ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน 3คืน PG // ราคา 12,900 บาท //

ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน 3คืน PG // ราคา 12,900 บาท //

เมืองโบราณฮอยอัน,วัดฟุ๊กเกี๋ยน,สะพานญี่ปุ่น,เมืองเว้ ,เจดีย์เทียนมู,ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอมสุสานกษัตริย์ไคดิงห์,วัดลินห์อึ๋ง,ตลาดฮาน

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
บริษัท กรีนแลนด์ฮอลิเดย์ จำกัด

เราให้บริการท่องเที่ยวแบบครบวงจร รับจัดกรุ๊ปทัวร์ สัมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมให้คำปรึกษาเส้นทาง โดยผู้ชำนาญการ รับจองตั๋วเครื่องบิน และโรงแรม ด้วยรอยยิ้ม และบริการที่ประทับใจ

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

 

วันแรก
กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เมืองโบราณฮอยอัน-
วัดฟุ๊กเกี๋ยน-บ้านโบราณ-ดานัง
08.30 น.

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4ประตู 4 เคาน์เตอร์ F
สายการบินบางกอกแอร์เวย์Bangkok Airway (PG)
โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

11.00น.

ออกเดินทางสู่เมืองดานังโดยเที่ยวบิน PG 947
** บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง**

12.35 น.

เดินทางถึง สนามบิน ดานัง ประเทศเวียดนามผ่านพิธี
การตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว(เวลาท้องถิ่น
ที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย)เมืองดานังเป็นเมือง
แห่งหาดทรายขาว และ ภูเขาหินอ่อนเป็นเมืองท่าที่
สำคัญและเป็นเมืองใหญ่อันดับ4 ของประเทศเวียดนาม
เมืองนี้เจริญและเติบโตมาจากหมู่บ้านชาวประมงจน
กลายเป็นเมืองท่าที่สำคัญ
นำท่านเดินทางสู่ “เมืองโบราณฮอยอัน”เมืองฮอยอันนั้น
อดีตเคยเป็นเมืองท่าการค้าที่สำคัญแห่งหนึ่งในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และเป็นศูนยกลางของการ แลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมระหว่างตะวันตกกับตะวันออกองค์การยูเนสโก
ได้ประกาศให้ฮอยอันเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม
เนื่องจากเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แม้ว่าจะผ่าน
การบูรณะขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังคงรูปแบบของเมืองฮอยอันไว้ได้
นำท่านเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศเดินทางเข้าสู่ตัว
เมืองฮอยอัน
จากนั้น นำท่านชมวัดฟุ๊กเกี๋ยนเป็นสมาคมชาวจีนที่ใหญ่
และเก่าแก่ที่สุดของเมืองฮอยอันใช้เป็นที่พบปะของคน
หลายรุ่น  วัดนี้มีจุดเด่นอยู่ที่งานไม้แกะสลัก  ลวดลายสวย
งามท่าน สามารถทำบุญต่ออายุโดยพิธีสมัยโบราณ คือ
การนำธูปที่ขดเป็นก้นหอยมาจุดทิ้งไว้เพื่อ เป็นสิริมงคลแก่
ท่าน นำชมOld House of Tan Skyบ้านโบราณซึ่งเป็นชื่อ
เจ้าของบ้านเดิมชาวเวียดนามที่มีฐานะดี ชมบ้านไม้ที่เก่าแก่
และสวยงามที่สุดของเมืองฮอยอัน สร้างมากว่า 200 ปี
ปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี และยังเป็นที่อยู่อาศัย
ของทายาทรุ่นที่เจ็ดของตระกูล การออกแบบตัวอาคารเป็น
การผสมผสานระหว่างอิทธิพลทางสถาปัตยกรรมของจีน ญี่ปุ่น
และเวียดนาม ด้านหน้าอาคารติดถนนเหวียนไทฮ็อกทำเป็นร้าน
บูติค ด้านหลังติดถนนอีกสายหนึ่งใกล้แม่น้ำทูโบนมีประตูออกไม้
สามารถชมวิวทิวทัศน์และเห็นเรือพายสัญจรไป
มาในแม่น้ำทูโบนได้เป็นอย่างดี
นำชม  สะพานญี่ปุ่น ซึ่งสร้างโดยชุมชนชาวญี่ปุ่นเมื่อ 400 กว่าปี
มาแล้ว กลางสะพานมีศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์  ที่สร้างขึ้นเพื่อสวดส่ง
วิญญาณมังกร ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่ามีมังกรอยู่ใต้พิภพส่วนตัวอยู่ที่
อินเดียและหางอยู่ที่ญี่ปุ่นส่วนลำตัวอยู่ที่เวียดนามเมื่อใดที่มังกร
พลิกตัวจะเกิดน้ำท่วมหรือแผ่นดินไหว ชาวญี่ปุ่นจึงสร้างสะพาน
นี้โดยตอกเสาเข็มลงกลางลำตัวเพื่อกำจัดมันจะได้ไม่เกิดภัยพิบัติ
ขึ้นอีก
ชมศาลกวนอู ซึ่งอยู่บนสะพาน ญี่ปุ่นและที่ฮอยอันชาวบ้านจะนำ
สินค้าต่าง ๆไว้ที่หน้าบ้าน เพื่อขายให้แก่นักท่องเที่ยวท่านสามารถ
ซื้อของที่ระลึกเป็นของฝากกลับบ้านได้อีกด้วย เช่น กระเป๋าโคมไฟ
เป็นต้น
จากนั้นเดินทางสู่ดานัง

ค่ำ
บริการอาหารเย็นณภัตตาคารอิ่มอร่อยกับอาหารทะเล Seafood
นำท่านเข้าสู่ที่พัก**โรงแรมGalavina Hotel or
Nhu Minh Beach Hotel
หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
วันที่สอง
ดานัง-เว้-บาน่าฮิลล์-เมืองเว้-เจดีย์เทียนมู-ตลาดดองบา-
ล่องเรือชมแม่น้ำหอมพร้อมฟังดนตรีพื้นเมืองบนเรือ
07.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารเช้า
นำทุกท่านเดินทางสู่บานาฮิลล์ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองดานัง
25 กิโลเมตร บานาฮิลล์เป็นที่ตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนาม
กลางได้ค้นพบในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเวียดนามได้มี
การสร้างถนนอ้อมขึ้นไปบนภูเขาสร้างที่พักโรงแรมสิ่งอำนวย
ความสะดวกต่างๆเพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนในระหว่างการรบ
ระหว่างที่นั่งกระเช้าด้วยความเสียวพร้อมความสวยงามเราจะได้
เห็นวิวธรรมชาติทั้งน้ำตกToc Tien และลำธารSuoi no (ในฝัน)
จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ (Ba Na Hill)กระเช้า
แห่งบานาฮิลล์นี้ได้รับการบันทึกสถิติโลกโดยWorld Record
ว่าเป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ยาวที่สุดประเภทNon Stopโดยไม่หยุด
แวะมีความยาวทั้งสิ้น 5,042 เมตรและเป็นกระเช้าที่สูงที่สุด
ที่ 1,294 เมตรนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกและบาง
จุดมีเมฆลอยต่ำกว่ากระเช้าพร้อมอากาศบริสุทธิ์อันสดชื่นจนทำ
ให้ท่านอาจลืมไปเสียด้วยซ้ำว่าที่นี่ไม่ใช่ยุโรปเพราะอากาศที่
หนาวเย็นเฉลี่ยตลอดทั้งปีประมาณ 10 องศาเท่านั้นจุดที่สูงที่
สุดของบานาฮิลล์มีความสูง 1,467 เมตรกับสภาพผืนป่าที่อุดม
สมบูรณ์

เที่ยง
บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบน
เขาบาน่าฮิลล์
บ่าย

จุดที่สร้างความตื่นเต้นให้นักท่องเที่ยวมองดูอย่างอลังการ
ที่ซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย
ที่สวนสนุก The Fantasy Park(รวมค่าเครื่องเล่นบนสวนสนุก
ยกเว้น รถรางและบ้านผีสิงที่ไม่รวมให้ในรายการ)ที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของบาน่าฮิลล์ท่านจะได้พบกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบเช่นท้า
ทายความมันส์ของหนัง 4D, ระทึกขวัญกับบ้านผีสิงและอื่นๆถ้า
ไดโนเสาร์เกมส์สนุกๆเครื่องเล่นเบาๆรถไฟเหาะแมงมุนเวียนหัว
ตลอดไปจนถึงระทึกขวัญสั่นประสาทอีกมากมายหรือช้อปปิ้ง
ซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอย่างจุใจและอีกมากมายที่รอท่าน
พิสูจน์ความมันส์กันอย่างเต็มที่ให้ท่านได้สนุกสนานต่อกับเครื่อง
เล่นนานาชนิดอย่างจุใจ  ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางกลับ
นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองเว้เมืองเว้ เมืองที่มีความเจริญรุ่งเรือง
ในอดีตโบราณสถานอันงดงามและทรงคุณค่าวัฒนธรรมที่มีแบบ
ฉบับของตนเอง เว้ จึงได้รับการยืนยันจาก องค์การยูเนสโกประกาศ
ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี พ.ศ. 2536 ให้
เป็นมรดกโลกWORLD HERITAGE 1 ใน 3 แห่งที่มีอยู่ใน
ประเทศเวียดนาม
จากนั้นนำท่านชมเจดีย์เทียนมูทรงเก๋งจีนแปดเหลี่ยมสูงลดหลั่น
กัน 7 ชั้นซึ่งแต่ละชั้นแทนภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า ตั้งเด่นอยู่ริม
ฝั่งแม่น้ำหอมจากนั้นนำท่านเยี่ยมชมพระราชวังหลวงของกษัตริย์
ราชวงศ์เหวียนพระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2348ในสมัยยา
ลองเคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ราชวงศ์เหวียน13 พระองค์ 
พระราชวังแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เป็นมรดกตกทอดอันยิ่งใหญ่
และงดงามแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นตามแบบแผนความเชื่อของจีน
จากนั้นอิสระช้อปปิ้งที่ตลาด Dong Ba เป็นตลาดใหญ่ ตั้งอยู่ริมฝั่ง
แม่น้ำหอมรอบนอกจะเป็นสินค้าของที่ระลึกเป็นส่วนมาก ด้านในเป็น
ของใช้ ทั่วไป

ค่ำ

บริการอาหารเย็นที่ห้องอาหาร ณ ภัตตาคาร  นำท่านลงเรือ
มังกรล่องแม่น้ำหอมพร้อมชมการแสดงและดนตรีพื้นเมือง
พักที่ Jasmine Hotel or Alba Hotel 
หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่สาม

เมืองเว้-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-วัดลิงค์อึ้ง-สะพานมังกร
-เมืองดานัง

07.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านชมสุสานกษัตริย์ไคดิงห์สุสานแห่งนี้เป็นเพียงสุสาน
เดียวที่มีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออกเข้า
กับสถาปัตยกรรมตะวันตก ทางเดินขึ้นสุสานได้รับการตกแต่ง
เป็นบันไดมังกรอันโอ่อ่า   จากนั้น นำท่านเดินทางสู่เมืองดานัง

เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านแวะสักการะ วัดลินห์อึ๋งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของ
เมืองดานังภายในฃวิหารใหญ่ของวัดเป็นสถานที่บูชาเจ้า
แม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆตามความเชื่อของชาวบ้าน
แถบนี้นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นปูนขาวเจ้าแม่กวนอิมซึ่งมีความ
สูงถึง 67 เมตรตั้งอยู่บนฐานดอกบัวกว้าง 35 เมตรยืนหันหลัง
ให้ภูเขาและหันหน้าออกทะเลคอยปกป้องคุ้มครองชาวประมง
ที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่งวัดแห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่ศักดิ์
สิทธิ์ที่ชาวบ้านมากราบไหว้บูชาและขอพรแล้วยังเป็นอีกหนึ่ง
สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเป็นอีกนึ่งจุดชมวิวที่สวยงามชอง
เมืองดานัง
จากนั้นนำท่านชมสะพานมังกร Dragon Bridgeอีกหนึ่งที่เที่ยว
ดานัง
แห่งใหม่สะพานมังกร ไฟสัญลักษณ์ความสำเร็จแห่งใหม่
ของเวียดนาม ที่มีความยาว 666 เมตรความกว้างเท่าถนน 6 เลนส์
เชื่อมต่อสองฟากฝั่งของแม่น้ำฮัน ประเทศเวียดนามสะพานมังกรถูก
สร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวดานัง เป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นคืน
ประเทศและเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้เปิดใช้งาน
ตั้งแต่ปี 2013 ด้วยสถาปัตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ได้
รับแรงบันดาลใจจากตำนานของเวียดนามเมื่อกว่าหนึ่งพันปีมาแล้ว
ค่ำ

บริการอาหารเย็นที่ห้องอาหาร ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก**โรงแรมGalavina Hotel or
Nhu Minh Beach Hotel
หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่สี่

ดานัง-ช้อปปิ้งตลาดฮาน-กรุงเทพฯ

07.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินเที่ยวและช้อปปิ้งในตลาดฮานซึ่งก็มีสินค้าหลาก
หลายชนิดเช่นผ้า เหล้า บุหรี่ และของกินต่างๆ เป็นตลาดสดและขาย
สินค้าพื้นเมืองของเมืองดานัง
นำท่านเดินทางสู่สนามบินดานัง

13.35 น.

ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์
เที่ยวบินที่  PG 948

15.15 น.
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน 3คืน PG // ราคา 12,900 บาท //
ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน 3คืน PG // ราคา 12,900 บาท //
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า