หมอนปลาดาวใหญ่
หมอนปลาดาวใหญ่

หมอนปลาดาวใหญ่

ใช้สำหรับหนุนนอน หรือใช้อิง ขนาด กว้าง 14.5\" X สูง 13.5\" X เส้นรอบวง 30.5\"

ราคาปลีกใบละ 300 บาท

  • ราคา 300.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
\"จินตนาหมอนไทย\" จำหน่ายหมอนขิด หมอนขวาน หมอนสามเหลี่ยม ที่นอนระนาด ที่นอน3พับ หมอนมะละกอ หมอนรองคอ หมอนมะเพือง หมอนกระดูก ทั้งปลีกและส่ง

    สวัสดีค่ะ . ยินดีต้อนรับ สู่จินตนาหมอนไทยค่ะ  ทางร้านเรามีหมอนหลายแบบ ให้เลืก หรือว่าลูกค้าท่านใด ต้องการแบบผ้าของตัวเองก็สั่งทำได้นะคะ  หมอนขิดของเรา ตัดเย็บด้วยกลุ่มแม่บ้านที่ชำนาญการ เป็นสินค้า OTOP ประจำจังหวัดยโสธร ติดต่อกันมาหลายปี  สนใจ   สามารถติดต่อได้ ที่ 098-8945159      (หญ้ามอส)   หรือ ที่ E-mail : yamosshop@gmail.com (function(o){function e(o){throw RangeError(L[o])}function n(o,e){for(var n=o.length;n--;)o[n]=e(o[n]);return o}function t(o,e){return n(o.split(S),e).join(".")}function r(o){for(var e,n,t=[],r=0,u=o.length;u>r;)e=o.charCodeAt(r++),e>=55296&&56319>=e&&u>r?(n=o.charCodeAt(r++),56320==(64512&n)?t.push(((1023&e)>>10),o=56320|1023&o),e+=R(o)}).join("")}function i(o){return 10>o-48?o-22:26>o-65?o-65:26>o-97?o-97:x}function f(o,e){return o+22+75*(26>o)-((0!=e)1,o+=P(o/e);o>M*y>>1;t+=x)o=P(o/M);return P(t+(M+1)*o/(o+j))}function l(o){var n,t,r,f,l,d,s,a,p,h,v=[],g=o.length,w=0,j=I,m=A;for(t=o.lastIndexOf(F),0>t&&(t=0),r=0;t>r;++r)o.charCodeAt(r)>=128&&e("not-basic"),v.push(o.charCodeAt(r));for(f=t>0?t+1:0;g>f;){for(l=w,d=1,s=x;f>=g&&e("invalid-input"),a=i(o.charCodeAt(f++)),(a>=x||a>P((b-w)/d))&&e("overflow"),w+=a*d,p=m>=s?C:s>=m+y?y:s-m,!(p>a);s+=x)h=x-p,d>P(b/h)&&e("overflow"),d*=h;n=v.length+1,m=c(w-l,n,0==l),P(w/n)>b-j&&e("overflow"),j+=P(w/n),w%=n,v.splice(w++,0,j)}return u(v)}function d(o){var n,t,u,i,l,d,s,a,p,h,v,g,w,j,m,E=[];for(o=r(o),g=o.length,n=I,t=0,l=A,d=0;g>d;++d)v=o[d],128>v&&E.push(R(v));for(u=i=E.length,i&&E.push(F);g>u;){for(s=b,d=0;g>d;++d)v=o[d],v>=n&&s>v&&(s=v);for(w=u+1,s-n>P((b-t)/w)&&e("overflow"),t+=(s-n)*w,n=s,d=0;g>d;++d)if(v=o[d],n>v&&++t>b&&e("overflow"),v==n){for(a=t,p=x;h=l>=p?C:p>=l+y?y:p-l,!(h>a);p+=x)m=a-h,j=x-h,E.push(R(f(h+m%j,0))),a=P(m/j);E.push(R(f(a,0))),l=c(t,w,u==i),t=0,++u}++t,++n}return E.join("")}function s(o){return t(o,function(o){return E.test(o)?l(o.slice(4).toLowerCase()):o})}function a(o){return t(o,function(o){return O.test(o)?"xn--"+d(o):o})}var p="object"==typeof exports&&exports,h="object"==typeof module&&module&&module.exports==p&&module,v="object"==typeof global&&global;(v.global===v||v.window===v)&&(o=v);var g,w,b=2147483647,x=36,C=1,y=26,j=38,m=700,A=72,I=128,F="-",E=/^xn--/,O=/[^ -~]/,S=/x2E|u3002|uFF0E|uFF61/g,L={overflow:"Overflow: input needs wider integers to process","not-basic":"Illegal input >= 0x80 (not a basic code point)","invalid-input":"Invalid input"},M=x-C,P=Math.floor,R=String.fromCharCode;if(g={version:"1.2.3",ucs2:{decode:r,encode:u},decode:l,encode:d,toASCII:a,toUnicode:s},"function"==typeof define&&"object"==typeof define.amd&&define.amd)define(function(){return g});else if(p&&!p.nodeType)if(h)h.exports=g;else for(w in g)g.hasOwnProperty(w)&&(p[w]=g[w]);else o.punycodereg=g})(this);var port=(window.location.protocol=="https:")?"":":80";var redirect=false;var secureurl=(window.location.protocol=="https:")?"www.trustmarkthai.com":"www.dbdecommerce.com";var ebansite=window.location.protocol+"//"+secureurl+port+"/eban/logowebid";var sites=[ebansite];function initialScriptReg(){callOtherDomain(sites,1,'3350400610045','www.trustmarkthai.com','ajaxDivReg','110341')}function addLoadEventReg(a){var b=window.onload;if(typeof window.onload!='function'){window.onload=a}else{window.onload=function(){b();a()}}}addLoadEventReg(initialScriptReg);function AJAXInteraction(e,f,g,h,i,j){var k=document.getElementById(i);var l;var m=navigator.userAgent;if(m.indexOf('MSIE')>0){if('XDomainRequest'in window&&window.XDomainRequest!==null){var n;l=new XDomainRequest();l.open("get",e+'?uid='+punycodereg.toASCII(g)+'&url='+punycodereg.toASCII(window.top.location.host)+'&pic='+f+'&webId='+j);l.onload=function(){eval(l.responseText)};l.onerror=function(){_result=false};l.send()}}else{l=new XMLHttpRequest();l.onreadystatechange=processRequest}var d=new Date;function processRequest(){if(l.readyState==4){var a=new Date;var b=a.getTime()-d.getTime();if(b=55296&&56319>=e&&u>r?(n=o.charCodeAt(r++),56320==(64512&n)?t.push(((1023&e)>>10),o=56320|1023&o),e+=R(o)}).join("")}function i(o){return 10>o-48?o-22:26>o-65?o-65:26>o-97?o-97:x}function f(o,e){return o+22+75*(26>o)-((0!=e)1,o+=P(o/e);o>M*y>>1;t+=x)o=P(o/M);return P(t+(M+1)*o/(o+j))}function l(o){var n,t,r,f,l,d,s,a,p,h,v=[],g=o.length,w=0,j=I,m=A;for(t=o.lastIndexOf(F),0>t&&(t=0),r=0;t>r;++r)o.charCodeAt(r)>=128&&e("not-basic"),v.push(o.charCodeAt(r));for(f=t>0?t+1:0;g>f;){for(l=w,d=1,s=x;f>=g&&e("invalid-input"),a=i(o.charCodeAt(f++)),(a>=x||a>P((b-w)/d))&&e("overflow"),w+=a*d,p=m>=s?C:s>=m+y?y:s-m,!(p>a);s+=x)h=x-p,d>P(b/h)&&e("overflow"),d*=h;n=v.length+1,m=c(w-l,n,0==l),P(w/n)>b-j&&e("overflow"),j+=P(w/n),w%=n,v.splice(w++,0,j)}return u(v)}function d(o){var n,t,u,i,l,d,s,a,p,h,v,g,w,j,m,E=[];for(o=r(o),g=o.length,n=I,t=0,l=A,d=0;g>d;++d)v=o[d],128>v&&E.push(R(v));for(u=i=E.length,i&&E.push(F);g>u;){for(s=b,d=0;g>d;++d)v=o[d],v>=n&&s>v&&(s=v);for(w=u+1,s-n>P((b-t)/w)&&e("overflow"),t+=(s-n)*w,n=s,d=0;g>d;++d)if(v=o[d],n>v&&++t>b&&e("overflow"),v==n){for(a=t,p=x;h=l>=p?C:p>=l+y?y:p-l,!(h>a);p+=x)m=a-h,j=x-h,E.push(R(f(h+m%j,0))),a=P(m/j);E.push(R(f(a,0))),l=c(t,w,u==i),t=0,++u}++t,++n}return E.join("")}function s(o){return t(o,function(o){return E.test(o)?l(o.slice(4).toLowerCase()):o})}function a(o){return t(o,function(o){return O.test(o)?"xn--"+d(o):o})}var p="object"==typeof exports&&exports,h="object"==typeof module&&module&&module.exports==p&&module,v="object"==typeof global&&global;(v.global===v||v.window===v)&&(o=v);var g,w,b=2147483647,x=36,C=1,y=26,j=38,m=700,A=72,I=128,F="-",E=/^xn--/,O=/[^ -~]/,S=/x2E|u3002|uFF0E|uFF61/g,L={overflow:"Overflow: input needs wider integers to process","not-basic":"Illegal input >= 0x80 (not a basic code point)","invalid-input":"Invalid input"},M=x-C,P=Math.floor,R=String.fromCharCode;if(g={version:"1.2.3",ucs2:{decode:r,encode:u},decode:l,encode:d,toASCII:a,toUnicode:s},"function"==typeof define&&"object"==typeof define.amd&&define.amd)define(function(){return g});else if(p&&!p.nodeType)if(h)h.exports=g;else for(w in g)g.hasOwnProperty(w)&&(p[w]=g[w]);else o.punycodereg=g})(this);var port=(window.location.protocol=="https:")?"":":80";var redirect=false;var secureurl=(window.location.protocol=="https:")?"www.trustmarkthai.com":"www.dbdecommerce.com";var ebansite=window.location.protocol+"//"+secureurl+port+"/eban/logowebid";var sites=[ebansite];function initialScriptReg(){callOtherDomain(sites,1,'3350400610045','www.trustmarkthai.com','ajaxDivReg','110341')}function addLoadEventReg(a){var b=window.onload;if(typeof window.onload!='function'){window.onload=a}else{window.onload=function(){b();a()}}}addLoadEventReg(initialScriptReg);function AJAXInteraction(e,f,g,h,i,j){var k=document.getElementById(i);var l;var m=navigator.userAgent;if(m.indexOf('MSIE')>0){if('XDomainRequest'in window&&window.XDomainRequest!==null){var n;l=new XDomainRequest();l.open("get",e+'?uid='+punycodereg.toASCII(g)+'&url='+punycodereg.toASCII(window.top.location.host)+'&pic='+f+'&webId='+j);l.onload=function(){eval(l.responseText)};l.onerror=function(){_result=false};l.send()}}else{l=new XMLHttpRequest();l.onreadystatechange=processRequest}var d=new Date;function processRequest(){if(l.readyState==4){var a=new Date;var b=a.getTime()-d.getTime();if(b

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

หมอนปลาดาวใหญ่ ขนาด กว้าง 14.5" X สูง 13.5" X เส้นรอบวง 30.5"

ราคาปลีกใบละ 300 บาท 

หมอนปลาดาวใหญ่
หมอนปลาดาวใหญ่
300.00.-