รวมแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ภาค ก. ภาค ข. ครบ 1300 ข้อ เฉลยทุกข้อ ปี 57

รวมแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ภาค ก. ภาค ข. ครบ 1300 ข้อ เฉลยทุกข้อ ปี 57

รวมแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ภาค ก. ภาค ข. เล่มเดียวครบ 1300 ข้อ เฉลยทุกข้อ ปี 57

  • ราคา 199.00.-

จำนวนสินค้า

สินค้าหมด
แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายออนไลน์ ชีทราม sheetram

จำหน่ายหนังสือกฎหมาย คู่มือสอบ คู่มือเตรียมสอบงานราชการ ตำรากฎหมายทุกชนิด สารบัญคำพิพากษาฎีกา รวมคำบรรยายเนติบัณฑิตย คู่มือสอบ ธงคำตอบ นิติศาสตร์ ทนายความ เนติบัณฑิตย์ อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา ชีทราม ชีทสรุป ข้อสอบ ม.รามคำแหง ครูผู้ช่วย ข้อสอบ ติว ราชการ ทหาร ตำรวจ หนังสือกฏหมาย ปลัดอำเภอ เนติบัณฑิต งานราชการ สอบราชการ sheetram

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

รวมแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ภาค ก. ภาค ข. เล่มเดียวครบ 1300 ข้อ เฉลยทุกข้อ ปี 57
รวบรวมและจัดทำโดย : กลุ่มนักวิชาการ
ปีที่พิมพ์ : ธันวาคม 2556 
จำนวนหน้า 213 หน้า 
รูปแบบ : เอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
 
สารบัญ
 
ประกาศคณะกรรมการกลางฯ เรื่อง รับสมัครสอบฯ
รวมข้อสอบ 1300 ข้อ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557
 
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
 
1.วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
 
ส่วนที่ 1 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
-แบบที่ 1 อนุกรม
-แบบที่ 2 โจทย์คณิตศาสตร์
-แบบที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล
 
ส่วนที่ 2 ความสามารถทางด้านเหตุผล
-แบบที่ 1 อุปมาอุปไมย
-แบบที่ 2 การสรุปความจากภาษา
-แบบที่ 3 การสรุปความจากสัญลักษณ์
-แบบที่ 4 การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ
 
2.วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
 
     1.ความเข้าใจภาษา
-แบบที่ 1 ข้อความสั้นๆ
-แบบที่ 2 บทความ
 
     2.การใช้ภาษา
-แบบที่ 1 การเลือกใช้คำที่ถูกต้องเติมลงในช่องว่าง
-แบบที่ 2 การเขียนประโยคให้ถูกต้อง
-แบบที่ 3 การสะกดคำได้ถูกต้อง
-แบบที่ 4 การเรียงลำดับข้อความให้ถูกต้อง
 
3.วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
 
-พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
-พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 
ข.ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
 
ส่วนที่ 1 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ส่วนที่ 2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
ส่วนที่ 3 ความรู้ในการกำหนดนโยบายจัดทำแผนหรือโครงการ
ส่วนที่ 6 ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3
 
ราคา 199 บาท 
รวบรวมและจัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

รวมแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ภาค ก. ภาค ข. ครบ 1300 ข้อ เฉลยทุกข้อ ปี 57
รวมแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ภาค ก. ภาค ข. ครบ 1300 ข้อ เฉลยทุกข้อ ปี 57
199.00.-
ติดต่อร้านค้า