KEEEN-Oil Spill Control ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบน้ำมันปนเปื้อนฉุกเฉิน ประสิทธิภาพสูง

KEEEN-Oil Spill Control ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบน้ำมันปนเปื้อนฉุกเฉิน ประสิทธิภาพสูง

สำหรับทำความสะอาดคราบน้ำมัน บริเวณที่ปนเปื้อนคราบน้ำมันรวมถึงบริเวณแหล่งน้ำ แหล่งดินที่ปนเปื้อนน้ำมัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
Keeen Bio Shop

KEEEN คืออะไร?  KEEEN เป็นนวัตกรรมใหม่ที่สามารถตอบโจทย์เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และร่วมตอบโจทย์สำคัญของภาคอุตสาหกรรมที่ต้องปรับกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย KEEEN มีคุณสมบัติที่สามารถขจัด บำบัด และเยียวยา (Cleaning and Remediation) ภายในขั้นตอนเดียว KEEEN เป็นกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จทางด้านการวิจัยของไทยว่าการวิจัยสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้ โดยเกิดจากความร่วมมือระหว่างบริษัทไฮกริมฯ กับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ด้วยการศึกษาแนวคิดพัฒนานวัตกรรมไบโอเทคโนโลยีจากเยอรมัน ซึ่งเป็นผู้นำในระดับแนวหน้าของโลกในด้านอุตสาหกรรม แล้วนำมาศึกษาต่อยอดพัฒนาจนได้สารมหัศจรรย์ ที่เรียกว่า “สารชีวบำบัดภัณฑ์ (Bioremediation agent)” ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษในการขจัดคราบน้ำมัน และคราบสิ่งสกปรกที่กำจัดยากในอุตสาหกรรมได้อย่างครบวงจร KEEEN สารชีวบำบัดภัณฑ์ ประกอบไปด้วยกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยน้ำมัน เกือบ 10 สายพันธุ์ เอนไซม์ และสารเร่งย่อยสลายทางชีวภาพ ทำให้มีคุณสมบัติในการทำความสะอาด และสามารถย่อยสลายโมเลกุลน้ำมัน สารอินทรีย์ หรือสิ่งสกปรก  ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลาเดียวกัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในการบำบัดของเสียก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ KEEEN ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมแห่งพลังขจัดคราบน้ำมัน และบำบัดสิ่งแวดล้อมในขั้นตอนเดียว อันจะสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในอุตสาหกรรมไทย   กิจกรรมชะล้าง ในอุตสาหกรรม KEEEN มีประโยชน์ และดีอย่างไร โดยส่วนใหญ่แล้ว ในอุตสาหกรรมเมื่อมีปริมาณการผลิตเพิ่มสูงขึ้น จำเป็นต้องเพิ่มจำนวนพนักงาน เพื่อทำให้กระบวนการผลิตสูงขึ้น ปรากฏการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดของเสียเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีภาระค่าใช้จ่ายในการบำบัดสูงขึ้น นวัตกรรมนี้ เป็นการปฏิวัติรูปแบบอุตสาหกรรมเดิม โดยช่วยลดค่าใช้จ่ายที่แฝงอยู่ในอุตสาหกรรม (Hidden cost) ซึ่งนักวิชาการเรียกว่า ค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อม (Environmental cost) การนำนวัตกรรมนี้มาประยุกต์ใช้ คือ ขจัด-บำบัด-และเยียวยา มาใช้ในอุตสาหกรรม ทำให้ลดค่าใช้จ่ายที่ซ้ำซ้อนในการบำบัดของเสียเหล่านั้น ยกตัวอย่างเช่น ลดค่าความสกปรกของน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดรวม หรือทำให้ลดเวลาในการบริหารจัดการของเสีย หรือการป้องกันปัญหาน้ำมันปนเปื้อนในระหว่างกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม หรือการแก้ปัญหาคราบน้ำมันในภาคอุตสาหกรรม ทำให้ลดภาระค่าใช้จ่ายในการส่งกำจัดของเสีย หรือแม้กระทั่งการแก้ปํญหา  เรื่องกลิ่นที่เกิดจากหมักหมมในระบบบำบัดของเสียในห้องน้ำในอาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียม ฯลฯ นอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือช่วยให้อุตสาหกรรมปรับกระบวนการเป็นการผลิตสีเขียว(Green Industry) KEEEN เป็นเทคโนโลยีที่สามารถเสริมสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยลดค่าใช้จ่ายให้กับอุตสาหกรรม ในขณะเดียวกันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ (Win-Win Situation) ซึ่งถือเป็นแนวทางการบริหารอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน (Sustainable Industry Management) นวัตกรรมสีเขียวนี้จะช่วยอุดช่องว่างของการบําบัดน้ำเสีย หรือของเสียในระบบอุตสาหกรรมไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่ยังมอง เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมมี “ค่าใช้จ่าย” สูง ทําให้อุตสาหกรรมเล็กๆ ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นในการนําผลิตภัณฑ์นี้มา “ทดแทน” ขั้นตอนการทำความสะอาดในกระบวนการผลิต ซึ่งสามารถลดค่าใช่้จ่ายแฝงลงได้ นอกจากนี้ ในอุตสาหกรรมสีเขียว หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก KEEEN ยังเป็นคําตอบให้ผู้ประกอบการในการเข้าสู่ธุรกิจสีเขียว และ กระโดดข้ามกําแพงทางการค้าในกลุ่มประเทศที่ตั้งเงื่อนไขการผลิตท่ีต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อม “นวัตกรรมนี้ช่วยผู้ประกอบการ หรือนิคมอุตสาหกรรม สบายใจได้ว่า กระบวนการทํางานในโรงงานสามารถใส่ใจสิ่งแวดล้อมได้ และเป็นมิตร กับชุมชน ทําให้มลภาวะลดลงและสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจรวมทั้งสามารถนําธุรกิจสีเขียวเป็นจุดขายใหม่ให้กับธุรกิจได้”   ประยุกต์ใช้กับเครื่องล้างชิ้นส่วนอัตโนมัติ ประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์   งานล้างแม่พิมพ์ KEEEN ได้ถูกนำไปใช้ในธุรกิจประเภทใดบ้าง ผลิตภัณฑ์ไบโอเทคโนโลยี KEEEN สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในหลากหลายธุรกิจ โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 7 กลุ่ม คือ 1.งานบริหาร จัดการระบบบําบัดน้ําเสีย 2.งานบริหารจัดการถังน้ำมันทั้งบนบก (ใต้ดิน-บนดิน) และบนเรือ 3. งานให้บริการ และเป็นที่ปรึกษาการขจัดน้ำมันปนเปื้อนฉุกเฉินในน้ำและบนดิน 4.งานออกแบบ นําเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม 5.งานให้บริการทําความสะอาดพื้นฝ่ายผลิต อุปกรณ์เครื่องจักร หรือบริเวณพื้นที่ปนเปื้อนน้ำมัน 6.งานติดตั้งอุปกรณ์หยดอัตโนมัติ เพื่อขจัด กลิ่นในห้องน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการบําบัดน้ำเสีย และ 7.งานให้บริการตรวจสอบตัวอย่างน้ำ เสีย ดินปนเปื้อน และทําวิจัยศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ KEEEN มี 13 สูตรที่ตรงกับความต้องการของแต่ละอุตสาหกรรม ได้แก่ Surface Cleaner/FOG Digesting Cleaner, Parts Cleaner, Oil Spill Control, Bio Sanitizer, Wastewater Treatment, Odor Neutralizer, Natural Hand wash, Max Blends, Oil Biosorb และ Oil Absorbent ซึ่งทุกสูตรผลิตภัณฑ์ ได้ผ่านการควบคุมคุณภาพเองจากโรงงานผลิต ตั้งแต่ขั้นตอนการคัด แยก เพาะเลี้ยงสายพันธุ์ จนกระทั่งแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ภายในห้องปฏิบัติการอันทันสมัย ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ซึ่งเป็น สถาบันวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย   ใช้ทำความสะอาดในครัวร้านอาหาร   ทำความสะอาดหัวจ่ายน้ำมัน ติดตั้งระบบหยดอัตโนมัติ ในสถานี ปตท.   ขจัดคราบน้ำมันฉุกเฉิน   ระบบจ่ายสารชีวบำบัดภัณฑ์กับระบบบำบัดน้ำเสียรวมของคอมมิวนิตี้ มอลล์ (ห้างสรรพสินค้า)  “KEEEN มหัศจรรย์แห่งการขจัดคราบน้ำมันและสิ่งสกปรก ที่ดูแลและเป็นมิตรต่อ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและตัวคุณ” นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ขจัด บําบัดและเยียวยา (Cleaning and Remediation)

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

ขนาดบรรจุ 5 ลิตร และ 20 ลิตร

ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบน้ำมันปนเปือนฉุกเฉิน ประสิทธิภาพสูง

 

  • สำหรับทำความสะอาดคราบน้ำมัน บริเวณที่ปนเปื้อนคราบน้ำมันรวมถึงบริเวณแหล่งน้ำ แหล่งดินที่ปนเปื้อนน้ำมัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยย่อยสลายโมเลกุลของน้ำมัน และสารอินทรีย์ ต่างๆ
  • ช่วยลดค่าใช้จ่ายการบำบัดของเสีย และสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

KEEEN-Oil Spill Control ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบน้ำมันปนเปื้อนฉุกเฉิน ประสิทธิภาพสูง
KEEEN-Oil Spill Control ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบน้ำมันปนเปื้อนฉุกเฉิน ประสิทธิภาพสูง
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า