ทนายประจำบ้าน / ไชยวุฒิ อัตถากร

ทนายประจำบ้าน / ไชยวุฒิ อัตถากร

รวมกฎหมายต่างๆ ว่าด้วยความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายบางอย่าง , กฎหมายโบราณ , กฎหมายสมัยกรุงสุโขทัย , มรดก , ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

  • ราคา 220.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
หนังสือเก่า lungkitti.com

  หนังสือเก่า lungkitti.com ยินดีต้อนรับครับ...เลือกชมสินค้าได้สะดวก ตามหมวดหมู่หนังสือของทางร้านนะครับ ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าที่ต้องการได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ดูวิธีการสั่งสั่งซื้อ / วิธีชำระเงิน)หากไม่สะดวกในการสังซื้อผ่านระบบ ลูกค้าสามารถแจ้งรายละเอียดในช่องทาง  Line  ได้นะครับ

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

 

  รวมกฎหมายต่างๆ ว่าด้วยความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายบางอย่าง , กฎหมายโบราณ , กฎหมายสมัยกรุงสุโขทัย , มรดก , ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ , วิธีทำพินัยกรรมแบบง่ายๆ , การเช่าที่ เช่าบ้าน เพื่ออาศัย  พระราชบัญญัติควบคุมการเช่าเคหะ และที่ดิน พ.ศ. 2504 , ฎีกาเกี่ยวกับการควบคุมค่าเช่า , สัญญาเช่าบ้าน เช่าที่ดิน เพื่อประกอบการค้า การซื้อขาย - แลกเปลี่ยน - ให้ , เช็ค , ตั๋วเงิน , พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 , กฎหมายแพ่งเอกเทศสัญญา , พระราชบัญญัติต่างๆ , พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 , พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2498 , พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 (เป็นปีที่ 17 ในรัชกาลปัจจุบัน) , พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2503 , ที่ดิน , พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 , อัตราค่าธรรมเนียมท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 2497 (ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2493) , กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 - 14 , ประกาศกระทรวงมหาดไทย , ประกาศกรมที่ดิน , ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 47และ49 , แบบสัญญาต่างๆ 50 แบบ , คณะสงฆ์ , พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 , ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร , อายุความ , ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ , อายุความอาญา (ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499) , ความผิดลหุโทษ , ประมวลกฎหมายอาญา 2499 , ทนายความถูกควบคุมในการอาชีพ และพระราชบัญญัติทนายความ (ฉบับที่ 1 - 3) 
โดย: นายไชยวุฒิ  อัตถากร 
หมวด: หนังสือเพื่อการค้นคว้า
ปกแข็ง / 1,040 หน้า 
พิมพ์ที่: โอเดียนการพิมพ์ 
ปีที่พิมพ์: 2512 
ขนาด: กว้าง 13.2 ซม.  ยาว 18.9 ซม. 
สภาพ: พอใช้
ทนายประจำบ้าน / ไชยวุฒิ อัตถากร
ทนายประจำบ้าน / ไชยวุฒิ อัตถากร
220.00.-