สรุป แนวข้อสอบพร้อมเฉลย เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 เจ้าพนักงานพัสดุ 2 นักวิชาการพัสดุ 3 ท้องถิ่น 2556

สรุป แนวข้อสอบพร้อมเฉลย เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 เจ้าพนักงานพัสดุ 2 นักวิชาการพัสดุ 3 ท้องถิ่น 2556

รวบรวมและจัดทำโดย : ปลัดวีระชัย คำล้าน ดร.ไท คำล้าน ปีที่พิมพ์ : กันยายน 2556

  • ราคา 250.00.-

จำนวนสินค้า

สินค้าหมด
แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายออนไลน์ ชีทราม sheetram

จำหน่ายหนังสือกฎหมาย คู่มือสอบ คู่มือเตรียมสอบงานราชการ ตำรากฎหมายทุกชนิด สารบัญคำพิพากษาฎีกา รวมคำบรรยายเนติบัณฑิตย คู่มือสอบ ธงคำตอบ นิติศาสตร์ ทนายความ เนติบัณฑิตย์ อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา ชีทราม ชีทสรุป ข้อสอบ ม.รามคำแหง ครูผู้ช่วย ข้อสอบ ติว ราชการ ทหาร ตำรวจ หนังสือกฏหมาย ปลัดอำเภอ เนติบัณฑิต งานราชการ สอบราชการ sheetram

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

สรุป แนวข้อสอบพร้อมเฉลย เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 เจ้าพนักงานพัสดุ 2 นักวิชาการพัสดุ 3 ท้องถิ่น 2556
คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบพร้อมเฉลย เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 เจ้าพนักงานพัสดุ 2 นักวิชาการพัสดุ 3 ท้องถิ่น อบต อบจ กทม เทศบาล 2556
รวบรวมและจัดทำโดย : ปลัดวีระชัย คำล้าน ดร.ไท คำล้าน
ปีที่พิมพ์ : กันยายน 2556
จำนวนหน้า : 370 หน้า 
รูปแบบ : ปกอ่อน 
 
สารบัญ
1. สรุปสาระสำคัญ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง
1. พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552
2. พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
3. พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
4. สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
5. สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
6. สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
7. สรุปพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
8. สรุปสาระสำคัญระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3)  พ.ศ. 2543
9. สรุปพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
10. สรุป พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539
11. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
12. สรุประเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
13. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 สรุป พ.ร.บ. ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542
14. สรุป พ.ร.บ. ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542
15. สาระสำคัญ พ.ร.บ. ว่าด้วยการลงคะแนนเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542
16. สรุปสาระสำคัญกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. 2548
17. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยพัสดุของหน่วยการบริการส่วนราชการท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 3-5) พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553
18. การพัฒนาระบบการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Procurement) และหลักเกณฑ์การซื้อหรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
19. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544
20. พระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ (กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการฮั้ว)
21. สรุปสาระสำคัญระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
22. สรุปสาระสำคัญระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
2. แนวข้อสอบ (ปรนัย)
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542attorney285.com
3. พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540
4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
5. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ. 2544
6. พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
7. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
8. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542attorney285.com
9. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
10. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยพัสดุของหน่วยการบริการส่วนราชการท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 3-5) พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2545 ((ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553
11. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
 
 
ราคา 250 บาท
จัดทำโดย ปลัดวีระชัย คำล้าน ดร.ไท คำล้าน

สินค้าที่ใกล้เคียงในร้านนี้

ดูสินค้าทั้งหมด

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

สรุป แนวข้อสอบพร้อมเฉลย เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 เจ้าพนักงานพัสดุ 2 นักวิชาการพัสดุ 3 ท้องถิ่น 2556
สรุป แนวข้อสอบพร้อมเฉลย เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 เจ้าพนักงานพัสดุ 2 นักวิชาการพัสดุ 3 ท้องถิ่น 2556
250.00.-
ติดต่อร้านค้า