คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบพร้อมเฉลย นักวิชาการศึกษา 3 ท้องถิ่น อบต อบจ กทม เทศบาล 2556

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบพร้อมเฉลย นักวิชาการศึกษา 3 ท้องถิ่น อบต อบจ กทม เทศบาล 2556

รวบรวมและจัดทำโดย : ปลัดวีระชัย คำล้าน ดร.ไท คำล้าน ปีที่พิมพ์ : กันยายน 2556

  • ราคา 250.00.-

จำนวนสินค้า

สินค้าหมด
แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายออนไลน์ ชีทราม sheetram

จำหน่ายหนังสือกฎหมาย คู่มือสอบ คู่มือเตรียมสอบงานราชการ ตำรากฎหมายทุกชนิด สารบัญคำพิพากษาฎีกา รวมคำบรรยายเนติบัณฑิตย คู่มือสอบ ธงคำตอบ นิติศาสตร์ ทนายความ เนติบัณฑิตย์ อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา ชีทราม ชีทสรุป ข้อสอบ ม.รามคำแหง ครูผู้ช่วย ข้อสอบ ติว ราชการ ทหาร ตำรวจ หนังสือกฏหมาย ปลัดอำเภอ เนติบัณฑิต งานราชการ สอบราชการ sheetram

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบพร้อมเฉลย นักวิชาการศึกษา 3 ท้องถิ่น อบต อบจ กทม เทศบาล 2556
รวบรวมและจัดทำโดย : ปลัดวีระชัย คำล้าน ดร.ไท คำล้าน
ปีที่พิมพ์ : กันยายน 2556
จำนวนหน้า : 300 หน้า 
รูปแบบ : ปกอ่อน 
 
สารบัญ
 
1. สรุปสาระสำคัญ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง
 
1. พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552
2. พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
3. พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
4. สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
5. สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
6. สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
7. สรุปพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 attorney285.com
8. สรุปสาระสำคัญระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3)  พ.ศ. 2543
9. สรุปพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
10. สรุป พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539
11. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
12. สรุประเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
13. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
14. สรุป พ.ร.บ. ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542
15. สาระสำคัญ พ.ร.บ. ว่าด้วยการลงคะแนนเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542
16. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
17. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
18. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลกรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
19. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
 
2. แนวข้อสอบ (ปรนัย)
 
1. พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
2. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
3. พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
4. พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
5. พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
 
 
ราคา 250 บาท
จัดทำโดย ปลัดวีระชัย คำล้าน ดร.ไท คำล้าน

สินค้าที่ใกล้เคียงในร้านนี้

ดูสินค้าทั้งหมด

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบพร้อมเฉลย นักวิชาการศึกษา 3 ท้องถิ่น อบต อบจ กทม เทศบาล 2556
คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบพร้อมเฉลย นักวิชาการศึกษา 3 ท้องถิ่น อบต อบจ กทม เทศบาล 2556
250.00.-
ติดต่อร้านค้า