คู่มือเตรียมสอบ ภาค ข. ท้องถิ่น กฎหมายที่ใช้ในการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

คู่มือเตรียมสอบ ภาค ข. ท้องถิ่น กฎหมายที่ใช้ในการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

คู่มือเตรียมสอบ ภาค ข. ท้องถิ่น กฎหมายที่ใช้ในการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

  • ราคา 200.00.-

จำนวนสินค้า

สินค้าหมด
แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายออนไลน์ ชีทราม sheetram

จำหน่ายหนังสือกฎหมาย คู่มือสอบ คู่มือเตรียมสอบงานราชการ ตำรากฎหมายทุกชนิด สารบัญคำพิพากษาฎีกา รวมคำบรรยายเนติบัณฑิตย คู่มือสอบ ธงคำตอบ นิติศาสตร์ ทนายความ เนติบัณฑิตย์ อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา ชีทราม ชีทสรุป ข้อสอบ ม.รามคำแหง ครูผู้ช่วย ข้อสอบ ติว ราชการ ทหาร ตำรวจ หนังสือกฏหมาย ปลัดอำเภอ เนติบัณฑิต งานราชการ สอบราชการ sheetram

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ ภาค ข. ท้องถิ่น กฎหมายที่ใช้ในการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
รวบรวมและจัดทำโดย : นายสมศักดิ์ จุฑาวงศ์กุล
ปีที่พิมพ์ : ธันวาคม 2556 
จำนวนหน้า 204 หน้า 
รูปแบบ : เอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
 
 
เนื้อหาประกอบด้วย
 
 - พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
 - พ.ร.ฏ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 - พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
 - พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 - พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
 - พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
 - พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
 - พ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
 - พ.ร.บ.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี
 - พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร
 - กฎกระทรวงกำหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร
 - กระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร
 - กฎกระทรวงกำหนดการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์
 - พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน
 - ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เล่มนี้เหมาะสำหรับตำแหน่ง
 - บุคลากร 3
 - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3
 - นิติกร 3
 - เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร 3
 - เจ้าพนักงานทะเบียน 2
 - เจ้าหน้าที่ทะเบียน 1
 - นักพัฒนาชุมชน 3
 - เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 2
 - นักพัฒนาชุมชน 1
 - ตำแหน่งอื่น ๆ
 
สารบัญ
 
 - ประกาศรับสมัครฯ และหลักสูตรการสอบ
 - พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
 - พ.ร.ฏ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 - พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
 - พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 - พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
 - พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
 - พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
 - พ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
 - พ.ร.บ.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี
 - พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร
 - กฎกระทรวงกำหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร
 - กระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บข้อมูลทะเบียบประวัติราษฎร
 - กฎกระทรวงกำหนดการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์
 - พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน
 - ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 
 
ราคา 200 บาท 
รวบรวมและจัดทำโดย นายสมศักดิ์ จุฑาวงศ์กุล
คู่มือเตรียมสอบ ภาค ข. ท้องถิ่น กฎหมายที่ใช้ในการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
คู่มือเตรียมสอบ ภาค ข. ท้องถิ่น กฎหมายที่ใช้ในการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
200.00.-
ติดต่อร้านค้า