รวมแนวข้อสอบ นักวิชาการพัฒนาชุมชน พัฒนากร กรมการพัฒนาชุมชน ปรนัย 900 ข้อพร้อมเฉลยละเอียด ปี 59

รวมแนวข้อสอบ นักวิชาการพัฒนาชุมชน พัฒนากร กรมการพัฒนาชุมชน ปรนัย 900 ข้อพร้อมเฉลยละเอียด ปี 59

รวมแนวข้อสอบ นักวิชาการพัฒนาชุมชน พัฒนากร กรมการพัฒนาชุมชน ปรนัย 900 ข้อพร้อมเฉลยละเอียด ปี 59

  • ราคา 220.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายออนไลน์ ชีทราม sheetram

จำหน่ายหนังสือกฎหมาย คู่มือสอบ คู่มือเตรียมสอบงานราชการ ตำรากฎหมายทุกชนิด สารบัญคำพิพากษาฎีกา รวมคำบรรยายเนติบัณฑิตย คู่มือสอบ ธงคำตอบ นิติศาสตร์ ทนายความ เนติบัณฑิตย์ อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา ชีทราม ชีทสรุป ข้อสอบ ม.รามคำแหง ครูผู้ช่วย ข้อสอบ ติว ราชการ ทหาร ตำรวจ หนังสือกฏหมาย ปลัดอำเภอ เนติบัณฑิต งานราชการ สอบราชการ sheetram

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

รวมแนวข้อสอบ นักวิชาการพัฒนาชุมชน พัฒนากร กรมการพัฒนาชุมชน ปรนัย 900 ข้อพร้อมเฉลยละเอียด ปี 59
รวบรวมและจัดทำโดย : กลุ่มนักวิชาการ
ปีที่พิมพ์ : ตุลาคม 2559
จำนวนหน้า 231 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
ส่วนที่ 1 ความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ ความคิดเห็น และการวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการทฤษฎี วิธีปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
ส่วนที่ 2 กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ และที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน
1. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
- กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
- กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
- กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
- กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
- กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
- กฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี
- ระเบียบเกี่ยวกับงสารบรรณ
- ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับของทางราชการ
2. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกรมการพัฒนาชุมชน
- พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนพัฒนาชนบท พ.ศ. 2535
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดทย พ.ศ. 2545
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540
ส่วนที่ 3 นโยบายรัฐบาล
ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์ กระทรวงมหาดไทย
ส่วนที่ 5 ยุทธศาสตร์และภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน
ส่วนที่ 6 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ส่วนที่ 7 ความรู้ทั่วไปและเหตุการณปัจจุบัน
 
ราคา 220 บาท 
รวบรวมและจัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

รวมแนวข้อสอบ นักวิชาการพัฒนาชุมชน พัฒนากร กรมการพัฒนาชุมชน ปรนัย 900 ข้อพร้อมเฉลยละเอียด ปี 59
รวมแนวข้อสอบ นักวิชาการพัฒนาชุมชน พัฒนากร กรมการพัฒนาชุมชน ปรนัย 900 ข้อพร้อมเฉลยละเอียด ปี 59
220.00.-