนำ
1.2 จำนำไม่ต้องทำเป็นหนังสือหรือมีหลักฐานเป็นหนังสือแต่อย่างใด
1.3 ข้อตกลงในสัญญาจำนำไม่สมบูรณ์
1.4 ทรัพย์ที่จำนำเป็นประกันหนี้ที่บัญญัติในมาตรา 748
1.5 การจำนำสิทธิที่มีตราสาร
1.5.1 วิธีการจำนำสิทธิที่มีตราสาร
1.5.2 การเรียกเก็บเงินหรือทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งสิทธิที่จำนำ
1.5.3 ห้ามผู้จำนำทำให้สิทธินั้นสิ้นไปหรือเสียไป
บทที่ 2 สิทธิหน้าที่ของผู้จำนำและผู้รับจำนำ
2.1 สิทธิของผู้รับจำนำ
2.1.1 สิทธิที่จะยึดทรัพย์จำนำไว้จนกว่าจะได้รับชำระหนี้
2.1.2 สิทธิที่จะเอาดอกผลนิตินัยชำระหนี้
2.1.3 สิทธิของผู้รับจำนำที่จะเรียกร้องเอาจากผู้รับประกันภัย
2.2 หน้าที่ของผู้รับจำนำ
2.2.1 ผู้รับจำนำต้องเก็บรักษาทรัพย์เองและสงวนทรัพย์ที่จำนำ
2.2.2 ผู้รับจำนำต้องไม่เอาทรัพย์สินที่จำนำออกมาใช้สอยหรือ
ให้บุคคลภายนอกใช้สอยหรือเก็บรักษา
2.3 หน้าที่ของผู้จำนำ
2.3.1 ผู้จำนำต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาทรัพย์สิน
ที่จำนำให้แก่ผู้รับจำนำ
2.4 อายุความในการเรียกค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่าย
2.5 ข้อสังเกตในเรื่องสิทธิของผู้จำนำซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
จำนำประกันหนี้ของลูกหนี้
บทที่ 3 การบังคับจำนำ
3.1 วิธีการบังคับจำนำ
3.2 ผลของการบังคับจำนำ
3.3 การบังคับจำนำกรณีมีทรัพย์หลายสิ่งจำนำประกันหนี้รายเดียว
บทที่ 4 การจำนำกับโรงรับจำนำ
4.1 ความหมายของโรงรับจำนำ
4.2 ข้อสังเกตที่สำคัญของการจำนำกับโรงรับจำนำ
บทที่ 5 ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาจำนำ
5.1 เมื่อหนี้ประธานระงับ
5.2 เมื่อทรัพย์สินจำนำกลับไปสู่ครอบครองของผู้จำนำ
 

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

หลักกฎหมายค้ำประกัน จำนอง จำนำ แก้ไขตามกฎหมายใหม่แล้ว ดร.สุดา วิศรุตพิชญ์
หลักกฎหมายค้ำประกัน จำนอง จำนำ แก้ไขตามกฎหมายใหม่แล้ว ดร.สุดา วิศรุตพิชญ์
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า