แนวข้อสอบ ภาค ก+ข ท้องถิ่น กว่า 900 ข้อพร้อมเฉลย ปี 56/57

แนวข้อสอบ ภาค ก+ข ท้องถิ่น กว่า 900 ข้อพร้อมเฉลย ปี 56/57

แนวข้อสอบ ภาค ก+ข ท้องถิ่น กว่า 900 ข้อพร้อมเฉลย ปี 56/57

  • ราคา 150.00.-

จำนวนสินค้า

สินค้าหมด
แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายออนไลน์ ชีทราม sheetram

จำหน่ายหนังสือกฎหมาย คู่มือสอบ คู่มือเตรียมสอบงานราชการ ตำรากฎหมายทุกชนิด สารบัญคำพิพากษาฎีกา รวมคำบรรยายเนติบัณฑิตย คู่มือสอบ ธงคำตอบ นิติศาสตร์ ทนายความ เนติบัณฑิตย์ อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา ชีทราม ชีทสรุป ข้อสอบ ม.รามคำแหง ครูผู้ช่วย ข้อสอบ ติว ราชการ ทหาร ตำรวจ หนังสือกฏหมาย ปลัดอำเภอ เนติบัณฑิต งานราชการ สอบราชการ sheetram

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

แนวข้อสอบ ภาค ก+ข ท้องถิ่น กว่า 900 ข้อพร้อมเฉลย ปี 56/57
รวบรวมและจัดทำโดย : ชมรมนักวิชาการคุณภาพ
ปีที่พิมพ์ : พฤศจิกายน 2556 
จำนวนหน้า 170 หน้า 
รูปแบบ : เอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
 
 
สารบัญ
 
 
1.  ตัวอย่างข้อสอบภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งล่าสุด (ปี 51)
1.1 วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
1.2 วิชาภาษาไทย
1.3 วิชาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
2.  แนวข้อสอบกฎหมายที่ใช้ปฏิบัติราชการ และความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ก+ข)
2.1 พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2.3 พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.4 พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.5 พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.6 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2535
2.7 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
2.8 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2528
2.9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
2.10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.11 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.12 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.13 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
3.  สรุปสาระสำคัญกฎหมายที่ใช้ปฏิบัติราชการ และความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ก+ข)
3.1 พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.2 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3.3 พ.ร.บ. สภาตำบลและองคารบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.4 พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.5 พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.6 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2535
3.7 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 
 
ราคา 150 บาท 
รวบรวมและจัดทำโดย ชมรมนักวิชาการคุณภาพ

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

แนวข้อสอบ ภาค ก+ข ท้องถิ่น กว่า 900 ข้อพร้อมเฉลย ปี 56/57
แนวข้อสอบ ภาค ก+ข ท้องถิ่น กว่า 900 ข้อพร้อมเฉลย ปี 56/57
150.00.-
ติดต่อร้านค้า