ทัวร์ ฮานอย ฮาลอง 4 วัน 3 คืน BL // ราคา 8,999 บาท //

ทัวร์ ฮานอย ฮาลอง 4 วัน 3 คืน BL // ราคา 8,999 บาท //

สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ - วัดเจดีย์เสาเดียว – ล่องอ่าวฮาลอง - ทะเลสาบคืนดาบ - ช็อปปิ้งตลาดย่านการค้า 36 สาย - ชมหุ่นกระบอกน้ำ - กรุงเทพ

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
บริษัท กรีนแลนด์ฮอลิเดย์ จำกัด

เราให้บริการท่องเที่ยวแบบครบวงจร รับจัดกรุ๊ปทัวร์ สัมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมให้คำปรึกษาเส้นทาง โดยผู้ชำนาญการ รับจองตั๋วเครื่องบิน และโรงแรม ด้วยรอยยิ้ม และบริการที่ประทับใจ

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

วันแรก
  กรุงเทพฯ – ฮานอย
11.30 น.
พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาเตอร์ E สายการบิน JETSTAR AIRWAYS (BL)  โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวก
14.25 น.
เดินทางสู่ เมืองฮานอย โดย สายการบิน JETSTAR AIRWAYS (BL)  เที่ยวบินที่ BL668
16.15 น.
ถึงท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
นำท่านเดินทางข้าม แม่น้ำแดง แม่น้ำสายลอยฟ้าที่อยู่สูงกว่าตัวเมือง ท่านจะเห็นสะพานเหล็กแห่งแรกของเวียดนาม ที่ออกแบบโดยสถาปนิคหอไอเฟลของฝรั่งเศส ปัจจุบันใช้เฉพาะรถไฟเท่านั้น กรุงฮานอยในอดีตได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดในเอเชีย เรียกกันว่า “Little Parris”  เป็นเมืองหลวงที่ได้รับการวางผังเมืองไว้อย่างดี มีทะเลสาบและแม่น้ำล้อมรอบเมือง เฉพาะกรุงฮานอยมีทะเลสาบมากว่า 12 แห่ง จึงได้ชื่อว่า City of Lakes มีถนนหนทางที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ มีอาคารสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล (Colonial)  ที่งดงามโดดเด่นมากกว่าเมืองใด ๆ ในอินโดจีน ปัจจุบันฮานอยยังเหลือรอยอดีตความรุ่งโรจน์ให้นักเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ เมืองหลวงแห่งนี้อย่างไม่เสื่อมคลาย
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่  Moon View Hotel หรือเทียบเท่า 3 ดาว (ฮานอย)
วันที่สอง
สุสานโฮจิมินห์ – บ้านโฮจิมินห์ – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์  – เจดีย์เสาเดียว – TranQuoc Pagoda – เดินทางสู่ฮาลอง - ร้านสมุนไพร - ร้านจิวเวอร์รี่ - ร้านผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเที่ยวชม สุสานท่านโฮจิมินห์ (ปิดทุกวันจันทร์และวันศุกร์ เปิดเวลา 07.30) *** ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน – 5 พฤศจิกายน สุสานท่านโฮจิมินห์จะปิดเพื่อนำศพท่านโฮจิมินห์ไปอาบน้ำยา จะสามารถถ่ายรูปด้านนอกสุสานได้เท่านั้น *** สุสานของประธานาธิบดีคน แรกของเวียดนามที่สร้างเมื่อปี ค.ศ.1973-1975 อาคารสร้างด้วยหินอ่อนและหินแกรนิต และสิ่งมีค่าที่ประชาชนที่ศรัทธาส่งมาจากทั่วประเทศ ด้านหลังสุสานเป็นสวนสาธารณะอันสงบและร่มรื่น มีสระน้ำ และ บ้านท่านโฮจิมินห์ บ้านพักหลังสุดท้ายของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ที่แสดงถึงความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายและสมถะของท่าน
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ตัวอาคารพิพิธภัณฑ์มีความโดดเด่นสะดุดตาด้วยรูปทรงสมัยใหม่ ภายในจัดแสดงประวัติการปฏิวัติของท่านโฮจิมินห์ ชม เจดีย์เสาเดียว เป็นเจดีย์ไม้อันงดงามตั้งอยู่บนเสาหินต้นเดียวกลางสระน้ำ สร้างขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญูแก่เจ้าแม่กวนอิมที่ทรงประธานโอรสให้แก่ พระเจ้าหลีไพไต ตามพระสุบินของพระองค์
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบตะวันตก เยี่ยมชมเจดีย์ทรัน ก๊อก (Tran Quoc) เจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดในเวียดนาม 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อ่าวฮาลอง (Halong Bay) โดยมีระยะทางห่างจากเมืองฮานอย ประมาณ 170 กม. ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3.50 ชม. ซึ่งกล่าวกันว่าถ้าการไปท่องเที่ยวประเทศเวียดนามเหนือจะไม่สมบูรณ์แบบหาก ไม่ได้ไปจังหวัดกว่าง นิงห์ (Quang Ninh) ซึ่งจังหวัดนี้มีพรมแดนร่วมกับจีนทางทิศเหนือและมีสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่ง ของโลก ซึ่งมีทัศนียภาพที่อาจน่าตื่นตามากที่สุดในเวียดนาม นั่นคืออ่าวฮาลอง (Vinh Halong) ความงามแบบสันโดษของอ่าวนี้กินเนื้อที่ 4,000 ตารางกิโลเมตร มีเกาะหินปูนน้อยใหญ่กระจัดกระจายอยู่กว่า 1,000 เกาะ ส่วนใหญ่ไม่มีชื่อเรียก ก้อนหินรูปร่างประหลาดเหล่านี้จะโผล่ขึ้นมาจากทะเล ถ้ำที่มีอยู่มากมายก่อให้เกิดโลกที่สวยสดงดงามและปราศจากกาลเวลา เรือสำเภาและสำปั้นที่ล่องไปช้า ๆ บนท้องน้ำในอ่าวแห่งนี้ช่วงเพิ่มความงดงามให้ฉากธรรมชาตินี้มากขึ้น อ่าวฮาลองโด่งดังขึ้นมาจากหมู่ชาวตะวันตกจากภาพยนตร์ฝรั่งเศสเรื่องหนึ่ง เรื่อง Indochine เดินทางถึงเมืองฮาลอง นำท่านชม ร้านจิวเวลรี่ ให้ท่านได้เลือกซื้อของประดับจากอัญมณีหลากหลายชนิด เช่น หยก พลอย ไข่มุก ซึ่งมีตั้งแต่ราคาถูกจนถึงแพง  จากนั้นนำท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โอทอปที่ ร้านผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เช่น ผ้าอเนกประสงค์ หมอน ชุดชั้นใน กาแฟ และ ขนมท้องถิ่นอีกหลากหลาย
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ ตลาดฮาลองไนท์มาเก็ต อิสระเลือกซื้อของฝากขึ้นชื่อของเวียดนาม พักที่ City Bay Palace Hotel หรือเทียบเท่า 3ดาว(ฮาลอง)
วันที่สาม
ล่องอ่าวฮาลอง – ถ้ำนางฟ้า – ศูนย์หัตถกรรมคนพิการ – ฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิน – ช้อปปิ้งตลาดย่านการค้า 36 สาย– หุ่นกระบอกน้ำ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ เพื่อล่องเรือชมความงดงามของ อ่าวฮาลอง หมายถึงอ่าวที่มังกรโบราณเคยมาร่อนลงในอ่าวนี้เมืองครั้งดึกดำบรรพ์   เชิญท่านสัมผัสจากความงดงามและสมบูรณ์ของอ่าวฮาลอง   จนทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การยูเนสโก้เมื่อปี พ.ศ. 2537 สัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ได้แต่งแต้มด้วยเกาะหินปูนรูปร่างแปลกตา นับพันเกาะ สลับซับซ้อนเรียงตัวกันอย่างสวยงาม ผ่านเกาะต่างๆ ที่มีรูปร่างแปลกตา ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะแก่งต่างๆ ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชนฯลฯ ลักษณะทั่วไปของอ่าวฮาลองนั้นประกอบไปด้วยเกาะเล็ก เกาะน้อยจำนวนกว่า 1,000 เกาะ และมีเนื้อที่กว่า 4,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอ่าวตังเกี๋ยของทะเลจีนใต้ 
นำท่านชม ถ้ำนางฟ้า ชม หินงอกหินย้อยมากมายล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจยิ่งนัก ถ้ำแห่งนี้เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นาน มานี้ ได้มีการประดับแสงสีตามผนังและมุมต่าง ๆ ในถ้ำ ซึ่งบรรยากาศภายในถ้ำท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที่เสริมเติมแต่งโดย มนุษย์ แสงสีที่ลงตัวทำให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่าง ๆ มากมาย ทั้ง รูปมังกร เสาค้ำฟ้า พระพุทธรูป 
ชม กระชังปลา ของชาวประมงโดยจะสร้างแพและกะชังไว้สำหรับเลี้ยง กุ้ง หอย ปู ปลา เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้ออาหารทะเลสดๆได้จากที่นี่
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน บนเรือ (SEAFOOD)
พร้อมกับการชมทัศนยภาพอ่าวฮาลอง
นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฮานอย ถึงเมืองฮานอย ระหว่างทาง นำท่านแวะทำธุระส่วนตัว พร้อมกับเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าที่ ศุนย์หัตถกรรมคนพิการที่เมืองไฮดวง ศูนย์หัตถกรรมแห่งนี้ เป็นศูนย์หัตถกรรมที่ให้โอกาสคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากฝนเหลืองในสงครามเวียดนาม ได้สร้างรายได้ในการเลี้ยงตนเอง ซึ่งสินค้าที่นี่เป็นสินค้าที่ทำมาจากฝีมือล้วนๆ และงดงามมาก
นำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงครามสู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีเต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้คาบดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านเมืองสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นำดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้
นำท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ สีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ ชม วัดหง๊อกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน
จากนั้นอิสระช้อปปิ้งที่ ตลาดเก่าดงซวนและ ย่านการค้า 36 สาย (36 Old Streets) แต่ละถนนจะขายสินค้าเฉพาะอย่าง เช่น ถนนผ้าไหม ถนนฝ้าย ถนนกระดาษ ถนนเครื่องเงิน ถนนน้ำตาล เป็นต้น
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ชมการแสดง หุ่นกระบอกน้ำ ศิลปกรรมประจำชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในน้ำผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรีเวียดนามและพากย์สดๆของ คณะละคร) นำเสนอเรื่องราวในชีวิตประจำวัน ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม และบอกล่าวถึงเมืองหลวงฮานอย  ท่านจะได้ชมเรื่องราวความรักในเทพนิยาย ความภาคภูมิใจในความเป็นธรรมชาติ และวิถีชาวบ้าน เช่น การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยวพืชผล การตกปลา การแข่งเรือ โดยใช้หุ่นกระบอกน้ำทั้งสิ้น
พักที่  Moon View Hotel หรือเทียบเท่า 3 ดาว (ฮานอย)
วันที่สี่
ฮานอย – กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นเดินทางสู่สนามบิน นอยไบ
11.40 น.
เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน JETSTAR AIRWAYS (BL)  เที่ยวบินที่ BL667
13.30 น.
ถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ทัวร์ ฮานอย ฮาลอง 4 วัน 3 คืน BL // ราคา 8,999 บาท //
ทัวร์ ฮานอย ฮาลอง 4 วัน 3 คืน BL // ราคา 8,999 บาท //
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า