ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ 5วัน 4คืน WE // ราคา 9,889 บาท //
ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ 5วัน 4คืน WE // ราคา 9,889 บาท //

ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ 5วัน 4คืน WE // ราคา 9,889 บาท //

เยือนเมืองฉงชิ่ง ดินแดนจีน ชมสถานที่สำคัญ อุทยานหลุมฟ้า ระเบียงแก้ว ช้อปปิ้งถนนคนเดิน บินโดยสายการบินไทยสมาย ในราคาถูกสุดๆ *ราคานี้ยังไม่รวมค่าวีซ่าจีน

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
บริษัท กรีนแลนด์ฮอลิเดย์ จำกัด

เราให้บริการท่องเที่ยวแบบครบวงจร รับจัดกรุ๊ปทัวร์ สัมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมให้คำปรึกษาเส้นทาง โดยผู้ชำนาญการ รับจองตั๋วเครื่องบิน และโรงแรม ด้วยรอยยิ้ม และบริการที่ประทับใจ

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

วันแรก
สนามบินสุวรรณภูมิ – ฉงชิ่ง – อู่หลง
08.00
ณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก(ระหว่างประเทศ) ประตู 2 เคาน์เตอร์ E สายการบินไทยสไมล์ (Thaismile) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก
10.30
ออกเดินทางสู่ เมืองฉงชิ่ง โดยเที่ยวบินที่ WE 684 (อาหารกลางวัน เสริฟ์บนเครื่อง) (จีนเวลาเร็วกว่าไทย 1 ชม.)
14.50
เดินทางถึงเมืองฉงชิ่ง ประเทศจีนมี 4 นคร ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ เทียนสิน ฉงชิ่ง โดยมีสมญานามว่าเป็นเมืองคีรี เมืองเตาไฟ และเมืองหมอก มีประวัติอันเนิ่นนานกว่า 3,000 ปี
นำท่านเดินทางสู่ เมืองอู่หลง (ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชั่วโมง) เมืองอู่หลง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ เมืองฉงชิ่ง เป็นเมืองที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาโอบล้อม ด้วยภูเขาสูง ทำให้เมืองนี้มี ป่าไม้และพื้นที่สีเขียวเยอะและอากาศดี มีแม่นํ้าอู่เจียงไหลตัดผ่านกลางเมือง เมืองอู่หลงอยู่ห่างจากเมืองฉงชิ่ง ประมาณ 130 กิโลเมตร ถนนเป็นทางด่วนพิเศษตลอดเส้นทางถึงเมืองอู่หลง
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำคณะเข้าสู่ที่พัก Tianyu Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว, เมืองอู่หลง
วันที่สอง
อู่หลง – อุทยานเขานางฟ้า(รวมรถรางเล็ก) – อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ ระเบียงแก้วอู่หลง – ฉงชิ่ง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนำชมอุทยานเขานางฟ้า (รวมรถเล็ก) หรือ Xiannu Mountain อุทยานท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดับ 4A ของประเทศจีน เป็นอุทยานที่มีชื่อเสียงในเรื่องความสวยงามทางธรรมชาติที่มีความสวยงามแตกต่างกันไปในแต่ละฤดู จนได้รับสมญานามว่าเป็นดินแดนแห่ง 4 สิ่งมหัศจรรย์ คือ มีป่าไม้หนาแน่น มียอดเขาประหลาด มีทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และมีลานเล่นหิมะในฤดูหนาว ฤดูใบไม้ผลิจะได้พบกับใบไม้เปลี่ยนสี ส่วนฤดูหนาวระหว่างกลางเดือนพย.-ธค.ท่านจะได้เล่นหิมะอย่างสนุกสนาน (ไม่รวมค่าเล่นสโนว์สเลด 120 หยวน/คน)
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม ไฮไลท์ สุดยอดอุทยานแห่งชาติที่ได้รับมรดกโลกล่าสุดของจีน อุทยานแห่งชาติหลุมบ่อฟ้า (อุทยานท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดับ 5A) ภูผาที่น่าอัศจรรย์ชมซานเฉียว 3 สะพานสวรรค์ บนพื้นที่ยาว 8 ก.ม. กว้าง 10-200 เมตร แผ่นดินมีการยุบตัวลง เนื่องมาจากการกัดเซาะของน้ำ ทำให้เกิดสะพานภูเขาธรรมชาติ 3 สะพาน ที่มีความสูง 280 เมตร หนา 167 เมตร หลุมบ่อฟ้าเมื่อมองจากด้านบนจะเหมือนภูเขาที่มีรู แต่มองดูจากที่ไกลๆ จะเหมือนมีแอ่งน้ำที่อยู่กลางหุบเขาและเมื่อเดินไปใกล้ๆ จะได้เห็นหลุมอวกาศขนาดใหญ่ที่ลอยอยู่ท่ามกลางภูเขา ชมบ้านโบราณกลางหุบเขา (โรงเตี้ยมเก่าซึ่งเป็นจุดแวะพักของคนเดินทางในสมัยก่อนตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์ถัง ค.ศ.618-907) ที่สวยจับตาเมื่อมีแสงตกจากด้านบนหลุมบ่อฟ้าสาดส่องเข้ามาใจกลางบ้าน
นำท่าน พบกับความเสียวของทางเดินกระจกระเบียงแก้วอู่หลง เป็นสะพานที่มีพื้นที่หน้ากว้างที่กว้างที่สุดในโลก จุดชมวิวแห่งนี้เป็นหน้าผาสูง จากระดับน้ำทะเล 1200 เมตร ส่วนที่ยื่นออกจากหน้าผา 11 เมตร ความยาว 26 เมตร ความสูงแนวตั้งจากด้านล่างของหน้าผาสูง 280 เมตร วางแผนและออกแบบ โดยผู้เชี่ยวชาญจากในและต่างประเทศกว่า 20 ท่าน เป็นการท้าทายนักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทิวทัศน์อันงดงาม ท่านจะได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายใต้ระเบียงเดินกระจกทั้งหมด ถือได้ว่าเป็นจุดชมวิวระเบียงแก้วที่ที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง โดยมีกฏอยู่ว่าผู้มาเยือนระเบียงกระจก ต้องสวมผ้าหุ้มรองเท้าขณะเดิน เพื่อช่วยลดความสกปรก รอยขีดข่วน และง่ายต่อการทำความสะอาด (หากช่วงที่ท่านมาท่องเที่ยว ทางอุทยานประกาศปิดปรับปรุง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงิน หรือหาโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสำคัญ โดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า) ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับเข้าสู่มหานครฉงชิ่ง
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำคณะเข้าสู่ที่พัก Well Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว, เมืองฉงชิ่ง
วันที่สาม
ฉงชิ่ง – เฉิงตู – ร้านช้อปปิ้ ง - ถนนโบราณจิ่นหลี่
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนำคณะเข้าสู่เมืองเฉิงตู โดยรถบัส ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 2 ชม (ขึ้นอยู่สภาพการจราจร) ถึงเฉิงตู
นำคณะเข้าร้านผ้าไหม ชมขั้นตอนการเลี้ยงไหมและการผลิตผ้าห่มไหมอันแสนนุ่มน่านอนชวนสัมผัส ชมตัวเมืองเฉิงตู ชมวัดมัญชุศรี วัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเฉิงตู มีเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์สุย (ปี ค.ศ. 605-617) เดิมชื่อวัด “สินเซี่ยงจื้อ” แต่โดนทำลายเพราะสงครามในปลายราชวงศ์หมิง ต่อมาในรัชการคังซี ราชวงศ์เช็ง ได้โปรดให้มีการบูรณะวัดขึ้นมาใหม่โดยมีหลวงพ่อฉือตู่เป็นแกนนำ ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าเป็นภาคหนึ่งของพระโพธิสัตย์มัญชุศรี ภายหลังมีการเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดเหวินซู ซึ่งมีความ หมายเดียวกับ “มัญชุศรี” ภายในวัดมีวิหารท้าวจตุรมหาโลกบาล วิหารไตรมหาโพธิสัตย์ (มัญชุศรี / สมัตภัทร / อวโลกิเตศวร) และวิหารรัตนมหาชาติ (ศากยมุณีเจ้า)
นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์ ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล
จากนั้นแวะผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้าโดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีนและซื้อยาครอบจักรวาล บัวหิมะ ของแท้ 100% ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อน เช่น น้ำร้อนลวก หรือน้ำมัน ช่วยลดการอักเสบและเกิดหนองพองแผลที่โดนลวกได้ดี หรือจะทาเพื่อป้องกันผิวไหม้เสียจากการตากแดดเป็นเวลานานและช่วยแก้ปัญหาสิว ฝ้า จุดด่างดำบนใบหน้าให้หน้าเนียนใส
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านชมแวะ ร้านหยก มีสินค้ามากมายเกี่ยวกับหยกให้ท่านได้เลือกชื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของที่ระลึกให้ตัวท่านเอง ฯลฯ
ได้เวลาละลายเงินหยวนที่ถนนโบราณจิ่งหลี่ เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี มีสินค้าต่างๆ มากมายให้ท่านเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย
นำท่านชม การแสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ศิลปะการแสดงชั้นสูงของเสฉวน ชมการเปลี่ยนหน้ากากภายในเสี้ยววินาที โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทันเป็นการแสดงที่สงวน และสืบทอดกันมาภายในตระกูลหลายชั่วอายุคน ไม่ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกทั่วไป
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Yinshen Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สี่
เฉิงตู – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – ฉงชิ่ง – ศาลาประชาคม - หมู่บ้านโบราณฉือชี่โขว
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านไปเยี่ยมศูนย์วิจัยหมีแพนด้า ที่นี่มีหมีแพนด้ากว่า 20 ตัว หมีแพนด้าเป็นสัตว์สงวนหายากมีกำเนิดในมณฑลเสฉวน มีลูกยากเพราะอุณหภูมิในร่างกายที่พร้อมจะตั้งท้องมีเพียง 3 วันใน 1 ปี และจะตกลูกครั้งละประมาณ 2 ตัว ตัวที่แข็งแรงเพียงตัวเดียวเท่านั้นจะอยู่รอด อาหารโปรดของหมีแพนด้าคือไผ่ลูกศร ปัจจุบันรัฐบาลจีนได้ใช้หมีแพนด้าเป็นสื่อการผูกมิตรไมตรีกับประเทศต่างๆ (รวมรถแบตเตอรี่)
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่เมืองฉงชิ่ง ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่สภาพการจราจร) ถึงฉงชิ่ง
นำท่านเที่ยวชม ศาลาประชาคม (ต้าหลี่ถัง) ซึ่งนายพลเฮ่อหลงแห่งกองทัพคอมมิวนิสต์ริเริ่มสร้างขึ้นภายหลังการปฏิวัติสำเร็จในปี 2494 จุคนได้กว่า 4,000 คน ใช้เป็นที่ประชุมสภาผู้แทนและโรงละครของประชาชนสร้างโดยจำลองแบบมาจากหอฟ้าเทียนถานที่เมืองหลวงปักกิ่ง
นำท่านชมหมู่บ้านโบราณฉือชี่โขว(Ci Qi Kou) ตั้งอยู่เขตชวนหวี้เป็นหมู่บ้านที่มีชนเผ่ากลุ่มน้อยหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ภายในท่านจะได้สัมผัสกลิ่นอายย้อนยุคโบราณในสมัยราชวงศ์ซ่ง หมิง ชิง ซึ่งโครงสร้างอาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่ยังคงไว้สถาปัตยกรรมแบบดั่งเดิม เราสามารถเลือกซื้อของที่ระลึก หรือของฝากจากที่นี่ได้อย่างมากมาย
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำคณะเข้าสู่ที่พัก Well Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว, เมืองฉงชิ่ง
วันที่ห้า
ฉงชิ่ง - หงหยาต้ง – ถนนคนเดินเจี่ยฟังเป่ย – กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านสู่ หงหยาต้ง อาคารขนาดใหญ่สร้างอยู่บนภูเขา ขนานไปกับแม่น้ำเจียหลิง โครงการประกอบด้วยโรงแรม ร้านค้าจำหน่ายสินค้า, ร้านอาหารพื้นเมือง, ร้านน้ำชา โรงละครซึ่งล้วนแล้วแต่ก่อสร้างตกแต่งในรูปแบบโบราณให้อารมณ์และบรรยากาศย้อนยุคสำหรับนักท่องเที่ยวที่มา
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านช้อปปิ้งของฝากกลับบ้านที่ ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย (ถนนคนเดินเมืองฉงชิ่ง) พักผ่อนกันตามอัธยาศัย มีสินค้าหลากหลายให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้ออย่างเพลิดเพลิน
ได้เวลาอันสมควรเดินทางเข้าสู่สนามบินฉงชิ่ง
15.30 น.
กลับเข้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Smile เที่ยวบิน WE 685
17.40 น.
เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ.......

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ 5วัน 4คืน WE // ราคา 9,889 บาท //
ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ 5วัน 4คืน WE // ราคา 9,889 บาท //
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า