STGS118NN กล่องใส่กระดาษทิชชู

STGS118NN กล่องใส่กระดาษทิชชู

ร้านแวะก่อนเจ้า(กาดน่าน)Tel. 081-9188700

  • ราคา 279.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
Producteastlanna

วิสัยทัศน์ •         ดินแดนแห่งวัฒนธรรมล้านนา ธรรมชาติล้ำค่า การค้าสู่สากล ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ประเด็นยุทธศาสตร์ 1.         พัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงสู่สากล 2.         สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า 3.         พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรมและสุขภาพ 4.         ดำรงฐานวัฒนธรรมและทุนทางสังคมของล้านนา 5.         พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และยกระดับคุณภาพชีวิต 6.         ดำรงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี 7.         สร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หลักการและเหตุผล             กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน)  ได้จัดทำโครงการส่งเสริมความรู้ผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดเพื่อการค้ากับประเทศ GMS-BIMSTEC และประเทศอื่น ๆ โดยมีกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการและกลุ่มสินค้าในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2เพื่อใช้เป็นกลไกขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจการค้า ตลอดจนพัฒนาระบบการค้าและแสวงหาตลาดให้กว้างขวาง และนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดของผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัด วัตถุประสงค์ 1.   เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักธุรกิจและผู้ประกอบการ SMEs / OTOP ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ วิธีการค้าระหว่างประเทศและเทคโนโลยี 2.  เพื่อยกระดับผู้ประกอบการ SMEs / OTOPสู่การส่งออกสินค้าไปตลาดเป้าหมายใน ประเทศและต่างประเทศ 3  เพื่อสร้างโอกาสขยายช่องทางการค้าการตลาดของผู้ประกอบการ SMEs / OTOP 4.   เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าต่างประเทศของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 5.  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัด 6.   เพื่อเชื่อมโยงการค้ากับกลุ่มประเทศ GMS-BIMSTECและประเทศอื่น ๆ   ความเป็นมาของกลุ่ม East Lanna                 การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “E-Commerce สู่สากล” การจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการและกลุ่มสินค้าในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  ตามโครงการส่งเสริมความรู้ผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดเพื่อการค้ากับกลุ่มประเทศ GMS-BIMSTEC  และประเทศอื่น ๆ  ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2คือ เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน โดยสำนักงานพาณิชย์ 4จังหวัด   กลุ่มภาคเหนือตอนบน 2  ระหว่างวันที่ 24 – 29สิงหาคม 2554เป็นเวลา 6  วัน เป็นการเพิ่มความรู้ให้แก่วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการเพื่อปรับตัวให้สามารถ ดำเนินธุรกิจภายใต้เศรษฐกิจสมัยใหม่ และเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อสร้างกลยุทธ์เชิงรุกที่ไม่หยุดนิ่ง  อันเนื่องจากสถานการณ์ในอนุภูมิภาคและเอเชีย ที่ร่วมมือทางการค้า วัฒนธรรมและการศึกษา ภายใต้อนุสนธิสัญญา GMS (Greater Makong Subregion)   และ BIMSTEC,  กรอบสนธิสัญญา AFTA  และการค้าเสรีอาเซียน AEC (Asean Economic Communities)  ที่จะบรรลุผลในปี พ.ศ.2558  การรุกรับปรับตัวของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนจึงเป็นเรื่องสำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่ง                 จากผลการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ  จึงมีการประชุมร่วมกันถึงการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน (CA : Competitive Advantage) ในกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมมีมติร่วมกันจัดตั้งกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนภาคเหนือตอนบน 2 โดยใช้ชื่อกลุ่ม East Lanna  เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงทั้งการผลิตและการตลาด กลายเป็นห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)  และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในกลุ่มโดยร่วมกิจกรรมที่เชื่อมโยงต่อเนื่องเป็นห่วงโซ่  และนำยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดมากำหนดเป็นยุทธศาสตร์กลุ่มผู้ประกอบการเพื่อกำหนดกลยุทธ์ และเป้าหมายระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานพาณิชย์  4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  ต่อไป   โครงสร้างองค์กร   คุณขจิตพรรณ  คำลือ (เชียงราย)                          ประธานกรรมการ   คณะกรรมการที่ปรึกษา คุณสุนทรี  แก้วจินดา (น่าน)                                รองประธานฝ่ายยุทธศาสตร์ คุณศิริลักษณ์ ดวงพันธ์ (พะเยา)                           รองประธานฝ่ายการตลาด คุณอวิกา ถิ่นจอม (แพร่)                                     รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ คุณเจริญศรี แก้วประเสริฐ (เชียงราย)                กรรมการผู้จัดการ คุณจุฑารัตน์ พยัคเลิศ (แพร่)                              ผู้จัดการทั่วไป คุณบัวเงา วงศ์เงา (พะเยา)                                  ฝ่ายต้อนรับ คุณวีรวรรณ  ปทุมชัย (เชียงราย)                         ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ คุณนพสิทธิ์ อรัณนันทสิทธิ์ (เชียงราย)                 ผู้จัดการฝ่ายนโยบายและวางแผน คุณธิติพร บุญเทพ(น่าน)                                 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด คุณอมรรัตน์  อกนิษฐ์กุล(เชียงราย)                     ผู้จัดการการเงิน คุณสายอรุณ เวียงคำ (พะเยา)                            ผู้จัดการฝ่ายอำนวยการ คุณแสงเทียน อุดทา (พะเยา)                              ผู้จัดการฝ่ายบัญชี คุณเทวีกร  บั้งเงิน (เชียงราย)                            ผู้จัดการคลังสินค้าและขนส่ง คุณศุภกร ยอดเมือง (แพร่)                                  ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ คุณอรวรรณ  บุณยเสนา (น่าน)                             ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ คุณศิริญญา  ตวงจินดา (แพร่)                               เลขานุการ คุณธิติพร บุญเทพ (น่าน)                                      ผู้จัดการฝ่ายการตลาด คุณดวงกมล เฉลิมลาภ (น่าน)                               ฝ่าย E-Commerce คุณเทวีกร  บั้งเงิน (เชียงราย)                               ฝ่ายคลังสินค้าและขนส่ง

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

ร้านแวะก่อนเจ้า(กาดน่าน)  Tel. 081-9188700

STGS118NN กล่องใส่กระดาษทิชชู
STGS118NN กล่องใส่กระดาษทิชชู
279.00.-