ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน DD // ราคา 12,900 บาท //

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน DD // ราคา 12,900 บาท //

เที่ยวพม่า ไปกับสายการบินนกแอร์ สักการะ พระธาตุอินทร์แขวน เทพทันใจ ตักบาตรพระสงฆ์ 500 กว่ารูป และเมนูพิเศษ... กุ้งแม่น้ำย่าง

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
บริษัท กรีนแลนด์ฮอลิเดย์ จำกัด

เราให้บริการท่องเที่ยวแบบครบวงจร รับจัดกรุ๊ปทัวร์ สัมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมให้คำปรึกษาเส้นทาง โดยผู้ชำนาญการ รับจองตั๋วเครื่องบิน และโรงแรม ด้วยรอยยิ้ม และบริการที่ประทับใจ

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

วันแรก
กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง – หงสาวดี – วัดไจ่คะวาย (ตักบาตรพระสงฆ์ 500 กว่ารูป) – พระธาตุมุเตา (เจดีย์ชเวมอดอร์) พระราชวังบุเรงนอง – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถ ขึ้น-ลง เขาพระธาตุอินทร์แขวน)
04.30 น.
พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง ผู้โดยสายขาออก เคาน์เตอร์ สายการบิน นกแอร์ (DD) เจ้าหน้าที่ของบริษัท คอย อำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน
06.30 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง โดยเที่ยวบินที่ DD 4230                    (มีบริการ อาหารว่าง และเครื่องดื่มบนเครื่อง)
07.15 น.
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเม็งกะลาดง เมืองย่างกุ้ง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เรียบร้อยแล้ว(เวลาท้องถิ่นที่พม่าช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) …
นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองหงสาวดี อยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 80 ก.ม.ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมอญโบราณ ที่ยิ่งใหญ่และ อายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากย่างกุ้ง (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที) ... เดินทางถึงเมืองหงสาวดี
นำท่านร่วม ทำบุญตักบาตร ณ วัดไจ๊คะวาย ซึ่งเป็นวัดสำคัญมีพระสงฆ์ จำพรรษากว่า 1,000 รูป อีกทั้งวัดนี้ยังเป็นสถานที่ศึกษาธรรมของพระและสามเณรอีกด้วย
นำท่านชม... เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือพระธาตุมุเตา (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในเมืองหงสาวดีสัญลักษณ์ยืนยันความเจริญรุ่งเรือง อีกทั้งยังเป็นเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของกรุงหงสาวดีมาช้านาน
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร                                 **กุ้งแม่น้ำย่าง ท่านละ 1 ตัว
จากนั้นนาท่านชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ. 2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นพระราชวังของพระเจ้าหงสาวดี หรือ ท่านบุเรงนอง ปัจจุบันการขุดค้นยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ แต่ก็พอจะมองเห็นได้ว่าบริเวณของพระราชวังแห่งนี้กว้างใหญ่เพียงใด …
สมควรแก่เวลาท่านออกเดินทางสู่ คิมปุน แค้มป์ (เชิงเขาไจ้โท) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) ระหว่างทางผ่านชม แม่น้ำสะโตง สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งในอดีตขณะที่สมเด็จพระนเรศวรกำลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา ได้ถูกทหารพม่าไล่ตาม สมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสงปืนดาบชุดยาวเก้าคืบ ยิงถูกสุรกรรมา แม่ทัพหน้าพม่าเสียชีวิตบนคอช้าง กองทัพของพม่าเห็นขวัญเสีย จึงถอยทัพกลับกรุงหงสาวดี พระแสงปืนที่ใช้ยิงสุรกรรมาตายบนคอช้างนี้ได้นามปรากฏต่อมาว่า "พระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะโตง" นับเป็นพระแสง อัษฎาวุธ อันเป็นเครื่องราชูปโภค ยังปรากฏอยู่จนถึงทุกวันนี้ ...
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระธาตุอินทร์แขวน เปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกหกล้อท้องถิ่น (ใช้เวลา 45 นาที) ขึ้นบนภูเขาไจ้ทิโย เมื่อถึงยอดดอยแล้วพาท่านเดินต่อไปยังองค์พระธาตุอินทร์แขวนชมทัศนียภาพอันสวยงามของสองข้างทางพร้อมสัมผัสความเย็นซึ่งจะค่อยๆ เย็นขึ้นเรื่อยๆ
พร้อมนำท่านเข้าสู่ที่พักที่พัก YO YALAY HOTEL หรือเทียบเท่า
จากนั้นนำท่าน ไปนมัสการพระธาตุ ตามอัธยาศัย... พระธาตุอินทร์แขวน หรือ ก้อนหินทอง ซึ่งเป็นเจดีย์ขนาดเล็กสูง 5.5 เมตร ตั้งอยู่บนก้อนศิลาใหญ่ปิดทอง ที่วางหมิ่นเหม่ อยู่บนหน้าผา ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ โดยเชื่อว่าถ้าผู้ใดได้มานมัสการพระธาตุอินทร์แขวนนี้ครบ 3 ครั้ง ผู้นั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญ พร้อมทั้งขอสิ่งใดก็จะได้สมดั่งปรารถนาทุกประการ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม                        หลังอาหารค่ำเชิญท่านสักการะพระธาตุอินทร์แขวน หรือท่านจะไป นั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน สำหรับท่านที่ต้องการนมัสการกลางแจ้งเป็นเวลานานที่บริเวณระเบียงที่ยื่นสู่พระเจดีย์ท่านควรเตรียมเสื้อกันหนาว หรือกันลมหรือผ้าห่ม ผ้าพันคอ เบาะรองนั่งเนื่องจากบริเวณพื้นที่นั้นมีความเย็นมาก พระธาตุอินแขวนนี้เปิด ตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิดสำหรับ สุภาพบุรุษ จะเปิดถึงเวลา 22.00 น.
วันที่สอง
พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-พระราชวังบุเรงนอง-วัดไจ่กะเลาะ(พระพี่นางสุพรรณกัลยา)-พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง-ย่างกุ้ง-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
04.30 น.
เชิญท่านสักการะพระธาตุอินทร์แขวน หรือท่านจะเลือกทำบุญด้วยการถวายระฆังเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวท่านเอง
06.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
07.00 น.
นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงหงสาวดี ...
นำท่านเที่ยวชม เมืองบะโค หรือ ที่รู้จักกันดีในชื่อ เมืองหงสาวดี
จากนั้นนำท่าน พระราชวังบุเรงนอง และบัลลังก์ผึ้ง วัซุ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณปฎิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ. 2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นพระราชวังของพระเจ้าหงสาวดี หรือ ท่านบุเรงนอง ปัจจุบันการขุดค้นยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ แต่ก็พอจะมองเห็นได้ว่าบริเวณของพระราชวังแห่งนี้กว้างใหญ่เพียงใด
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   พิเศษ... กุ้งแม่น้ำย่าง ท่านละ 1 ตัว
บ่าย
กราบนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง พระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธลักษณะ ที่สวยงามในแบบของมอญ สร้างขึ้น ในปี พ.ศ.2524 ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทั่วประเทศ และเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของประทศพม่า อีกทั้งท่านสมารถที่จะเลือกหา เครื่องไม้แกะสลัก ที่มีให้เลือกมากมายตลอดสองข้างทาง …
จากนั้นนำท่านแวะสักการะ สถูปพระสุพรรณกัลยา ณ วัดไจ่กะเลาะ วัดแห่งนี้เชื่อกันว่าเป็นสถานที่เก็บอัฐิของพระพี่นางสุพรรณกัลยา โดยมีซุ้มรูปปั้นของพระนางเป็นรูปสักการะด้วยเรื่องราวของพระนางได้เลือนหายไปตามกาลเวลานับ 400 ปี เชื่อกันว่าหลวงปู่โง่น ได้ทำพิธีปล่อยดวงวัญญาณพระสุพรรณกัลยาและเหล่านายทหารไทยที่ถูกจองจำตั้งแต่ครั้งเสียกรุงครั้งที่ 2 (เชิญร่วมระลึกถึงวีรกรรมและความเสียสละของบรรพกษัตรีและนักรบไทยเสียสละพระองค์เป็นคัวประกันเพื่อความสงบสุขของบ้านเมือง)
จากนั้นนำท่านนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า ที่มีอายุกว่า 2,500 ปี เป็นที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุ 8 เส้น ของพระพุทธเจ้าองค์พระเจดีย์ สร้างด้วยทองคำหนัก 2 ตัน ขนาดเท่าไข่ประดับด้วยเพชร 5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม ไก่บนยอดเจดีย์ ซึ่งมีทั้งผู้คนชาวพม่า และชาวต่างชาติมากมายพากันเที่ยวชมและนมัสการทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย ***
นำท่านไปยังจุดอธิษฐาน...เพื่อเสริมสิริมงคลและบารมี และถือเป็น 1 ใน 5 *** มหาบูชาสถานของประเทศพม่า... สถานที่แห่งนี้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของชาวพม่า
19.00 น.
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ เรือ 5 ดาว VINTAGE LUXURY YANGON HOTEL
วันที่สาม
ย่างกุ้ง - เมืองสิเรียม เจดีย์เยเลพญา - ตลาดสก็อต - พระหยก - ช้างเผือก - กรุงเทพฯ
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ เมืองสิเรียม ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 45 กิโลเมตร ชม ความสวยงามแปลกตาของเมือง ซึ่งเมืองนี้เคยเป็นเมือง ท่าของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ตั้งแต่ในสมัย นาย พลฟิลิปเดอ บริโต ยี นิโคเต จนมาสิ้นสุดเมื่อปีพ.ศ. 2156 ร่วมสมัยพระเจ้าทรงธรรมกรุงศรีอยุธยาท่านจะเห็นเศษซากก าแพง สไตล์ ลูซิตาเนียนบาโรก (Lusitanian Baroque ) ตั้งอยู่ริมฝั่งเมืองย่างกุ้งที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำอิระวดี
นำท่านนั่งเรือ ชม พระเจดีย์เยเลพญา (Kyaik Hwaw Wun Pagoda) พระปางมารวิชัยอันงดงามบนเกาะกลาง อายุนับพันปี เป็นที่สักการะของชาวสิเรียม เกาะนี้ไม่ว่าน้ำจะขึ้นสักเท่าไหร่ก็ไม่มีวัน น้ำท่วมได้ ที่บริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะ
นำท่านไหว้สักการะเพื่อขอพร พระจกบาตร หรือพระอุปคุป ที่เป็นที่นับถือของชาวพม่า สามารถซื้ออาหารเลี้ยงปลาดุกตัวขนาดใหญ่นับร้อยๆ ตัวที่ว่ายวนเวียน
จากนั้นนำท่านสักการะ เจดีย์หงาทัตจี สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยเมื่อ 2,500 ปี ก่อน เป็น 1 ใน 10 วัด ที่มีชื่อเสียงของพม่า นอกจากนั้นยังประดิษฐาน พระพุทธรูปที่มีความงดงาม สีทองเหลืองอร่าม สลักจากหินอ่อนทั้งแท่ง เครื่องทรงเป็นโลหะเป็นเครื่องประกอบด้านหลังองค์พระเป็นเครื่องไม้แกะสลักทั้งหมด
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองย่างกุ้ง
นำท่านผ่านชม เจดีย์ซูเลย์ ซึ่งเป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมกลางเมือง ย่างกุ้ง สร้างในสมัยที่อังกฤษยังปกครองพม่าอยู่ เปรียบเจดีย์ซูเลย์นี้ได้ดั่งหัวใจของย่างกุ้ง เพราะชาวอังกฤษได้วางผัง เมืองให้เจดีย์นี้เป็นศูนย์กลางสวนสาธารณะ
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   มื้อพิเศษ...สลัดกุ้งมังกร และเป็ดปักกิ่ง
จากนั้นนำท่านเลือกซื้อสินค้าที่ “สก๊อตมาร์เก็ต ซึ่งสร้าง โดยชาวสก๊อตสมัยเมื่อครั้งพม่ายังเป็นอาณานิคมของประเทศ อังกฤษ ท่านจะสามารถซื้อหาของที่ระลึกพื้นเมืองได้มากมายในราคาถูก เช่น ไม้และงาช้างแกะสลัก, พระพุทธรูปไม้หอมแกะสลัก, แป้งทานาคา, ผ้าปักพื้นเมือง และ เครื่องเงิน เป็นต้น
ท่านชม เจดีย์โปตาทาวน์ ตามตำนานเล่าขานว่า เมื่อราว 2000 ปีก่อน พระเจ้าโอกะลาปะ กษัตริย์มอญทรงบัญชาให้นายทหารระดับ แม่ทัพตั้งแถวถวายสักการะแด่พระเกศธาตุที่นายวาณิช สองพี่น้องอัญเชิญมาทางเรือและมาขึ้นฝั่งเมืองตะเกิงหรือดากอง ณ บริเวณนี้ จึงสร้างเจดีย์โบตะทาวน์ไว้เป็นที่ระลึก พร้อมทั้งแบ่ง พระพุทธเกศา 1 เส้น มาบรรจุไว้ ก่อนนำไปบรรจุใน มหาเจดีย์เวดากองและเจดีย์สำคัญอื่นๆ เจดีย์โบดาทาวน์ จึงเป็นหนึ่งในมหาบูชาสถานของชาวมอญและพม่าเรื่อยมา จนกระทั่งเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 เครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรได้ทิ้งระเบิดถล่มย่างกุ้ง ทำให้เจดีย์โบดาทาวน์องค์เดิมถูกทำลายพินาศ แต่ในระหว่างการบูรณะได้ค้นพบผอบทรงสถูปบรรจุพระเกศธาตุและพระบรมสารีริก-ธาตุครั้นเมื่อเจดีย์โบดาทาวน์องค์ใหม่ สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2496 จึงนำพระเกศธาตุมาบรรจุในมณฑปครอบแก้วใสประดิษฐาน ณ ใจกลางเจดีย์ และทำช่องทางให้พุทธศาสนิกชนเดินเข้าไปดูและสักการบูชาได้อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าชมในอาณาบริเวณเจดีย์โบดาทาวน์คือ พระพุทธรูปทองคำ ประดิษฐานในวิหารด้านขวา ซึ่งเป็นพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีพุทธลักษณะงดงามยิ่งนัก ตามประวัติว่าเคยประดิษฐานอยู่ในพระราชวังมัณฑะเลย์ ครั้นเมื่อพม่าตกเป็นอาณานิคมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคลื่อนย้ายไปยังพิพิธภัณฑ์กัลกัตตาในอินเดียทำให้รอดพ้นจากระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรที่ถล่มวังมัณฑะเลย์ ต่อมาในปี 2488 พระพุทธรูปองค์นี้ถูกจัดไปแสดงที่พิพิธภัณฑ์วิกตอเรียและแอลเบิร์ต นอกจากพระพุทธรูปทองคำแล้ว
จากนั้นนำท่านขอพร พระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย ที่นิยมมากราบไหว้ขอพรและเพื่อความเป็นสิริมงคล
จากนั้นนำท่านข้ามฝั่งไปอีกฝากหนึ่งของถนนเพื่อ...สักการะ เทพกระซิบ ซึ่งองค์เทพกระซิบ นี้ชาวพม่าเชื่อว่าเป็นธิดาของพญานาค คนพม่าจะนับถือเทพองค์นี้มากรองจากเทพทันใจ ท่านจะเห็นได้จากของไหว้ที่คนพม่านำมาไหว้เมื่อประสบความสำเร็จตามพรที่ขอ โดยการขอพรเทพกระซิบนี้ ต้องไปขอเบา ๆ ข้าง ๆ หู ซึ่งเป็นที่มาของเทพกระซิบ
นำท่านชม พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง16 ฟุต ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามมากโดยเฉพาะ ดวงตา และพระบาท มีภาพมงคล 108 ประการ
นำท่านชม วัดพระหินอ่อน ซึ่งเป็นวัดที่มี พระพุทธรูปทำจากหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
และนำท่านชมความน่ารักแสนรู้ของ ช้างเผือก ที่มีลักษณะทั้ง 9 ประการตรงตามตำราโบราณ ซึ่งหาชมได้ยากมากในปัจจุบัน
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเม็งกะลาดง
17.30 น.
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเม็งกะลาดง
21.00 น.
ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ DD4239 (มีบริการ อาหารว่าง และเครื่องดื่มบนเครื่อง)
22.45 น.
เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน DD // ราคา 12,900 บาท //
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน DD // ราคา 12,900 บาท //
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า