เตรียมสอบ ท้องถิ่น ภาค ก สรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบท้องถิ่น บาลานซ์ (ติวเตอร์หมู)

เตรียมสอบ ท้องถิ่น ภาค ก สรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบท้องถิ่น บาลานซ์ (ติวเตอร์หมู)

เตรียมสอบ ท้องถิ่น ภาค ก สรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบท้องถิ่น บาลานซ์ (ติวเตอร์หมู)

  • ราคา 350.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายออนไลน์ ชีทราม sheetram

จำหน่ายหนังสือกฎหมาย คู่มือสอบ คู่มือเตรียมสอบงานราชการ ตำรากฎหมายทุกชนิด สารบัญคำพิพากษาฎีกา รวมคำบรรยายเนติบัณฑิตย คู่มือสอบ ธงคำตอบ นิติศาสตร์ ทนายความ เนติบัณฑิตย์ อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา ชีทราม ชีทสรุป ข้อสอบ ม.รามคำแหง ครูผู้ช่วย ข้อสอบ ติว ราชการ ทหาร ตำรวจ หนังสือกฏหมาย ปลัดอำเภอ เนติบัณฑิต งานราชการ สอบราชการ sheetram

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

เตรียมสอบ ท้องถิ่น ภาค ก สรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบท้องถิ่น บาลานซ์ (ติวเตอร์หมู)
รวบรวมและจัดทำโดย : บาลานซ์ (ติวเตอร์หมู) และพัฒนพงษ์ เลขะโฆษ
ปีที่พิมพ์ : กรกฎาคม 2556 
จำนวนหน้า : 506 หน้า 
รูปแบบ : ปกอ่อน 
 
สารบัญ
ความสามารถทั่วไป
การวิเคราะห์สรุปความจากเงื่อนไขภาษา
การวิเคราะห์สรุปความจากเงื่อนไขสัญลักษณ์
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรม
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคำ (อุปมา - อุปมัย )
การวิเคราะห์เหตุผลและการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
การวิเคราะห์เหตุผลโดยการเปรียบเทียบข้อมูล
การวิเคราะห์เหตุผลความเพียงพอของข้อมูลในการตอบคำถาม
การวิเคราะห์ตีความข้อมูล ตาราง กราฟ และแผนภูมิ
การวิเคราะห์ตีความจากบทความหรือสรุปความเชิงตรรกะ
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกลุ่มคำในลักษณะแผนภูมิวงกลม
แบบฝึกหัดทดสอบความสามารถทั่วไปแบบต่างๆ
ภาษาไทย
การอ่านคำ
การใช้คำให้ถูกความหมาย
การใช้คำที่ขัดแย้งกัน
การใช้คำที่ผิดความหมาย
การใช้สำนวนเปรียบเทียบไม่เหมาะสม
การใช้คำฟุ่มเฟือย
การใช้สำนวนภาษาต่างประเทศ
สำนวนไทย
คำราชาศัพท์ ชุดที่ 1
การใช้ภาษา
การวิเคราะห์บทความ
การอ่านจับใจความสำคัญ
คำและความหมาย
การใช้ถ้อยคำไม่ซ้ำซาก
การใช้ภาษากำกวม
การใช้ภาษาที่ได้รับอิทธิพลมาจากต่างประเทศ
การอ่านข้อความ
ประโยคฟุ่มเฟือย ประโยคกะทัดรัด ประโยคเลียนแบบสำนวนต่างประเทศ
ข้อบกพร่องในการใช้ภาษา
การอ่านข้อความ
เสียงและอักษรไทย
ประโยค ชุดที่ 1
ประโยค ชุดที่ 2
การสะกดคำ
ประโยคและการวิเคราะห์ประโยค
การใช้คำให้ถูกต้องและเหมะสมในการสื่อสาร
สำนวนโวหาร
การอ่านบทความสั้น
สำนวน คำพังเพย สุภาษิต
ลักษณะนาม
ระดับภาษาไทย
คำราชาศัพท์ ชุด 2
ประโยคกะทัดรัด ประโยคฟุ่มเฟือย
ประโยคกำกวม
เฉลยแนวข้อสอบ
ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
ตัวอย่างแนวข้อสอบ พร้อมเฉลย
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
ตัวอย่างแนวข้อสอบ พร้อมเฉลย
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
ตัวอย่างแนวข้อสอบ พร้อมเฉลย
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
ตัวอย่างแนวข้อสอบ พร้อมเฉลย
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
ตัวอย่างแนวข้อสอบ พร้อมเฉลย
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
ตัวอย่างแนวข้อสอบ พร้อมเฉลย
 
ราคา 350 บาท 
รวบรวมและจัดทำโดย บาลานซ์ (ติวเตอร์หมู) และพัฒนพงษ์ เลขะโฆษ

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

เตรียมสอบ ท้องถิ่น ภาค ก สรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบท้องถิ่น บาลานซ์ (ติวเตอร์หมู)
เตรียมสอบ ท้องถิ่น ภาค ก สรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบท้องถิ่น บาลานซ์ (ติวเตอร์หมู)
350.00.-