หลักการและเทคนิคการเขียนงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และรายงาน

หลักการและเทคนิคการเขียนงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และรายงาน

หลักการและเทคนิคการเขียนงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และรายงาน

  • ราคา 225.00.- 250.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายออนไลน์ ชีทราม sheetram

จำหน่ายหนังสือกฎหมาย คู่มือสอบ คู่มือเตรียมสอบงานราชการ ตำรากฎหมายทุกชนิด สารบัญคำพิพากษาฎีกา รวมคำบรรยายเนติบัณฑิตย คู่มือสอบ ธงคำตอบ นิติศาสตร์ ทนายความ เนติบัณฑิตย์ อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา ชีทราม ชีทสรุป ข้อสอบ ม.รามคำแหง ครูผู้ช่วย ข้อสอบ ติว ราชการ ทหาร ตำรวจ หนังสือกฏหมาย ปลัดอำเภอ เนติบัณฑิต งานราชการ สอบราชการ sheetram

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

 

หลักการและเทคนิคการเขียนงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และรายงาน
ผู้แต่ง : รศ.ดร.วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 2 : กุมภาพันธ์ 2556
จำนวนหน้า: 282 หน้า
ISBN: 978616
ขนาด : 18.5x26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
คำนำในการพิมพ์ครั้งที่ 2
 
เพื่อช่วยให้หนังสือ “หลักการและเทคนิคการเขียนงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และรายงาน” ในการพิมพ์ครั้งที่ 2 เล่มนี้ครอบคลุมเนื้อหาสาระและสมบูรณ์มากขึ้น ผู้เขียนจึงได้เพิ่มเติมเนื้อหาสาระทางวิชาการ ซึ่งรวมทั้ง หนึ่ง การสร้างกรอบแนวคิด 2 แบบสำหรับการทำวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ สอง การเพิ่มตัวอย่างการเปรียบเทียบหัวข้อวิทยานิพนธ์ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ หรือการบริหารจัดการภาครัฐ จาก 60 หัวข้อ เป็น 105 หัวข้อ สาม การนำเสนอ “แนวทางและเทคนิคการเขียนหัวข้อวิทยานิพนธ์ด้านรัฐประศาสนศาสตร์” พร้อมตัวอย่าง และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สี่ “ขั้นตอนสำคัญของการเขียนรายงาน” ที่แสดงให้เห็นขั้นตอนสำคัญของการเขียนรายงานรวม 7 ขั้นตอน ซึ่งจะมีส่วนช่วยทำให้การเขียนรายงานด้านการบริหารจัดการภาครัฐ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ไม่เลื่อนลอย และไม่ขาดวิชาการที่เป็นสากล เนื่องจากมีกระบวนการคิดและการนำเสนออย่างเป็นระบบ มีเนื้อหาสาระที่ครอบคลุม ครบถ้วน รวมตลอดทั้งมีการนำแนวคิดของนักวิชาการ หน่วยงาน และกฎหมายมาอ้างอิงสนับสนุนความคิดเห็นที่เป็นข้อเสนอแนะของผู้ทำรายงานทำนองเดียวกับการที่ผู้พิพากษาที่พิจารณาพิพากษาคดีได้นำคำพิพากษาของศาลฎีกาในอดีตมาอ้างอิงสนับสนุนคำพิพากษาคดีของตนเอง ทำให้ได้รับการยอมรับสืบต่อกันมา
หวังว่า หนังสือเล่มนี้จะมีส่วนช่วยให้การนำเสนอแนวคิดด้านการบริหารจัดการภาครัฐ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ต่อสังคมเป็นวิชาการ ชัดเจน เป็นระบบ และได้รับการยอมรับเพิ่มมากขึ้น ๆ
 
 
 
สารบัญ
บทที่ 1 หลักการและเทคนิคการเขียนงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์
1. ความสำคัญของเรื่องที่ศึกษา หลักการ เทคนิค
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา หลักการ เทคนิค
3. ขอบเขตของการศึกษา หลักการ เทคนิค
4. ข้อจำกัดของการศึกษา หลักการ เทคนิค
5. การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หลักการ เทคนิค
6. กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา หลักการ เทคนิค
7. คำจำกัดความหรือนิยามศัพท์เฉพาะ หลักการ เทคนิค
8. ระเบียบวิธีศึกษา หลักการ เทคนิค
9. ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษา หลักการ เทคนิค
10. บทคัดย่อ หลักการ เทคนิค
11. การเขียนแบบสอบถาม หลักการ เทคนิค
12. อื่นๆ (เพิ่มเติม) สาระสำคัญเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ 4 ประการ
การเปรียบเทียบหัวข้อวิทยานิพนธ์ ชื่อผู้ศึกษา กรอบแนวคิด และกลุ่มตัวอย่างของนักศึกษา mpa 1-7 (ปี 2548-2554) จำนวน 105 คน
แนวทางและเทคนิคการเขียนหัวข้อวิทยานิพนธ์ด้านรัฐประศาสนศาสตร์
บทที่ 2 หลักการและเทคนิคการเขียนรายงาน
1. หลักการและเทคนิคการเขียนรายงาน
2. หลักการและเทคนิคการเขียนบทสรุปและการวิเคราะห์รายงาน : การนำเสนอระบบความคิดในรายงาน
3. เทคนิคการเขียนกระบวนการพิจารณาแก้ไขปัญหาและเทคนิคการหาสาเหตุ
4. ขั้นตอนสำคัญของการเขียนรายงาน
บทที่ 3 หลักการและเทคนิคการวิเคราะห์การบริหารโครงการ
1. บทนำ
2. แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ
3. การประยุกต์
4. การวิเคราะห์ด้วยกรอบแนวคิด
5. บทสรุป
บทที่ 4 การเขียนอ้างอิงวิชาการ
1. บทนำ
2. ความหมาย
3. วิธีการอ้างอิง
4. วัตถุประสงค์ของการอ้างอิงแบบเชิงอรรถ
5. ประโยชน์ของการอ้างอิงแบบเชิงอรรถ
6. การอ้างอิงแบบเชิงอรรถแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการอ้างอิง
7. การอ้างอิงแบบเชิงอรรถแบ่งตามรูปแบบการเขียน
8. วิธีการใส่หมายเลขการอ้างอิงแบบเชิงอรรถ
9. วิธีการพิมพ์การอ้างอิงแบบเชิงอรรถ
10. แบบแผนการอ้างอิงแบบเชิงอรรถ
11. การลงรายการเชิงอรรถซ้ำ
12. การเลือกแหล่งอ้างอิง
13. บทสรุป
บทที่ 5 แนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการ หน่วยงาน และกฎหมายที่นำมาใช้สนับสนุนการ
นำเสนอผลงานทางวิชาการ
1. การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
2. การบริหารจัดการงบประมาณ
3. การบริหารจัดการงานทั่วไป หรือการบริหารจัดการงานภายในทั่วไป
4. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
5. การปฏิบัติหน้าที่และหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
6. การจัดการภาครัฐแนวใหม่
7. การให้บริการประชาชน
8. การมีส่วนร่วมของประชาชน
9. ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
ผลงานทางวิชาการที่จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ ตั้งแต่ปี 2529-2555
 

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

หลักการและเทคนิคการเขียนงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และรายงาน
หลักการและเทคนิคการเขียนงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และรายงาน
225.00.- 250.00.-