๒๒๕ ปี กรุงรัตนโกสินทร์
๒๒๕ ปี กรุงรัตนโกสินทร์
๒๒๕ ปี กรุงรัตนโกสินทร์
๒๒๕ ปี กรุงรัตนโกสินทร์
๒๒๕ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

๒๒๕ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

เป็นหนังสือที่บันทึกเรื่องราว พร้อมรวบ รวมภาพประกอบในแง่มุมต่างๆ ของกรุงเทพมหานครเอาไว้ตั้งแต่ยุคสร้างเมือง จนมาถึงปัจจุบัน โดยเขียนด้วยภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

  • ราคา 870.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
63ฮ็อบบี้โซน

      ร้าน 63hobbyzone จำหน่ายสินค้าประเภทของเก่าและของสะสม,หนังสือเก่า,หนังสือสะสม,นิตยสาร,โปสการ์ด,ปฎิทินตั้งโต๊ะ และ อื่นๆ        

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

 225ปี กรุงรัตนโกสินทร์ บันทึกสร้างเมืองจากกทม.


 พิมพ์ครั้งที่ ๑ : พฤษภาคม ๒๕๕๒

 

 

กทม. โดยสำนักผังเมืองได้จัด ทำหนังสือ "225 ปี กรุงรัตน โกสินทร์" ขึ้น 

แม้หนังสือเล่มนี้จะไม่ใช่ตำราประ วัติศาสตร์ 

แต่ก็บันทึกเรื่องราว พร้อมรวบ รวมภาพประกอบในแง่มุมต่างๆ ของกรุงเทพมหานครเอาไว้ตั้งแต่ยุคสร้างเมือง จนมาถึงปัจจุบัน โดยเขียนด้วยภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

เนื้อหาข้อมูลก็มีแหล่งอ้างอิง ให้สามารถไปค้นคว้าต่อไปได้

สำหรับที่มาที่ไปของหนังสือเล่มนี้ จากคำนำของหนังสือระบุว่า ในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ-พระภัทรมหาราช ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2550 ในขณะที่กรุงรัตนโกสินทร์ ฉลองศก 225 ปี 

นับเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ควรค่าแก่การบันทึกความทรงจำในทำนองของการประกาศเกียรติคุณแห่งเมืองที่ร่มเย็นเป็นสุขด้วยพระบารมีภายใต้ร่มเศวตฉัตรของพระองค์ท่าน สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร จึงได้ดำเนินการจัดทำหนังสือ 225 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์อันแสดงถึงการก่อร่างสร้างเมืองของกรุงเทพมหานคร 

โดยได้รับความร่วมมือจากคณะที่ปรึกษาคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี นิเวศวิทยา และทั้งสาขาวิทยาการต่างๆ จากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงระดับ ประเทศ และผู้ทรงคุณวุฒิ

 เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เป็นการนำเสนอเรื่องราวในเชิงวิชา การด้านการผังเมือง ที่มีมิติของด้านประวัติศาสตร์และสังคมผสมผสาน เพื่อสร้างความสมบูรณ์ในการมองเพื่อนำสู่ความเข้าใจ "ชีวิตของเมืองที่มีลักษณะพิเศษ"

สําหรับเนื้อหาภายในหนังสือ "225 ปี กรุงรัตนโกสินทร์" แบ่งเป็น 7 บท ประกอบด้วย

1.บางกอกแห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา : ที่มีเนื้อหาทั้งในด้านภูมิสถาน และวัฒนธรรมในพื้นที่ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ทวารวดี พระนครศรีอยุธยา จนมาถึงสมัยกรุงธนบุรีเป็นราช ธานี (พ.ศ.2310-2325)

2.กรุงรัตนโกสินทร์ : ราชธานีแห่งใหม่ เป็นเรื่องราวของการสร้างเมือง ขยายพระนคร การพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับพระพุทธศาสนา กำเนิดเอกลักษณ์ ศิลปะรัตนโกสินทร์ และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การปกครองแบบราชาธิบดี-ถอดแบบอยุธยาตอนปลาย และกึ่งศตวรรษ กรุงรัตนโกสินทร์

3.กรุงรัตนโกสินทร์ : การเปลี่ยนแปลงสู่เมืองกรุงเทพฯ เป็นบทที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองในด้านต่างๆ ทั้งการเมือง การปกครอง การศึกษา สาธารณูปโภค สาธารณูป การสู่มาตรฐานตะวันตก 

4.กรุงเทพฯ : ก้าวเดินสู่มหานคร ซึ่งเป็นเรื่องของกรุงเทพฯ ยุคใหม่ ซึ่งมีทั้งการเมืองกับการพัฒนาเมือง การเริ่มต้นระบบผังเมืองสมัยใหม่ พัฒนาสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ไปจนถึงการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี 

 5.กรุงเทพฯ : เอกนคร ในบทนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาจากการเติบโตของเมือง และการแก้ไขปัญหาของกทม. ตามแนวพระราชดำริ รวมไปถึงภาพลักษณ์ใหม่ กรุงเทพมหานคร

6.กรุงเทพฯ : ความหลากหลายของผู้คน ชุมชน และวัฒนธรรม ที่พูดถึงวัฒนธรรมของกลุ่มชนต่างๆ ในกรุงเทพฯ อาทิ ลาว เขมร มอญ ญวน ฝรั่ง คนจีน มุสลิม พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์

7.กรุงเทพมหานคร : มหานครแห่งความหลากหลาย ที่ว่าด้วยความหลากหลายทั้งด้านอาชีพ ที่อยู่อาศัย การคมนาคมขนส่งสาธารณะ 

น.ส.อัญชลี ปัทมาสวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง (สผม.) เปิดเผยว่า สผม.ได้จัดทำหนังสือ "225 ปี กรุงรัตนโกสินทร์" ขึ้น 8,000 เล่ม เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของเมือง 

โดยเป็นการบันทึกเรื่องราวความเป็นมาโดยย่อของการพัฒนาบ้านเมือง ตลอดจนวิวัฒนาการการเปลี่ยน แปลงทั้งในด้านองค์ประกอบของเมือง การบริหาร การปกครอง สภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และชุมชนของกรุงรัตนโกสินทร์ในยุคต่างๆ จนถึงกรุงเทพฯ ในปัจจุบัน อันเกี่ยวเนื่องด้วยพระอัจฉริยภาพ พระบารมี และพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์แห่งพระราชวงศ์จักรี ที่ได้ทรงทำนุบำรุงบ้านเมือง และทรงนำวิทยาการใหม่ๆ จากต่างประเทศมาพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ที่แม้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย แต่พระองค์ยังทรงห่วงใยดูแลทุกข์สุข และวิถีชีวิตของประชาชนทั่วไปอยู่เสมอ ด้วยแนวพระราชดำริต่างๆ ที่ผู้บริหารบ้านเมืองและท้องถิ่น และกทม.ได้น้อมนำมาปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้ลุล่วงไป 

  สภาพหนังสือดีมาก หนังสือใหม่ 100%

 

รายละเอียดตามรูปภาพ


สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

๒๒๕ ปี กรุงรัตนโกสินทร์
๒๒๕ ปี กรุงรัตนโกสินทร์
870.00.-