ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ นักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ พร้อมเฉลยละเอียด ปี 60

ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ นักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ พร้อมเฉลยละเอียด ปี 60

ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ นักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ พร้อมเฉลยละเอียด ปี 60

  • ราคา 259.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายออนไลน์ ชีทราม sheetram

จำหน่ายหนังสือกฎหมาย คู่มือสอบ คู่มือเตรียมสอบงานราชการ ตำรากฎหมายทุกชนิด สารบัญคำพิพากษาฎีกา รวมคำบรรยายเนติบัณฑิตย คู่มือสอบ ธงคำตอบ นิติศาสตร์ ทนายความ เนติบัณฑิตย์ อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา ชีทราม ชีทสรุป ข้อสอบ ม.รามคำแหง ครูผู้ช่วย ข้อสอบ ติว ราชการ ทหาร ตำรวจ หนังสือกฏหมาย ปลัดอำเภอ เนติบัณฑิต งานราชการ สอบราชการ sheetram

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ นักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ พร้อมเฉลยละเอียด ปี 60
รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
ปีที่พิมพ์ : เมษายน 2560
จำนวนหน้า 312 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์
ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ค่านิยม
หน่วยงานในสังกัด
แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2560-2564
นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
 
ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้าภายในและระหว่างประเทศ 
ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้าภายในและระหว่างประเทศ
องค์การเพื่อส่งเสริมธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ
ดุลการค้าและการชำระเงิน
ดุลการชำระเงิน (Balance of Payments)
อัตราแลกเปลี่ยน (Rate of Exchange)
การส่งเสริมการลงทุน
ชิปปิ้งและศุลกากร
วิธีการส่งสินค้าออกและสั่งสินค้าเข้า
การส่งเสริมการส่งออก
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
ระบบเศรษฐกิจ
ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน
รายจ่ายของรัฐบาล
ดัชนีราคาผู้บริโภค
การสำรวจค่าใช้จ่ายของครัวเรือนดัชนี
ดัชนีราคาส่งออก (EXPORT PRICE INDEX)
ดัชนีเศรษฐกิจ
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้าภายในและระหว่างประเทศ
 
ส่วนที่ 3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรมการค้าภายใน
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรมการค้าภายใน
โครงสร้างภายใน
ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบของกรมการค้าภายใน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์กรมการค้าภายใน พ.ศ. 2560-2564
เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรมการค้าภายใน
 
ส่วนที่ 4 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
หน้าที่ความรับผิดชอบเมื่อเริ่มก่อตั้งกรมทะเบียนการค้า
งานชั่งตวงวัด
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี 2560-2562
ค่านิยมกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
แผนปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2559 –2564
 
ส่วนที่ 5 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมการค้าต่างประเทศ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมการค้าต่างประเทศ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ค่านิยมหลัก
แผนยุทธศาสตร์กรมการค้าต่างประเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน
ถาม-ตอบ
 
ส่วนที่ 6 ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ทรัพย์สินทางปัญญา คืออะไร
สิทธิบัตรคืออะไร
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์
พันธกิจ
ภารกิจ
ค่านิยม
อำนาจหน้าที่
 
ส่วนที่ 7 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนักวิชาการพาณิชย์ 
พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556
พระราชบัญญัติ มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติ การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติ การค้าข้าว พุทธศักราช 2489 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2489
แนวข้อสอบ พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556
แนวข้อสอบ พรบ. มาตราชั่งตวงวัด
แนวข้อสอบ พรบ. การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542
แนวข้อสอบ เศรษฐกิจ 
 
ราคา 259 บาท 
รวบรวมและจัดทำโดย นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

สินค้าที่ใกล้เคียงในร้านนี้

ดูสินค้าทั้งหมด

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ นักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ พร้อมเฉลยละเอียด ปี 60
ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ นักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ พร้อมเฉลยละเอียด ปี 60
259.00.-