คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายออนไลน์ ชีทราม sheetram

จำหน่ายหนังสือกฎหมาย คู่มือสอบ คู่มือเตรียมสอบงานราชการ ตำรากฎหมายทุกชนิด สารบัญคำพิพากษาฎีกา รวมคำบรรยายเนติบัณฑิตย คู่มือสอบ ธงคำตอบ นิติศาสตร์ ทนายความ เนติบัณฑิตย์ อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา ชีทราม ชีทสรุป ข้อสอบ ม.รามคำแหง ครูผู้ช่วย ข้อสอบ ติว ราชการ ทหาร ตำรวจ หนังสือกฏหมาย ปลัดอำเภอ เนติบัณฑิต งานราชการ สอบราชการ sheetram

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการ ตำราทอง
ปีที่พิมพ์ : ตุลาคม 2556 
จำนวนหน้า 277 หน้า 
รูปแบบ : เข้าเล่ม ไสกาว
 
 
สารบัญ
บทที่ 1 ความหมายของการพัฒนา แนวคิด และวิวัฒนาการ
ความหมายของการพัฒนา (Development)
เป้าหมายที่สำคัญของการพัฒนา
พื้นฐานแนวคิดที่สำคัญของการพัฒนา
ลักษณะของการพัฒนา
วิธีคิดพื้นฐานของการพัฒนาและการพัฒนาชุมชน
กระบวนการ AIC
เบญจภาคี
 
บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีสังคมศาสตร์
แนวความคิดกระแสหลักหรือปฏิฐานนิยม (Positivism)
ทฤษฎีการทำให้ทันสมัย
ทฤษฎีโครงสร้าง
ทฤษฎีการแปลงรูป
ทฤษฎีการแผ่กระจาย
ทฤษฎีการพัฒนาทวิภาค
ทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าที่นิยม
ทฤษฎีความเป็นเหตุเป็นผล
ทฤษฎีการแก้ปัญหา
ทฤษฎีการสะสมทุน
ทฤษฎีแรงผลักดันสำหรับการพัฒนา
ทฤษฎีความเจริญเติบโตอย่างสมดุล
ทฤษฎีความเจริญเติบโตออย่างไม่มีดุลยภาพ
ทฤษฎีจักรวรรดินิยม
ทฤษฎีพึ่งพา
ทฤษฎีความด้อยพัฒนา
ทฤษฎีอื่นๆ
ทฤษฎีโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สรุปเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎี
 
บทที่ 3 ปรัชญา อุดมการณ์ของการพัฒนาชุมชน
ชุมชนคืออะไร
กระบวนการทำงานพัฒนา ในการพัฒนาชุมชน
ความหมายของคำว่า ปรัชญา
ปรัชญาของการพัฒนาชุมชน
เป้าหมายของการพัฒนาชุมชน
แนวคิดที่เกี่ยวกับชุมชนและลักษณะของชุมชน
จุดมุ่งหมายในการพัฒนาชุมชน
ดัชนีชี้วัดความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
การพัฒนาชุมชนและสาธารณูปการ
การประชาสงเคราะห์
นโยบายการพัฒนาชุมชน
การสาธารณูปการ
งานที่ดิน
งานพัฒนาอาชีพ
 
โครงการพัฒนาชุมชนและสาธารณูปโภค
โครงการนิคมสร้างตนเอง
โครงการศูนย์พัฒนาสงเคราะห์ชาวเขา
โครงการอพยพราษฎร
โครงการอาคารสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย
โครงการสงเคราะห์เด็กและบุคคลวัยรุ่น
โครงการส่งเสริมอาชีพและคุ้มครองแรงงาน
โครงการประกันสังคม
โครงการสงเคราะห์บุคคลบางประเภท
โครงการสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ
โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
โครงการอื่นๆ
 
บทที่ 4 กระบวนการพัฒนาชุมชน
การศึกษาชุมชน หรือชุมชนศึกษา
การวิเคราะห์ปัญหาชุมชน
การจัดลำดับความต้องการและปัญหาชุมชน
การวางแผนปัญหาในลักษณะของโครงการ
พิจารณาวิธีดำเนินงาน
การดำเนินงาน
การประเมินผลงาน
การทบทวนเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
บทบาทของนักพัฒนาในการพัฒนาชุมชน
ตัวอย่างพัฒนาของสภาพแวดล้อมในชุมชน
กองทุน 1 ล้านบาทระดับเขต
การดำเนินงานตามโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
 
บทที่ 5 หลักการพัฒนาชุมชน
การพัฒนาชุมชน
หลักการพัฒนาชุมชนของกรมพัฒนาชุมชน 10 ประการ 
จุดมุ่งหมาย วิธีการ และแนวทางการปฏิบัติ
พัฒนาชุมชนระดับตำบล 9 แผนงาน
วิธีการพัฒนาชุมชน
ทฤษฎีและแนวความคิดในการพัฒนาชนบท
ทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนาชนบท
การแบ่งระดับการพัฒนา
โครงการบ้านเอื้ออาทร
โครงการสามสิบบาท(บทสัมภาษณ์)
ประชาคมอาเซียน ASEAN COMMUNITY
นโยบายการดำเนินงานของอาเซียน
หน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการประสานงาน
ประชาคมอาเซียน (ASEAN COMMUNITY : AC)
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ (New Theory)
 
 
 
ราคา 250 บาท 
รวบรวมและจัดทำโดย สถาบันวิชาการ ตำราทอง

สินค้าที่ใกล้เคียงในร้านนี้

ดูสินค้าทั้งหมด

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า