สัญญาทางปกครอง

สัญญาทางปกครอง

ผู้แต่ง : ศ. ดร.สุรพล นิติไกรพจน์<br><br>
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ : 2555<br>

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายออนไลน์ ชีทราม sheetram

จำหน่ายหนังสือกฎหมาย คู่มือสอบ คู่มือเตรียมสอบงานราชการ ตำรากฎหมายทุกชนิด สารบัญคำพิพากษาฎีกา รวมคำบรรยายเนติบัณฑิตย คู่มือสอบ ธงคำตอบ นิติศาสตร์ ทนายความ เนติบัณฑิตย์ อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา ชีทราม ชีทสรุป ข้อสอบ ม.รามคำแหง ครูผู้ช่วย ข้อสอบ ติว ราชการ ทหาร ตำรวจ หนังสือกฏหมาย ปลัดอำเภอ เนติบัณฑิต งานราชการ สอบราชการ sheetram

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

 

สัญญาทางปกครอง 
ผู้แต่ง : ศ. ดร.สุรพล นิติไกรพจน์
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ : 2555
จำนวนหน้า: 200 หน้า
ISBN: 9786163140098
ขนาด : 12x18 
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
สัญญาปกครอง เป็นศัพท์ทางกฎหมายที่เกิดขึ้นหม่เพียงเมื่อประมาณ 10 กว่าปีนี้ในสังคมไทย สัญญาทางปกครองคืออะไร มีความสำคัญเช่นไร หนังสือเล่มนี้มุ่งอธิบายและทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญและลักษณะของสัญญาทางปกครอง รวมทั้งหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่เหมาะสมและการนำมาใช้ในประเทศไทยต่อไป
 
 
สารบัญ
คำนำ
บทนำ
บทที่ 1 ความสำคัญและลักษณะของสัญญาทางปกครอง
1. ความสำคัญของสัญญาทางปกครองในสังคมปัจจุบัน
2. สัญญาทางแพ่งของฝ่ายปกครองกับสัญญาทางปกครอง
3. ลักษณะของสัญญาทางปกครองประเภทต่างๆ
3.1 องค์ประกอบของสัญญาทางปกครองโดยบทบัญญัติของกฎหมาย
3.2 องค์ประกอบของสัญญาทางปกครองโดยผลของคำวินิจฉัยชี้ขาด
บทที่ 2 ศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
1. พัฒนาการและการเกิดขึ้นของศาลปกครองไทย
2. อำนาจหน้าที่ของศาลปกครองในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
3. อำนาจของศาลปกครองในคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองในต่างประเทศ
3.1 อำนาจศาลปกครองฝรั่งเศสในคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
3.2 อำนาจศาลปกครองเยอรมันในคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
บทที่ 3 หลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่เกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
1. หลักเกณฑ์การทำสัญญาทางปกครอง
1.1 หลักเกณฑ์ในเรื่องความสามารถของคู่สัญญา
1.2 หลักเกณฑ์ในเรื่องการทำสัญญาทางปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร
1.3 หลักเกณฑ์ในการเลือกคู่สัญญา
1.4 หลักเกณฑ์ในเรื่องเนื้อหาของสัญญา
2. สิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาในสัญญาทางปกครอง
2.1 อำนาจหน้าที่ของคู่สัญญาฝ่ายปกครอง
2.1.1 อำนาจหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญา
2.1.2 อำนาจบังคับการให้เป็นไปตามสัญญา
2.1.3 อำนาจฝ่ายเดียวในการแก้ไขข้อกำหนดในสัญญาทางปกครอง
2.2 สิทธิของเอกชนคู่สัญญาในสัญญาทางปกครอง
2.2.1 สิทธิในการได้รับค่าเสียหายจากการกระทำของฝ่ายปกครองที่ไม่เป็นไปตามสัญญา
2.2.2 สิทธิในการได้รับค่าทดแทนในการที่เกิดเหตุอันไม่อาจคาดหมายได้ที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามสัญญา
2.3 การวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองโดยอนุญาโตตุลาการ
บทที่ 4 หลักเกณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองไทย
1. หลักเกณฑ์ในเรื่ององค์ประกอบของสัญญาทางปกครองไทย
2. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทำสัญญาทางปกครอง
3. หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาในสัญญาทางปกครอง
3.1 อำนาจของฝ่ายปกครองคู่สัญญาในสัญญาทางปกครอง
3.2 สิทธิของเอกชนคู่สัญญาในสัญญาทางปกครอง
4. หลักเกณฑ์ในเรื่องการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทในสัญญาทางปกครองโดยอนุญาโตตุลาการ
บทที่ 5 บทสรุป
บรรณานุกรม
เกี่ยวกับผู้เขียน
 

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

สัญญาทางปกครอง
สัญญาทางปกครอง
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า