ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ นายทหารสัญญาบัตร กองทัพไทย พร้อมเฉลยละเอียด ปี 2560

ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ นายทหารสัญญาบัตร กองทัพไทย พร้อมเฉลยละเอียด ปี 2560

ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ นายทหารสัญญาบัตร กองทัพไทย พร้อมเฉลยละเอียด ปี 2560

  • ราคา 259.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายออนไลน์ ชีทราม sheetram

จำหน่ายหนังสือกฎหมาย คู่มือสอบ คู่มือเตรียมสอบงานราชการ ตำรากฎหมายทุกชนิด สารบัญคำพิพากษาฎีกา รวมคำบรรยายเนติบัณฑิตย คู่มือสอบ ธงคำตอบ นิติศาสตร์ ทนายความ เนติบัณฑิตย์ อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา ชีทราม ชีทสรุป ข้อสอบ ม.รามคำแหง ครูผู้ช่วย ข้อสอบ ติว ราชการ ทหาร ตำรวจ หนังสือกฏหมาย ปลัดอำเภอ เนติบัณฑิต งานราชการ สอบราชการ sheetram

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ นายทหารสัญญาบัตร กองทัพไทย พร้อมเฉลยละเอียด ปี 2560
รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
ปีที่พิมพ์ : เมษายน 2560
จำนวนหน้า 452 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับ กองทัพไทย
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกองทัพไทย 
วันกองทัพไทย
กิจกรรมในวันกองทัพไทย 
ย้อนรอยกองทัพไทย
วิวัฒนาการกองทัพไทย กองทัพไทย 
บทบาทกองทัพไทย 
วิสัยทัศน์กองบัญชาการกองทัพไทย
ภารกิจ กองบัญชาการกองทัพไทย
พันธกิจกองบัญชาการกองทัพไทย
ค่านิยมกองทัพไทย
ค่านิยมหลัก กองบัญชาการกองทัพไทย
อำนาจหน้าที่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
นโยบายกองทัพไทย 
นโยบายเร่งด่วน รมว.กห. 
นโยบาย ผบ.ทสส./ผบ.ศบท. 
แนวทางการดำเนินงาน 
วิสัยทัศน์กองทัพไทย 
 
ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงกลาโหม 
ประวัติกระทรวงกลาโหม 
ตราประจำกระทรวงกลาโหม 
โครงสร้างกระทรวงกลาโหม
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. 
 
ส่วนที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์
อนุกรมหรือเลขเรียงลำดับ 
เงื่อนไขภาษา
อุปมาอุปไมย 
เงื่อนไขสัญลักษณ์
คณิตศาสตร์ทั่วไป 
 
ส่วนที่ 4 ความรู้วิชาภาษาไทย
การใช้คำ 
การใช้คำราชาศัพท์ 
การสรุปใจความ 
สำนวน สุภาษิต คำพังเพย 
การเขียนสะกดการันต์ 
ประโยค 
ลักษณะภาษา 
การใช้ภาษา 
คำเป็นคำตาย 
คำเชื่อม 
การสะกดคำ 
การเขียนภาษาให้ถูกต้อง  
การเรียงประโยค 
บทความสั้น 
บทความยาว 
 
ส่วนที่ 5 ภาษาอังกฤษ
ความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ
GRAMMAR AND VOCABULARY  VOCABULARY
Reading Comprehension
Conversation
 
ส่วนที่ 6 ความรู้ทั่วไป
ความรู้ด้านการทหาร
ความรู้เกี่ยวกับ เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
นโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
เศรษฐกิจพอเพียง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2560 
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน 
 
ราคา 259 บาท 
รวบรวมและจัดทำโดย นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

สินค้าที่ใกล้เคียงในร้านนี้

ดูสินค้าทั้งหมด

ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ นายทหารสัญญาบัตร กองทัพไทย พร้อมเฉลยละเอียด ปี 2560
ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ นายทหารสัญญาบัตร กองทัพไทย พร้อมเฉลยละเอียด ปี 2560
259.00.-