คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบพร้อมเฉลย เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล 2556

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบพร้อมเฉลย เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล 2556

รวบรวมและจัดทำโดย : ปลัดวีระชัย คำล้าน ดร.ไท คำล้าน ปีที่พิมพ์ : กันยายน 2556

  • ราคา 250.00.-

จำนวนสินค้า

สินค้าหมด
แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายออนไลน์ ชีทราม sheetram

จำหน่ายหนังสือกฎหมาย คู่มือสอบ คู่มือเตรียมสอบงานราชการ ตำรากฎหมายทุกชนิด สารบัญคำพิพากษาฎีกา รวมคำบรรยายเนติบัณฑิตย คู่มือสอบ ธงคำตอบ นิติศาสตร์ ทนายความ เนติบัณฑิตย์ อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา ชีทราม ชีทสรุป ข้อสอบ ม.รามคำแหง ครูผู้ช่วย ข้อสอบ ติว ราชการ ทหาร ตำรวจ หนังสือกฏหมาย ปลัดอำเภอ เนติบัณฑิต งานราชการ สอบราชการ sheetram

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบพร้อมเฉลย เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล 2556
รวบรวมและจัดทำโดย : ปลัดวีระชัย คำล้าน ดร.ไท คำล้าน
ปีที่พิมพ์ : กันยายน 2556
จำนวนหน้า : 300 หน้า 
รูปแบบ : ปกอ่อน 
 
สารบัญ
 
1. สรุปสาระสำคัญ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง
 
1. พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2552
2. พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
3. พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
4. สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
5. สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
6. สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
7. สรุปพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
8. สรุปสาระสำคัญระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543
9. สรุปพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
10. สรุป พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
11. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
12. สรุประเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
13. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
14. สรุป พ.ร.บ. ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542
15. สาระสำคัญ พ.ร.บ. ว่าด้วยการลงคะแนนเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542
16. สรุประเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
17. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
18. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
19. สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2545 และแก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
20. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
21. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549
 
2. แนวข้อสอบ (อัตนัย)
 
1. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548
3. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2545
4. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
5. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
6. พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
 
3. แนวข้อสอบ (ปรนัย)
 
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3. พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540
4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
5. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ. 2544
6. พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
7. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
8. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542
9. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
10. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
11. ความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงานธุรการสารบรรณ พ.ศ. 2526
12. ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 
 
ราคา 250 บาท
จัดทำโดย ปลัดวีระชัย คำล้าน ดร.ไท คำล้าน

สินค้าที่ใกล้เคียงในร้านนี้

ดูสินค้าทั้งหมด

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบพร้อมเฉลย เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล 2556
คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบพร้อมเฉลย เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล 2556
250.00.-
ติดต่อร้านค้า