รวมแนวข้อสอบ ภาค ก.ท้องถิ่น 1300 ข้อ ระดับ 1-2 พร้อมเฉลยทุกข้อ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 57

รวมแนวข้อสอบ ภาค ก.ท้องถิ่น 1300 ข้อ ระดับ 1-2 พร้อมเฉลยทุกข้อ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 57

รวมแนวข้อสอบ ภาค ก.ท้องถิ่น 1300 ข้อ ระดับ 1-2 พร้อมเฉลยทุกข้อ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 57

  • ราคา 185.00.-

จำนวนสินค้า

สินค้าหมด
แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายออนไลน์ ชีทราม sheetram

จำหน่ายหนังสือกฎหมาย คู่มือสอบ คู่มือเตรียมสอบงานราชการ ตำรากฎหมายทุกชนิด สารบัญคำพิพากษาฎีกา รวมคำบรรยายเนติบัณฑิตย คู่มือสอบ ธงคำตอบ นิติศาสตร์ ทนายความ เนติบัณฑิตย์ อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา ชีทราม ชีทสรุป ข้อสอบ ม.รามคำแหง ครูผู้ช่วย ข้อสอบ ติว ราชการ ทหาร ตำรวจ หนังสือกฏหมาย ปลัดอำเภอ เนติบัณฑิต งานราชการ สอบราชการ sheetram

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

รวมแนวข้อสอบ ภาค ก.ท้องถิ่น 1300 ข้อ ระดับ 1-2 พร้อมเฉลยทุกข้อ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 57
รวบรวมและจัดทำโดย : กลุ่มนักวิชาการ
ปีที่พิมพ์ : ธันวาคม 2556 
จำนวนหน้า 198 หน้า 
รูปแบบ : เอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
ประกาศคณะกรรมการ เรื่องรับสมัครสอบฯ
รวมข้อสอบ 1300 ข้อ ภาคความรู้สามารถทั่วไป (ภาค ก.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระดับ 1-2 ประจำปี 2557
 
ส่วนที่ 1 วิชาควาามสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
1.ความสามารถทางด้านการคิดคำนวน
   แบบที่ 1 อนุกรม
   แบบที่ 2 โจทย์คณิตศาสตร์
   แบบที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
2. ความสามารถทางด้านเหตุผล
   แบบที่ 1 อุปมาอุปไมย
   แบบที่ 2 การสรุปความจากภาษา
   แบบที่ 3 การสรุปความจากสัญลักษณ์
   แบบที่ 4 การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ
 
ส่วนที่ 2 วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 25 คะแนนป
1.ความเข้าใจภาษา
   แบบที่ 1 ข้อความสั้น
   แบบที่ 2 บทความ
2.การใช้ภาษา
   แบบที่ 1 การเลือกใช้คำที่ถูกต้องเติมลงในช่องว่าง
   แบบที่ 2 การเขียนประโยคให้ถูกต้อง
   แบบที่ 3 การสะกดคำได้ถูกต้อง
   แบบที่ 4 การเรียงลำดับข้อความให้ถูกต้อง
 
ส่วนที่ 3 วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
-พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542
-พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 
 
ราคา 185 บาท 
รวบรวมและจัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ

สินค้าที่ใกล้เคียงในร้านนี้

ดูสินค้าทั้งหมด

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

รวมแนวข้อสอบ ภาค ก.ท้องถิ่น 1300 ข้อ ระดับ 1-2 พร้อมเฉลยทุกข้อ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 57
รวมแนวข้อสอบ ภาค ก.ท้องถิ่น 1300 ข้อ ระดับ 1-2 พร้อมเฉลยทุกข้อ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 57
185.00.-
ติดต่อร้านค้า