เอฟเฟคร้อง YAMAHA SPX2000

เอฟเฟคร้อง YAMAHA SPX2000

เอฟเฟคร้อง YAMAHA SPX2000

  • ราคา 60,000.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google

รายละเอียด

เอฟเฟคร้อง YAMAHA SPX2000

YAMAHA SPX2000 (Professional Multi-Effect Processor)

Professional Multi-Effect Processor เครื่องปรุงแต่งเสียงระบบดิจิตอล  สำหรับมืออาชีพ

FEATURES

  • เครื่องปรุงแต่งเสียงสเตริโอระบบดิจิตอล พร้อม "REV-X"
  • รองรับทั้งสัญญาณอะนาล็อค AES/EBU,24 Bit/96 KHz
  • จอภาพแบบ  LCD พร้อมไฟส่องสว่างเปลี่ยนสีได้ 6 สี
  • มีรูปแบบ 97 Preset, 99 User,25Classic Bank
  • มีโปรแกรม  SPX2000 Editor โดยผ่านช่องต่อ  USB

SPECIFICATIONS

 

Sampling frequency rate

Internal: 44.1,48,88.2,96kHz

External: 
Normal Rate:39.69kHz to 50.88kHz, 
DoubleRate:79.38kHz to 101.76kHz

Frequency response

20Hz to 20kHz (0dB+1.0,-3.0)@48kHz

20Hz to 40kHz (0dB+1.0,-3.0)@96kHz

Dynamic range

106dB

Total harmonic distortion

Less than 0.05%, 
(FS=48kHz:+14dB@20Hz-20kHz, 96kHz:20Hz-40kHz)

Memory bank

PRESET: 97, USER: 99, CLASSIC: 25

Dimensions, Weight

480W x 45H x 372.5D mm, 4kg

Power requirements

Japan:

AC100V 50/60Hz, 25W

North America:

AC120V, 60Hz, 25W

Other Areas:

AC230V, 50/60Hz, 25W

 


Analog input and output characteristics

 

Terminal

LEVEL SW

Impedance

For use with nominal

Level

Connector

Nominal

Max before clip

INPUT[L,R]

+4dBu

10kohms

600ohm Lines

+4dBu

+24dBu

XLR-3-31 type
TRS phone jack (Balanced)

-10dBu

-10dBu

+10dBu

OUTPUT[L,R]

+4dBu

75ohms

600ohm Lines

+4dBu

+24dBu

XLR-3-32
TRS phone jack

-10dBu

-10dBu

+10dBu

 


Digital input and output characteristics

 

Terminal

Format

Data length

Level

Connector

AES/EBU (IN)

AES/EBU

24bit

RS422

XLR-3-31 type (Balanced)

AES/EBU (OUT)

AES/EBU

24bit

RS422

XLR-3-32 type (Balanced)

 


Control I/O characteristics

 

Terminal

Format

Level

Connector

TO HOST

USB

USB 1.1

0 to 3.3V

B type USB Connector

MIDI

IN

MIDI

-

DIN Connector 5P

OUT/THRU

MIDI

-

DIN Connector 5P

WORD CLOCK

IN

-

TTL/75ohms

BNC Connector

 

 

SPX 2000

The New Generation SPX with 96kHz Audio and brand new "REV-X" Reverb Algorithm 
The name "SPX" has been synonymous with "professional multi-effect processor" for more than 15 years, and the models like SPX90, SPX90II, SPX900, SPX1000 and SPX990 have been the most commonly found equipment in the studio and SR racks.The SPX2000, while inheriting the standard interface and common programs from its predecessors, brings a new dimension to the sound quality with the new "REV-X" reverb algorithm and the 96kHz audio DSP. It also offers advanced user interface like 5 assignable LCD back colors, operation lock mode and computer based editor program.SPX2000 is the new generation equipment in line with the DM series Digital Production Consoles, and is suitable for broad range of applications, from Live SR to production studios where professional quality effect processing is required.

Superb Sonic Quality with 24bit/96khz Standard Throughout 
The heart of SPX2000 hardware is the 96kHz audio DSP, with 32-bit internal processing (58-bit accumulator) which offers abundant processing power for the advanced effect algorithms. The 24-bit 128-times over-sampling AD/DA converters deliver 106dB dynamic range and flat response from 20Hz to 40kHz at 96kHz sampling rate. Both are in line with the DM series Digital Production Console quality.

Refined Preset Programs Including the Newly Developed "REV-X" Reverb Algorithm 
There are 3 banks to the SPX2000 memory: "PRESET", "CLASSIC" and "USER". "PRESET" bank contains 97 programs. 17 programs are made with the newly developed "REV-X" reverb algorithms. "REV-X" is a whole new generation of Yamaha Reverb programs with the richest reverberation tone and smoothest decay. There are "REV-X Hall", "REV-X ROOM" and "REV-X PLATE" algorithms. Newly introduced parameters like ROOM SIZE and DECAY envelope also bring much higher definition and finer nuances. 
Other 80 presets consist of the popular trademark SPX programs such as gate reverbs, delays, pitch effects, modulation and other special effects. All programs went through refined editing by the top engineers, and no program is the same as the ones offered in the previous effect processors or digital consoles. The "CLASSIC" bank on the other hand consists of 25 programs giving you the reminiscence of the original SPX90 presets. "USER" bank can store 99 user programs.

Reliable and Efficient Front Panel User Interface with Colors 
SPX2000 hardware cosmetic is designed to offer optimum reliability for the engineers on site. The rugged aluminum front panel features 2 sets of "Cross-keys" – simple navigation tool anyone is familiar with. Parameters are sorted in 3 groups; "PARAMETER","FINE PARAM" and "UTILITY" to ensure speedy access. Also other dedicated buttons like UNDO, COMPARE, BANK, MODE, METER, TAP, and BYPASS ensure efficient operations.

SPX2000 LCD offers 5 back light color variations(!). You can freely assign any of the 5 colors to user programs. The preset programs are colored by effect groups giving you an instant recognition of the effect type even from the distance. (CYAN: Reverbs, WHITE: Delays, MAGENTA: Pitch & Modulations, YELLOW: Others, GREEN: CLASSIC Bank) RED is reserved for warning messages. SPX2000 "OPERATION LOCK" function offers 3 security levels; from preventing accidental changing of Utility settings, or protecting stored memories to prohibiting almost all operations.

Professional Audio I/O and Control Connectors 
SPX2000 Rear Panel houses, for analog connection, XLR type (w/latch) and quarter inch L + R INPUT and OUTPUT connectors both with +4dBU/-10dBu selector switch. Professional digital connection is secured with AES/EBU XLR type I/O connectors and BNC WORDCLOCK IN connector. Also MIDI IN, OUT/TROUGH and USB TO HOST connectors are provided for remote control and data management using computers, Digital Consoles or any MIDI device. Foot Switch connector for effect tempo control is placed on the front panel.

"SPX2000 Editor" for Mac OSX and Windows 
SPX2000 Editor will give you the editing, data management, and remote control capability using computers, in the same environment and common interface as the STUDIO MANAGER for Yamaha Digital Consoles.

Plate Hall Room 
SPX2000 Editor is NOW AVAILABLE for download.
SPX2000 EFFECT PROGRAMS


REVERB AND EARLY REFLECTION 
The SPX2000 has a wide variety of uncompromising, superior reverb and spacial ambience effects, including ER (early reflection). These provide not only exceptionally natural real-world ambience but a stunning selection of other-worldly effects as well.

The REV-X presets in particular all 17 of them were redesigned completely from the ground up, with new reverb algorithms. The Hall presets (#1 - 7) provide various natural, high-density reverb programs, while the Plate programs (#16 - 18) give you a crisp, well-defined sound perfect for vocals. The seven Room presets (#27 - 33) feature realistic recreations of various environments, with fine parameter control over room size, as well as a variety of wall materials and sound-absorption characteristics.

Each and every one of these programs boasts incredibly rich tone and a super-smooth, grain-free decay giving you authentic ambience for enhancing the original sound. Moreover, various parameters provide detailed, comprehensive control over the processed sound.

The SPX2000 also features: Stereo Reverb, Gate Reverb and special Drum Machine Reverb programs refined and updated from the SPX990. 
ER group effects especially for enhancing drums, percussion and guitar, as well as creating powerful, in-your-face sounds. These include #34 Fat Reflections, #41 Full Metal Gate (a dynamic gated reverb program), and #42 Reverse Gate. 
The Classic bank offers 4 basic reverbs Hall, Room, Vocal and Plate, as well as the early reflection, gate reverb and reverse gate programs from the early SPX models.

REV-X PARAMETER LIST 
PARAMETER RANGE DESCRIPTION 
BASIC PARAMETER REV TIME 0.10~46.92s Determines the amount of time until the reverberation decays to silence. 
HI.RATIO 0.1~1.0 Determines the reverberation length (release time) for the high and low frequency sounds. This is used to simulate the damping factor of walls and ceiling. 
LO.RATIO 0.1~1.4 
INI.DLY 0.0~125.0ms Determines the time that elapses between the original sound and the reverberation. 
DIFF. 0~10 Determines the density and separation of the reverberation. 
ROOMSIZE 0~28 Determines the virtual ’size’ of the room, and affects the reverb time. 


FINE
PARAMETER MIX BAL. 0~100% Determines the level balance of the original (dry) sound and the processed (wet) sound. 
OUT LVL 0~100% Determines the overall level of the mixed original and processed sound. 
HPF Thru, 22.0Hz~8.00kHz Cuts the low frequencies of the processed sound. 
LPF 1.00~18.0kHz, Thru Cuts the high frequencies of the processed sound. 
LO.FREQ. 22.0Hz~18.0kHz Basic frequency for the LO.RATIO parameter. 
DECAY 0~53 Determines the shape of the reverberation envelope.
This affects the ’color’ of the reverberation.

DELAY AND ECHO 
The Delay/Echo presets feature versatile, high-quality delay effects allowing you to tap out a tempo for the delay time with the [TAP] button or a footswitch, or synchronize the SPX2000 to the tempo and note values from an external MIDI device.

A full selection of delays is provided, with mono, stereo, and a special stereo with center channel (#50, Delay L, C, R) for creating three-dimensional ambience. There’s also a Stereo Phasing preset (#66) that allows you to modulate the delay sound with a sine or triangle wave for complex, unique delay effects.

The Classic bank also effers two popular programs from the early SPX models: Delay L, R and Stereo Echo.

PITCH CHANGE 
These programs give you sophisticated, high-quality pitch shift effects at your fingertips, updating the original SPX programs with enhanced sound, greater musical control and dynamic expressiveness. The new effects have many functions such as mixing of the sounds, feedback, and synchronizing to tempo. The Classic bank includes Pitch effects from the early SPX models, giving you MIDI note control over the pitch change.

MODULATION 
A wide variety of modulation effects are included on the SPX2000 for fattening the sound, enhancing it, giving it animation and depth, or completely transforming it. Programs include Flanger, Phaser, Chorus, Symphonic, Tremolo, Auto Pan, Ring Modulation and Modulation Filter. The Rotary Speaker program (#71) faithfully recreates that rich rotating speaker sound for organ and other instruments. Special Dynamic Modulation programs, such as Dyna Flange (#76) and Dyna Phaser (#77), let you vary, respectively, the delay time and the frequency of the effect sound with the dynamics of your playing or MIDI velocity for even greater expressive control. Also included are combination programs such as #62 Reverb + Symphonic, gives you Yamaha’s original multiple chorus effect with modulated delay time, and a high-quality reverb. Preset #64 Chorus + Reverb also lets you use both chorus modulation and reverb simultaneously.

The Classic bank features the original modulation programs of early SPX models.

FILTER 
These new programs include Dynamic Filter, Multi Filter and Multi-band Dynamic Processor. Program #78 Dyna Filter gives you powerful control over the sound by allowing you to vary the central frequency of the filter with the signal itself or via MIDI velocity. The Multi-band Dynamic Processor is also exceptionally versatile, giving you independent control over the dynamic range for three separate frequency bands each with an expander/compressor/limiter allowing you to create extremely fat, full and rich sounds.

DISTORTION 
The SPX2000 also has your distortion bases covered, with an Amp Simulator effect (#83) for recreating vintage guitar amps, and a special new Distortion program (#82) featuring five different distortion characteristics (DST1/DST2/OVD1/OVD2/CRUNCH), a noise gate, and comprehensive control over the tone. The SPX2000 also has combination effect programs, #84 Distortion _ Flanger and #85 Distortion _ Delay, letting you combine distortion with modulation or delay effects for an even wider sonic palette.

COMBINATION EFFECTS 
A variety of multi effect programs give you even greater signal processing flexibility and creativity, putting reverb and modulation together, or combining delay with ambience. These combination effects are provided in two different types, one routing the signal in parallel (for example, #94 Delay + Reverb), the other using serial processing of the signal (for example, #95 Delay _ Reverb).

FREEZE 
The Freeze effect turns the SPX2000 into a phrase sampler, ideal for looping parts during live performance. Quality is exceptionally high (96 kHz), even for long phrases up to nearly 3 seconds. The sampled audio can be played by pressing a panel button or by using an external MIDI trigger. You can even specify the number of playback repeats, up to 100 and shift the pitch of the sample (in semitones). The Classic bank brings 2 programs from the early SPX models. Preset #23 Freeze A lets you set the start and end points, while #24 Freeze B allows you to finely change the playback pitch of the sample in 1-cent units (1/100 semitone).

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

เอฟเฟคร้อง YAMAHA SPX2000
เอฟเฟคร้อง YAMAHA SPX2000
60,000.00.-