คู่มือเตรียมสอบข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่่น (ทุกตำแหน่งต้องสอบ)

คู่มือเตรียมสอบข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่่น (ทุกตำแหน่งต้องสอบ)

ผู้แต่ง: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY<br>
รูปแบบ : ปกอ่อน

  • ราคา 230.00.-

จำนวนสินค้า

สินค้าหมด
แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายออนไลน์ ชีทราม sheetram

จำหน่ายหนังสือกฎหมาย คู่มือสอบ คู่มือเตรียมสอบงานราชการ ตำรากฎหมายทุกชนิด สารบัญคำพิพากษาฎีกา รวมคำบรรยายเนติบัณฑิตย คู่มือสอบ ธงคำตอบ นิติศาสตร์ ทนายความ เนติบัณฑิตย์ อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา ชีทราม ชีทสรุป ข้อสอบ ม.รามคำแหง ครูผู้ช่วย ข้อสอบ ติว ราชการ ทหาร ตำรวจ หนังสือกฏหมาย ปลัดอำเภอ เนติบัณฑิต งานราชการ สอบราชการ sheetram

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

 

คู่มือเตรียมสอบข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่่น (ทุกตำแหน่งต้องสอบ)
ผู้แต่ง: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
สารบัญ
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
สรุปการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขถึงปัจจุบัน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2546
แนวข้อสอบ พ.ร.บองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552)
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่่วนตำบล พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่่วนตำบล (ฉบับที่ 6)พ.ศ. 2552
องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)
ตัวอย่างแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่่วนตำบล พ.ศ. 2537
ระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
แนวข้อสอบ - ข้อสอบกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)
ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ราคา 230 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

คู่มือเตรียมสอบข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่่น (ทุกตำแหน่งต้องสอบ)
คู่มือเตรียมสอบข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่่น (ทุกตำแหน่งต้องสอบ)
230.00.-
ติดต่อร้านค้า