VISA  1 ปี  (Long Term Visa 1 Year)

VISA 1 ปี (Long Term Visa 1 Year)

บริการจัดเตรียมเอกสารเพื่อให้ได้ Visa ในประเทศไทยยาวนาน 5-6 เดือน หรือหนึ่งปีตามแต่กรณี

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
Visa@Work

CK. Consult & Service ยินดีให้บริการ พร้อมที่จะให้คำปรึกษาและแนะนำในการจัดทำ Visa และ Work permit ให้แก่ชาวต่างชาติ ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่มีประสบการณ์มากกว่าสิบปี เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและจัดเอกสารเหมาะสมในแต่ละกรณี

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

วีซ่าแบบ 1 ปี (Long Term Visa 1 Year)

เมื่อท่านดำเนินการขอวีซ่า Non Immigrant “ B “ มาแล้ว และดำเนินการขอใบอนุญาตการทำงาน (Work Permit) เรียบร้อยแล้ว เมื่อใกล้ครบกำหนดการอนุญาตในวีซ่า ท่านต้องยื่นเอกสารใหม่เพื่อขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป เป็นระยะเวลา 1 ปี หรือเรียกว่า Long Term Visa 1 Year ได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือที่ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน (One Stop Service) ซึ่งสะดวกรวดเร็วมากใช้เวลาประมาณ 1 วัน แต่ทั้งนี้บุคคลที่จะยื่นเอกสารที่ One Stop Services ได้นั้นต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของ One Stop Service และในขณะนี้ได้มีการอำนวยความสะดวกในการขอต่อวีซ่าของคนต่างด้าวในที่กระทรวงแรงงานฯ ด้วย ในการขอต่ออายุวีซ่า ครั้งแรกเจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้ 30 วัน เพื่อพิจารณาว่าจะอนุมัติหรือไม่ เมื่อใกล้ครบกำหนดการอนุญาต 30 วันให้นำหนังสือเดินทางไปฟังผลการพิจารณาอีกครั้งถ้าผลการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วจะอนุญาตให้ 1 ปี หรือ 5 -6 เดือนแล้วแต่จะพิจารณาอนุญาต แต่ถ้าผลการพิจารณายังไม่เสร็จก็จะอนุญาตต่อให้อีก 30 วันจนกว่าผลการพิจารณาจะแล้วเสร็จ สำหรับท่านที่ได้รับการอนุญาตวีซ่าแบบ 1 ปี และท่านได้อยู่ในประเทศไทยติดต่อกันเกิน 90 วัน ท่านต้องยื่นแบบฯรายงานตัวต่อสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองด้วย ซึ่งสามารถแจ้งได้ด้วยตนเอง ส่งทางไปรษณีย์ หรือมอบอำนาจให้คนอื่นแจ้งแทนก็ได้ 

   เอกสารประกอบการพิจารณา

1.         ตม.7 
2.
        สำเนาหนังสือเดินทาง 
3.
        รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม
4.  
     ค่าธรรมเนียม 1,900.- บาท 
5.
        หนังสือรับรองและชี้แจงตำแหน่งของคนต่างด้าวที่ปฏิบัติงานในบริษัทห้าง ร้าน ให้ระบุ.. 
         
o        ลักษณะประเภทธุรกิจ 
         
o        ตำแหน่ง , รายได้ (รวมเงินเดือนและรายได้อื่นๆ) , คุณวุฒิการศึกษา 
         
o        เหตุผลความจำเป็นในการจ้าง 
         
o        จำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงาน (คนไทย และคนต่างด้าว) มีคนต่างด้าวกี่คน ชื่อะไร ตำแหน่งใด อัตราเงินเดือนเท่าใดบ้าง 
6.
        สำเนาใบอนุญาตทำงาน หรือ ใบรับคำขออนุญาตทำงาน (ตท.2) 
7.
        รายการเสียภาษีเงินได้ (ภ.ง.ด.1) ของคนไทย (ยกเว้น บริษัท มหาชน-ไม่ต้องนำมาแสดง) และคนต่างด้าวเดือนล่าสุด 
8.
        งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน, รายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50)ของปีล่าสุดหรือปีถัดไป แต่ไม่เกิน 2 ปีจาก ปีปัจจุบัน , ภาษีมูลค่าเพิ่มย้อนหลัง 1 ปี(ยกเว้นบริษัท มหาชน ให้มีหนังสือรับรองยอดชำระภาษีตลอดปีโดย ไม่ต้อง แสดงแบบรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 9.
        กรณียื่นคำร้องขอยู่ต่อปีต่อไป ให้แสดงหลักฐานการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91) ของคนต่างด้าวใน รอบปีที่ผ่านมา 
10.
      หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล , ใบสำคัญการจดทะเบียนบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด (แบบ ทค.0401) หรือใบทะเบียนพาณิชย์(แบบ ทค.0403) ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) และบัญชี รายชื่อผู้ถือหุ้นทั้งหมด (ยกเว้น บริษัทมหาชนไม่ต้องนำบัญชีรายชื่อ
ผู้ถือหุ้นมาแสดง) 
11.
      กรณีดำเนินการส่งออกให้นำหลักฐานรับรองการส่งสินค้าออกจากธนาคาร หรือหลักฐานใบขนสินค้าขาออก (แบบ กศก.101/1) ที่ผ่านพิธีการศุลกากรมาแสดงกรณีเป็นธุรกิจท่องเที่ยว ต้องแสดงหลักฐานรับรอง จำนวนนักท่องเที่ยวต่างขาติจากหน่วยงานของรัฐหรือสมาคมไทยธุรกิจ การท่องเที่ยวหรือหลักฐานการจองห้องพัก ของโรงแรม 

VISA  1 ปี  (Long Term Visa 1 Year)
VISA 1 ปี (Long Term Visa 1 Year)
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า