ทัวร์จางเจียเจี้ย ดินแดนอวตาร 4วัน 3คืน WE // ราคา 9,889 บาท //

ทัวร์จางเจียเจี้ย ดินแดนอวตาร 4วัน 3คืน WE // ราคา 9,889 บาท //

ชมวิวจากจุดมุมสูง ขึ้นลิฟท์แก้วขนาบภูผา ระเบียงแก้ว ขึ้นเขาเทียนเหมินซาน เดินบนทางเดินกระจกใส มองเห็นวิวด้านล่างชัดเจน

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
บริษัท กรีนแลนด์ฮอลิเดย์ จำกัด

เราให้บริการท่องเที่ยวแบบครบวงจร รับจัดกรุ๊ปทัวร์ สัมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมให้คำปรึกษาเส้นทาง โดยผู้ชำนาญการ รับจองตั๋วเครื่องบิน และโรงแรม ด้วยรอยยิ้ม และบริการที่ประทับใจ

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

วันแรก
สนามบินสุวรรณภูมิ – ฉางซา – ฉือลี่
13.00
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก(ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ E สายการบินไทยสมายล์ (Thai Smile) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก
15.30
ออกเดินทางสู่ เมืองฉางซา โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE616 (จีนเวลาเร็วกว่าไทย 1 ชม.)
19.40
เดินทางถึงเมืองฉางซา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำเซียง ทิศเหนือติดทะเลสาบตงถิง ทางตะวันออก ติดภูเขาลัวเซียว ตะวันตกติดภูเขาอูหลิง ทิศใต้ติดภูเขาเฮิงชาน มีพื้นที่ประมาณ 12,500 ตร.กม.แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อำเภอ อีกทั้งยังเป็นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมยาวนานกว่า 3,000 ปี ในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางด้านการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
นำท่านเดินทางสู่เมืองฉือลี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.5 ชม.)
ค่ำ
Set Box อาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง
นำคณะเข้าสู่ที่พัก JINXIUDONGDU HOTEL หรือเทียบเท่า, เมืองฉือลี่
วันที่สอง
ฉือลี่ – ไฮไลท์ วัดใจ กล้า ท้า เสียวกับสะพานเดินกระจกที่ยาวที่สุดในโลก ร้านบัวหิมะ – ถนนซีปู้ – ชมโชว์หนังตะลุง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก **ไฮไลท์** สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก(Sky Walk) แหล่งท่องเที่ยวใหม่แกะกล่อง ยาวถึง 430 เมตร พบกับความเสียวของทางเดินกระจกที่มีระยะทางอันน่าตื่นเต้นประมาณ 60 เมตร ท่านจะได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายใต้ทางเดินกระจกทั้งหมด ซึ่งเป็นสะพานกระจก ล้อมรอบผาสูงชันความกว้างของ สะพานกระจก ถือเป็นการท้าทายนักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทิวทัศน์อันงดงาม มีกฎอยู่ว่าผู้มาเยือน สะพานกระจก ต้องสวมผ้าหุ้มรองเท้าขณะเดิน สันนิษฐานว่าน่าจะช่วยลดความสกปรก ง่ายต่อการทำความสะอาด สะพานกระจก แห่งนี้ ระยะทางอาจไม่ไกล แต่ความใสอาจทำให้เราก้าวขาไม่ออก!! **หากท่านไม่ประสงค์ที่จะเดินสะพานแก้ว ท่านสามารถลงไปด้านล่างเพื่อเก็บภาพบรรยากาศ แล้วกลับมาเจอกันที่จุดนัดพบ**
(หมายเหตุ : สะพานแก้วเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่จำเป็นต้องตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยอย่างสูงอยู่ตลอดจากทางรัฐบาลจีน ดังนั้นหากสะพานไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวเดิน อันเนื่องจากสภาพอากาศ ลม หิมะ ฝน เป็นอันรับทราบโดยทั่วกันว่า เหตุผลเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทั้งสิ้น)
หากท่านสนใจท่องเทียวในแกรนด์แคนย่อนแห่งเมืองจีน (หุบเขาลั่วฉวน LUANQUANXIA) สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองจางเจียเจี้ย เพราะมีลำธารหลายสายไหลมาจากหลายๆ ทิศทางของหุบเขา ท่านจะได้เห็นความอลังการของหุบเขา โตรกผาธรรมชาติซึ่งท่านจะตลึงกับความงดงามที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้อย่างวิจิตรพิสดาร
(ราคานี้ไม่รวมค่าเข้าแกรนด์แคนย่อน เนื่องจากมีระยะทางเดินภายในอุทยาน 5.3 กิโลเมตร ขึ้น-ลงบันไดสลับกับพื้นราบ และใช้เวลาเดินประมาณ 4-5 ชั่วโมง)
โดยท่านสามารถเดินเล่น ถ่ายรูปชิลล์ ๆ บริเวณภายนอก ท่านจะได้เก็บภาพในความสวยงามเช่นกัน
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีน นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ำใคร เป่าพร้อมชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจำบ้านจีน
นําท่านละลายเงินหยวนที่ ถนนซีปู้เจียตั้งอยู่ในเขตอุทยานอู่หลิงเหยียนซงเป็นแหล่งส่งสินค้าพื้นเมือง ท่านจะได้เลือกซื้อของ ท่านจะได้เลือกซื้อของราคาถูกฝากญาติมิตรสนิท
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านชมโชว์หนังตะลุง ตำนาน 3 ก๊กที่จะถ่ายทอดออกมาในรูปแบบการแสดงหนังตะลุงและรวมไปถึงวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวพื้นเมือง ทั้งได้ความรู้และได้ความสวยงามสนุกสนานกลับบ้านไปอีกด้วย
นำคณะเข้าสู่ที่พัก JINXIUDONGDU HOTEL หรือเทียบเท่า, เมืองฉือลี่
วันที่สาม
จางเจียเจี้ย – เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้าขึ้น-ลง) – ภาพวาดเขียนทราย – ร้านผ้าไหม ร้านยางพารา – พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่จางเจียเจี้ย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เขาเทียนเหมินซาน อยู่ห่างจากเขตเมืองจางเจียเจี้ยเพียง 6 กิโลเมตรเท่านั้น เขาเหมินซานตั้งอยู่ในมณฑลหูหนาน ซื่งในอดีตเทือกเขาแห่งนี้ถูกเรียกว่าภูเขาหวินเมิ้งซานหรือซงเหลียวซาน และในต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อเป็น เขาเทียนเหมินซาน
นำท่านขึ้นสู่เขาโดยนั่งกระเช้าขึ้น-ลง (กระเช้ามีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเพียง 40 นาที) ให้ท่านได้ชมความงามของภูเขานับร้อยยอดที่สูงเสียดฟ้า และชมเส้นทางขึ้นเขาที่มีโค้งถึง 99 โค้งจากบนกระเช้าถึงจุดชมวิว
จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าลงมา (การนั่งกระเช้าขึ้น-ลง เขาเทียนเหมินซาน หากกระเช้าปิดซ่อมบำรุง ทางบริษัทฯ จะจัดโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้ / ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ ความแรงลม หิมะ และการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสำคัญ โดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม จวินเซิงฮวาเยี้ยน(ภาพวาดเขียนทราย) สถานที่จัดแสดงภาพวาดของหลี่จวินเซิง ซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มศิลปะแบบใหม่ ที่เรียกกันว่า จิตรกรรมภาพเม็ดทราย ที่ใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม้ หิน ฯลฯ มาจัดแต่งเป็นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมที่รังสรรค์ขึ้นมาล้วนได้รับรางวัลและยกย่องมากมาย หลายปีซ้อนจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก
จากนั้นนำท่านแวะชมผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของจีนภายในร้านผ้าไหม และร้านยางพารา ได้เวลาอันสมควรนำท่านเข้าสู่พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย ที่รวมรวมประวัติศาสตร์ของชนเผ่า รวมไปถึงวัฒนธรรมในยุคสมัยโบราณให้ท่านได้เรียนรู้ความเป็นมาของพื้นถิ่นจางเจียเจี้ยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำคณะเข้าสู่ที่พัก THE SHANSHUI ZHONGTIAN HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่
ร้านหยก – ฉางซา – กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านชมหยกจีน ของล้ำค่าที่ขึ้นชื่อ ซึ่งชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกคือ สัญลักษณ์ของความดีงาม สติปัญญา และความยุติธรรม ลัทธิขงจื๊อยังให้ความหมายของหยกในแง่ของสัญลักษณ์แห่งปัญญา ความเห็นอกเห็นใจ ความพอประมาณ และความกล้าหาญ เชื่อกันว่าหากใครได้ครอบครองหยกจะพบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ร่ำรวยและมีโชค รวมถึงทำให้อายุยืนอีกด้วย ให้ท่านเลือกชมหยกที่ได้ผ่านการเจียระไนมาเป็นเครื่องประดับนำโชคในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น กำไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เย้า เพื่อซื้อเป็นของขวัญของฝาก
นำท่านเดินทางสู่เมืองฉางซา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระช้อปปิ้งที่ถนนคนเดินหวงซิงลู่ แหล่งรวมสินค้าหลากหลายใจกลางเมืองฉางซา มีสินค้าหลากชนิดให้ท่านเลือกสรร ทั้งสินค้าแบรนด์เนม รวมไปถึงเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย กระเป๋า รองเท้า เป็นต้น เพื่อให้ท่านได้ซื้อของได้ตามอัธยาศัย
19.40
กลับเข้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบิน WE 617
22.35
เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ.......

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

ทัวร์จางเจียเจี้ย ดินแดนอวตาร 4วัน 3คืน WE // ราคา 9,889 บาท //
ทัวร์จางเจียเจี้ย ดินแดนอวตาร 4วัน 3คืน WE // ราคา 9,889 บาท //
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า